Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puurija, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Puurija, tase 3
EN: Driller, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.05.2011
Kehtib kuni: 04.04.2016
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
EKR 3 taseme puurija töötab puurkaevude ja -aukude rajamise; geotehnilise, üldgeoloogilise ja põhjavee uuringu; maavarade otsingu ja uuringu ning mäenduse ja veemajanduse valdkondades. Puurija rajab puurmasinatega puurkaevusid ja puurauke, kirjeldab puurimise käigus saadud materjali ning rekonstr...ueerib, hooldab, likvideerib ja konserveerib olemasolevaid puurauke.
Puurija töötab üldjuhul töörühmas, puurmeistri või inseneri juhendamisel ja järelevalvel, mõningail juhtudel ka iseseisvalt olukordades, mida saab ette näha. Vajadusel on ta valmis algatama, ette valmistama ja kohaldama muudatusi. Ta on teadlik oma kohustustest, vastutusest ja õigustest töörühma liikmena. Ta peab kinni töökollektiivi käitumisreeglitest. Puurija spetsialiseerub puurkaevude, soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude, geotehniliste uuringute ning geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringutega seotud puuraukude rajamisele.


Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
2.1 Ettevalmistus ja mobilisatsioon töö objektile
2.2 Puurkaevu ja -augu rajamine
2.3 Demobilisatsioon
2.4 Puurkaevude ja -aukude likvideerimine
2.9 3. taseme Puurija kutset läbivad kompetentsid
Valitavad tööosad
2.5 Puurkaevude puurimine
2.6 Maasoojussüsteemide puurkaevude ja -aukude rajamine
2.7 Geotehniliste uuringute läbiviimine
2.8 Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub peamiselt välistingimustes, seetõttu tuleb arvestada ka raskete ilmastiku- ja loodusoludega (vihm, külm, torm, niiskus, kuumus, putukad jne). Töö eeldab valmisolekut töötada nädalavahetustel, öösel ja riiklikel pühadel. Töö nõuab füüsilist pingutust, vajadusel tuleb tegutseda kõrgustes....
Töötamisel tuleb arvestada müra, vibratsiooni ja võimalike ohuteguritega (nt langevad esemed, pöörlevad seadmeosad). Tehnovõrkude läbipuurimine võib kaasa tuua elektrilöögi, gaasiplahvatuse ja tuleohu. Puurija puutub oma töös kokku kemikaalidega, mis võivad olla tervisele ohtlikud.
Tööõnnetuste vältimiseks tuleb täita tööohutusnõudeid ning kanda kaitseriietust (saapad, kindad) ja kasutada kaitsevahendeid (kiiver, kõrvaklapid jne).

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Puurmasinad, puurinstrumendid, pumbad ja mõõteseadmed, käsitööriistad, kompressorid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on oluline tehniline taip, kõrgendatud ohutunnetus, pingetaluvus, aja- ja ruumitaju, kiire reaktsioon, koostöö- ja tähelepanuvõime ning analüüsioskus.
Vajalik on füüsiline vastupidavus ning hea kuulmine ja nägemine.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puurijaks saab õppida koolituskursusel või töökohal väljaõppe käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puurmeistri abi, puurseadme operaator, puurpingijuht.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Veeproovide võtmiseks on vajalik omada veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistust (veeseadus).
Puurkaevude, maasoojussüsteemide ja hüdrogeoloogiste uuringute puurkaevude ning puuraukude puurimisel peab puurijal olema kutsetunnistus ja ettevõtjal hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litse...
nts.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Puurija kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 – B.2.4 ja B.2.9 tõendamine ning
vähemalt kompetentsi tõendamine valikust B.2.5 - B.2.8.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistus ja varustuse vedu töö objektile 3

Tegevusnäitajad:
1) loeb projekte, tunneb jooniste kasutamispraktikat, erialast terminoloogiat ja joonistel kasutatavaid tingmärke
2) tutvub töömaa ja sellele ligipääsu võimalustega kaardimaterjali või kohapealse vaatluse alusel
3) valib juhendajaga koos välja vajalikud seadmed ja instrumendid (nt lõikeorganid, puurtorud, elektrikäsitööriistad, keevitusaparaadid) ning valmistab need ette (nt määrib, hooldab)
4) osaleb tööülesandest lähtuvalt materjalide hankimisel
5) paigutab vastavalt saadud juhistele materjalid, instrumendid ja seadmed töömaal ratsionaalselt ja ohutult. Paigutab või rajab vastavalt saadud juhistele vajalikud abirajatised (soojak, veevarustussüsteem, elektritoitesüsteem jne) ning piirab töömaa
6) viib läbi paigaldatud seadmete tööeelse hoolduse (määrib, tangib jne) vastavalt hooldusjuhenditele.

Hindamismeetodid:
test, vaatlus, situatsioonülesanne, intervjuu.
B.2.2 Puuraugu rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1) juhib ja jälgib puurmasinaid tavapärases olukorras, arvestades oma töö eesmärki, setete ja kivimite iseärasusi, kehtivaid kvaliteedinõudeid ja puurimise tehnilisi nõudeid
2) teeb vastavalt vajadusele muudatusi seadmete töörežiimis tavapärases olukorras
3) tuvastab puurimise käigus saadud enamlevinud kivimid ja setted, rakendades geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi teadmisi
4) kogub ja konserveerib puurimise käigus saadud puursüdamiku
5) peab arvestust materjalikulu ja tööaja kulu kohta, dokumenteerib läbilõike enamlevinud kivimite ja setete osas
6) tuvastab ja likvideerib lihtsamad avariid (nt puurtoru murdumine), kasutades tavapäraseid instrumente ja materjale.

Hindamismeetodid:
situatsioonülesanne, vaatlus, intervjuu.
B.2.3 Demobilisatsioon 3

Tegevusnäitajad:
1) eemaldab instrumendid puuraugust, valmistab need ette transpordiks, komplekteerib veosed, sulgeb puuraugu, seab masinad transpordiasendisse
2) käitleb ja utiliseerib jäätmed, korrastab töömaa, likvideerib või teisaldab abirajatised, järgides jäätmekäitlusnõuded ning transportimise eeskirju.

Teadmised:
1) koormate komplekteerimise nõuded
2) liiklusseadus.

Hindamismeetodid:
vaatlus ja/või situatsioonülesanne, intervjuu.
B.2.4 Puurkaevude ja seireaukude likvideerimine 3

Tegevusnäitajad:
1) eemaldab puurkaevust või -august veetõsteseadmed, mõõteseadmed vm paigaldatud materjalid
2) paigaldab tampoonimismaterjalid, tundes tampoonimismaterjalide omadusi ning segamise viise, tamponeerimise võtteid, järgides õigusaktidest tulenevaid likvideerimise nõudeid
3) käitleb ja utiliseerib jäätmed, korrastab töömaa.

Hindamismeetodid:
vaatlus ja/või situatsioonülesanne, intervjuu.
Valitavad kompetentsid
Puurija kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.5 - B.2.8.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Puurkaevude puurimine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab puurimisvedeliku (eritehnika abil või käsitsi) etteantud juhiste järgi (sh kemikaali ohutuskaardi järgi), rajab vedeliku ringlussüsteemi
2) tuvastab puuraugu kõrvalekalded vertikaalist
3) koostöös puurmeistriga paigaldab manteltorud, tagab nende omavahelise sirgjoonelisuse ja tsentreerituse puuraugus. Teostab manteltorude taguse isolatsiooni ja isoleerib erinevad põhjaveekihid.
4) teostab laienduse etteantud lõikeorganiga ja töörežiimiga tavapärastes geoloogilistes tingimustes
5) koostöös puurmeistriga paigaldab filtertorud, tagab nende omavahelise sirgjoonelisuse ja tsentreerituse puuraugus. Koostöös puurmeistriga paigaldab kruusafiltri. Puurmeistri juhendamisel, kemikaali ohutuskaarti arvestades valmistab kemikaalilahuseid ja viib läbi reagenttöötluse. Eemaldab töötlemise jäägid ja utiliseerib need.
6) koostöös puurmeistriga paigaldab pumpamisseadmed ja viib läbi puhastus- ja proovipumpamise, oskab määrata puurkaevu ekspluatatsiooni parameetreid
7) tunneb puurkaevude hoolduse ja rekonstrueerimise tehnoloogiaid ning tööriistu, hooldab ja rekonstrueerib puurkaeve puurmeistri juhendamisel (sügavamaks puurimine, puurkaevu puhastamine settest, allakukkunud esemetest, täiendava manteltoru paigaldus).

Teadmised:
1) Eesti geoloogia ja hüdrogeoloogia põhiteadmised
2) puurimisel ja puurkaevude konstruktsioonis kasutatavate materjalide omadused
3) puurinstrumentide tüübid, puurimisseadmed ja abimehhanismid
4) puurimis- ja isolatsioonitehnoloogiad
5) hüdraulika põhiteadmised
6) üldised teadmised hügieenist ja nakkushaiguste levikust vee kaudu.

Hindamismeetodid:
intervjuu, vaatlus, situatsioonülesanne, kirjalik test.
B.2.6 Maasoojussüsteemide puurkaevude ja -aukude rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab puurimisvedeliku (eritehnika abil või käsitsi) etteantud juhiste järgi, rajab vedeliku ringlussüsteemi
2) tuvastab puuraugu kõrvalekalded vertikaalist
3) koostöös puurmeistriga paigaldab manteltorud, tagab nende omavahelise sirgjoonelisuse ja tsentreerituse puuraugus. Teostab manteltorude taguse isolatsiooni ja isoleerib erinevad põhjaveekihid.
4) koostöös puurmeistriga valmistab ette soojuskontuuri, paigaldab selle, valmistab soojuskandevedeliku lahuse kemikaali ohutuskaarti järgides, täidab soojuskontuuri
5) koostöös puurmeistriga valmistab ja paigaldab tampoonimissegu, valmistab ette sulgemiskorgi ja paigaldab selle.

Teadmised:
1) Eesti geoloogia ja hüdrogeoloogia põhiteadmised
2) puurimisel ja puurkaevude konstruktsioonis kasutatavate materjalide omadused
3) puurinstrumentide tüübid, puurimisseadmed ja abimehhanismid
4) puurimis- ja isolatsioonitehnoloogiad
5) hüdraulika põhiteadmised.

Hindamismeetodid:
intervjuu, vaatlus, situatsioonülesanne, kirjalik test.
B.2.7 Geotehniliste uuringute läbiviimine 3

Tegevusnäitajad:
1) tunneb Eestis kasutatavaid põhilisi proovureid ja proovivõtutehnoloogiaid ning teab proovitamisele esitatavaid põhilisi nõudeid. Võtab inseneri või puurmeistri juhendamisel pinnasest või pinnaseveest proovid
2) tunneb proovide käitlemisele, transpordile ja säilitamisele esitatavaid põhilisi nõudeid. Pakendab inseneri või puurmeistri juhiste kohaselt proovid uuringuplatsil ja tagab nende nõuetekohase säilimise ja transpordi kuni insenerile üleandmiseni
3) oskab mõõta veetaseme sügavust puurimise käigus. Mõõdab rutiinselt inseneri või puurmeistri juhiste kohaselt veetasemeid puuraukudes
4) tunneb põhilisi Eestis kasutatavaid geotehnilisi välikatseid (nt penetreerimine, tiivikkatse) ja nendele esitatavaid nõudeid ning oskab kasutada enam levinud välikatsete seadmeid. Teostab inseneri või puurmeistri juhiste kohaselt välikatse.

Hindamismeetodid:
intervjuu, vaatlus, situatsioonülesanne.
B.2.8 Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine 3

Tegevusnäitajad:
1) abistab puurmeistrit puurkolonni monteerimisel ja demonteerimisel kogub ja paigaldab puursüdamiku kastidesse
2) abistab puurmeistrit puurkolonni monteerimisel ja demonteerimisel. Abistab inseneri (geoloogi) proovi paigaldamisel kogumisvahendisse. Tunneb ära ja oskab hinnata puurimise käigus läbitud setteid. Oskab mõõta veetaset puuraugus.
3) assisteerib torpedeerimise läbiviimist, eemaldab torpedeerimisel tekkinud jäätmed ja kogub need kokku utiliseerimiseks
4) abistab puurmeistrit või geoloogi pumpamisseadmete uuringupuurkaevu paigaldamisel ja eemaldamisel.

Teadmised:
1) Eesti geoloogia ja hüdrogeoloogia põhiteadmised
2) puurimisel ja puurkaevude kostruktsioonis kasutatavate materjalide omadused
3) puurinstrumentide tüübid, puurimisseadmed ja abimehhanismid
4) puurimis- ja isolatsioonitehnoloogiad
5) hüdraulika põhiteadmised.

Hindamismeetodid:
intervjuu, vaatlus, situatsioonülesanne, kirjalik test.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Puurija, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) järgib töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid puurimistöö kõigis etappides, arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber, hoiab objekti puhta ja korras
2) tunneb puurimismeetodeid ja oskab neid ohutult rakendada
3) kasutab tööohutuse tagamiseks ja võimalike ohtude vältimiseks personaalseid kaitsevahendeid, järgib seejuures kaitsevahendite kasutusjuhendeid ja hooldusnõudeid
4) järgib töökollektiivi käitumisreegleid teades oma kohustusi, vastutust ja õigusi töörühma liikmega
5) tunneb ära ohtlikud olukorrad ja oskab ohuolukorras käituda (nt teavitada vastavaid ametkondi, anda esmaabi)
6) arvestab puurimistöödele kehtestatud kvaliteedi ja põhjaveekaitse nõuetega.

Läbivad teadmised:
1) töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised sh esmaabi andmise alused
2) õigusaktidest tulenevad nõuded puurkaevudele ja -aukudele
3) õigusaktidest tulenevad põhilised töökorralduslikud nõuded
4) kõrg- , tõste- ja teisaldustöödele sätestatud tööohutusnõuded
5) kasutatavate ainete keskkonnamõjud, jäätmete käitlemise viisid
6) keskkonnahoiunõuded maastikul liikumisel.

Hindamismeetod:
hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-26052011-3.4/1k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.05.2011
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd
Kutse grupp: Puurija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
811 Mäeseadmete operaatorid
8113 Puurseadmete operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
09 Kaevandamist abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heddy Riisma Keskkonnaministeerium
Kalle Alasi BalRock OÜ
Kersti Türk AS Infragate
Meeme Veisson Eesti Geoloogiaselts
Peep Kildjer Eesti Geotehnika Selts
Priit Ilves Eesti Geotehnika Selts
Rein Ramst Eesti Geoloogiakeskuse OÜ
Talvi Sarv Keskkonnaministeerium

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist