Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puurija, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Puurija, tase 3 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja kutseõppe õppekavade koostamise ning kompetentsuse hindamise a...
lus.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Puurija, tase 3
EN: Driller, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.04.2016
Kehtib kuni: 31.03.2021
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
- Korrigeeriti Töö kirjeldust A.1
- Tööosade struktuuris A2 asendati spetsialiseerumised valitavate kompetentsidega, kuna tegemist on laiapõhjalise, paljusid kompetentse sisaldava kutsega ja puudub vajadus eristada kutsenimetusi.
- Tööosade struktuuri A.2 täiendati korrigeeritud tööülesannetega (eelmises standardis olid esitatud eraldi Lisas 1).
- Kutsealasesse ettevalmistusse A.6 lisati võimalus saada puurija õpet kutseõppeasutuses.
- Kompetentsides B.2 muudeti tegevusnäitajate sõnastused ...
selgemaks ja täpsemaks.

Lisa 1 Puurija ja puurmeistri tööosade ja kompetentside võrdlustabel korrigeeriti vastavalt eelpool nimetatud muudatustele.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puurijad töötavad ettevõtetes, mis rajavad puurkaeve, puurauke ja maasoojussüsteeme ning viivad läbi geotehnilisi, geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi uuringuid.
Puurija, tase 3 rajab teisaldavate puurmasinatega puurkaevusid ja puurauke puurmeistri või tööjuhi (insener, geoloog) juhendamisel ja jär...
elevalvel.
Puurija töötab üldjuhul töörühmas, ta on valmis asendama puurmeistrit temalt saadud juhiste järgi olukordades, mida saab ette näha.
Puurija on teadlik oma kohustustest, vastutusest ja õigustest töörühma liikmena ja peab kinni töökollektiivi käitumisreeglitest.

Kehtestatud on ka puurmeister, tase 5 kutse (kutsestandard)
Vt Lisa 1 „Puurija ja puurmeistri tööosade ja tööülesannete võrdlus“.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistus ja mobilisatsioon
1. Töömaa ülevaatus ja ettevalmistamine
2. Puurinstrumentide komplekteerimine ja ettevalmistamine

A.2.2 Puurkaevu ja -augu rajamine
1. Puurimine puurmeistri asendamisel
2. Puurimise tehnilise käigu dokumenteerimine puurmeistri asendamisel
3. Proovide k...
ogumine

A.2.3 Demobilisatsioon
1. Töövahendite eemaldamine puuraugust
2. Teisaldamise ettevalmistamine
3. Töömaa korrastamine
4. Veoste teisaldamine

A.2.4 Puurkaevude ja -aukude likvideerimine (lammutamine)
1. Seadmete ja materjalide eemaldamine ja teisaldamine
2. Likvideerimismaterjalide paigaldus
3. Töömaa korrastamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Puurkaevude rajamine
1. Ettevalmistustööd
2. Puurkaevu puurimine
3. Torustiku paigaldamine ja isoleerimine
4. Puhastus- ja proovipumpamine
5. Puurkaevude hooldamine

A.2.6 Maasoojussüsteemide puuraukude rajamine
1. Ettevalmistustööd
2. Puuraukude puurimine, isolatsioonitööd
3. Sooj...
uskontuuri paigaldamine ja täitmine
4. Tampoonimine

A.2.7 Geotehniliste uuringute läbiviimine
1. Geotehniline puurimine
2. Pinnase ja vee proovitamine
3. Proovide pakendamine
4. Veetaseme määramine ja jälgimine
5. Välikatsete tegemine

A.2.8 Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine
1. Puurimine, puursüdamiku käitlemine
2. Proovide võtmine
3. Torpedeerimine
4. Hüdrogeoloogiliste välikatsete läbiviimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub peamiselt välistingimustes, seetõttu tuleb arvestada ka raskete ilmastiku- ja loodusoludega (vihm, külm, lainetus, torm, niiskus, kuumus, putukad jne). Töö eeldab valmisolekut töötada nädalavahetustel, öösel ja riiklikel pühadel. Töö nõuab füüsilist pingutust ja vastupidavust, vajadusel t...egutsemist kõrgustes.
Töötamisel tuleb arvestada müra, vibratsiooni ja võimalike ohuteguritega (nt langevad esemed, pöörlevad seadmeosad). Tehnovõrkude läbipuurimine võib kaasa tuua elektrilöögi, gaasiplahvatuse ja tuleohu. Puurija puutub oma töös kokku kemikaalidega, mis võivad olla tervisele ohtlikud.
Tööõnnetuste vältimiseks tuleb täita tööohutusnõudeid ning kanda kaitseriietust (saapad, kummikud kindad) ja kasutada kaitsevahendeid (saapad, kindad, kiiver, kõrvaklapid, respiraator jne).

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Puurmasinad, puurinstrumendid, pumbad ja mõõteseadmed, käsitööriistad, kompressorid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on oluline tehniline taip, kõrgendatud ohutunnetus, pingetaluvus, aja- ja ruumitaju, kiire reaktsioon, koostöö- ja tähelepanuvõime ning analüüsioskus. Vajalik on füüsiline vastupidavus ning hea kuulmine ja nägemine.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puurijaks saab õppida kutseõppeasutuses või töökohal väljaõppe käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puurmeistri abi, puurseadme operaator, puurpingijuht.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Veeproovide võtmiseks on vajalik omada veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistust (veeseadus).
Puuragregaadi transpordiks peab puurija omama vähemalt C- kat autojuhiluba (liiklusseadus).
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Puurija, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside (B.2.1-B.2.4 ja B.2.9) tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.5-B.2.8.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistus ja mobilisatsioon 3

Tegevusnäitajad:
1. loeb erialaseid projekte ja jooniseid;
2. tutvub töömaaga ja sellele ligipääsu võimalustega kaardimaterjali ja/või kohapealse vaatluse alusel;
3. paigutab vastavalt saadud juhistele materjalid, instrumendid ja seadmed töömaal ratsionaalselt ja ohutult;
4. vajadusel paigutab või rajab vastavalt puurmeistrilt saadud juhistele vajalikud abirajatised ja piirab töömaa.;
5. toob ja ladustab vajalikud materjalid vastavalt tööjuhi või puurmeistri korraldustele;
6. komplekteerib ja valmistab tööks ette (nt määrib ja hooldab) seadmed ja instrumendid;
7. paigaldab seadmed ja teeb nende tööeelse hoolduse (määrib, tangib jne) vastavalt seadmete hooldusjuhenditele.
B.2.2 Puurkaevu ja -augu rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1. juhib puuragregaati puurmeistri asendamisel, arvestades tööülesande eesmärki, kehtivaid kvaliteedi ja puurimise tehnilisi nõudeid ning setete ja kivimite iseärasusi;
2. järgib tööohutuse nõudeid;
3. teeb vastavalt vajadusele muudatusi seadmete töörežiimis tavapärases olukorras;
4. tuvastab ja teavitab avariist puurmeistrit või tööjuhti;
5. likvideerib lihtsamad avariid (nt puurtoru murdumine), kasutades tavapäraseid instrumente ja materjale;
6. peab arvestust materjali ja tööaja kulu kohta;
7. puurmeistri juhiste järgi dokumenteerib muutused puurkolonni süvitamise kiiruses ja puurinstrumendile rakendatud jõus;
8. kogub ja pakendab nõuetekohaselt puurimisel võetavad proovid.

Teadmised:
1) õigusaktidest tulenevad nõuded puurkaevude ja -aukude rajamisel.
B.2.3 Demobilisatsioon 3

Tegevusnäitajad:
1. osaleb töövahendite eemaldamisel puuraugust;
2. teeb ettevalmistused instrumentide, agregaadi ja muude abivahendite transpordiks;
3. vajadusel sulgeb (likvideerib) puuraugu vastavalt tööülesandele kooskõlas kehtivate nõuetega;
4. korrastab töömaa: likvideerib või teisaldab abirajatised *kogub kokku jäätmed järgides jäätmekäitlemise ning transportimise eeskirju;
5. komplekteerib veosed vastavalt nõuetele;
6. teisaldab veosed liiklusseadust järgides.
B.2.4 Puurkaevude ja -aukude likvideerimine (lammutamine) 3

Tegevusnäitajad:
1. eemaldab puurkaevust või -august nõuetekohaselt kõik seadmed ja materjalid;
2. paigaldab sobival viisil likvideerimismaterjali, arvestades seejuures nende omaduste ning segamise nõuetega;
3. korrastab töömaa: tasandab maapinna ja veab ära üleliigse materjali arvestades vajadusel jäätmete käitlemise nõudeid.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.5-B.2.8.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Puurkaevude rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1. valmistab puurimisvedeliku eritehnika abil või käsitsi etteantud juhiste ja kemikaali ohutuskaardi järgi;
2. rajab vedeliku ringlussüsteemi eritehnika abil või käsitsi;
3. osaleb puurimisel, puurmeistri asendamisel juhib puuragregaati järgides tööohutuse nõudeid;
4. tuvastab puuraugu kõrvalekalde vertikaalist;
5. koostöös puurmeistriga, viimase juhendamisel:
a) paigaldab puurseadme või kraana abil mantel-ja filtertorud, tagades nende tsentreerituse,
b) isoleerib manteltorude taguse ja erinevad põhjaveekihid,
c) paigaldab kruusafiltri;
6. paigaldab puurmeistri juhendamisel pumpamisseadmed ja viib läbi puhastus- ja proovipumpamise;
7. puurmeistri juhendamisel:
a) osaleb reagenttöötlusel: valmistab ohutult kemikaalilahuseid, eemaldab ja kogub töötlemise jäägid,
b) määrab puurkaevu ekspluatatsiooni parameetreid,
c) hooldab ja rekonstrueerib puurkaevusid (sügavamaks puurimine, puurkaevu puhastamine settest ja puurauku kukkunud esemetest, täiendava manteltoru paigaldus).

Teadmised:
1) Puurimisel kasutatavate ainete ja materjalide omadused;
2) Eesti geoloogia ja hüdrogeoloogia algteadmised;
3) puurinstrumentide tüübid, puurimisseadmed ja abimehhanismid;
4) enamlevinud puurkaevude puurimistehnoloogiad;
5) enamlevinud puurkaevude isolatsioonitehnoloogiad;
6) puurkaevude konstruktsioonis kasutatavate materjalide omadused;
7) algteadmised hügieenist ja nakkushaiguste levikust vee kaudu.
B.2.6 Maasoojussüsteemide puuraukude rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1. valmistab puurimisvedeliku eritehnika abil või käsitsi etteantud juhiste ja kemikaali ohutuskaardi järgi;
2. rajab vedeliku ringlussüsteemi eritehnika abil või käsitsi;
3. osaleb puurimisel, puurmeistri asedamisel juhib puuragregaadi tööd järgides tööohutuse nõudeid;
4. tuvastab puuraugu kõrvalekalde vertikaalist;
5. koostöös puurmeistriga viimase juhendamisel:
a) paigaldab manteltorud, tagades nende omavahelise tsentreerituse,
b) isoleerib manteltorude taguse ja erinevad põhjaveekihid,
c) valmistab isolatsioonisegud ja isoleerib süsteemi;
6. koostöös puurmeistriga ja viimase juhendamisel:
a) valmistab ette soojuskontuuri ja paigaldab selle,
b) valmistab soojuskandevedeliku lahuse kemikaali ohutuskaarti järgides,
c) täidab soojuskontuuri;
7. koostöös puurmeistriga ja viimase juhendamisel:
a) valmistab ette soojuskontuuri ja paigaldab selle,
b) valmistab soojuskandevedeliku lahuse kemikaali ohutuskaarti järgides,
c) täidab soojuskontuuri;
8. arvestab tampoonimissegu komponentide kogused;
9. valmistab ja paigaldab tampoonimissegu;
10. valmistab ette sulgemiskorgi ja paigaldab selle.

Teadmised:
1) Eesti geoloogia ja hüdrogeoloogia algteadmised;
2) maasoojussüsteemide konstruktsioonis kasutatavate materjalide omadused;
3) puurinstrumentide tüübid, puurimisseadmed ja abimehhanismid;
4) enamlevinud maasoojussüsteemide puurimis- ja isolatsioonitehnoloogiad;
5) hüdraulika algteadmised.
B.2.7 Geotehniliste uuringute läbiviimine 3

Tegevusnäitajad:
1. märgib puurmeistri juhendamisel geodeetilisel plaanil toodud uuringukohad looduses GPS seadmega või mõõdulindiga;
2. osaleb puurimisel, vajadusel juhib puuragregaadi tööd;
3. järgib tööohutuse nõudeid;
4. võtab puurmeistri või tööjuhi juhendamisel pinnasest ja pinnaseveest tööülesandes määratud proovid;
5. pakendab proovid uuringuplatsil vastavalt proovide säilitamise ja transportimise nõuetele;
6. tagab nende nõuetekohase säilimise ja transpordi kuni üleandmiseni;
7. mõõdab vee taset puuraugus vastavalt tööülesandele;
8. viib läbi nõuetekohaseid geotehnilisi välikatseid (nt penetreerimine ja tiivikkatse) vastavalt etteantud programmile inseneri juhendamisel;
9. paigaldab ja opereerib katsetel kasutatavaid enamlevinud seadmeid puurmeistri ja/või tööjuhi juhendamisel;
10. dokumenteerib katsete käiku;
11. demonteerib katseseadmeid ja toimetab need määratud kohta.

Teadmised:
1) Eesti geoloogia ja hüdrogeoloogia algteadmised;
2) Eestis kasutatavad puurimisseadmed ja tehnoloogiad;
3) Eestis kasutatavad põhilised proovelid ja proovivõtutehnoloogiad;
4) proovitamisele esitatavad nõuded;
5) proovide käitlemisele, transpordile ja säilitamisele esitatavad nõuded;
6) Eestis kasutatavad geotehnilised välikatsed (nt penetreerimine, tiivikkatse).
B.2.8 Geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimine 3

Tegevusnäitajad:
1. osaleb puurimisel, vajadusel juhib puuragregaadi tööd, järgides tööohutusnõudeid;
2. võtab puursüdamikku vastavalt tööjuhi juhistele;
3. paigutab puursüdamiku kastidesse tähistades puurreiside vahekohad nõuetekohaselt;
4. markeerib nõuetekohaselt puursüdamike kastid;
5. dokumenteerib puurmeistri juhendamisel puurimise käiku, muutuseid enamlevinud setetes ja kivimites ning veetasemete sügavuste andmeid;
6. teavitab puurmeistrit või tööjuhti puurimise käigus ilmnenud ebatüüpilistest asjaoludest;
7. võtab puursüdamikust setete või kivimi proovid vastavalt tööjuhi ettekirjutustele;
8. pakendab proovid koos nõuetekohaste etikettidega ja annab üle tööjuhile;
9. torpedeerib puuraugu koos puurmeistriga;
10. korrastab töömaa pärast torpedeerimist, arvestades erinevate jäätmete käitlemisele esitatavaid nõudeid;
11. vajadusel mõõdab veetaset puuraugus.

Teadmised:
1. Eesti geoloogia ja hüdrogeoloogia algteadmised;
2. puurimisel kasutatavate materjalide omadused;
3. puurinstrumentide tüübid, puurimisseadmed ja abimehhanismid;
4. puurimis- ja isolatsioonitehnoloogiad;
5. hüdraulika algteadmised.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Puurija, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. järgib töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid kõigis tööetappides;
2. arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber;
3. hoiab objekti puhta ja korras;
4. kasutab personaalseid kaitsevahendeid, järgib kaitsevahendite kasutusjuhendeid ja hooldusnõudeid;
5. toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist;
6. tunneb ära ohtlikud olukorrad, käitub ohuolukorras adekvaatselt (nt teavitab vastavaid ametkondi, annab esmaabi);
7. arvestab puurimistöödele kehtestatud kvaliteedi ja põhjaveekaitse nõuetega.

Teadmised:
1) kõrg- , tõste- ja teisaldustöödele sätestatud tööohutusnõuded;
2) puurtöödel kasutatavate ainete keskkonnamõjud, jäätmete käitlemise viisid;
3) keskkonnahoiunõuded maastikul liikumisel.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-05042016-4.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 1
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.04.2016
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd
Kutse grupp: Puurija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
811 Mäeseadmete operaatorid
8113 Puurseadmete operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
09 Kaevandamist abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kersti Türk Keskonnaministeerium
Kalle Alasi BalRock OÜ
Anne Põldvere Eesti Geoloogiaselts
Rein Ramst Eesti Geoloogiakeskuse OÜ
Talvi Sarv PALEOTERM OÜ
Peep Kildjer Eesti Geoloogia Selts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist