Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tööhügieenik, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Tööhügieenik, tase 6
EN: Occupational hygienist, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.09.2011
Kehtib kuni: 27.09.2016
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tööhügieenik on spetsialist, kes aitab kaasa tervisliku ja ohutu töökeskkonna loomisele, eesmärgiga ennetada kutsehaigusi ja tööga seotud haigestumisi ning säilitada ja edendada töötaja tervist ja töövõimet. Tööhügieenik tuvastab riskianalüüsi abiga töökeskkonna ohutegurid ja mõõdab ise või korral...dab ohutegurite parameetrite mõõtmised. Ta hindab töökeskkonna (eelkõige füüsikaliste, keemiliste ning bioloogiliste) ohutegurite võimalikku mõju töötajate tervisele ning nõustab tööandjaid ja töötajaid tervist säästvate töötingimuste loomisel. Tööhügieenik lähtub oma tööülesannete täitmisel heast tavast.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
2.1 Ettevalmistav töö riskianalüüsi läbiviimiseks
2.2 Töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine ja esmane hindamine
2.3 Töökeskkonna ohutegurite mõõtmine ning mõõtmistulemuste analüüsimine
2.4 Töökeskkonna riski hindamine ja ohjamine
2.5 Tööandja ja töötajate nõustamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Vastavalt töökeskkonna eripärale võivad tööhügieeniku tööülesanded varieeruda. Töö on loova iseloomuga. Võib esineda töötamist välitingimustes, kokkupuuteid töökeskkonna ohuteguritega.
Tööhügieenik järgib oma töös kutse-eetika põhimõtteid, hoides oma tegevuse tõttu teatavaks saanud tootmis- ja äri...
saladust ning tagades töötajate tervise- ja eraeluandmete konfidentsiaalsuse.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tööhügieeniku töövahendid on töökeskkonna ohutegurite mõõtmiseks, tööprotsessi jäädvustamiseks ja dokumenteerimiseks vajalikud vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Olulised on kirjalik ning suuline eneseväljendusoskus, loovus, objektiivsus, sihikindlus, organiseerimis- ning koostöövõime, iseseisvus, analüüsivõime, vastutustunne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kõrgharidus tööhügieeni erialal või muu kõrgharidus ja vastavus tööhügieeniku kutsestandardi nõuetele.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Ametinimetus on tööhügieenik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 – B.2.6 tõendamine
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistav töö riskianalüüsi läbiviimiseks 6

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja ettevõtte tegevusvaldkonna ja spetsiifika, millest lähtuvalt kogub informatsiooni võimalike töökeskkonna ohutegurite kohta, kasutades erinevaid infoallikaid
2) lähtuvalt töökeskkonnast, kogutud teabest ja olemasolevatest vahenditest, valib töökeskkonna riskianalüüsi meetodi(d) ning otsustab teiste spetsialistide kaasamise
3) töökeskkonna riskianalüüsi tegemiseks kaasab tööandjate ja töötajate esindajaid lähtuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast ja tööspetsiifikast.

Hindamismeetodid:
Portfoolio ja intervjuu või riskianalüüsi praktiline ülesanne
B.2.2 Töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine ja esmane hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja töökeskkonna ja tööprotsessi ohutegurid ning ohustatud töötajad, kasutades erinevaid meetodeid (küsitlus, vestlus, vaatlus, mõõtmised jm) ;
2) annab esmase hinnangu ohutusjuhenditele, lähtudes töö iseloomust ja kasutatavatest töövahenditest;
3) hindab kemikaali kasutamise vastavust kemikaali ohutuskaardile;
4) hindab tehtava töö ja kasutatava töövahendi vastavust ohutusjuhendile;
5) annab esmase hinnangu ettevõtte töökeskkonnale ja töökorraldusele, arvestades tuvastatud ohutegureid ja nendega kokku puutuvate töötajate hulka ja kokkupuute aega, rakendatavaid ohutusabinõusid ning töökorralduse eripärasid;
6) otsese ohu ilmnemisel töötaja elule ja tervisele teeb tööandjale kohese ettepaneku ohu kõrvaldamiseks;
7) otsustab kogutud teabe alusel, milliseid töökeskkonna ohutegurite parameetreid tuleks mõõta või määrata;
8) otsustab, milliseid spetsialiste töökeskkonna ohutegurite hindamisse kaasata.

Teadmised:
1) töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmise või määramise meetodid.

Hindamismeetodid:
Portfoolio ja intervjuu või riskianalüüsi praktiline ülesanne
B.2.3 Töökeskkonna ohutegurite mõõtmine ning mõõtmistulemuste analüüsimine 6

Tegevusnäitajad:
1) valib vajalikud tingimused ja mõõtmisvahendid töökeskkonna ohutegurite parameetrite määramiseks ja mõõtmiseks;
2) korraldab mõõtmist vajavate töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmisi ja dokumenteerib saadud tulemused;
3) hindab mõõtmistulemuste põhjal ohutegurite võimalikku mõju töötajate tervisele.

Teadmised:
1) füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste ohutegurite parameetrite mõõtmis- ja määramismeetodid ning proovivõtu-, mõõtmis- ja katsevahendid;
2) mõõtemääramatuse sisu ja arvutamise põhimõtted;
3) töökeskkonna ohutegurite parameetrite kehtivaid piirnormid;
4) mõõtmisprotokolli koostamise põhimõtted;

Hindamismeetodid:
Portfoolio ja intervjuu või riskianalüüsi praktiline ülesanne
B.2.4 Töökeskkonna riski hindamine ja ohjamine 6

Tegevusnäitajad:
1) hindab füüsikalistest, keemilistest ja bioloogilistest ohuteguritest tulenevat terviseriski ning pakub välja sobivad meetmed nende ohutegurite mõju vältimiseks või vähendamiseks;
2) määrab ohutegurite riskitasemed vastavalt riskihindamise meetodile
3) dokumenteerib töökeskkonna riskianalüüsi tulemused ja parendusettepanekud, arvestades riskianalüüsi dokumenteerimise põhimõtteid.

Teadmised:
1) inimese anatoomia, füsioloogia ja psühholoogia põhiteadmised
2) töökeskkonna riskitegurite seosed terviseriskide ning tervisekahjustustega (sh. kutsehaigused, tööst põhjustatud haigused)

Hindamismeetodid:
Portfoolio ja intervjuu või riskianalüüsi praktiline ülesanne
B.2.5 Tööandja ja töötajate nõustamine 6

Tegevusnäitajad:
1) teavitab tööandjaid ja töötajaid töökeskkonna ohuteguritest ja nende võimalikust mõjust tervisele;
2) nõustab tööandjaid ohutusmeetmete kavandamisel ja rakendamisel terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste ohutegurite osas;
3) nõustab tööandjaid ja töötajaid töövahendite ning isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel;
4) nõustab tööandjat töötervishoiu- ja tööohutusalaste juhendite ja dokumentatsiooni koostamisel;
5) nõustab tööandjat töökeskkonna riskianalüüsi tulemuste alusel kirjaliku tegevuskava koostamisel;
6) nõustab tööandjat töötervishoiu- ja tööohutusalase juhendamise ning väljaõppe korraldamisel.

Teadmised:
1) erinevad teabe levitamise võimalused, esitlustehnikad;
2) tööga seotud tervisekahjustuste ennetusmeetmed;
3) töökoha tervisedenduse põhimõtted;
4) töötervishoiu- ja tööohutusalaste ohutusjuhendite koostamise põhimõtted;
5) töökeskkonna riskianalüüsi tegevuskava koostamise põhimõtted;
6) töötajate juhendamise ja väljaõppe nõuded töökohal.

Hindamismeetodid:
Portfoolio ja intervjuu või riskianalüüsi praktiline ülesanne
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Tööhügeenik, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Teadmised:
1) töökeskkonna mitmesugused (eelkõige füüsikalised, keemilised ja bioloogilised) ohutegurid
2) tõenduspõhised erialased teabeallikad
3) suhtlemistehnikad
4) eesti keel tasemel B2,
üks võõrkeel tasemel A2
5) töökeskkonna riskianalüüsi meetodid
6) töötervishoiu ja -ohutuse seadustik, standardid ja hea tava/ Eesti Vabariigi töötervishoiu ja tööohutusega seonduvad õigusaktid ning Eesti ja Euroopa Liidu vastavaid standardid
7) mitmesugused töökeskkonna uurimise ja hindamise meetodid
8) töökeskkonna ohutegurite mõjud töötajate tervisele ja keskkonnale, sh erinevate ohutegurite koosmõju
9) arvuti kasutamise põhimõtted ja andmetöötluse programmid
10) kutsehaiguste ja tööga seotud haiguste tekkepõhjused

Hindamismeetodid:
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-28092011-5.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.09.2011
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Töötervishoid
Kutse grupp: Tööhügieenik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2263 Töötervishoiu ja tööohutuse tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
102 Hügieen ja töötervishoid
1022 Töötervishoid ja -kaitse
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Karmo Maandi Terviseamet
Mari Järvelaid Terviseamet
Irma Nool Terviseamet
Kadri Laugen Terviseamet
Argo Soon SA Archimedes
Hubert Kahn OÜ Preventme
Rauno Piirsalu Sotsiaalministeerium
Alar Seiler Maaülikool
Marina Järvis Tallinna Tehnikaülikool
Marit Ilves Tallinna Tehnikaülikool
Viive Pille PERH, Tallinna Tehnikaülikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist