Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Täiskasvanute koolitaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Täiskasvanute koolitaja, tase 5
EN: Adult educator, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.11.2011
Kehtib kuni: 12.06.2014
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
5. taseme täiskasvanute koolitaja on väheste praktiliste kogemustega koolitaja. Ta valmistab ette õppe läbiviimiseks vajalikud materjalid ja korraldab koolitusi õppekavas ettenähtud teemal, arvestades seda, et täiskasvanud õppijad on erineva vanuse, kogemuse, eelneva hariduse ja sotsiaalse staatuse...ga inimesed, kellel on oma väljakujunenud teadmiste süsteem, mõtlemisharjumused, eelarvamused, stereotüübid, hoiakud ja väärtushinnangud, mille nad toovad kaasa õpisituatsiooni.
Koolitab kitsas valdkonnas.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine
A.2.3 Õppeprotsessi analüüs ja hindamine
A.2.4 Professionaalne eneseareng
A.3 Töö keskkond ja eripära
Täiskasvanute koolitaja füüsilisele töökeskkonnale esitatavad nõuded sõltuvad koolituse eesmärgist ja/või valdkonnast, milles koolitust läbi viiakse. Need lepitakse eelnevalt koolituse tellija ja koolitaja vahel kokku. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna loob koolitaja õppeprotsessi käigus ise.
A.4 Töövahendid
Täiskasvanute koolitaja peamisteks töövahenditeks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid, õppevahendid ja muud õppe tulemuslikuks läbiviimiseks ning loovtegevusteks vajalikud vahendid. Töövahendite kasutamisel lähtutakse täiskasvanuõppe eripärast.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Edukat tegutsemist täiskasvanute koolitajana toetavad järgmised võimed ja iseloomuomadused:
õpivõime, koostöövalmidus, verbaalne võimekus, empaatia, pühendumus, pingetaluvus, tolerantsus, eneseregulatsiooni võime, otsustusvõime, kohanemisvõime, loovus, sihikindlus, avatus ja kriitilise mõtlemise võ...
ime.
Täiskasvanute koolitaja põhiväärtusteks on väärikus, ausus, sallivus, vastutus, avatus ja inimest väärtustav hoiak. Oluline on täiskasvanute koolitaja eetikanõuetest kinnipidamine.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Viienda taseme täiskasvanute koolitaja on enamasti kesk- või kõrgharidusega spetsialist, kellel puudub andragoogi ettevalmistus. Vajalikud kompetentsid on ta omandanud praktilise tegevuse käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Täiskasvanute koolitaja kutse ei eelda ühtse ametinimetuse olemasolu. Kutse omanik võib töötada paljudel erinevatel ametikohtadel nagu koolitaja, õpetaja, lektor, õppejõud, tuutor, mentor, konsultant/konsulent jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Sõltuvalt valdkonnast, kus koolitus toimub ja/või konkreetsest koolituse tellijast, võidakse koolitajalt nõuda erinevaid dokumente. Näiteks täiskasvanute koolitaja kutse omamist, erialast kompetentsust tõestavaid dokumente vm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Täiskasvanute koolitaja tase 5 kutse moodustub viiest kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.5 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) Valmistab ette konkreetse koolituse/tunni sisu, lähtudes õppekavas fikseeritud õpitulemustest.
2) Koostab uusi ja/või kohandab vanu õppematerjale, lähtudes oma teema käsitlemise loogikast ja arvestades õpikeskkonna võimalusi. Kasutab kohaseid allikaid ning standardaluseid.

Teadmised:
1) õppematerjalide koostamisele esitatavad nõuded,
2) oodatavad õpiväljundid,
3) allikate otsingu ja valiku põhimõtted,
4) tekstide jm allikatega töötamine.

Hindamismeetod(id):
Vestlus, eneseanalüüs ja portfoolio või supervisioon sellele järgneva analüüsiga.
B.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1) Toetab õppijaid õpieesmärkide seadmisel, teavitades neid koolitusprogrammist tulenevatest eesmärkidest.
2) Kujundab õpikeskkonda, rakendades füüsilisele õpikeskkonnale esitatavaid nõudeid.
3) Juhib õppeprotsessi, kindlustades oma teema edastamise õppeks ettenähtud aja piires.

Teadmised:
1) eesmärgistamise põhimõtted,
2) füüsilise õpikeskkonna kujundamine,
3) ajakasutuse juhtimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Vestlus, eneseanalüüs ja portfoolio või supervisioon sellele järgneva analüüsiga.
B.2.3 Õppeprotsessi ja õpitulemuste analüüs ja hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1) Hindab õppeprotsessi, lähtudes kavandatud eesmärkidest.
2) Hindab õpitulemusi, võrreldes individuaalseid tulemusi koolitusprogrammist tulenevate oodatavate
tulemustega.
3) Reflekteerides kirjeldab enda tegevust õppeprotsessis, seostades oma käitumist õpitulemustega.

Teadmised:
1) andmete kogumise põhimõtted,
2) analüüsimeetodid,
3) hindamisjuhendite kasutamine.

Hindamismeetod(id):
Vestlus, eneseanalüüs ja portfoolio või supervisioon sellele järgneva analüüsiga.
B.2.4 Professionaalne enesearendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) Uuendab õppe sisu ja -meetodeid, neid vajadusel ajakohastades.
2) Reageerib füüsilisele ja vaimsele üleväsimusele, vähendades oma koormust.
3) Täiendab end erialaselt oma aine/teema valdkonnas, hoides end kursis uuemate suundadega.
4) Tegeleb oma rollikäitumise analüüsiga, otsides probleemi tekkimisel abi.

Teadmised:
1) kaasaegsed õppemeetodid,
2) enesejuhtimise (sh stressijuhtimise) alused,
3) uued suunad erialal,
4) koolitaja rollid.

Hindamismeetod(id):
Vestlus, eneseanalüüs ja portfoolio või supervisioon sellele järgneva analüüsiga.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) Rakendab koolitusel täiskasvanute õppimise ja õpetamise eripärasid.
2) Väärtustab täiskasvanud õppijat, peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi, järgib täiskasvanute koolitaja kutse-eetikat (vt Lisa 2: Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks).
3) On hea suhtleja, loob õppimist soodustava keskkonna.
4) Järgib täiskasvanuõpet reguleerivaid seadusi.
5) Käsitleb ennast õppijana, käitub enesearengu subjektina.
6) Kasutab koolitusel eesti keelt (või oma emakeelt) tasemel C1 ja valdab ühte võõrkeelt vähemalt tasemel B1. Vene keelt kui emakeelt koolitusel kasutavad koolitajad valdavad eesti keelt vähemalt tasemel B1 (vt Lisa 3: Keeleoskuse hindamise skaala).
7) Kasutab oma töös arvutit tasemel: AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO4 – Tabelitöötlus, AO5 – Andmebaasid, AO6 – Esitlus, AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt Lisa 4: Arvuti kasutamise oskuse kriteeriumid).

Teadmised:
1) õpetatav valdkond/teema/aine,
2) täiskasvanud õppija eripärad,
3) andragoogika põhiprintsiibid,
4) suhtlemispsühholoogia baasteadmised (kontakt, selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine, enesekehtestamine),
5) täiskasvanuharidust ja -koolitust reguleerivad õigusaktid,
6) eneserefleksiooni põhimõtted,
7) täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 21-23112011-1.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.11.2011
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Nõustamine ja koolitus
Kutse grupp: Täiskasvanute koolitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
242 Halduse tippspetsialistid
2424 Töötajate koolituse ja täiendõppe tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 01 Haridus
011 Haridus
0111 Kasvatusteadus
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja -ülesanded
Lisa 2 Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Talvi Märja ETKA Andras
Larissa Jõgi Tallinna Ülikool
Merle Lõhmus EBS Juhtimiskoolituse Keskus
Kristel Jalak Enics Eesti AS
Heiki Kiidli Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium
Tiina Jääger Eesti Vabaharidusliit
Eda Anton Tartu Kutsehariduskeskus
Külli All Haridus- ja Teadusministeerium
Kerttu Taidre ETKA Andras

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist