Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Täiskasvanute koolitaja, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Täiskasvanute koolitaja, tase 7
EN: Adult educator, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.11.2011
Kehtib kuni: 12.06.2014
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
7. taseme täiskasvanute koolitaja on vähemalt viieaastase praktilise kogemusega koolitaja, kes töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades ning võtab vastutuse nii enda kui töörühmade töö tulemuste eest. Ta analüüsib õpivajadusi, määrab sihid ja eesmärgid ning koostab õppekavu; j...uhendab töögruppe ja otsib lahendusi töö käigus ilmnenud probleemidele. Õppe läbiviimisel arvestab ta seda, et täiskasvanud õppijad on erineva vanuse, kogemuse, eelneva hariduse ja sotsiaalse staatusega inimesed, kellel on oma väljakujunenud teadmiste süsteem, mõtlemisharjumused, eelarvamused, stereotüübid, hoiakud ja väärtushinnangud, mille nad toovad kaasa õpisituatsiooni.
Ta osaleb elukestva õppe propageerimisel ja täiskasvanud õppijate motivatsiooni kujundamisel, arendus-, loome- ja/või teadustegevuses ning esineb konverentsidel ja/või seminaridel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine
A.2.3 Õppeprotsessi analüüs ja hindamine
A.2.4 Arendus-, loome- ja teadustegevus
A.2.5 Professionaalne eneseareng

A.3 Töö keskkond ja eripära
Täiskasvanute koolitaja füüsilisele töökeskkonnale esitatavad nõuded sõltuvad koolituse eesmärgist ja/või valdkonnast, milles koolitust läbi viiakse. Need lepitakse eelnevalt koolituse tellija ja koolitaja vahel kokku. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna loob koolitaja õppeprotsessi käigus ise.
A.4 Töövahendid
Täiskasvanute koolitaja peamisteks töövahenditeks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid, õppevahendid ja muud õppe tulemuslikuks läbiviimiseks ning loovtegevusteks vajalikud vahendid. Töövahendite kasutamisel lähtub täiskasvanuõppe eripäradest.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Edukat tegutsemist täiskasvanute koolitajana toetavad järgmised võimed ja iseloomuomadused:
õpivõime, koostöövalmidus, verbaalne võimekus, empaatia, pühendumus, pingetaluvus, tolerantsus, eneseregulatsiooni võime, otsustusvõime, kohanemisvõime, loovus, sihikindlus, avatus, kriitilise mõtlemise võim...
e.
Täiskasvanute koolitaja põhiväärtusteks on väärikus, ausus, sallivus, vastutus, avatus ja inimest väärtustav hoiak. Oluline on täiskasvanute koolitaja eetikanõuetest kinnipidamine.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Seitsmenda taseme täiskasvanute koolitaja on enamasti magistrikraadiga või sellele tasemele vastava kraadiga koolitaja. Tema kutsealane õpe toimub kraadiõppes, põhi- või kõrvalaine või lisaeriala õppekava raames kõrgkoolis, kvalifikatsiooni- ja/või täiendõppe kursustel. Vajalikud kompetentsid võib ...omandada ka praktilise tegevuse käigus.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Täiskasvanute koolitaja kutse ei eelda ühtse ametinimetuse olemasolu. Kutse omanik võib töötada paljudel erinevatel ametikohtadel nagu koolitaja, õpetaja, lektor, õppejõud, tuutor, mentor, konsultant/ konsulent jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Sõltuvalt valdkonnast, kus koolitus toimub ja/või konkreetsest koolituse tellijast, võidakse koolitajalt nõuda erinevaid dokumente. Näiteks täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutse omamist, erialast kompetentsust tõestavaid dokumente vm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Täiskasvanute koolitaja tase 7 kutse moodustub kuuest kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Õppeprotsessi ettevalmistamine 7

Tegevusnäitajad:
1) Analüüsib ja üldistab sihtgrupi õpivajadusi, juhindudes valdkonna arengust ja koolitusvajaduse analüüsi teoreetilistest alustest.
2) Koostab õppekavu, lähtudes sihtgrupi õpivajaduste analüüsist ja kavandab ressursid selle elluviimiseks. Planeerib õpet, juhindudes andragoogilistest põhimõtetest.
3) Valmistab ette konkreetse koolituse/tunni sisu, lähtudes sihtgrupi ja õpperühma vajadustest ja õppekavas fikseeritud õpitulemustest. Loob koolituse sisu ja uuendab/kaasajastab seda pidevalt.
4) Koostab uusi, sh interaktiivseid õppematerjale ja/või kohandab vanu, lähtudes oma teema käsitlemise loogikast; arvestab konkreetse sihtgrupi eripära ja õppijatelt tagasisidestuse käigus saadud arvamusi ning õpikeskkonna võimalusi.

Teadmised:
1) koolitusvajaduse analüüs,
2) õppekava koostamine,
3) ressursside juhtimine,
4) sihtrühma vajadused,
5) planeerimine,
6) õppematerjalide koostamine,
7) õppeprotsess ja õpikeskkond.

Hindamismeetod (id):
Vestlus, eneseanalüüs ja portfoolio või supervisioon sellele järgneva analüüsiga.
B.2.2 Õppeprotsessi läbiviimine 7

Tegevusnäitajad:
1) Näeb õppijat kui subjekti ja toetab teda individuaalsete õpieesmärkide määratlemisel, tuginedes valdkonnapõhistele teadmistele ja õppijalt saadud infole, seades esiplaanile õppijate põhjendatud huvid.
2) Kujundab motiveeriva õpikeskkonna, juhindudes õpimotivatsiooni kujunemise seaduspärasustest ja tehes õppijatega koostööd, arvestades nende individuaalseid vajadusi. Kujundab õppimist soodustava vaimse ja sotsiaalse keskkonna ka siis, kui füüsiline keskkond seda ei soodusta, rakendades oma loovust ja pikaajalist kogemust.
3) Juhib õppeprotsessi, pidades silmas õppekavast tulenevaid ja õppijate individuaalseid õpieesmärke. Viib põhjendatud vajaduse korral sisse muudatusi õppe etappide järjestuses ja töövormides, kaasates õpperühma ja arvestades iga üksiku õppija vajadusi.
4) Suunab grupiprotsesse, käsitledes õpperühma (min 4 inimest) kui subjekti; kasutab õpieesmärkide saavutamiseks ka iseregulatsiooni grupis, andes grupile õigusi ja volitusi oma vajaduste ja soovide teostamiseks. Algatab ja juhib tegevusi vastupanu ületamiseks õppegrupis, kui see peaks tekkima, kasutades konfliktolukordi õppimise allikana.
5) Toetab õppijate isiksuslikku arengut, respekteerides individuaalseid vajadusi ja andes toetavat tagasisidet. Suunab positiivsete hoiakute kujunemist enesearengule, julgustades katsetama ja käsitlema ebaõnnestumisi õppimise väärtuslike allikatena.

Teadmised:
1) õpieesmärgid,
2) õpimotivatsioon ja motiveeriv õpikeskkond,
3) füüsiline, sotsiaalne ja vaimne keskkond,
4) õppetegevuse vormid ja õppemeetodid,
5) grupiprotsessid ja nende juhtimine,
6) iseregulatsioon,
7) õppeprotsessi kulgemine, sh vastupanuga toimetulek,
8) isiksus ja isiksuslik areng,
9) tagasisidestamine,
10) hoiakute kujunemine.

Hindamismeetod(id):
Vestlus, eneseanalüüs ja portfoolio või supervisioon sellele järgneva analüüsiga.
B.2.3 Õppeprotsessi ja õpitulemuste analüüs ning hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1) Kogub õppijatelt, kaaskoolitajatelt ja teistelt sidusgruppide liikmetelt arvamusi õppeprotsessi kohta, valides selleks sobivaimad meetodeid.
2) Analüüsib õpitulemusi ja edasist koolitusvajadust, kasutades asjakohaseid analüüsi meetodeid ja otsides lisateavet probleemide ja nende põhjuste paremaks mõistmiseks.
3) Hindab õpperühma tegevust grupi- ja õppijate isiksusliku arengu aspektist, valides selleks sobivaimad meetodid.
4) Koostab hindamisjuhendeid ja valib sobivaid hindamismeetodeid, võttes arvesse uusimate teadusuuringute tulemusi ja parimat praktikat.
5) Reflekteerides hindab enda tegevust õpi-, grupi- ja isiksuslike protsesside juhtimisel, selgitab enesearengu vajadused ning kavandab tegevused nende realiseerimiseks, kasutades eneseanalüüsi vahendeid, õpitulemuste analüüsi ja saadud hinnanguid.
6) Koostab ülevaate koolituse tulemustest, (hinnangutest, edasistest tegevustest jm asjassepuutuvast) ja teavitab sellest huvitatud osapooli, valides ise teavitamise meetodid.

Teadmised:
1) andmete kogumise ja analüüsimeetodid,
2) koolitusvajadus, selle kujunemine ja analüüsimeetodid,
3) isiksuse areng,
4) grupidünaamika,
5) hindamine ja hindamismeetodid,
6) juhendite koostamine,
7) refleksioon ja eneserefleksioon,
8) planeerimine ja tegevuskavade koostamine,
9) õpitulemuste analüüsimeetodid.

Hindamismeetod(id):
Vestlus, eneseanalüüs ja portfoolio või supervisioon sellele järgneva analüüsiga.
B.2.4 Arendus-, loome- ja teadustegevus 7

Tegevusnäitajad:
1) Osaleb arendus-, loome- ja/või teadustegevuses, kogudes ja analüüsides vajalikku informatsiooni.
2) Osaleb aktiivselt teadus- ja/või erialakonverentsidel Eestis, esinedes ettekandega või modereerides, valmistab ette ning levitab oma ettekandeid.
3) Osaleb täiskasvanuhariduse poliitika kujundamises, võttes osaavalikest diskussioonidest, tehes ettepanekuid täiendusteks ja/või muudatusteks täiskasvanuharidust ja elukestvat õpet reguleerivatesse seadustesse vm raamdokumentidesse.
4) Osaleb töögruppides ja/või koostöövõrgustikes, jagades kolleegidele oma arvamusi ja ettepanekuid ja/või juhendades eksperdina nende tegevust.
5) Juhendab ja nõustab madalama kutsetasemega või kutseta koolitajaid, jagades neile vajalikku informatsiooni ja osaledes õppejõuna koolitajate koolitamisel.

Teadmised:
1) arendustegevuse meetodid,
2) loometegevuse meetodid,
3) teadustegevuse meetodid,
4) ettekannete koostamine ja esitamine,
5) täiskasvanuharidust ja -koolitust reguleerivad õigusaktid,
6) haridus- ja täiskasvanuhariduse poliitika,
7) juhendamine ja nõustamine, mentorlus, supervisioon.

Hindamismeetod(id):
Vestlus, eneseanalüüs ja portfoolio või supervisioon sellele järgneva analüüsiga.
B.2.5 Professionaalne eneseareng 7

Tegevusnäitajad:
1) Uuendab õppemeetodeid ja ajakohastab vajadusel õppe sisu, lähtudes valdkonna arengust ja uusimast erialakirjandusest.
2) Tegeleb eneserefleksiooniga, arvestab oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse seisundiga, võttes kasutusele abinõud tasakaalu saavutamiseks ja säilitamiseks.
3) On kursis uuemate suundadega oma erialal ja täiendab end andragoogika valdkonnas, omandades täiskasvanute koolitaja 7. tasemele vastavad kompetentsid.
4) Arendab edukaks tegutsemiseks vajalikke võimeid ja isiksuseomadusi, väärtustades pidevat enesearengut.

Teadmised:
1) valdkonna funktsioneerimine, muutumine ja areng,
2) uusim erialakirjandus,
3) täiskasvanute koolitaja kompetentsid (7. tase),
4) füüsilise, vaimse ja emotsionaalse seisundi reguleerimine,
5) täiskasvanute koolitajale vajalikud isiksuseomadused ja võimed.

Hindamismeetod (id):
Vestlus, eneseanalüüs ja portfoolio või supervisioon sellele järgneva analüüsiga.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1) Tunneb hästi valdkonda/teemat/ainet, mida ta koolitusel käsitleb.
2) Rakendab koolitusel täiskasvanute õppimise ja õpetamise eripärasid.
3) Väärtustab täiskasvanud õppijat, peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi, järgib täiskasvanute koolitaja kutse-eetikat (vt Lisa 2: Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks).
4) On hea suhtleja, loob õppimist soodustava ja toetava keskkonna.
5) Järgib täiskasvanuõpet reguleerivaid seadusi.
6) Käsitleb ennast õppijana, käitub enesearengu subjektina.
7) Kasutab koolitusel eesti keelt (või oma emakeelt) tasemel C2 ja valdab vähemalt kahte võõrkeelt (soovitavalt üks nendest inglise keel): ühte vähemalt tasemel C1 ja teist vähemalt tasemel B2. Vene keelt kui emakeelt koolitusel kasutavad koolitajad valdavad eesti keelt vähemalt tasemel B2 (vt Lisa 3: Keeleoskuse hindamise skaala).
8) Kasutab oma töös arvutit tasemel: AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO4 – Tabelitöötlus, AO5 – Andmebaasid, AO6 – Esitlus, AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt Lisa 4: Arvuti kasutamise oskuse kriteeriumid).

Teadmised:
1) õpetatav valdkond/teema/aine,
2) andragoogika põhiprintsiibid,
3) täiskasvanud õppija eripärad,
4) suhtlemispsühholoogia baasteadmised (kontakt, selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine, enesekehtestamine, konfliktide juhtimine),
5) täiskasvanuharidust ja -koolitust reguleerivad õigusaktid,
6) eneseanalüüsi ja -refleksiooni põhimõtted,
7) täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 21-23112011-1.3/6k
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.11.2011
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Nõustamine ja koolitus
Kutse grupp: Täiskasvanute koolitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
242 Halduse tippspetsialistid
2424 Töötajate koolituse ja täiendõppe tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 01 Haridus
011 Haridus
0111 Kasvatusteadus
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja -ülesanded
Lisa 2 Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Talvi Märja ETKA Andras
Larissa Jõgi Tallinna Ülikool
Merle Lõhmus EBS Juhtimiskoolituse Keskus
Kristel Jalak Enics Eesti AS
Heiki Kiidli Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium
Tiina Jääger Eesti Vabaharidusliit
Eda Anton Tartu Kutsehariduskeskus
Külli All Haridus- ja Teadusministeerium
Kerttu Taidre ETKA Andras

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist