Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abikelner, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Abikelner, tase 3
EN: Waiter, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.12.2011
Kehtib kuni: 02.03.2016
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kelneritöö kutsealal on koostatud 3. taseme abikelneri, 4. taseme kelneri ja 5. taseme vanemkelneri kutsestandardid.

Kelner on klienditeenindaja, kes töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes nagu (restoran, kohvik, pubi, ööklubi, klubi jm). Oma töös lähtub ta klientide vajadustest ja soovides...
t ning tegutseb ja käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalselt heaks kiidetud normidele.

3. taseme abikelner abistab kelnerit teenindusprotsessi ettevalmistamisel, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid. Abistab kelnerit teenindusprotsessi jooksul toitude ja jookide serveerimisel ning puhastus- ja koristustöödel. Abikelner suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas ja juhendamise all.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
A.2.2 Teenindussituatsiooni alustamine
A.2.3 Tellimuste vastuvõtmine ja edastamine
A.2.4 Toitude ja jookide serveerimine
A.2.5 Teenindussituatsiooni lõpetamine
A.2.6 Catering ja peolaudade teenindus
A.2.7 Koristus- ja puhastustööd
A.3 Töö keskkond ja eripära
Abikelner töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes. Abikelneri kutse eeldab valmisolekut töötada vahetustega, puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline ning eeldab head füüsilist vastupidavust, suhtlemisvalmidust ja oskust suhelda erinevate inime...stega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Söögisaali sisustus, lauapesu (tekstiilid), serveerimisvahendid, serviisid, klaasid ja söögiriistad, kohvivalmistamise seadmed, väljastusseadmed, baaritöö vahendid ja seadmed, külmutusseadmed, jäämasinad, nõudepesumasinad, koristamisvahendid jm väikevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Klientide teenindamine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, kontsentratsioonivõimet, rahulikku meelt, pingetaluvust ja füüsilist vastupidavust, väljendusoskust, selget diktsiooni ja tolerantsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Abikelneri kutse taotlemisel eeldatakse põhiharidust. Abikelneriks saab õppida töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Abikelneri enamlevinud ametinimetused on kelneri õpilane, ettekandja, teenindaja, toitlustusteenindaja, klienditeenindaja jms.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tervisetõend.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.7 ja B.2.8 (läbivad kompetentsid) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) tutvub töögraafikuga ja planeerib tööaja;
2) valmistab ette oma töökoha, varustab selle vajalike töövahenditega ja hoiab oma töökoha korras vastavalt etteantud juhistele;
3) küsib infot päevapakkumiste ja muutuste kohta menüüs;
4) valmistab ette lauakatmisvahendid vastavalt etteantud juhistele;
5) linutab ja teeb nõuetekohase eelkatte vastavalt etteantud juhistele;
6) korrastab söögisaali, kasutades puhastusvahendeid vastavalt etteantud juhistele.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik aruanne või intervjuu/suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või kombineeritud meetod.
B.2.2 Teenindussituatsiooni alustamine 3

Tegevusnäitajad:
1) alustab ja lõpetab kliendikontakti positiivselt, on teenindusvalmis ja suhtleb kliendiga;
2) suunab kliendid söögisaali ja juhatab lauda.

Hindamismeetod(id):
Suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
B.2.3 Tellimuste vastuvõtmine ja edastamine 3

Tegevusnäitajad:
1) ulatab toidu- ja joogikaardid kliendile;
2) kohandab eelkatet vastavalt juhistele.

Hindamismeetod(id)
Suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
B.2.4 Toitude ja jookide serveerimine 3

Tegevusnäitajad:
1) serveerib juhendamisel karastus- kohvi- ja teejooke, kasutades õigeid töövõtteid;
2) serveerib juhendamisel portsjonroogi;
3) abistab kelnerit serveerimisel;
4) koristab ja korrastab juhendamisel laua, kasutades õigeid töövõtteid;
5) serveerib juhendamisel toite ja jooke väljastusliinis;
6) abistab kelnerit väljastusliinis.

Hindamismeetod(id):
Suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
B.2.5 Teenindussituatsiooni lõpetamine 3

Tegevusnäitajad:
1) küsib juhendamisel kliendilt tagasisidet;
2) edastab kliendilt saadud tagasiside oma otsesele juhile;
3) saadab kliendi ära positiivset kliendikontakti hoides, vajadusel abistab klienti.

Hindamismeetod(id):
suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
B.2.6 Catering- ja peoteenindus 3

1) teeb juhendamisel abitöid teenindusruumide ja vahendite ettevalmistamisel;
2) peab meeles vajaliku info ürituse sisu, toitude ja jookide kohta oma tööülesannete piires;
3) abistab kelnerit klientide vastuvõtmisel ja on teenindusvalmis;
4) abistab kelnerit toitude ja jookide serveerimisel ning laudade korrastamisel;
5) abistab kelnerit klientide ärasaatmisel;
6) abistab kelnerit üritusel kasutatavate vahendite kokkupanemisel ja teenidusruumide korrastamisel.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik aruanne või intervjuu/suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või portfoolio või kombineeritud meetod.
B.2.7 Koristus- ja puhastustööd 3

Tegevusnäitajad:
1) vajadusel peseb nõusid ja vajalikke tarvikuid vastavalt etteantud juhistele;
2) puhastab ning korrastab ruume vastavalt etteantud juhistele ja kasutades ettenähtud puhastus- ja töövahendeid.

Hindamismeetod(id):
Suuline küsitlus või proovitöö või jälgimine praktilise töö käigus või jälgimine töökohas või eneseanalüüs või tööalase tegevuse hinnang või kombineeritud meetod.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Abikelner, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) on teadlik esmaabi võimalustest, oskab käituda tulekahju korral ja täidab tööohutuse ja hügieeninõudeid;
2) suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast;
3) väljendab ennast eesti keeles kõnes selgelt;
4) kohandub meeskonnaga.

Teadmised:
1) klienditeeninduse alused;
2) teeninduses vajalik inventar, töövahendid ja seadmed;
3) lauakatmise alused;
4) jookide ja roogade serveerimise alused;
5) toiduohutuse nõuded;
6) puhastusvahendid ja –keemia.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-01122011-4.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.12.2011
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Kelner
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
513 Ettekandjad, kelnerid ja baariteenindajad
5131 Ettekandjad ja kelnerid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Allan Vainu Teie Kelner OÜ, Eesti Kelnerite- ja Ettekandjate Liit
Kaido Ladva Piano Baltic OÜ, Restoran Vapiano
Reelika Eerik Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool, Eesti Kelnerite ja Ettekandjate Liit
Sirje Rekkor Tallinna Ülikool, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Tiiu Parm Teie Kelner OÜ, Eesti Kelnerite- ja Ettekandjate Liit
Ülle Parbo Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist