Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abikelner, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Abikelner, tase 3
EN: Waiter, Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.11.2020
Kehtib kuni: 16.11.2025
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kuressaare Ametikool Abikelner 127357 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 18.11.2020 Avatud
2 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Abikelner 128737 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 18.11.2020 Avatud
3 Rakvere Ametikool Abikelner 239042 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 26.04.2023 Avatud
4 Tallinna Teeninduskool Abikelner 194778 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 18.11.2020 Avatud
5 Tartu Rakenduslik Kolledž Abikelner 240182 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 01.03.2023 Avatud
6 Valgamaa Kutseõppekeskus Abikelner 131717 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 18.02.2021 Avatud
7 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Abikelner 151964 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 18.11.2020 Avatud
8 Viljandi Kutseõppekeskus Abikelner 128677 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/5 30.03.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kelneritöö kutsealal on koostatud 3. taseme abikelneri, 4. taseme kelneri ja 5. taseme vanemkelneri kutsestandardid.

Kelner on klienditeenindaja, kes töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes nagu (restoran, kohvik, pubi, ööklubi, klubi jm). Oma töös lähtub ta klientide vajadustest ja soovides...
t ning tegutseb ja käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalselt heaks kiidetud normidele.

3. taseme abikelner abistab kelnerit teenindusprotsessi ettevalmistamisel, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid. Abistab kelnerit teenindusprotsessi jooksul toitude ja jookide serveerimisel ning puhastus- ja koristustöödel. Abikelner suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas ja juhendamise all.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
1. töökoha ettevalmistamine ja korrashoid
2. koostöö köögiga
3. koristus- ja puhastustööd
4. eelkatete tegemine

A.2.2 Teenindamine ja müügitöö
1. klientide vastuvõtmine ja soovide väljaselgitamine
2. jookide ja toitude serveerimine
3. teenindussitu...
atsiooni lõpetamine
4. catering ja peoteenindus

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Abikelner töötab toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes. Abikelneri kutse eeldab valmisolekut töötada vahetustega, puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal. Töö võib olla periooditi pingeline ning eeldab head füüsilist vastupidavust, suhtlemisvalmidust ja oskust suhelda erinevate inime...stega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Söögisaali sisustus, lauapesu (tekstiilid), serveerimisvahendid, serviisid, klaasid ja söögiriistad, kohvivalmistamise seadmed, väljastusseadmed, baaritöö vahendid ja seadmed, külmutusseadmed, jäämasinad, nõudepesumasinad, koristustarvikud ja -ained.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Klientide teenindamine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, keskendumisvõimet, rahulikku meelt, pingetaluvust ja füüsilist vastupidavust, väljendusoskust, selget diktsiooni ja tolerantsust. Töö eeldab kohusetunnet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Abikelneriks saab õppida töökohal ja kutseõppeasutuses.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Abikelneri enamlevinud ametinimetused on kelneri õpilane, ettekandja, teenindaja, toitlustusteenindaja, klienditeenindaja jms.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tervisetõend, hügieenikoolituse tõend.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.2 ja B.2.3 (läbivad kompetentsid) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) planeerib tööaja vastavalt töögraafikule;
2) valmistab ette oma töökoha, varustab selle vajalike töövahenditega ja hoiab oma töökoha korras vastavalt etteantud juhistele;
3) täpsustab menüüd ja päevapakkumisi;
4) puhastab ning korrastab ruume vastavalt puhastusplaanile;
5) peseb vajadusel nõusid ja vajalikke tarvikuid vastavalt etteantud juhistele;
6) valmistab ette lauakatmisvahendid ja teeb eelkatte vastavalt etteantud juhistele.
B.2.2 Teenindamine ja müügitöö 3

Tegevusnäitajad:
1) on teenindusvalmis ja suhtleb kliendiga oma vastutusala piires, suunab kliendid söögisaali ja juhatab lauda;
2) kohandab eelkatet vastavalt juhistele;
3) serveerib juhendamisel lihtsamaid toite ja jooke;
4) abistab kelnerit serveerimisel;
5) saadab kliendi ära positiivset kliendikontakti hoides, vajadusel abistab klienti;
6) teeb juhendamisel abitöid teenindusruumide ja vahendite ettevalmistamisel;
7) peab meeles vajaliku info ürituse sisust, toitudest ja jookidest oma tööülesannete piires;
8) abistab kelnerit toitude ja jookide serveerimisel ning laudade korrastamisel;
9) abistab kelnerit üritusel kasutatavate vahendite kokkupanemisel ja teenidusruumide korrastamisel.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Abikelner, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) täidab ja kontrollib tööohutus- ja toiduohutusnõudeid, kannab nõuetekohast vormiriietust, on teadlik esmaabi võimalustest ning oskab käituda tulekahju korral;
2) suhtleb klientidega ja kolleegidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast;
3) väljendab ennast eesti keeles kõnes selgelt;
4) kohandub meeskonnaga;
5) hoiab korras kasutatavaid töövahendeid ja seadmeid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-17112020-6.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.11.2020
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus
Kutse grupp: Kelner
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
513 Ettekandjad, kelnerid ja baariteenindajad
5131 Ettekandjad ja kelnerid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine
EMTAK klassifikaator: I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Allan Vainu Teie Kelner OÜ, Eesti Kelnerite- ja Ettekandjate Liit
Kaido Ladva Piano Baltic OÜ, Restoran Vapiano
Kairi Normak Kuninga Restoran
Krista Kalmus Tallinna Teeninduskool
Peep Peetersoo Pärnu Kutsehariduskeskus
Reelika Eerik Service Arte OÜ, Loovteenindus
Sirje Rekkor Tallinna Ülikool, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Tiiu Parm Teie Kelner OÜ, Eesti Kelnerite- ja Ettekandjate Liit
Ülle Parbo SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist