Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Vanemreisikonsultant, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Vanemreisikonsultant, tase 5
EN: Travel consultant, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.12.2011
Kehtib kuni: 30.10.2013
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Reisikorralduse kutsealal on välja töötatud 4. taseme reisikonsultandi ja 5. taseme vanemreisikonsultandi kutsestandardid.

5. taseme vanemreisikonsultant on töökogemusega klienditeenindaja, kes käitub vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalselt heakskiidetud normidele. Ta täidab...
mitmekesiseid tööülesandeid, kavandab asjakohaseid muudatusi ja korraldab nende rakendamist. Oluline on hea suuline ja kirjalik väljendusoskus. Tal on vajalikud kompetentsid iseseisvaks tööks ja madalama kvalifikatsiooniga kolleegide juhendamiseks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Turismiinfo haldamine
A.2.2 Klienditeenindus
A.2.3 Reisiteenuste paketi koostamine
A.2.4 Müügi korraldamine
A.2.5 Bürootöö korraldamine
A.2.6 Juhendamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Vanemreisikonsultant töötab reisibüroos või reisikorraldusettevõttes. Töö eeldab töötamist ka puhkepäeviti.
A.4 Töövahendid
Erialane ja bürootarkvara, tavapärased bürootöövahendid. Arvuti, arvutiprogrammid ja andmebaasid, professionaalne tarkvara, sh broneerimissüsteemid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Vanemreisikonsultandi töö on seotud klientide teenindamisega ning eeldab suhtlemisvalmidust,
sõbralikkust, võimet tulla toime erinevate klientidega, kiiret taipu ja head mälu. Töös
sisalduvad mitmesugused tegevused nõuavad kiiret ja paindlikku tegutsemist, korrektsust, täpsust, stressitaluvust ja...
pidevat enesetäiendamist. Tööga kaasnev materiaalne vastutus eeldab ausust.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Reisikonsultandiks saab õppida kutseõppeasutuses või kõrgkoolis, kursustel ja töökohal. Vanemreisikonsultandilt eeldatakse vähemalt keskharidust ja eelnevat töökogemust reisikonsultandina.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Reisikonsultant, vanemreisikonsultant, assistent, kliendihaldur, reisinõustaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Turismiinfo haldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kogub, süstematiseerib ja analüüsib turismialast infot ning mõistab selle mõju;
2) aktualiseerib turismiinfot ja arvestab sellega oma müügitöös, edastades info kliendile;
3) valdab infot reisiettevõttes pakutavate mitmesuguste toodete ja teenuste, nende müügitingimuste ja komponentide kohta.

Teadmised:
1) turismigeograafia;
2) turismitrendid, sh uued, huvipakkuvad sihtkohad;
3) mõistab turismimajanduse tähtsust, rolli ja arengusuundi;
4) erialane terminoloogia;
5) turismimajanduse erinevad sektorid ja nende poolt pakutavad tooted/teenused;
6) turunduse põhialused.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test ja/või intervjuu või kombineeritud ülesanne.
B.2.2 Klienditeenindus 5

Tegevusnäitajad:
1) kuulab tähelepanelikult kliendi soove ja ootusi teenuse suhtes, vastab küsimustele arusaadavalt;
2) selgitab välja kliendi reisivajaduse, olles kliendiga suheldes sõbralik ja abivalmis;
3) kasutab klienditeeninduses professionaalseid klienditeenindusvõtteid;
4) vastab kliendi päringutele;
5) tutvustab kliendile ettevõtte pakutavaid tooteid ja teenuseid;
6) nõustab kliente transpordi ja majutusega seotud küsimustes, pakkudes klienti teenindades iseseisvalt ettevõtte tooteid ja teenuseid, mis aitavad kaasa kliendi reisivajadust rahuldava tulemuse saavutamisele, jättes ostuotsuse kliendi teha;
7) teavitab klienti muutustest pakutavate reisiteenuste osas (lennu hilinemine jms);
8) nõustab kliente ja annab adekvaatset informatsiooni sihtkoha erisuste kohta;
9) analüüsib tagasisidet ja vajaduse korral lahendab probleemi või suunab edasi;
10) lahendab kliendi esitatud kaebused, lähtudes kliendi huvist, siseeeskirjadest ja hankijate kehtestatud reeglitest;
11) hoiab klienti kursis kaebuse lahendamise protsessiga.

Teadmised:
1) teeninduspsühholoogia põhialused;
2) klienditeenindus ja teeninduskultuur;
3) turismigeograafia;
4) mõistab erivajadustega klientide teenindamise eripära;
5) teeninduskvaliteet.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test ja/või intervjuu, teenindussituatsiooni lahendamine või kombineeritud ülesanne.
B.2.3 Reisiteenuste paketi koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kogub, arhiveerib, süstematiseerib, analüüsib ja edastab tooteinfot;
2) otsib sobivad teenusepakkujad transpordile, majutusele ja muudele lisateenustele;
3) edastab infot ja teeb ettepanekuid reisiteenuse parendamiseks;
4) kogub hinnapakkumisi mitmetelt teenusepakkujatelt;
5) suhtleb teenusepakkujatega reisiteenuste kokkupanemisel vastavalt kliendi soovile;
6) peab hinnaläbirääkimisi teenusepakkujatega;
7) koostab iseseisvalt reisiteenuste pakkumisi;
8) koostab vahendatavate pakettreiside pakkumisi;
9) koostab reisiteenuste pakette erinevatele kliendisegmentidele.

Teadmised:
1) turismiseadus;
2) võlaõigusseadus;
3) pakkumiste koostamise põhitõed;
4) teenusepakkujate müügitingimused.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik etteantud ülesande lahendamine.
B.2.4 Müügi korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) broneerib iseseisvalt tooteid ja teenuseid, kasutades vastavaid broneerimissüsteeme ja arvutit;
2) töötab toodete broneerimisel iseseisvalt müügisüsteemidega (maismaa-, vee- ja õhutransport, majutus, pakettreisid, reisikindlustus jms);
3) müüb aktiivselt majutus-, transpordi-ja kompleksseid teenuseid, kasutades erinevaid müügitehnikaid;
4) annab kliendile adekvaatset infot viisatingimuste kohta ja vahendab viisateenuseid;
5) edastab reisijale tervise- ja turvalisusnõuded ja/või soovitused reisi sihtriigis (vaktsineerimise vajalikkus, registreerimine välisministeeriumi kodulehel, kindlustused);
6) juhib tähelepanu vajalikele reisidokumentidele ja nende nõuetekohasele kehtivusele (pass, ID- kaart);
7) vormistab kliendile müügipakkumise töös aktsepteeritavaid hinnakujunduse põhimõtteid järgides;
8) arhiveerib müügiga seotud dokumentatsiooni;
9) koondab reisiinfo vastavalt kliendi tellimusele;
10) edastab infopaketi kliendile;
11) jälgib reisiinfot ja teavitab muudatustest klienti;
12) teavitab reisijainfo muudatustest teenusepakkujat.

Teadmised:
1) müügipsühholoogia;
2) broneerimissüsteemid;
3) dokumentide vormistamine;
4) hinnakujunduse põhimõtteid;
5) teeninduspsühholoogia;
6) raamatupidamise alused;
7) ettevõtluse alused;
8) turunduse alused.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test ja/või intervjuu, teenindussituatsiooni lahendamine või kombineeritud ülesanne.
B.2.5 Bürootöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) jälgib, et tööks vajaminevad vajalikud materjalid ja töövahendid on olemas ja töökorras (brožüürid, tšekid, vajalikud kontoritarbed vms);
2) probleemide korral teavitab vastutavaid isikuid;
3) hoiab oma töökoha korras ja puhtana;
4) vormistab pakutavate toodete ja teenustega seotud müügi- ja arveldusdokumendid;
5) vajaduse korral muudab ja annulleerib reisiteenuste dokumente, kooskõlastades kliendiga;
6) jälgib müügitööks vajaminevate reisiteenuse dokumentide olemasolu büroos ja vajadusel tellib neid juurde või edastab info vastuavale töötajale;
7) koostab iseseisvalt müügiarveid ja arveldab nõuetekohaselt kliendiga kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike;
8) vastutab sularaha ja maksekaartidega tehtavate tehingute õigsuse eest;
9) hoiab kliendibaasi korras ja vormistab süstematiseeritult kliendi profiile;
10) kogub toodete ja teenuste kohta tagasisidet;
11) kogub ja süstematiseerib mitmesugust tooteinfot;
12) osaleb tootekoolitustel, täienduskoolitustel;
13) teeb ettepanekuid müügi edendamiseks ja tootearenguks, müügibüroo asjaajamise paremaks korraldamiseks ja juhtimiseks;
14) suunab ja kontrollib oma tööprotsesse ning analüüsib tulemusi.

Teadmised:
1) bürootöö põhimõtted;
2) asjaajamise põhialused;
3) kassatöö põhimõtted;
4) reisibüroo töös vajalikud matemaatilised tehted ja kalkuleerimise alused.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test ja/või intervjuu, teenindussituatsiooni lahendamine või kombineeritud ülesanne.
B.2.6 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) nõustab ja juhendab madalama kvalifikatsiooniga kolleege;
2) analüüsib probleemsituatsioone ja aitab leida parimad lahendused, järgides etteantud kvaliteedinõudeid;
3) kogub infot valdkonnas toimuvate uuenduste ja uute toodete kohta ning edastab info
meeskonnale;
4) pakub ja koostab reisipakette/uusi tooteid, lähtudes ettevõtte spetsiifikast ja klientide vajadustest ning soovidest.

Teadmised:
1) organisatsioonikäitumise põhialused;
2) tootearenduse põhialused.

Hindamismeetod(id):
Intervjuu ja/või kombineeritud meetod.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Vanemreisikonsultant, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

1) järgib ettevõttes kehtivaid standardeid ja protseduurireegleid;
2) järgib töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;
3) järgib kutseeetikat;
4) järgib teenindusstandardit ja on korrektse välimusega;
5) kriitikasse suhtub mõistvalt, võtab õppust nii õnnestumistest kui ka ebaõnnestumistest.
B.2.8 Suhtlemisoskus 5

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb nii sise- kui välisklientidega sõbralikult ja heast tavast lähtudes;
2) suhtlemisel kolmandate osapooltega lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
3) mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv.
B.2.9 Arvutikasutamise oskus 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab tööks arvutipõhiseid tehnoloogiaid informatsiooni otsimiseks, analüüsimiseks, salvestamiseks ja edastamiseks ning teistega suhtlemiseks;
2) valib töö tegemiseks sobivaima rakenduse (tekstitöötlus/ andmetöötlus/ andmete esitlemine);
3) kasutab tekstitöötluse põhifunktsioone (nt teksti kujundamine, teksti joondamine, tabelite ja fotode lisamine);
4) kasutab andmetöötluse põhifunktsioone (andmete sisestamine, sorteerimine ja väljade kujundamine).
B.2.10 Keeleoskus 5

Tegevusnäitajad:
1) valdab korrektselt eesti keelt tasemel C1;
2) valdab erialast inglise keelt tasemel B2;
3) valdab lisaks veel ühte võõrkeelt tasemel B1.
B.2.11 Meeskonnatöö 5

Tegevusnäitajad:
1) osaleb meeskonnatöös, näidates oma kolleegide suhtes üles huvi ja toetust , nendest arusaamist ja hoolivust;
2) vajadusel juhendab meeskonnatööd.

Teadmised:
1) teab turismi valdkonda puudutavat seadusandlust (turismiseadus, võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus, andmekaitseseadus ning reisijate õigusi ja kohustusi jms);
2) teab meeskonnatöö põhimõtteid;
3) teab suhtlemispsühholoogia ja klienditeeninduse põhialuseid.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse teiste kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-01122011-3.2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.12.2011
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Reisiteenindus
Kutse grupp: Reisikonsultant
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
42 Klienditeenindajad
422 Muud klienditeenindajad
4221 Reisikonsultandid jm reisibüroo klienditeenindajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1015 Reisimine, turism ja vabaajaveetmine
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Kutsestandardis kasutatud kutsespetsiifilised terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Asmik Tsaturjan Baltic Tours AS
Helle Kärdi Eesti Turismifirmade Liit
Ingrid Käo Go Travel AS
Jüri Toomel Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool
Kersti Kont Eesti Turismifirmade Liit
Leelo Ilbis Tallinna Linnavalitus Ettevõtlusamet
Merike Hallik Kaleva Travel AS
Tatjana Koor Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Tiina Peterson EAS turismiarenduskeskus
Ülle Parbo Riiklik Eksami– ja Kvalifikatsioonikeskus
Pille Paisuots Estravel AS
Elen Hallik Wris AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist