Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sisetööde elektrik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Sisetööde elektrik, tase 5
EN: Electrician, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.02.2012
Kehtib kuni: 14.02.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sisetööde elektrikud paigaldavad ja hooldavad kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalispingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes, tehnilistes rajatistes ning nendega seotud kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).
5. taseme sis...
etööde elektrik teeb elektritöid vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja juhenditele nii iseseisvalt kui töörühma juhina.
5. taseme sisetööde elektrik tuleb toime keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, kus on vajadus täita mitmekülgseid tööülesandeid ja vastutada nii enda kui ka töörühma töötulemuse ja tööohutuse eest.
Elektri- ja käidutöid teeb sisetööde elektrik 5 üldjuhul pädeva elektriala isiku juhtimisel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
A.2.2 Elektritarvikute ja -juhistike ning seadmete paigaldamine
A.2.3 Elektripaigaldiste ja tarvitite käit (hooldus- ja remonditööd)
Valitavad tööosad
A.2.4 Tänava ja territooriumi valgustuspaigaldised
A.2.5 Kuni 1000 V õhu- ja kaabelliinid
A.2.6 Releekaitse ja automaatikatööd (hooneautomaatika)
A.2.7 Nõrkvoolupaigaldised
A.2.8 Piksekaitsepaigaldised
A.2.9 Elektrimootorite ja ajamitega seotud seadmed
A.2.10 Potentsiaalse plahvatusohuga...
keskkonna paigaldised
A.2.11 Elektrilised meditsiiniseadmed ja -paigaldised

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötatakse peamiselt siseruumides. Võimalik on kokkupuude müra ja tolmuga ning pingestatud seadmetega. Traumade vältimiseks tuleb järgida töö- ja elektriohutuse standardeid, eeskirju, tööjuhtide nõuandeid ning vajaduse korral kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda eririietust.
Eriolukordades tuleb...
töötada nädalavahetustel, riiklike pühade ajal ja öösel.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilised töövahendid on käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid (nt tõstukid) ja mõõteseadmed (testrid, ampermeetrid jt).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, tehtavale tööle vastavat tervislikku seisundit, sh normaalset nägemist ja kuulmist ning valmisolekut töötada kõrgustes. Edukat tööd toetavad järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, keskendumis-, kohanemis- ja analüüsivõime....
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Sisetööde elektrikuks saab õppida kutseõppeasutuses ja täiskasvanute töökoolituse kursustel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Elektrik, elektrimontöör, käiduelektrik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Elektri- ja käidutöid tehakse üldjuhul elektrialal pädeva isiku juhtimisel. Kui sisetööde 5. taseme sisetööde elektrik omab kehtivat A, B, B1 või C pädevustunnistust, võib ta elektripaigaldistes tööandja otsusel vastavaid töid teha iseseisval pädevustunnistusel toodud õiguste ja pädevuse piires.
K...
ohustuslik on:
1) pingealuse käidu- ja elektritöö tegemiseks kehtiva elektriohuteadlikkuse tunnistuse omamine, alus: „Elektriohutusseadus“ 20.07.2007, määrus nr 53, 19.06.2007 „Käidukorraldusele ja elektritööle esitatavad nõuded“ ning standard EVS-EN 50110
2) tuletööde koolituse läbimine ja tuletöötunnistuse omamine, alus siseministri määrus nr 47, 13.09.2010 „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded“
3) kõrgtööde tunnistuse omamine, alus VV määrus nr.13, 01.05.2004 „Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“
4) tervisekontrolli läbimine, alus sotsiaalministri määrus nr 74, 01.04.2006 „Töötajate tervisekontrolli kord“
5) esmaabikoolituse läbimine, alus sotsiaalministri määrus nr 80, 01.06.2002 „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“
6) vanuse alammäär 18 aastat, alus „Töölepinguseadus“ 01.01.2011 ja VV määrus nr 94, 01.07. 2009 „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 -B.2.3 tõendamine ja läbivate kompetentside B.2.12-B.2.13 tõendamine
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
5. taseme sisetööde elektrik
1) määrab elektrijooniste põhjal kindlaks vajalikud lähteandmed;
2) arvutab lähteandmete põhjal oma või töörühma ülesande täitmiseks vajamineva materjalikulu ja ligikaudse tööaja;
3) määrab kindlaks tööoperatsioonide järjestuse;
4) vajaduse korral teeb elektrijoonistesse muudatusi ja kasutab ingliskeelset tehnilist dokumentatsiooni (nt juhendeid);
5) kavandab tööülesanded, kasutades nende täitmisel vahendeid säästlikult;
6) koostab eelneva põhjal isikliku või töörühma tööplaani;
7) kontrollib vajalike materjalide olemasolu, vajaduse korral tellib objektile puuduvad materjalid ja seadmed;
8) valib töö eesmärgist lähtuvalt tööriistad ja -vahendid;
9) seab valmis oma töökoha, hoolitseb selle puhtuse ja korra eest;
10) kontrollib oma töökoha ja töörühma liikmete töökohtade vastavust ohutusnõuetele;
11) kontrollib töö- ja kaitsevahendite nõuetele vastavust;
12) valmistab vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja juhenditele ette tööriistad, isikukaitsevahendid ja tarvikud;
13) jälgib tööplaani täitmist ning peab arvestust vahendite kasutamise kohta;
14) selgitab objektil täiendavate kooskõlastuste vajaduse sidusvaldkondade esindajatega;
15) suhtleb sidusvaldkondade esindajate ja/või tellijaga võimalike probleemide lahendamiseks, arvestab partnerite huvidega;
16) kogub, analüüsib ja edastab juhendamisega seotud tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
17) vahendab juhendatavatele oma kogemusi (nt tutvustab ohutuid ja efektiivseid töövõtteid, selgitab probleemide lahendamisvõimalusi);
18) analüüsib probleemsituatsioone ja aitab leida parimad lahendused;
19) kontrollib juhendatavate ajagraafiku täitmist, hindab tööoperatsioonide sooritamise tulemusi;
20) planeerib ja korraldab eesmärgipäraselt kaastöötajate tööd, arvestades võimalike muutustega
ning veendudes töörühma liikmete ohutuses;
21) jälgib planeeritud tegevuste elluviimisel tähtaegadest kinnipidamist;
22) delegeerib tööülesanded asjakohaselt ja ohutusnõuetele vastavalt;
23) hindab töörühma liikmete töö tulemusi, vastutab võetud kohustuste täitmise ja enda ning meeskonnaliikmete töö eest.

Teadmised:
1) kutsealane terminoloogia, elektrijoonistes kasutatavad tingmärgid;
2) SI-süsteemi põhi- ja tuletatud elektriühikud ning teisendamis- ja võrdlusarvutused;
3) projektijuhtimise põhimõtted;
4) kalkulatsioonide koostamine, kuluarvutus;
5) juhtimise põhimõtted;
6) klienditeeninduse eeskirjad.

Hindamismeetodid:
integreeritud hindamine või situatsioonülesanne või intervjuu või töökohal jälgimine.
B.2.2 Elektritarvikute ja -juhistike ning seadmete paigaldamine 5

Tegevusnäitajad:
5. taseme sisetööde elektrik
1) paigaldab kaabliredeleid, kaablirenne, karbikuid ning kontrollib nende paigaldust;
2) paigaldab kaablitorud tarinditele ning kontrollib avade ja õõnsuste tegemist;
3) eristab, võtab vastu, käsitseb, paigaldab ja ladustab ehitiste elektripaigaldistes kasutatavaid juhtmeid ja kaableid, vältides nende omaduste halvenemist. Märgistab projekti järgi seadmete (nt kohakindlad ja teisaldatavad seadmed, reserv- ja turvatoiteallikad), juhistike ja tarvikute asukohad ning paigaldab need;
4) paigaldab elektriühendusi ning vastavalt markeerimisjuhendile elektripaigaldiste markeeringuid;
5) teeb kaablite erinevaid läbiviike vastavalt ruumi liigitusele;
6) otsastab kaableid ja juhtmeid ning ühendab need seadmetega;
7) paigaldab vajalikud tuletõkked eri tulekaitseastmetega ruumide vahele;
8) arvestab paigaldustöödel mitmesuguste juhistikusüsteemidega, kasutab asjakohaseid värvikoode;
9) teeb amortiseerunud paigaldistesse muudatusi ja täiendusi;
10) paigaldab maandusjuhte ja -elektroode ning potentsiaaliühtlustuslatte ja -juhte, vajaduse korral neid märgistades ja mehaaniliselt kaitstes, ehitab välja paigaldise kordusmaanduse;
11) paigaldab jaotusseadmed ning kinnitab ja ühendab jaotusseadmete paigaldustorud, juhtmed ja kaablid järgides jaotusseadmete ruumidele kehtestatud standardite nõudeid ja eeskirju, teeb vajalikud märgistused. Oskab valida jaotuskeskusi vastavalt ruumi liigitusele;
12) paigaldab jaotusseadmetesse eri tariifisüsteemide otseseid ja kaugjuhitavaid mõõte- ja juhtseadmeid koos lisaseadmetega. Paigaldab erinevaid pistikupesi, valgusteid, valgusallikaid ja elekterkütteseadmeid koos juht- ja/või reguleerimisseadmetega;
13) ühendab jaotusseadmed kaablitega, teeb jaotuskeskustesse vajalikud märgistused;
14) valib visuaalseks kontrolliks ja kontrollmõõtmisteks sobivad meetodid ja mõõteriistad;
15) mõõdab juhendeid järgides asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehnilisi näitajaid, dokumenteerib need ning võrdleb tulemusi paigaldusnõuetes sätestatud normväärtustega;
16) analüüsib mõõtmistulemusi võimalike rikete ja kõrvalekallete tuvastamiseks elektripaigaldise töös, rakendab meetmeid nende kõrvaldamiseks;
17) fikseerib ja dokumenteerib kuni 1000 V paigaldiste otseste ja kaudsete, ühe- ja kolmefaasiliste üld-, aja- ja sesoonsete tariifisüsteemidega energiamõõteriistade näidud;
18) hindab enda tehtud töö tulemust, võrreldes seda elektripaigaldise dokumentatsiooniga, vajaduse korral parandab ja muudab tehtut;
19) koostab vajaduse korral elektriohutusseaduse nõuetele vastava deklaratsiooni ja visuaalkontrolli protokollid ning kaetud tööde aktid. Tellib vajaduse korral valmisehitatud elektripaigaldises kontrollmõõtmised, teimid ja katsetused pädevalt katselaborilt, tellib enne kasutuselevõttu tehnilise kontrolli;
20) õpetab klientidele enda väljaehitatud elektripaigaldistes elektriseadmete kasutamist. Teeb vajalikke muudatusi dokumentidesse ja täiendusi tööjoonistesse. Komplekteerib enda paigaldatud elektriseadmete dokumentatsiooni, paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendid ning edastab need kliendile;
21) teeb õiges järjekorras lülitusi ja seadmete pingestamisi, rakendades sobivaid lülitusmeetodeid.

Teadmised:
1) põhilised lülitusmeetodid ja nendega kaasnevaid ohud;
2) elektrikilpide, kaablite ja seadmete paigaldamise tehnoloogiad;
3) ehitiste elektripaigaldistes kasutatavate lattliinide, juhtmete ja kaablite omadused ja kasutusala;
4) elektriseadmete ja -tarvikute paigaldusviisid ja kasutusala;
5) jaotusseadmete põhiskeemid ja -konstruktsioonid;
6) mootorite põhitüübid, tööpõhimõtted ning kasutusala;
7) algteadmised elektrotehnilisest mõõtmisest alalis-ja vahelduvvooluahelates;
8) mõõtmismeetodid, -vahendid ja -seadmed (testrid, ampermeetrid jt), mõõteseadmete kasutusala;
9) elektripaigaldustööde tegemiseks vajalikud ehitusnõudeid;
10) elekterkütte- ja valgustusseadmete liigitus ja kasutusotstarve;
11) elektri-, juht- ja reguleerimisseadmete ühendamise meetodid;
12) maandamise ja potentsiaaliühtlustuse tähendus vastavalt tööülesandele.

Hindamismeetodid:
test või proovitöö või intervjuu või töökohal jälgimine või tööandja hinnangulehed.
B.2.3 Elektripaigaldiste ja tarvitite käit (hooldus- ja remonditööd) 5

Tegevusnäitajad:
5. taseme sisetööde elektrik
1) vaatab üle elektriseadmed ja süsteemid,
2) valib korralisteks kontrollmõõtmisteks sobivad meetodid ja mõõteriistad, kontrollib mõõteriistade korrasolekut, vajaduse korral seadistab;
3) mõõdab juhendeid järgides asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehnilisi näitajaid ning võrdleb mõõtmistulemusi normväärtustega. Hindab ja analüüsib mõõtmistulemusi võimalike rikete ja kõrvalekallete tuvastamiseks elektripaigaldise töös, rakendab meetmeid nende kõrvaldamiseks;
4) teeb käidukavale vastavalt seadmete perioodilisi hooldustöid ja pisiremonti (nt asendab amortiseerunud seadmed ja sõlmed), vältides seadmete rikkeid või nende seisukorra halvenemist;
5) hindab ja analüüsib seadmete tööd, tuvastab võimalikud kõrvalekalded, häired ja rikked ning leiab viisi ja vahendid nende kõrvaldamiseks;
6) muudab või täiendab vastavate volituste olemasolul kasutatavat käidukava;
7) korraldab vajaduse korral ulatusliku seadmete remondi hooldusettevõtetes;
8) koostab aruandeid seadmete käigushoidmiseks tehtud hooldustoimingutest ja kasutatud hooldusmeetmetest.

Teadmised:
1) elektriseadmete ja -süsteemide töötamise põhimõtted ning neile esitatavad nõuded;
2) mõõteseadmete kasutamisala;
3) käidutööde dokumenteerimise põhimõtted;
4) paigaldiste projekteerimise ja/või ehituse ajal kehtinud standardid/eeskirjad (nt elektriseadmete ehituseeskirjad – EEE, eeskiri EEI-3:1994) ja nendes paigaldistes esinevad märgistused;
5) maandamiste ja potentsiaalide ühtlustamise põhimõtted ning väljalülitamisele ja taaspingestamisele esitatavad nõuded.

Hindamismeetodid:
test, proovitöö või intervjuu või töökohal jälgimine või tööandja hinnangulehed.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt kahe kompetentsi tõendamine valikust B.2.4-B.2.11. Erandiks on kompetentsi B.2.5 „Kuni 1000 V õhu- ja kaabelliinide paigaldamine“, mille valimisel teise kompetentsi tõendamist ei nõuta.
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Tänava ja territooriumi valgustuspaigaldised 4

Tegevusnäitajad:
5. taseme sisetööde elektrik
1) paigaldab avalikke välisvalgustuspaigaldisi metall- ja puitmastidele ning muudele konstruktsioonidele, kasutades vajalikke mehhanisme ja seadmeid;
2) loeb ja mõistab välisvalgustuse projektlahendusi (sh asendiplaane ja -jooniseid);
3) paigaldab projektile vastavalt välisvalgustuse juhistikku, seadmeid, valgustuse juhtimissüsteeme ja vajaduse korral reguleerimissüsteeme;
4) korraldab valgustuspaigaldiste hooldustöid ning tehnilist ülevaatust, lähtudes käidukorralduse nõuetest;
5) arvestab tänavatel ja teedel töötades ohutusnõuete ja liiklusest tulenevate piirangutega;
6) valib valgustitele valgusallikad vastavalt spetsifikatsioonidele;
7) teeb paigaldusdokumentidesse muudatusi ja täiendusi;
8) koostab vajaduse korral deklaratsioone, vormistab mõõtmisprotokolle või tellib korralise kontrolli, kontrollmõõtmiste, katsetuste teenust.

Teadmised:
1) välisvalgustuses kasutatavad materjalide omadused ja tarvikute kasutusala (mastid, valgustid, kaablid jne);
2) mõisted ja tähistused.
B.2.5 Kuni 1000 V õhu- ja kaabelliinid 4

Tegevusnäitajad:
5. taseme sisetööde elektrik
1) valdab välisvõrkudes kasutatavaid töövõtteid;
2) paigaldab iseseisvalt kuni 1000 V õhuliinide kande-, nurga- ja lõpumaste õhuliini juhtmete ja rippkeerdkaablite (AMKA-kaablite) ning mastide maandustega;
3) teeb parandustöid (nt juhtme jätkamine, isolaatori vahetamine ja juhtme ühendamine, ülepingete maandamine);
4) kasutab paigaldustöödeks vajalikke mehhanisme (tõstukid, puurid, kaablirullikärud, kaablivintsid);
5) koostab tööjooniste järgi ülalnimetatud paigaldustöödeks vajalike tarvikute tellimusi ja
teeb sobivaid meetodeid ja mõõteriistu kasutades kontrollmõõtmisi;
6) paigaldab iseseisvalt kuni 1000 V maakaableid pinnasesse, mastidele ja ehituskonstruktsioonidesse ning paigaldab plastisolatsiooniga kaablite otsa- ja ühendusmuhve;
7) loeb ja tõlgendab võrgu asendiplaane ja tööjooniseid.

Teadmised:
1) kuni 1000 V välisvõrkudes kasutatavad töövõtted, materjalid , seadmed, tarvikud ning nende kasutamine paigaldustöödel;
2) COPY-võrk.
B.2.6 Releekaitse ja automaatikatööd (hooneautomaatika) 4

Tegevusnäitajad:
5. taseme sisetööde elektrik
1) valib ja paigaldab kaabliraamatust lähtuvalt automaatikakaableid, mõistes tootmisprotsessi olemust;
2) ühendab automaatikakaablid keskseadmete ja komponentidega;
3) loeb ja tõlgendab hooneautomaatika funktsionaal- ja juhtskeeme;
4) paigaldab ja ühendab mitmesuguseid automatiseerimisel kasutatavaid andureid, täitureid ja kaableid, võttes arvesse automaatikaseadme või masina kasutusotstarvet ja paigaldusnõudeid;
5) kaitseb juhtmeid, kaableid, seadmeid ja keskseadmeid keskkonna mehaaniliste koormuste ja elektromagnetiliste häirete eest;
6) hooldab automatiseerimisega seotud elektriseadmeid, mõistes tootmisprotsessi olemust. Minimeerib tootmisprotsessi ajal enda hooldustoimingutest põhjustatud elektrikatkestusi;
7) häälestab automatiseeritud süsteemi pärast selle valmisehitamist, vajadusel konsulteerib automaatikaspetsialistiga.

Teadmised:
1) automaatika põhitõed;
2) materjalide, keskseadmete ja komponentide omadused;
3) releekaitse ja automaatikatöös kasutatavad materjalid ( kaablid), keskseadmed ja komponentide tööpõhimõtted ja kasutuspraktika;
4) hüdraulika ja pneumaatikaga seotud komponentide tööpõhimõtted.
B.2.7 Nõrkvoolupaigaldised 4

Tegevusnäitajad:
5. taseme sisetööde elektrik
1) paigaldab kaablid ja seadmed vastavalt projektile;
2) ühendab kaablid seadmetega (v.a ATS ja valvesignalisatsioon), vajaduse korral konsulteerib sidusvaldkonna spetsialistiga;
3) loeb ja tõlgendab jooniseid ja skeeme.

Teadmised:
1) põhiteadmised side-, arvuti-, antenni-, hooneautomaatika-, helindus-
ja videosüsteemidest ning läbipääsu kontrollimise ja teeninduse väljakutse süsteemidest.
B.2.8 Piksekaitsepaigaldised 4

Tegevusnäitajad:
5. taseme sisetööde elektrik
1) paigaldab piksekaitsesüsteeme vastavalt projektile;
2) hooldab piksekaitsesüsteeme vastavalt piksekaitsesüsteemi standardile.

Teadmised:
1) piksekaitse põhimõtted ja liigid;
2) piksekaitseseadmete töötamise põhimõtted, piksekaitset nõudvate ehitiste ja rajatiste klassifitseerimine;
3) piksekaitses kasutatavate materjalide omadused.
B.2.9 Elektrimootorite ja -ajamitega seotud paigaldised 4

Tegevusnäitajad:
5. taseme sisetööde elektrik
1) ühendab, kontrollib ja reguleerib tõste-, transport- jm seadmete elektriajameid;
2) hindab visuaalse kontrolli ja elektrotehniliste mõõtmiste abil mootorite seisukorda ning hooldab mootoreid eri viisidel;
3) teeb mootori pöörlemissuuna vahetust ja tähtkolmnurklülitusi, vajadusel paigaldab, ühendab, parametriseerib ja rakendab tööle sujuvkäiviti ja/või sagedusmuunduri, sh keskarvuti juhtimisel.

Teadmised:
1) elektrimootorite liigid ja töötamise põhimõtted;
2) elektrimootorite käivitamise ja reguleerimise viisid;
3) elektriajamite juhtimisega seotud ohutusnõuded.
B.2.10 Potentsiaalse plahvatusohuga keskkonna paigaldised 4

Tegevusnäitajad:
5. taseme sisetööde elektrik
1) paigaldab ja ühendab kaablid ja seadmed vastavalt projektile, arvestab ehitusnõuete, käidu- ja hooldustoimingute eripära (kõrgendatud ohtlikkus).

Teadmised:
1) üldteadmised potentsiaalse plahvatusohuga keskkonna iseärasustest;
2) üldteadmised plahvatusohtlikku keskkonda paigaldatavatest kaablitest, seadmetest ja nende tähistustest;
3) tunneb tähistustele vastavate seadmete konstruktsioonide eripära, kasutus- ja paigaldustingimusi.
B.2.11 Elektrilised meditsiiniseadmed ja -paigaldised 4

Tegevusnäitajad:
5. taseme sisetööde elektrik
1) loeb ja tõlgendab jooniseid ja skeeme;
2) paigaldab ja ühendab kaablid ja seadmed vastavalt projektile;
3) arvestab käidu- ja hooldustoimingute eripära (nõuded meditsiiniruumide elektrivarustuse töökindlusele, kaitseriietusele, raviruumide eripärale, kiirgusohule, viiruste leviku piiramisele jms).

Teadmised:
1) teadmised meditsiiniseadmete ja -paigaldiste eripärast ja tööpõhimõtetest, kasutatavatest juhistikusüsteemidest;
2) teab ja järgib asjakohaste paigalduste ja hooldusstandardite nõudeid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.12 Sisetööde elektrik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
5. taseme sisetööde elektrik
1) käsitseb vastavalt kasutusotstarbele tööriistu, mehhanisme ja seadmeid;
2) kasutab eestikeelseid juhendeid, oskab ennast eesti keeles erialaselt väljendada;
3) oskab jagada vajalikku informatsiooni, väljendada isiklikke seisukohti ja kaasata kolleege;
4) koostab tehnilisi dokumente korrektselt, järgides nende koostamise nõudeid;
5) tunnetab enda ja teiste rolli meeskonnas, oskab töötada rühma liikmena, on valmis teistelt õppima ja teadmisi teistele jagama ning kolleegidelt enda kohta tagasisidet küsima;
6) oskab ennast organiseerida ja aega tulemuslikult kasutada;
7) kohaneb oma töös muutuvate oludega, leiab toimivaid lahendusi;
8) rakendab meeskonnatöö põhimõtteid: arvestab töörühma käitumisreeglitega, tajub teiste inimeste vajadusi, suhtub lugupidavalt teistesse inimestesse, hoiab positiivset tööõhkkonda;
9) valdab levinumaid tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogramme ning neil põhinevaid dokumenteerimisprogramme;
10) tajub oma rolli ettevõtte tegevuses, eristab isiklikud ja organisatsiooni huvid, hindab tööülesande raskusastet ja isiklikku kompetentsuse taset ning valib olukorrale sobiva käitumisstiili;
11) teavitab juhti võimalikest tehnoloogilistest riskidest;
12) võtab vastutuse iseenda tegevuste eest, oskab eristada ebaseaduslikke korraldusi;
13) töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras, kontrollib oma emotsioone, kriitikasse suhtub mõistvalt, võtab õppust nii õnnestumistest kui ebaõnnestumistest;
14) kasutab ressursse otstarbekalt, peab tähtsaks nii ettevõtte jaoks ökonoomseimat lõpptulemust kui ka ettevõtte kasumlikkust.

Teadmised:
1) matemaatika põhitõed;
2) elektrotehnika põhitõed (Ohmi ja Kirchoffi seaduste rakendused alalis- ja vahelduvvooluahelates, elektrimasinate ja -aparaatide töötamise põhimõtted, kasutusala);
3) automaatika põhitõed (andurite liigitus);
4) orienteerub kutsealaga seotud õigusaktides;
5) elektrimaterjalide (juhtide, isolaatorite ja pooljuhtide materjalide) omadused ja kasutusala;
6) elektroonika komponendid ja lülitused;
7) töövahendite (sh tööriistad) kasutamise ohutusnõuded;
8) käsi- ja spetsiaaltööriistade ning mehhanismide liigitus ja kasutusala;
9) meeskonnatöö põhimõtted;
10) suhtlemisoskus.

Hindamismeetod: integreeritud hindamine.
B.2.13 Töö- ja keskkonna ohutus 5

Tegevusnäitajad:
5. taseme sisetööde elektrik
1) järgib kõikides tööprotsessi etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu, keskkonnahoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõudeid
2) oskab hinnata ja arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna võimalike riskidega (elektrilöök, tuleoht), kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ja tagab nende korrasoleku;
3) oskab tegutseda häire- ja eriolukordades (nt anda esmaabi, edastada operatiivselt infot jm);
4) järgib seadmete ja töövahendite (sh tööriistad) kasutamise ohutusnõudeid, rakendab keskkonnahoiu ja säästva arengu põhimõtteid.

Teadmised:
1) esmaabi andmise alused;
2) töövahendite ja tööriistade kasutamise ohutusnõuded;
3) jäätmekäitlus.

Hindamismeetod: test või proovitöö või intervjuu või töökohal jälgimine või tööandja hinnangulehed
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-15022012-2.4/1k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.02.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Elektrik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7412 Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jaan Allem Elektritööde Ettevõtjate Liit
Arvo Ulla Elektritööde Ettevõtjate Liit
Enn Valgma Tartu Kutsehariduskeskus
Jaak Matsi AS Aia
Raivo Roasto OÜ Tehnokontrollikeskus
Arvo Kübarsepp Auditron OÜ
Katrin Tammjärv Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist