Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sisetööde elektrik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Sisetööde elektrik, tase 5
EN: Electrician, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.11.2017
Kehtib kuni: 07.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
- sõnastati täpsemalt 5. taseme sisetööde elektriku töö kirjeldus (A.1): omades 4. taseme sisetööde elektriku kutseoskusi teeb ise paigaldus- ja hooldustöid ning juhib töörühma.
- Muudeti tööosade struktuuri (A.2 Tööosad), et väljendada selgemini tänapäeva elektrikult nõutavaid laiapõhjalisi oskusi erinevate süsteemide paigaldamiseks ja hoolduseks. Valitavad tööosad võeti välja, kuna nende tõendamine end ei õigustanud, sest need seostuvad pigem isiku tööalase tegevusega.
- Täpsustati sisetööd...
e elektrikuna töötamise eeldust (A.8 Regulatsioonid)
- Muudeti sisukamaks tegevusnäitajate sõnastused (B.2 Kompetentsid)

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
5. taseme sisetööde elektriku töö eesmärk on tagada elektripaigaldise tehniline korrasolek ja kasutamise ohutus.
5. taseme sisetööde elektrik paigaldab ja käitab kuni 1000 V vahelduv- ja kuni 1500 V alalispinge (edaspidi madalpinge) ning kuni 50 V vahelduv- ja kuni 120 V alalispinge (edaspidi väike...
pinge) elektripaigaldisi ja seadmeid mitmesugustes hoonetes, tehnilistes rajatistes ja kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).
Turva- ja ohutustehnikaalaseid paigaldus- ja käidutöid võib ta teha ulatuses, mis ei lähe vastuollu turva- ja päästeseaduses sätestatuga.
Töö eeldab koostööd sidusvaldkondade (hooneautomaatika, üldehitus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT), turva- ja ohutustehnika jm) spetsialistidega.
5. taseme sisetööde elektrik omab 4. taseme sisetööde elektriku kutseoskusi. Ta täidab mitmekülgseid tööülesandeid ettearvamatutes olukordades ning vastutab töörühma töötulemuse eest.

Lähedased kutsed
Sisetööde elektrik, tase 4
Jaotusvõrgu elektrik, tase 4
Jaotusvõrgu elektrik, tase 5
Automaatik, tase 4
Automaatik, tase 5
Turvasüsteemide tehnik, tase 4
Turvasüsteemide tehnik, tase 5
Elektriiinsener, tase 6

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine
1. Tegevuse kavandamine
2. Ressursside ja tööprotsessi planeerimine

A.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine
1. Tööpaiga ohutuse kindlustamine
2. Elektri- ja tuleohutus- ning eritöödeohutusnõuete täitmine ja täitmise kontrollimine
3. Tööpaiga ohutuse kindlustamine
4. Te...
gutsemine tööõnnetuse korral

A.2.3 Kaablitööd
1. Madalpinge, infoedastus-, ohutus- ja turvasüsteemide ning tehnosüsteemide kaablitööde korraldamine
2. Madalpinge, infoedastus-, ohutus- ja turvasüsteemide ja tehnosüsteemide kaablite paigaldamine

A.2.4 Elektrijaotuskeskustes töötamine
1. Elektrijaotuskeskuste paigaldamise ja asendamise korraldamine
2. Elektrijaotuskeskuste koostamine, paigaldamine ja asendamine

A.2.5 Madal- ja väikepinge seadmete paigaldamine
1. Madal- ja väikepinge seadmete paigaldus- ja asendusööde korraldamine
2. Madal- ja väikepingeseadmete paigaldamine ja asendamine

A.2.6 Automaatikaseadmete paigaldamine, ühendamine ja häälestamine
1. Automaatikaseadmete paigaldamise ja ühendamise korraldamine
2. Automaatikaseadmete paigaldamine, ühendamine ja häälestamine

A.2.7 Töötulemuse kontrollimine ja dokumenteerimine
1. Oma töö ja töötajate töötulemuse kontrollimine elektrimõõtmise kaudu
2. Dokumentatsiooni vormistamine

A.2.8 Elektripaigaldiste käit
1. Elektripaigaldise kontrolli- ja hooldustoimingute korraldamine
2. Elektripaigaldiste käidutööd
3. Käidutööde dokumenteerimine

A.2.9 Juhtimine ja juhendamine
1. Töötajate juhtimine
2. Juhendamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötatakse peamiselt siseruumides. Võimalik on kokkupuude müra ja tolmuga ning pingestatud seadmetega. Tööülesanded on vahelduvad ja nende täitmine võib põhjustada sundasendist tingitud vaevusi.
Traumade vältimiseks tuleb järgida töö- ja elektriohutuse standardeid, eeskirju, tööjuhtide nõuandeid ni...
ng vajaduse korral kasutada isikukaitsevahendeid ja kanda eririietust.
Eriolukordades tuleb töötada nädalavahetustel, riiklike pühade ajal ja öösel. Töö on liikuva iseloomuga ja võib eeldada sõiduki juhtimisõigust.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid (nt tõstukid) ja mõõteseadmed (testrid, ampermeetrid jt), infotehnoloogia riistvara ja erialane tarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab füüsilist vastupidavust, käelist osavust ning valmisolekut töötada kõrgustes. Töös on oluline järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, keskendumis-, kohanemis-, analüüsi- ja organiseerimisvõime ning suhtlemis- ja koostöövalmidus. Märgistatud kaablite ja juhtmetega töötamine eeldab värvieri...stusvõimet.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme sisetööde elektrik omandab kutseoskused töö käigus või läbib 5. taseme jätkuõppe, mis eeldab 4. taseme sisetööde elektriku kutseoskusi ja erialast töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Elektrik, käiduelektrik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Sisetööde elektrikuna töötamisel on nõutav isiku elektriohuteadlikkuse kontrolli läbimist tõendav tõend. Alus: Seadme ohutuse seadus. Majandus- ja taristuministri määrus „Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded“.
Elektritööde korraldust reguleerib standard EVS-EN50110-1 „Elektr...
ipaigaldiste käit“.
Tuletöid reguleerib siseministri määrus „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded“.
Tööohutuse nõuded, töötajate õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel sätestab „Töötervishoiu ja tööohutuse seadus“.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud (B.2.1 – B.2.9) ja läbivad (B.2.10) kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab tehnilise dokumentatsiooni alusel tegevusplaani sh sidusvaldkondade koostöö;
2. planeerib tööülesandest lähtuva materjalid ja töövahendid, kasutades vastavat tarkvara ja järgides kuluarvestuse ja kalkulatsioonide koostamise põhimõtteid;
3. planeerib kalkulatsiooni alusel tööülesande täitmiseks tööjõu vajaduse, vajaliku tööaja, tööprotsessi etapid ja tööülesannete jaotuse.

Teadmised:
1) projektijuhtimise põhimõtted, rakendustarkvara;
2) erialane tarkvara sh andmebaasid.
B.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine 5

Tegevusnäitajad:
1. täidab igas tööetapis elektri-, tule- ja tööohutusnõudeid ning eritööde ja seadmete kasutuse nõudeid vältimaks tööõnnetusi;
2. tutvustab töötajatele elektri- ja tuleohutuse, eritööde ohutusnõudeid ning seadmete kasutusjuhendeid ning kontrollib nende täitmist vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
3. kindlustab ohutu tööpaiga, arvestades tööpaigas esineda võivate riskidega ja võttes kasutusele abinõud riskide maandamiseks;
4. tegutseb tööõnnetuse korral oma vastutusala piires;
5. kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist vastavalt ettevõttes sätestatud korrale.

Teadmised:
1) riskianalüüsi koostamise põhimõtted;
2) algteadmised esmaabi andmisest.
B.2.3 Kaablitööd 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab töörühma liikmete tegevust kaablitöödel, lähtudes tööülesandest ning järgides projekti ja valmistajatehase juhendeid;
2. paigaldab kaablid vastavalt paigaldamistehnoloogiale, lähtudes tööülesandest ning järgides projekti ja valmistajatehase juhendeid ning elektromagnetilise ühilduvuse nõudeid.
B.2.4 Elektrijaotuskeskustes töötamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab töörühma liikmete tegevust elektrijaotuskeskuste ja nende komponentide paigaldamisel ja asendamisel, lähtudes tööülesandest, tööjuhistest ja asjakohastest standarditest;
2. korraldab töörühma liikmete tegevust elektrijaotuskeskuste koostamisel, järgides elektrijaotuskeskuse koostamise standardeid;
3. koostab, paigaldab ja asendab elektrijaotuskeskuseid ja nende komponente, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid ning järgides elektrijaotuskeskuse koostamise standardeid.
B.2.5 Madal- ja väikepinge seadmete paigaldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab töörühma liikmete tegevuse madal- ja väikepingeseadmete paigaldamisel ja asendamisel, lähtudes projektist ja järgides õigusaktide sätteid;
2. paigaldab ja asendab elektritarvitid, maandus- ja piksekaitseseadmed vastavalt tööülesandele ning õigusaktides sätestatule.
B.2.6 Automaatikaseadmete paigaldamine, ühendamine ja häälestamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab töörühma liikmete tegevuse automaatikaseadmete paigaldamisel ja ühendamisel vastavalt projektis toodud paigaldusskeemile ja tööülesandele;
2. paigaldab automaatikasüsteeme (sh elektrimootori juhtimis-, ventilatsiooni-, täitur- ja andurseadmeid ning mõõteriistu, va. spetsiifilisi süsteeme), lähtudes automaatikaprojektist;
3. teeb automaatikasüsteemide juhtimis- ja jõuahelate ühendused ning häälestab automaatikasüsteemid (va spetsiifilised süsteemid) vastavalt valmistaja tehase juhenditele, projektile ja tellija soovile.
B.2.7 Töötulemuse kontrollimine ja dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega enda ja töörühma liikmete paigaldatud paigaldiste elektrotehniliste näitajate vastavust normväärtustele;
2. koostab enda ja töörühma liikmete läbi viidud paigaldustööde mõõteprotokollid
3. dokumenteerib töösituatsioonist tulenevad muudatused, kasutades vastavat rakendustarkvara.
B.2.8 Elektripaigaldiste käit 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab töörühma liikmete elektripaigaldiste ja tarvitite käidutoiminguid (kontrollimist ja hooldamist) vastavalt käidukavale, järgides elektriseadmete käidunorme;
2. teeb ettepanekuid käidukava koostamiseks;
3. teeb elektripaigaldiste käidutöid vastavalt käidukavale: teeb lülitusi, elektripaigaldiste- ja tarvitite seisukorra kontrollimiseks vajalikke elektrimõõtmisi ning hooldustoiminguid;
4. teeb kindlaks rikked ja tehnilised probleemid ning leiab võimalikud lahendused, teavitades nendest paigaldise omanikku;
5. jäädvustab töö käigus kaetud tööde akti vormistamiseks vajalikud andmed vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
6. vormistab käidukava täitmise etapid vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.
B.2.9 Juhtimine ja juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. seab eesmärgid ja algatab tegevusi oma otsustusvaldkonna piires;
2. jälgib planeeritud tegevuste elluviimist ja kontrollib tegevuse vastavust seatud eesmärkidele, vajadusel rakendab parendusmeetmeid;
3. annab õigeaegset ja asjakohast tagasisidet, innustab ja tunnustab töötajaid;
4. tutvustab juhendatavale tööohutusnõudeid, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid ning annab selgeid juhiseid tööülesande täitmiseks;
5. jälgib ja kontrollib ohutusnõuetest kinnipidamist, tööülesannete täitmist ja töö kvaliteeti, sekkudes kriitilistes olukordades õigeaegselt;
6. toetab juhendatavaid muudatustega toimetulekul.

Teadmised:
1) juhtimise põhitõed (planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, kontrollimine sh tagasiside).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Sisetööde elektrik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest (paigaldiste projekteerimise ja ehituse standardid, elektriseadmete ehituseeskirjad jm);
2. rakendab oma töös elektrotehnika alaseid teadmisi (Ohmi ja Kirchoffi seaduste rakendused alalis- ja vahelduvvooluahelates, elektrimasinate ja -aparaatide töötamise põhimõtteid jm);
3. kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt;
4. järgib keskkonnahoiu nõudeid, korraldab tööprotsessis tekkinud jääkmaterjalide ja jäätmete kogumise;
5. kasutab tööriistu, tarvikuid ning isikukaitsevahendeid vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja juhenditele;
6. loob positiivse suhtluskeskkonna, väljendab end loogiliselt ning arusaadavalt;
7. nõustab klienti seadmete hooldamisel ja käsitsemisel, järgides klienditeeninduse eeskirju
8. toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist, teeb koostööd sidusvaldkondade esindajatega (sõlmib kooskõlastusi, lahendab probleeme jm), kasutades IKT lahendusi suhtlusvõrgustike loomiseks;
9. säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muudatustega;
10. kasutab IKT riistvara ja erialast rakendustarkvara digitaalseks asjaajamiseks, järgides ettevõttes kehtestatud nõudeid ja andmekaitse korda, sh küberturvalisuse põhimõtteid;
11. teeb ettevõtte juhtkonnale ettepanekuid IKT süsteemide parendamiseks;
12. kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 erialase informatsiooni hankimiseks, jagamiseks ja vahetamiseks;
13. Kasutab oma töös arvutit vastavalt ECDL sertifikaadis kirjeldatud baasmoodulitele ning standardmoodulitele „IT turvalisus“, „Koostöö internetis“ ja „Andmebaasid“, (vt Lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused“).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-16112017-2.2/3k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.11.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Elektrik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7412 Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Urmas Leitmäe Elektritööde Ettevõtjate Liit
Aulika Riisenberg SA Innove
Sergei Kuliš Telia AS
Ülo Kala Walde AS
Lembit Vali Eesti Elektroenergeetika Selts
Urmas Mahlapuu TERA AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist