Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Biogaasijaama operaator, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Biogaasijaama operaator, tase 5
EN: Biogas plant operator, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.02.2012
Kehtib kuni: 06.12.2016
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Biogaasijaama* operaator juhib, jälgib ja käitab biogaasi tootmisprotsessi juhtimisseadmeid, mille abil toodetakse biolagunevast toorainest** biogaasi ning muundatakse see soojus- ja/või elektrienergiaks või mootorikütuseks. Töö sisaldab biogaasi tootmisega seotud tegevusi alates tooraine vastuvõt...ust kuni lõpptoodangu väljastamiseni.
Biogaasijaama operaator töötab tavaliselt üksinda, ta vastutab biogaasijaama käigushoidmise ning oma tegevuse tagajärjel tekkinud ohtlike olukordade ja keskkonnakahju eest.
Ta suudab lahendada igapäevase tööga seotud probleeme ja tegutseda keerukates olukordades parimal võimalikul viisil.
Töö eeldab suhtlemist ettevõtte partneritega.

* tooraine etteandmise seadmetest, käärititest, biogaasi hoiustamis- ja puhastusseadmetest ning elektri- ja soojuse koostootmisjaamast või mootorikütuse edasiandmisseadmetest koosnev üksus
**põllumajanduslikud kõrvalsaadused, energiakultuurid ja roheline biomass, biojäätmed, reoveesete jm

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Protsesside jälgimine
A.2.1.1 Tootmisprotsesside igapäevane jälgimine
A.2.1.2 Seadmete töö igapäevane jälgimine
A.2.1.3 Toorainevaru ja kvaliteedi jälgimine
A.2.1.4 Toodangu mahu ja kvaliteedi jälgimine

A.2.2 Protsesside juhtimine ja optimeerimine
A.2.2.1 Osalemine tootmisprotsessi j...
a seadmete esmasel käivitamisel
A.2.2.2 Seadmete töö juhtimine
A.2.2.3 Tootmisprotsessi stabiilsuse tagamine
A.2.2.4 Tooraine vastuvõtmine, etteandmine ja kasutamine

A.2.3 Seadmete hooldamine
A.2.3.1 Seadmete korraline hooldamine
A.2.3.2 Remonditoimingute korraldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub vahelduvalt sise- ja välitingimustes. Biogaasijaama juhitakse kas koht- või kaugjuhtimise teel. Biogaasijaama töötsoonis esineb plahvatusohtu, müra ja vibratsiooni, võimalik on kokkupuude mitmesuguste mürgiste ainete, kemikaalide ja patogeensete mikroorganismidega, mis võivad ohustada tö...ötaja tervist (allergia, mürgitus, nakkushaigus). Töö eeldab gaasi-, elektri-, keskkonna- ja tööohutusnõuete täitmist. Tööaeg on paindlik, töörütm vahelduv.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilised töövahendid on käsi- ja spetsiaaltööriistad, kaitsevahendid (nt gaasidetektorid), protsesside jälgimis- ja mõõteseadmed, arvuti, laadimistehnika jm seadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Biogaasijaama operaatori tööd toetavad analüüsi-, otsustus-, keskendumis- ja kohanemisvõime, järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus ja meeskonnas töötamise oskus.
Tööga toimetulek eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, võimet tegutseda kõrgustes ning head nägemis-, ku...
ulmis- ja haistmismeelt.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Biogaasijaama operaatoritel on vastava eriala kutsekeskharidus ja erialane töökogemus või keskharidus ja töökohal õppides omandatud kutseoskused. Tööks on vajalikud keemia, mehaanika, elektri- ja soojusenergeetika ning logistikaalased põhiteadmised, mis omandatakse täiendõppe käigus.
Kasutusel ol...
eva tootmisprotsessiga seonduvad teadmised omandatakse tarnijate korraldatud koolitustel.
Loe edasi
Peida
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töölepinguseaduse kohaselt peab operaator olema vähemalt 18-aastane.
Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi määruse „Käidukorraldusele ja elektritööle esitatavad nõuded“ kohaselt on pingevabade tööde ja lülituste tegemiseks kohustuslik omada kehtivat elektriohuteadlikkuse tunnistust.
Küttegaa...
si ohutuse seaduse kohaselt on kohustuslik läbida gaasiseadmete ohutuse koolitus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Biogaasijaama operaatori kutse taotlemisel on nõutavad kompetentside B.2.1- B.2.5. tõendamine
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Protsesside jälgimine 4

Tegevusnäitajad:
Operaator
1) jälgib instruktsioonidele vastavalt graafikutelt ja mõõteriistadelt protsessi asjakohaseid näitusid (nt temperatuuri, rõhku, gaasi koostist, voolutugevust, pinget). Salvestab seadmete operatiivandmed kasutades sobivaid näitude salvestamise meetodeid;
2) oskab kasutada keskses juhtimisruumis paiknevat elektroonilist või arvutipõhist juhtimispaneeli ning töötada distantsilt protsesside kaugjälgimisseadmetega ühenduses olevate sidevahenditega;
3) kontrollib, hindab ja analüüsib instruktsioonidele vastavalt seadmete ja instrumentide tööd. Tuvastab välise vaatluse ja/või paigaldatud andurite abil plahvatusohtu, müra, lekkeid ja muid kõrvalekaldeid, leiab vigade põhjused ning moodused ja vahendid nende kõrvaldamiseks;
4) salvestab andmed, koostab perioodilist logi, kuhu kirjutab teabe jaama töö, hoolduse ning turvatoimingute (nt ohutussüsteemide häired) kohta;
5) koostab või täidab tooraine, protsessi ja toodete kvaliteedinäitajate aruandlusega seotud dokumente (jaama päevikud, aruanded);
6) analüüsib andmeid, tuvastab häireid, rikkeid ja ebakorrapärasusi;
7) jälgib visuaalselt ja mõõteriistade abil jaama tööks vajalike toorainete ning tootmisprotsessis tekkiva biogaasi ja kääritusjäägi (digestaadi) koguseid ja näitajaid;
8) määrab toorainevaru vajaduse ning jälgib tooraine vastavust kvaliteedinõuetele;
9) määrab toodangu mahu ja kvaliteedinäitajad.

Hindamismeetodid:
töökohal jälgimine või test või intervjuu või situatsioonülesanne.
B.2.2 Protsesside juhtimine ja optimeerimine 5

Tegevusnäitajad:
Operaator
1) teeb seadmete lülitusi, reguleerib seadmete töönäitajaid (nt juhib pumpasid, ventiile, etteandesüsteeme, segureid ja seadmeid), et tagada seadmete efektiivne töö. Vajaduse korral konsulteerib hooldusfirma esindajatega;
2) tootmisprotsessi stabiilsuse tagamiseks veendub, et tooraine vastab määratud liigile ja omadustele ning ei sisalda võõrkehi;
3) reguleerib biogaasijaama tootmisprotsessi, lähtudes juhenditest, töökäskudest ja jaama tootmisprotsessi analüüsi tulemustest;
4) käitleb, ladustab ja väljastab biogaasijaama toorainet ja lõppsaadusi nõuetekohaselt ja ohutult;
5) juhib laadimis- ja teisi tooraine või selle töötlemisjääkide teisaldamisseadmeid.

Teadmised:
1) seadmete tarnijate koolitusel omandatud teadmised: kasutusel oleva tootmisprotsessi olemus ning sellega seotud seadmete käivitamise ja hoolduse põhimõtted.

Hindamismeetod (id):
töökohal jälgimine, test, intervjuu, situatsioonülesanne.
B.2.3 Seadmete hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
Operaator
1) teeb eeskirjade, hooldusnõuete ja ohutusnõuetele vastavalt perioodilisi hooldustöid ja pisiremonti (nt õlivahetus, lõtkude kontroll), et vältida seadmete rikkeid või nende seisukorra halvenemist;
2) leiab viisi ja vahendid avastatud rikete kõrvaldamiseks. Järgib avariijuhendeid ning vajaduse korral teatab avastatud riketest;
3) korraldab seadmete remondigraafiku järgset hooldus- ja remonttöid, kaasates vajaduse korral hooldusettevõtted;
4) valmistab seadme nõuetekohaselt remondiks ette;
5) hindab pärast remonttöid seadmete tehnilist seisundit ning suhtleb seadmete seisukorrast põhjaliku ülevaate saamiseks teiste töötajatega;
6) käsitseb tööriistu, mehhanisme ja seadmeid vastavalt kasutusotstarbele;
7) koostab aruandeid seadmete ennetavatest hooldusmeetmetest;
8) määrab tooraine ja tarvikute ostuvajaduse, lähtudes reservvarude suurusest ning muudest etteantud tingimustest, koostab ja edastab tooraine ostutellimused, pidades kinni tarnijatega sõlmitud lepingute üldtingimustest.

Hindamismeetod(id):
töökohal jälgimine või test või intervjuu või situatsioonülesanne.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Biogaasijaama operaator, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
Operaator
1) hoolitseb töökoha ohutuse ja korra eest;
2) valmistab vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja juhenditele ette tööriistad, tarvikud ja isikukaitse-vahendid;
3) hindab vahetuse ülevõtmisel seadmete seisukorda, konsulteerib vajaduse korral kaastöötajate või spetsialistidega;
4) orienteerub biogaasi tootmise valdkonda puudutavates seadustes ja määrustes;
5) tajub oma rolli ettevõtte tegevuses, orienteerub kiiresti tööolukordades, tuleb toime konfliktidega ning kohaneb muutuvate oludega;
6) täidab samaaegselt eri tööülesandeid, määrab oma tegutsemise prioriteedid, töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras; analüüsib oma tegevusi;
7) kontrollib oma emotsioone, suhtub kriitikasse mõistvalt, võtab õppust nii õnnestumistest kui ebaõnnestumistest, küsib kolleegidelt ja klientidelt tagasisidet oma tegevuse kohta
8) kasutab nii kõnes kui kirjas eesti keelt;
9) on võimeline lugema võõrkeelseid juhendeid ja neist aru saama;
10) koostab korrektselt ja arusaadavalt dokumente, järgides tehniliste dokumentide
koostamise põhimõtteid;
11) oskab kasutada sidevahendeid ja arvutit.

Teadmised:
1) kutsealane terminoloogia ja mõõtühikud
2) SI-süsteemi ühikud, lihtsad teisendamis- ja võrdlusarvutused
3) tooraine liigid ja kasutusalad
4) enamkasutatud biokütuste kasutusala ja kvaliteedinäitajad
5) biogaasijaama tootmistehnoloogia, seadmete paigalduse ning tehnilise dokumentatsiooni eripära
6) gaasi-, sh biogaasitooted, nende kasutamisalad ja kvaliteedistandardid
7) algteadmised elektrotehnikast-, mehaanikast, automaatikast, logistikast, gaasitootmisest ja -kasutamisest
8) operaatori tööks vajalikud programmid ning põhilised tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogrammid
9) keskkonnahoiu ja säästva arengu põhimõtted.
B.2.5 Töö- ja keskkonnaohutus 5

Tegevusnäitajad:
Operaator
1) järgib kõikides tööprotsessi etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutus- ja elektriohutusnõudeid;
2) oskab tegutseda häire- ja eriolukordades: anda esmaabi, edastada operatiivselt infot jms;
3) arvestab oma tegevuses võimalike ohtudega (plahvatus- ja tuleoht) töö- ja ümbritsevas; keskkonnas, kasutab ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid, kannab vajaduse korral eririietust
4) kasutab tulekustutusvahendeid ja tagab nende korrasoleku;
5) täidab kemikaalide käitlemise ja ladustamise nõudeid, arvestab kemikaalide käitlemisega seotud ohtudega;
6) kasutab ressursse otstarbekalt ning keskkonda säästes.

Teadmised:
1) biogaasi ja kääritusjäägi tootmise ning kasutamise mõju keskkonnale
2) gaaside plahvatusohtlikkuse piirväärtused
3) tuleohutus- ning tulekustutusvahendite liigitus ja kasutusalad
4) elektriohutusseadusest ja selle alamaktidest tulenevad põhilised töökorraldusnõuded
5) jäätmekäitluse põhimõtted
6) esmaabi andmise alused
7) töövahendite kasutamise ohutusnõuded.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-15022012-2.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.02.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektri, sooja- ja gaasivarustus
Kutse grupp: Biogaasijaama operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
313 Tööstuse protsessijuhtimistehnikud
3131 Energiatootmisettevõtete operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Rein Oselin Järvamaa Kutsehariduskeskus
Õnne-Ly Reidla Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
Henry Uljas Baltic Biogas
Kai Pank Kredex
Katrin Tammjärv Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus
Ahto Oja Mõnus Minek OÜ
Jaan Allem Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit
Mati Perker Tallinna Vesi AS
Peep Pitk TTÜ Keemiainstituut

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist