Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Biogaasijaama operaator, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Biogaasijaama operaator, tase 5
EN: Biogas plant operator, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.11.2021
Kehtib kuni: 09.11.2026
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Biogaasijaama operaator 128457 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 11.11.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Biogaasijaama* operaator juhib, jälgib ja käitab biogaasi tootmisprotsessi juhtimisseadmeid, mille abil toodetakse biolagunevast toorainest** biogaasi ning muundatakse see soojus- ja/või elektrienergiaks või mootorikütuseks. Töö sisaldab biogaasi tootmisega seotud tegevusi alates tooraine vastuvõtu...st kuni lõpptoodangu väljastamiseni.
Biogaasijaama operaator töötab tavaliselt üksinda, ta vastutab biogaasijaama käigushoidmise ning oma tegevuse tagajärjel tekkinud ohtlike olukordade ja keskkonnakahju eest.
Töö eeldab suhtlemist ettevõtte partneritega.
Töö toimub vahelduvalt sise- ja välitingimustes. Biogaasijaama juhitakse kas koht- või kaugjuhtimise teel. Biogaasijaama töötsoonis esineb plahvatusohtu, müra ja vibratsiooni, võimalik on kokkupuude mitmesuguste mürgiste ainete, kemikaalide ja patogeensete mikroorganismidega, mis võivad ohustada töötaja tervist (allergia, mürgitus, nakkushaigus). Töö eeldab gaasi-, elektri-, keskkonna- ja tööohutusnõuete täitmist.

* tooraine etteandmise seadmetest, käärititest, biogaasi hoiustamis- ja puhastusseadmetest ning elektri- ja soojuse koostootmisjaamast või mootorikütuse edasiandmisseadmetest koosnev üksus.
**põllumajanduslikud kõrvalsaadused, energiakultuurid ja roheline biomass, biojäätmed, reoveesete jm.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Protsesside jälgimine
A.2.2 Protsesside juhtimine ja optimeerimine
A.2.3 Seadmete hooldamine
A.2.4 Töö- ja keskkonnaohutuse tagamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme biogaasijaama operaatoriks saab tavaliselt kutseõppeasutuses õppides. Õppima asumine eeldab keskharidust ja töökogemust tehnilisel alal või 4. taseme tehniliste erialade kutsetunnistust (sise- ja välistööde elektrik, automaatik, mehhatroonik).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Operaator, biogaasijaama operaator.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.4.
B.2 Biogaasijaama operaator, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. hoolitseb töökoha ohutuse ja korra eest;
2. valmistab vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja juhenditele ette tööriistad, tarvikud ja isikukaitse-vahendid;
3. hindab vahetuse ülevõtmisel seadmete seisukorda, konsulteerib vajaduse korral kaastöötajate või spetsialistidega;
4....
orienteerub biogaasi tootmise valdkonda puudutavates seadustes ja määrustes;
5. tajub oma rolli ettevõtte tegevuses, orienteerub kiiresti tööolukordades, tuleb toime konfliktidega ning kohaneb muutuvate oludega;
6. täidab samaaegselt erinevaid tööülesandeid, määrab oma tegutsemise prioriteedid, töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras; analüüsib oma tegevusi;
7. kontrollib oma emotsioone, suhtub kriitikasse mõistvalt, võtab õppust nii õnnestumistest kui ebaõnnestumistest, küsib kolleegidelt ja klientidelt tagasisidet oma tegevuse kohta;
8. koostab korrektselt ja arusaadavalt dokumente, järgides tehniliste dokumentide koostamise põhimõtteid;
9. kasutab nii kõnes kui kirjas eesti keelt;
10. on võimeline lugema ingliskeelseid juhendeid ja neist aru saama oma eriala piires (vt lisa 1 "Keelte oskustasemete kirjeldused", tase A2 komponent ’Lugemine’).
11. Kasutab arvutit tasemel ’Iseseisev kasutaja’ (vt lisa 2 „Digipädevuste enesehindamise skaala“).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Protsesside jälgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Jälgib instruktsioonidele vastavalt graafikutelt ja mõõteriistadelt protsessi asjakohaseid näitusid (nt temperatuuri, rõhku, gaasi koostist, voolutugevust, pinget) ning salvestab andmed, koostades perioodilise logi, kuhu kannab teabe jaama töö, hoolduse ning turvatoimingute kohta.
2. Kasutab keskses juhtimisruumis paiknevat elektroonilist või arvutipõhist juhtimispaneeli ning töötab distantsilt protsesside kaugjälgimisseadmetega ühenduses olevate sidevahenditega.
3. Kontrollib, hindab ja analüüsib instruktsioonidele vastavalt seadmete ja instrumentide tööd.
4. Tuvastab välise vaatluse ja paigaldatud andurite abil plahvatusohtu, müra, lekkeid ja muid kõrvalekaldeid, leiab vigade põhjused ning moodused ja vahendid nende kõrvaldamiseks.
5. Koostab või täidab tooraine, protsessi ja toodete kvaliteedinäitajate aruandlusega seotud dokumente (jaama päevikud, aruanded).
6. Analüüsib andmeid, tuvastab häireid, rikkeid ja ebakorrapärasusi.
7. Jälgib visuaalselt ja mõõteriistade abil jaama tööks vajalike toorainete ning tootmisprotsessis tekkiva biogaasi, kääritusjäägi (digestaadi), biometaani, elektri ja soojusekoguseid ning kvaliteedinäitajaid.
8. Määrab toorainevaru vajaduse ning jälgib tooraine vastavust kvaliteedinõuetele.
B.3.2 Protsesside juhtimine ja optimeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Teeb seadmete lülitusi, reguleerib seadmete töönäitajaid (nt juhib pumpasid, ventiile, etteandesüsteeme, segureid ja seadmeid), et tagada seadmete efektiivne töö; vajaduse korral konsulteerib hooldusfirma esindajatega.
2. Tootmisprotsessi stabiilsuse tagamiseks veendub, et tooraine vastab määratud liigile ja omadustele ning ei sisalda võõrkehi.
3. Reguleerib biogaasijaama tootmisprotsessi, lähtudes juhenditest, töökäskudest ja jaama tootmisprotsessi analüüsi tulemustest.
4. Käitleb, ladustab ja väljastab biogaasijaama toorainet ja lõppsaadusi nõuetekohaselt ja ohutult.
5. Juhib laadimis- ja teisi tooraine või selle töötlemisjääkide teisaldamisseadmeid.
B.3.3 Seadmete hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Teeb eeskirjade, hooldusnõuete ja ohutusnõuetele vastavalt perioodilisi hooldustöid ja pisiremonti (nt õlivahetus, lõtkude kontroll), et vältida seadmete rikkeid või nende seisukorra halvenemist.
2. Leiab viisi ja vahendid avastatud rikete kõrvaldamiseks; järgib avariijuhendeid ning vajaduse korral teatab avastatud riketest.
3. Korraldab seadmete remondigraafiku järgset hooldus- ja remonttöid, kaasates vajaduse korral hooldusettevõtted.
4. Valmistab seadme nõuetekohaselt remondiks ette.
5. Hindab pärast remonttöid seadmete tehnilist seisundit ning suhtleb seadmete seisukorrast põhjaliku ülevaate saamiseks teiste töötajatega.
6. Käsitseb tööriistu, mehhanisme ja seadmeid vastavalt kasutusotstarbele.
7. Koostab aruandeid seadmete ennetavatest hooldusmeetmetest.
8. Määrab tooraine ja tarvikute ostuvajaduse, lähtudes reservvarude suurusest ning muudest etteantud tingimustest, koostab ja edastab tooraine ostutellimused, pidades kinni tarnijatega sõlmitud lepingute üldtingimustest.
B.3.4 Töö- ja keskkonnaohutuse tagamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Järgib kõikides tööprotsessi etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnahoiu, tööohutus- ja elektriohutusnõudeid.
2. Oskab tegutseda häire- ja eriolukordades ja edastada operatiivselt infot.
3. Arvestab oma tegevuses võimalike ohtudega (plahvatus- ja tuleoht) töö- ja ümbritsevas keskkonnas, kasutab ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid, kannab vajaduse korral eririietust.
4. Kasutab tulekustutusvahendeid ja tagab nende korrasoleku.
5. Täidab kemikaalide käitlemise ja ladustamise nõudeid, arvestab kemikaalide käitlemisega seotud ohtudega.
6. Kasutab ressursse otstarbekalt ning keskkonda säästes.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-10112021-4.3.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.11.2021
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektri, sooja- ja gaasivarustus
Kutse grupp: Biogaasijaama operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
313 Tööstuse protsessijuhtimistehnikud
3131 Energiatootmisettevõtete operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Peep Pitk AS Graanul Invest
Kristjan Plamus Tallinna Vesi AS
Henry Uljas Baltic Biogas, Eesti Biogaasi Assotsiatsioon
Aulika Riisenberg Haridus- ja Teadusministeerium
Ahto Oja Mõnus Minek OÜ, Eesti Biogaasi Assotsiatsioon

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist