Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Oskusõmbleja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Oskusõmbleja, tase 4
EN: Dressmaker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.04.2012
Kehtib kuni: 23.04.2017
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Õmbleja põhitöö on õmblustoodete kiire ja kvaliteetne valmistamine. Ta õmbleb erineva suuruse ja kujuga tootedetaile, valmistab erinevaid tootesõlmi ja lisab vajaduse korral nööbid, haagid, lukud, paelad jms. Õmbleja mõistab tootmisprotsessi tervikuna. Ta tunneb erinevaid materjale ning oskab neid ...säästlikult kasutada. Õmbleja töökohustuste hulka kuuluvad oma töökoha korraldamine ja korrashoid ning töövahendite esmane hooldamine. Sõltuvalt toote eripärast kasutab ta erinevaid õmblusmasinaid, töövahendeid ja kuumniiske töötlemise seadmeid. Tööülesannete täitmisel juhindub õmbleja meistri poolt etteantud korraldustest ning tehnoloogilisest dokumentatsioonist ja tootenäidisest.
Oskusõmbleja on töökogemusega omandanud kiiruse, oskused ja valmisoleku keerukama töö tegemiseks, vajaduse korral juhendab ta vähem kogenud õmblejaid.

Õmbleja töö pakub võimalusi edaspidiseks loovaks tööks. Saab spetsialiseeruda näiteks rätsepaks või modelleerijaks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine
A.2.2 Ettevalmistusoperatsioonid tehnoloogiliste sõlmede õmblemiseks
A.2.3 Tehnoloogiliste sõlmede õmblemine
A.2.4 Erinevate tehnoloogiliste sõlmede omavaheline ühendamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul töötavad õmblejad täistööajaga (kaheksa tundi päevas viiel päeval nädalas).
Töö on kohati rutiinne, kuid nõuab võimet kohaneda vahelduvate tööoperatsioonidega.
Õmbleja töökeskkond asub siseruumides ja võib olla tavapärasest mürarikkam. Samuti võib õmbleja töökeskkonnas esineda tekstiilit...
olmu ja viimistlusprotsessis tekkinud kuumust ning aure. Tundlikel inimestel võivad nimetatud tingimused põhjustada allergiat.
Arvestatavateks ohuteguriteks on ka istuvas sundasendis töö ja käte sundasend töölaual või masinal.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Õmbleja töövahendid on erinevad õmblusmasinad (nt süstikpistemasin, ahelpistemasinad, nööpaugumasin, nööbikinnitusmasin), kuumniiske töötlemise seadmed (triikrauad, pressid, mannekeenid), abivahendid (käärid, palistajad, šabloonid, kantimisseadmed), õmblusmaterjalid (kangad, niidid) ja õmblustarviku...d (nööbid, needid, trukid, haagid).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Õmbleja töö eeldab distsiplineeritust, hoolikust ja püsivust, vastutustunnet, tööjuhendite täitmist ja meeskonnatöö oskust.
Oluliste eelduste hulka kuuluvad sõrmede osavus, liigutuste kiirus ja täpsus, hea koordinatsioon ja vastupidavus intensiivseks tööks. Vajalik on hea nägemine ja silmamõõt.
...


Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt töötavad oskusõmblejatena inimesed, kellel on erialane kutseharidus ja/või pikemaajaline töökogemus õmblusettevõttes erinevates töölõikudes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Õmbleja, termotöötleja, näidiste õmbleja, reservõmbleja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Oskusõmbleja 4. taseme kutsestandardis on loetletud neli kohustuslikku tööosa ning õmbleja kutset läbivad kompetentsid. Õmbleja kutse taotlemiseks peavad olema tõendatud kõik kohustuslikud kompetentsid vahemikus B.2.1 – B.2.4.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab tööülesandest ja masina eripärast lähtudes ette masina, valides selleks sobivad töövahendeid: niidistab, vahetab nõela ja presstalla, reguleerib pistet.
2. Puhastab töö lõppedes masina seest ja väljast, vajaduse korral ka tööoperatsioonide vahetamisel.
3. Valib ja kasutab liht- ja spetsiaalõmblusmasina programme.
4. Reguleerib kuumniiske seadme temperatuuri, aja ja surve vastavalt materjali omadustele. Triigib ja pressib detaile, lähtudes materjali eripärast ja etteantud tööülesandest. Viimistleb valmis toote, lähtudes tehnoloogilisest kaardist.

Hindamismeetod(id):
Intervjuu, enda töö analüüs (kirjalik), praktiline töö.
B.2.2 Ettevalmistusoperatsioonid tehnoloogiliste sõlmede õmblemiseks 4

Tegevusnäitajad:
1. Ühendab, äärestab ja palistab määratud aja jooksul detaile, järgides ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke.
2. Õmbleb määratud aja jooksul sissevõtteid, järgides detaili märgistusi. Ühendab määratud aja jooksul figuurseid detaile, järgides ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke.
3. Valmistab määratud aja jooksul erinevaid väikedetaile (nt taskuklapid, mansetid ja kätised, põõnad, pagunid, vööd, värvlid jne), järgides etteantud tehnoloogilist kaarti või tootenäidist.
4. Õmbleb määratud aja jooksul erinevaid kaunistuselemente (nt rüüsid, volangid, krooked, pitsid, kandid jm) ja ühendab need detailiga, järgides toote näidist või tehnoloogilist kaarti.
5. Märgib erinevate furnituuride (nööbid, pandlad, trukid, needid, haagid, tripid, öösid jne) asukohad ja paigaldab need.

Hindamismeetod(id):
Intervjuu, enda töö analüüs (kirjalik), praktiline töö.
B.2.3 Tehnoloogiliste sõlmede õmblemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Õmbleb lõhikuid ja volte vastavalt detailide märgistustele, näidisele või tehnoloogilisele kaardile. Vajaduse korral õmbleb näidiseid.
2. Õmbleb keerulisemaid kraesid (kombineeritud, kaunistuselementidega jne) vastavalt detailide märgistustele, näidisele või tehnoloogilisele kaardile. Vajaduse korral õmbleb näidiseid.
3. Õmbleb keerulisemaid taskuid (voodriga pealeõmmeldavad, eriotstarbelised, kombineeritud topelttaskud jne) vastavalt detailide märgistustele, näidisele või tehnoloogilisele kaardile. Vajaduse korral valmistab näidiseid.
4. Õmbleb keerulisemaid kinniseid (kombineeritud, salakinnised jne) ja märgib nööpaukude kohad vastavalt detailide märgistustele, näidisele või tehnoloogilisele kaardile. Vajaduse korral valmistab näidiseid.
5. Õmbleb varrukasuule keerulisemaid, kombineeritud lõhikuid (lukuga, kaunistuselementidega jne). Ühendab manseti ja voodri varrukasuuga. Lähtub detailide märgistustest, näidisest või tehnoloogilisest kaardist. Vajaduse korral valmistab näidiseid.
6. Töötleb rõiva alläärt, kasutades keerulisemaid meetodeid (kummiga, värvliga, kaunistuselementidega jne) vastavalt etteantud tehnoloogilisele kaardile või näidisele. Vajaduse korral valmistab näidiseid.

Hindamismeetod(id):
Intervjuu, enda töö analüüs (kirjalik), praktiline töö.
B.2.4 Erinevate tehnoloogiliste sõlmede omavaheline ühendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ühendab toote põhidetailid (õla-, külje ja seljaõmblused), järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist.
2. Ühendab kaelakaarele keerulisemaid (kombineeritud, kaunistuselementidega jne) kraesid, järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist.
3. Ühendab varruka käeaugukaarega, järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist.
4. Ühendab lõikekohase kandi või värvli toote vööjoonele, järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist.
5. Ühendab voodri erinevate toodetega (seelik, püksid, kleit, jakk, pintsak, mantel, jope jne), järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist.

Hindamismeetod(id):
Intervjuu, enda töö analüüs (kirjalik), praktiline töö.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Oskusõmbleja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Oskusõmbleja on algatusvõimeline ja tegutseb enesekindlalt ilma välise juhendamiseta, orienteerudes oma töös kliendi rahulolule. Kvaliteedinõudeid ning tööaja norme järgides valmistab ta tooteid, mis vastavad etteantud standarditele.
2. Oskusõmbleja järgib oma töös asjakohaseid instruktsioone, tööeeskirju ja ohutusnõudeid.
3. Ta planeerib oma aega, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning on võimeline tegema tulemuslikku tööd ka pingelistes ja muutuvates olukordades.
4. Oskusõmbleja kasutab tööoperatsioonide teostamisel erinevaid tehnoloogilisi võimalusi, õpib ja omandab kiiresti uusi tööülesandeid, meetodeid ja tehnikaid ning arendab oma tööalaseid teadmisi ja oskusi läbi igapäevase töökogemuse ning täiendõppe. Jagab oma teadmisi ja oskusi ka teiste kolleegidega, vajaduse korral on võimeline juhendama vähemkogenud õmblejaid.
5. Oskusõmbleja teeb ettepanekuid tööoperatsioonide kiiremaks ja ratsionaalsemaks teostamiseks. Ta saab aru kogu organisatsiooni erinevate osakondade tööst ja funktsioonidest.
6. Oskusõmblejana töötav inimene on oma olemuselt meeskonnatöötaja. Ta loob head suhted kolleegidega, näidates üles huvi ja arusaamist. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.

Teadmised:
1. Teab kutsealast terminoloogiat.
2. Oskab lugeda tehnilist dokumentatsiooni ning tunneb vajalikke leppemärke.
3. Teab töökoha korraldamise ja normeerimise põhimõtteid ning ratsionaalseid töövõtteid.
4. Teab tooteliike (kerged rõivad, tekstiilitooted jne).
5. Tunneb materjalide liike ja omadusi.
6. Teab erinevate materjalide kasutamisviise ning nende töötlemise tingimusi.
7. Teab ja tunneb õmbleja tööks vajalikke töö- ja abivahendeid (käärid, eripresstallad, palistajad, kantimisseadmed, piirdejoonlauad, šabloonid jne) ja oskab neid kasutada.
8. Tunneb erinevaid õmblustööstuses kasutatavaid õmblusmasinaid (süstispiste-, ahelpiste-,
nööpaugu-, nööbikinnitus-, riili- jt masinad), nende olulisemaid osasid ja tööpõhimõtteid.
9. Tunneb kuumniiske töötlemise seadmeid (triikrauad, pressid, aurumannekeenid jm) ja teab toodete kuumniiske töötlemise põhimõtteid.
10. Teab ja tunneb teisi õmblustööstuses kasutatavaid õmblusautomaate ja -seadmeid (õmbluste automaadid, ladestus-, lõikus-, laser- ja dubleerimisseadmed, teipimis- ja tikkimisseadmed jne), nende tööpõhimõtet ja otstarvet.
11. Tunneb erinevaid furnituure, nende kinnitamise seadmeid ja nende tööpõhimõtet.
12. Tunneb toote töötlemise tehnoloogilist järjestust.
13. Tunneb õmbluste ja pistete liike.
14. Oskab niidistada masinat ja reguleerida piste pikkust.
15. Oskab vastavalt materjalile valida sobiva niidi ja masina nõela.
16. Omab teadmisi õmblusmasinate hooldamisest.
17. Tunneb ära erinevad õmblemisel tekkivad vead ja oskab neid parandada. Saab aru konkreetsete vigade mõjudest järgnevatele töölõikudele.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 09-24042012-4.3/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Kergetööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.04.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Rõivatootmine
Kutse grupp: Õmbleja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
753 Rõivatööstuse jms töölised
7533 Õmblejad, tikkijad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0723 Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
14 Rõivatootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sirje Riimaa Baltika
Maive Sein Nurmevabrik
Kaja Piirla Miss Mary
Maie Koroljova Baltika Tailor
Kaja Kuiv Tallinna Tööstushariduskeskus
Ene Jaakson Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Inna Soonurm Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist