Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Suhtlemistreener, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Suhtlemistreener, tase 5
EN: Communication and interaction skills trainer, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.06.2012
Kehtib kuni: 06.06.2017
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Suhtlemistreening on aktiivõppe meetod, kus õppimise intensiivsus tagatakse kolmekordse tagasisidega õppijatele – suhtlemistreenerilt, grupiliikmetelt ja videolt. Treeningu põhiosa moodustavad praktilised harjutused, kus õppijad saavad võimaluse oma käitumist ise analüüsida ja vajaduse korral treene...rite ning teiste grupiliikmete toel muuta. Suhtlemise käsitlemisel treeningul on aluseks võidan-võidad lähenemisviis.

Suhtlemistreeneri töö on arendada treenitavate suhtlemisoskusi ning korrigeerida oskuste valdamiseks vajalikke hoiakuid. Inimese isiksusehäiretest tulenevate suhtlemisraskuste ületamine jääb suhtlemistreeningu võimalustest väljapoole.

Suhtlemistreener võib töötada koolitusteenust pakkuvas avaliku sektori organisatsioonis, äriettevõttes, mittetulundusühingus või füüsilisest isikust ettevõtjana.

Suhtlemistreener juhindub oma töös ESTÜ eetikakoodeksist.

Suhtlemistreener, tase 5 töötab superviisori juhendamise all: kavandab, viib läbi ja tagasisidestab tellijale korraldatud treeninguid, analüüsib tehtud treeninguid koos kaastreeneriga, mille käigus püstitab endale edasise professionaalse ning isiksusliku arengu eesmärke.

Kutsealal on lisaks Suhtlemistreener, tase 5-le järgmised kutsed:

Suhtlemistreener, tase 6 töötab iseseisvalt ja lähtudes tellimustest kavandab, viib läbi ja tagasisidestab tellijale korraldatud treeninguid, analüüsib läbiviidud treeninguid koos kaastreeneri* ja/või juhendajaga (superviisoriga), mille käigus püstitab endale edasise professionaalse ning isiksusliku arengu eesmärke.

Suhtlemistreener, tase 7 kavandab tellimusest lähtudes koos tellijaorganisatsioonidega personali arendamise programme valdkondades, mis on seotud suhtlemisoskustega;
kavandab, viib läbi, analüüsib ja tagasisidestab tellijale korraldatud treeninguid. Juhendab algajaid kaastreenereid; analüüsib läbiviidud treeninguid koos kaastreeneri ja/või superviisoriga, mille käigus püstitab endale edasise professionaalse ning isiksusliku arengu eesmärke. Propageerib võidan-võidad hoiakutest lähtuvaid suhtlemisoskusi avalikel esinemistel ja meedias; osaleb suhtlemistreeningu meetodi ja suhtlemisoskuste teooria arendamisel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Suhtlemistreeningu ettevalmistamine
A.2.2 Suhtlemistreeningu läbiviimine
A.2.3 Suhtlemistreeningu järeltöö
A.2.4 Koolitusturu arendamine ja suhtlemistreeningu propageerimine
A.2.5 Suhtlemistreeningu meetodi ja treenerite arendamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Suhtlemistreeneri tööaeg on paindlik.
Töö on intensiivne, vahelduvate tööülesannetega ja emotsionaalselt pingeline.
Suhtlemistreening toimub enamasti siseruumides, kasutatav ruum peab olema mitteläbikäidav, sobiva valgustuse ja ventilatsiooniga ning võimaldama ringis istumist vähemalt 14 inimesele...
. Lisaks toolidele on ruumis 1-2 väiksemat lauda ja (paber)tahvel. Ruumis on võimalus kasutada tehnilisi töövahendeid (vt p.A.4). Paberilehti peab saama kinnitada seintele (näiteks maalriteibiga). Treeningruumi läheduses on (kohvi)pauside võimalus umbes iga 1,5 tunni järel.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Suhtlemistreeneri põhilised töövahendid on tehnilised vahendid videopildi salvestamiseks ja edastamiseks (videokaamera ja TV või multimeediaprojektor), muusika esitamiseks; jaotusmaterjalid ja vahendid loovtegevuseks. Suhtlemistreeningu eel- ja järeltööks tavapärane kontoritehnika.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) verbaalne võimekus (sõnaline arusaamine ja sõna efektiivne kasutamine),
2) pinge- ja stressitaluvus,
3) koostöövõime, koostöövalmidus,
4) määramatuse talumise võime,
5) isiksuslik küpsus,
6) empaatia,
7) tolerantsus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Suhtlemistreeneritelt eeldatakse kõrgharidust ja erialast väljaõpet, mis on vastavuses kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidega.
Täpsemad kutse taotlemise eeldused on esitatud suhtlemistreeneri kutse tõendamise ja andmise korras.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Suhtlemistreener, suhtlemistreener-koolitaja, koolitaja, sisekoolitaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Suhtlemistreeneri kutse moodustub kuuest kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.5 ja B.2.6 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Suhtlemistreeningu ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib koolitusvajadust tellimuse alusel ja hindab selle teostatavust etteantud tingimustel.
2. Võtab tellijaga kontakti ja koostöös tellijaga täpsustab intervjueerimis- ja kuulamisoskusi kasutades koolitusvajadust ja tingimusi, nt eesmärk, grupi koosseis, maht, oodatav tulemus jne. Informeerib tellijat suhtlemistreenerite eetikakoodeksist tulenevatest põhimõtetest tellimuse täitmisel.
3. Tellija ootusi täpsustades toob välja tellija ebareaalsed ootused (nt grupiliikmete arvu, koolitusruumi sobivuse, käsitletavate teemade hulga jms suhtes) ja annab selgitusi suhtlemistreeningu võimaluste kohta.
4. Nõustab koolitusgrupi komplekteerimist ja selgitab välja koolitatavate eelnevad koolituskogemused, sh kogemused videotagasisidest.
5. Arvestab pakkumise koostamisel tellija vajadusi ja eelnevaid kokkuleppeid ning suhtlemistreeningule esitatavaid nõudeid. Kirjeldab koolituse oodatavat tulemust ja kasu organisatsioonile. Tagamaks koostöö sujumist tellijaga korraldab vajaduse korral pakkumisest lähtuva formaaljuriidiliselt korrektse lepingu sõlmimise.
6. Kavandab ja viib läbi treeningu eesmärkidest lähtuva eeltöö (nt täiendava info kogumise, osalejate eelhäälestamise jms). Tagab eeltööks (nt küsitlus) kohase valimi grupiliikmetest. Arvestab eeltöö ajal saadud informatsiooni treeningu planeerimisel.
7. Enne koolitust teeb koostööd kaastreeneriga ning jagab rollid ja vastutuse, lähtudes koolituse eesmärkidest ja teemadest.
8. Kontrollib koolitusruumi ja tehniliste vahendite olemasolu, hindab nende sobivust suhtlemistreeningu nõuetele ning organiseerib vajaminevad vahendid, et tagada koolituseks soodne keskkond.
9. Koostöös kaastreeneriga koostab vastavalt pakkumisele programmi ning õppematerjalid. Treeningmaterjalides teiste autorite mõtete kasutamisel viitab korrektselt vastavalt ESTY Eetikakoodeksis esitatud nõuetele.

Teadmised:
1) sotsiaalpsühholoogia alused;
2) isiksuse psühholoogia alused;
3) täiskasvanute õpetamise alused;
4) psühhopatoloogia alused;
5) täiskasvanukoolitust ja lepinguõigust reguleerivad seadusandlikud aktid.

Hindamismeetod(id):
Arenguvestlus kirjaliku struktureeritud eneseanalüüsi alusel.
B.2.2 Suhtlemistreeningu läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab treeningu alguses tervikliku ja kohase soojenduse, mis fokusseerub igale indiviidile, grupile ja teemale.
2. Pöörab grupiliikmete õpivalmidusele tähelepanu kogu treeningu vältel, tutvustades meetodeid, eesmärke, rakendatavust, kasu jms.
3. Sõnastab grupilepingu lähtuvalt treeningu eesmärgist ja metoodikast ja jälgib sellest kinnipidamist. Grupilepingu rikkumisel juhib sellele tähelepanu.
4. Aitab grupiliikmetel treeningut eesmärgistada ja individuaalseid eesmärke sõnastada.
5. Esitab eesmärgipäraselt, selgelt ja sihtgrupist lähtuvalt suhtlemiskompetentse ja -mudeleid.
6. Aktiviseerib gruppi arutelude, ajurünnakute ja harjutustega.
7. Mudeldab treeningu käigus teadlikult oma käitumisega õpetatavaid suhtlemiskompetentse.
8. Märkab ja tegeleb vastupanuga, pakkudes alternatiivseid vaatenurki ja tegevusi.
9. Valib ja viib läbi grupile sobivad ning antud treeningu eesmärkidest lähtuvad harjutused.
10. Annab arusaadava juhendi harjutusteks, jälgib nende läbiviimist ning vajaduse korral juhendab harjutajaid täiendavalt.
11. Juhib harjutuste analüüsi enda poolt esitatud analüüsiskeemi alusel.
12. Aitab grupiliikmetel süsteemselt reflekteerida õpikogemusi.
13. Jäädes erapooletuks ning peegeldades enda ja/või harjutajate emotsioone aitab ületada isiklikku ja grupiviisilist psühholoogilist vastupanu.
14. Annab arendavat ja tasakaalustatud (st nii tunnustavat kui arenguruumi näitavat) tagasisidet.
15. Valdab videotehnikat ja kasutab seda harjutuste salvestamiseks ja salvestise esitamiseks nii, et see on sihtotstarbeliselt jälgitav, järgib operaatoritöö häid tavasid.
16. Märkab ja reageerib konstruktiivselt grupis ilmnevatele konfliktidele, sh osutab vajadusel kriisi olukorras personaalset psühholoogilist abi ning taastab grupis arenguvõimelise tööolukorra.
17. Küsib struktureeritult tagasisidet grupiliikmetelt, lähtudes grupi eripärast ja koolituse eesmärgist.

Teadmised:
1) suhtlemiskompetentsid ja -mudelid;
2) õpiprotsessid;
3) grupiprotsessid;
4) aktiivõppe meetodid;
5) personaalsed arenguprotsessid;
6) operaatoritöö alused;
7) kriisinõustamise alused.

Hindamismeetod(id):
Vaatlus treeningul ja/või arenguvestlus kirjaliku struktureeritud eneseanalüüsi alusel.
B.2.3 Suhtlemistreeningu järeltöö 5

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib treeningul toimunut koos kaastreeneriga ja/või juhendajaga, lähtudes tellimusest, oma kogemusest ja grupilt saadud tagasisidest.
2. Hindab programmi sobilikkust, õpitulemusi ja grupi rahulolu.
3. Annab kaastreenerile tagasisidet omavahelise koostöö ja selle tulemuslikkuse kohta.
4. Esitab tellijale kokkuvõtte, tutvustab konfidentsiaalsuse reeglitest kinni pidades treeningu käiku ja tulemusi.
5. Organiseerib osalejate arenguprotsessi pikendamise ja toetamise treeningu järgselt, nt järelmaterjali, meeldetuletuste vms abil.
6. Vaatab üle koolitusmaterjalid, kõrvaldab avastatud vead ning teeb muudatusi vastavalt treeningu jooksul ilmnenud vajadustele.
7. Tagab treeneri valdusesse jäänud algmaterjalide ja/või muu (personaalse)info (nt videosalvestised jms) kaitstuse ja konfidentsiaalsuse.

Teadmised:
1) õpiprotsessid;
2) grupiprotsessid;
3) refleksiooni ja tagasiside põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Vaatlus treeningul ja arenguvestlus kirjaliku struktureeritud eneseanalüüsi alusel.
B.2.4 Koolitusturu arendamine ja suhtlemistreeningu propageerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Tutvustab suhtlemistreeningu põhimõtteid ja selgitab suhtlemistreeningu võimalusi, lähtudes sihtgrupi vajadusest ning olukorrast.
2. Aitab kaasa oluliste huvigruppide (nt koolitusjuhid, personalitöötajad, haridusametnikud, sotsiaalteadlased, fondide esindajad jpt) esindajate võrgustiku loomisele eesmärgiga süvendada teadmisi suhtlemistreeningu võimalustest.
3. Tutvustab teistele koolitusvaldkonna spetsialistidele oma kogemusi, osaleb aruteludes eesmärgiga levitada suhtlemistreeningut kui meetodit.

Teadmised:
1) avalikkusega suhtlemise ja esinemise alused;
2) suhte- ja mainekujundus;
3) läbirääkimiste alused.

Hindamismeetod(id):
Arenguvestlus kirjaliku struktureeritud eneseanalüüsi alusel.
B.2.5 Suhtlemistreeningu meetodi ja treenerite arendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb suhtlemistreeningu meetodi arendamise ja kaasajastamise teemalistes aruteludes.
2. Osaleb kovisiooni tüüpi aruteludes, jagades oma teadmisi ja oskusi.

Teadmised:
1) kaasaegsed õppemeetodid;
2) enesejuhtimise alused.

Hindamismeetod (id):
Arenguvestlus kirjaliku struktureeritud eneseanalüüsi alusel.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Suhtlemistreener, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab koolitusel eesti keelt või oma emakeelt tasemel C1 ja valdab ühte võõrkeelt vähemalt tasemel B2 (vt lisa 2 „Keeleoskuse hindamise skaala“).
2. Kasutab oma töös arvutit tasemetel AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO4 – Tabelitöötlus, AO5 – Andmebaasid, AO6 – Esitlus, AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt lisa 3 „Arvuti kasutamise oskuse kriteeriumid“).
3. Täiendab end sihipäraselt oma erialal. Analüüsib töösituatsioone, arendab oma rolli koolitajana ning ennast isiksuslikult supervisioonis ja/või psühhoteraapias. Reguleerib oma tööalast koormust, et taastada ja hoida oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist.

Teadmised:
1) sotsiaalpsühholoogia alused;
2) isiksuse psühholoogia alused;
3) terviseteaduse alused;
4) psühhopatoloogia alused;
5) kriisipsühholoogia alused;
6) täiskasvanute õpetamise alused;
7) täiskasvanukoolitust ja lepinguõigust reguleerivad seadusandlikud aktid;
8) suhtlemiskompetentsid ja -mudelid;
9) õpiprotsessid;
10) grupiprotsessid;
11) isiksuslikud protsessid;
12) operaatoritöö alused;
13) refleksiooni ja tagasiside põhimõtted;
14) avalikkusega suhtlemise ja esinemise alused;
15) suhte- ja mainekujundus; läbirääkimiste alused;
16) kaasaegsed õppemeetodid (sh aktiivõppe meetodid);
17) enesejuhtimise alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-07062012-07/3k
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.06.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Nõustamine ja koolitus
Kutse grupp: Suhtlemistreener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
242 Halduse tippspetsialistid
2424 Töötajate koolituse ja täiendõppe tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 01 Haridus
011 Haridus
0111 Kasvatusteadus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsealased terminid
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Endel Hango MTÜ Eesti Suhtlemistreenerite Ühing; SELF II OÜ
Jelena Jedomskihh MTÜ Tartu Nõustamis-ja Kriisiabikeskus
Kadri Kõiv MTÜ Eesti Suhtlemistreenerite Ühing; Develop Design
Anu Sark MTÜ Eesti Suhtlemistreenerite Ühing; Implement Inscape
Ann Seilenthal MTÜ Eesti Suhtlemistreenerite Ühing; koolitaja FIE

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist