Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sisearhitekt, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Sisearhitekt, tase 6
EN: Interior Architect, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.06.2012
Kehtib kuni: 05.06.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sisearhitekti töö eesmärk on luua esteetiliselt terviklik interjöör, mis arvestab projekteeritava hoone kõiki ehitustehnilisi ja funktsionaalseid aspekte.

Kuna sisearhitektuurne projekt on tihedalt läbi põimunud arhitekti, konstruktori ja eri osade inseneride tööga peab sisearhitekt nende projek...
tide põhilahendusi mõistma, analüüsima ja asjakohaseid ettepanekuid koostama.

Oma töös lähtub sisearhitekt lähteülesandest, heast projekteerimis- ja ehitustavast, kehtivatest õigusaktidest ja normdokumentidest.

Sisearhitekt tase 6 on spetsialist, kes iseseisvalt ja omal vastutusel koostab lihtsamate, avalikkusele suletud hoonete või nende osade sisearhitektuurseid projekte, kavandab mööblit ja muid sisustuselemente. Vajadusel osaleb keerulisemate objektide projekteerimise protsessis kõrgema kvalifikatsiooniga sisearhitekti juhendamisel.

Sisearhitekti kutsealal on lisaks sisearhitekt, tase 6-le järgmised kutsed:

Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7 on tippspetsialist, kes iseseisvalt ja omal vastutusel koostab ja hindab üldsusele avatud ja kasutamiseks mõeldud lihtsamate hoonete või nende osade sisearhitektuurseid projekte, kavandab mööblit ja muid sisustuselemente. Osaleb keerulisemate objektide projekteerimisel vastutava sisearhitekti juhendamisel.

Volitatud sisearhitekt, tase 7 on tippspetsialist, kes iseseisvalt ja omal vastutusel koostab, hindab ja juhib üldsusele avatud ja kasutamiseks mõeldud ning avalikkuse kõrgendatud tähelepanu pälvivate hoonete või nende osade sisearhitektuurseid projekte. Ta kavandab seeriaviisiliselt toodetavat mööblit ja muid sisustuselemente. Vastutav sisearhitekt annab tavapäraseid eksperthinnanguid oma erialal ja osaleb kohalike sisearhitektuuri-, disaini- ja arhitektuurivõistluste žüriides. On võimeline töötama riigi ja kohalike omavalitsuste asutustes vastava ala asjatundjana ning juhendama kolleege ja juhtima töögruppide tööd.

Sisearhitekt-ekspert, tase 8 on erialaga seonduva doktorikraadi või muu sellega võrreldava akadeemilise kraadiga tippspetsialist või rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ehitatud ruumilist keskkonda ja juhtima keerukaid sisearhitektuurseid projekte. Sisearhitekt-ekspert annab keerulisemaid eksperthinnanguid oma erialal ja osaleb rahvusvaheliste sisearhitektuuri-, disaini- ja arhitektuurivõistluste žüriides. On võimeline töötama riigi ja kohalike omavalitsuste asutustes vastava ala tippasjatundja või eriala õppejõuna kõrgemates õppeasutustes.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoone ehitusprojekti sisearhitektuurse osa koostamine erinevates staadiumites
A.2.2 Mööbli ja sisustuselementide projekteerimine
A.2.3 Sisearhitektuursete projektide koostamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Sisearhitekt töötab valdavalt büroos. Töö võib toimuda ka ametiasutustes, välitingimustes
objektil ja mujal. Ehitusobjektil tuleb järgida ohutusnõudeid,
siseruumides kehtivad üldised bürooruumidele esitatavad tervisekaitsenõuded.
Töö on loominguline, kuid võib olla periooditi vaimselt pingeline...
. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Sisearhitekt kasutab oma töös, tavapäraseid projekteerimise töövahendeid, mitmesuguseid kommunikatsioonitehnikaid, kutsealal töötamiseks vajalikku tarkvara ning muid vahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töötamisel sisearhitektina on olulised järgmised võimed ja iseloomujooned:
ruumitaju ja ruumilise ettekujutamise võime, loominguline mõtlemine, loogiline mõtlemine ja üldistusvõime, iseseisvus ja otsustamisjulgus, vastutusvõime ja täpsus, koostöövõime, pingetaluvus ning saavutusvajadus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Sisearhitekt on lõpetanud ülikooli või sellega võrreldava õppeasutuse sisearhitektuuri bakalaureuseõppe.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Sisearhitekt.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.3 ja B.2.4 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hoone ehitusprojekti sisearhitektuurse osa koostamine erinevates staadiumites 6

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb lähteolukorra analüüsis vastavalt etteantud ülesandele.
2. Osaleb ruumiliste visioonide loomisel vastavalt etteantud ülesandele. Lahendab iseseisvalt lihtsamaid sisearhitektuurseid probleeme.
3. Osaleb interjööri terviklahenduse või selle osade koostamisel ning ruumiliste visioonide loomisel vastavalt etteantud ülesandele. Lahendab iseseisvalt lihtsamaid sisearhitektuurseid probleeme.
4. Vormistab sisearhitektuurse projekti graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa vastavalt etteantud ülesandele selgelt, loetavalt ja arusaadavalt, kasutades selleks sobivaid tehnilisi vahendeid, korrektset eesti keelt ning erialast terminoloogiat.
5. Osaleb sisearhitektuurse projekti autorijärelevalve protsessis, täites etteantud juhiseid.

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja/või intervjuu.
B.2.2 Mööbli ja sisustuselementide projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja tellija vajadused vastavalt etteantud ülesandele ja lähtudes erinevatest nõuetest (ergonoomika, kohakesksus, funktsionaalsus, kasutatavad materjalid, tehnoloogilised ja materiaalsed võimalused jne).
2. Osaleb vastavalt lähteülesandele sisustuse ja mööbliprojekti koostamisel.
3. Osaleb mööbliprojekti autorijärelevalves, täites etteantud juhiseid.

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja/või intervjuu.
B.2.3 Sisearhitektuursete projektide koostamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb sisearhitektuursete projektide koostamisel, täites etteantud ülesandeid.
2. Teeb koostööd kasutajate, tellija ja ametkondadega, täites lihtsamaid või etteantud ülesandeid.

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja/või intervjuu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Sisearhitekt, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Oskab luua terviklikke ja tasakaalustatud ruumilisi ja vormilisi lahendusi.
2. Mõistab funktsionaalseid seoseid vormi, interjööri ja hoone vahel.
3. Mõistab inimese suhet ruumilise ja esemelise keskkonnaga ning projekteeritava suhet olemasoleva kontekstiga, mis vastab inimese ja ühiskonna vajadustele.
4. Mõistab ehituslikku projekteerimist, ehitamist ja ehitiste kasutamist kui ühtset protsessi, mis on eelduseks kvaliteetse ehitatud keskkonna loomisele.
5. Tunnetab valikuvõimaluste paljusust, analüüsib, katsetab ja hindab erinevaid ruumilisi ja vormilisi lahendusi.
6. Kasutab oma töös erinevaid inseneriteadmisi.
7. Lähtub ehitatava keskkonna kasutajate vajadustest.
8. Valdab sisearhitektuurse projekti koostamist kui terviktegevust, mis tagab kvaliteetse tulemuse.
9. Kasutab projekteerimisprotsessis erialaspetsiifilisi töö- ja kommunikatsioonivahendeid (nt ftp, projektipank jms).
10. Mõistab sisearhitekti kutse ja eetika ning sisearhitekti ühiskondliku rolli olemust, arvestab sotsiaalsete teguritega ja järgib oma tegevuses kutse-eetika nõudeid.
11. Valdab korrektset eesti keelt tasemel C1 ja erialast terminoloogiat.
12. Peab läbirääkimisi, kasutades selleks mitmesuguseid suhtlemistehnikaid.

Teadmised:
1. Interjööri ja mööbli ajalugu.
2. Arhitektuuri ajalugu.
3. Kunsti- ja kultuuriajalugu.
4. Ruumisemiootika.
5. Arhitektoonika ja ruumikompositsiooni alused.
6. Hoonete tüpoloogia.
7. Mööbli projekteerimise ja tehnoloogia alused.
8. Ergonoomika alused.
9. Ehitusteaduste, -tehnikate ja –tehnoloogiate alused (sh akustika, valgustus jms).
10. Kutsealaga seonduv seadusandlus.
11. Projekti- ja esitlusgraafika.
12. Erialane terminoloogia ning argumenteerimine.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-06062012-2.8/1k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.06.2012
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Arhitektuur
Kutse grupp: Sisearhitekt
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
216 Arhitektid, planeerijad, maamõõtjad ja disainerid
2161 Ehitusarhitektid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0731 Arhitektuur ja linnaplaneerimine
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aili Aasoja Eesti Projektbüroode Liit
Priit Põldme Eesti Sisearhitektide Liit
Eerik Olle Linear Projekt OÜ
Toivo Raidmets Eesti Kunstiakadeemia
Eero Jürgenson Eesti Sisearhitektide Liit
Taevo Gans Stuudio GaDis AS
Juta Lember Eesti Sisearhitektide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist