Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sisearhitekt, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Sisearhitekt, tase 6
EN: Interior Architect, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.03.2018
Kehtib kuni: 19.02.2023
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
1. A.1 „Kutse kirjeldus“ ja A.6 „Kutsealane ettevalmistus“ sõnastati selgemalt ja detailsemalt.
2. Kõikide kutsestandardis kirjeldatud tegevusnäitajate sõnastused vaadati üle, parandati ja korrigeeriti, kirjutati lahti konkreetsemalt ja kompaktsemalt.
3. Muudeti mitmeid seniseid tööosasid, sh koondati tööülesandeid kokku ning korrigeeriti terminoloogiat. Jäeti välja sisearhitekti erialatööga otseselt mitte seotud kompetentsid (büroo juhtimine ettevõtjana, töötamine kohalikes omavalitsustes võ...
i õppejõuna ülikoolis). Uuendatud kutsestandardis keskendutakse eelkõige sisearhitekti edukaks töötamiseks vajalike kutsealaste oskuste kirjeldamisele.
4. Läbivad kompetentsid kirjeldati kui kutsealast tegevust toetavad kompetentsid ja hoiakud ning oskused (nt meeskonnatöö ja juhtimine, koostöö ja läbirääkimisoskused, enesetäiendamine, ühiskondlik aktiivsus, arvutioskused jne).

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sisearhitekti töö eesmärk on luua esteetiliselt terviklik interjöör arvestades projekteeritava hoone/ruumi kõiki ehitustehnilisi ja funktsionaalseid aspekte. Kuna sisearhitekti töö on tihedalt seotud arhitekti, ehituskonstruktori ja teiste insenerivaldkondade projekteerijate tööga, peab sisearhitekt... nende projekteerimisvaldkondade lahendusi mõistma, analüüsima ja asjakohaseid ettepanekuid tegema.
Oma töös lähtub sisearhitekt lähteülesandest, heast projekteerimis- ja ehitustavast, kehtivatest õigusaktidest, normdokumentidest ja kokkuleppest tellijaga.

Sisearhitektuuri kutsealal on välja töötatud neli erinevat kutsestandardit:
a) Sisearhitekt, tase 6
b) Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7
c) Volitatud sisearhitekt, tase 7
d) Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud sisearhitekt, tase 6 kutsealast kompetentsust.

Sisearhitekt, tase 6 on spetsialist, kes osaleb meeskonna liikmena erinevate sisearhitektuursete projektide juures. Selle taseme sisearhitekt täidab oma tööülesandeid kõrgema taseme sisearhitekti juhendamisel ja vastutusel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoone sisearhitektuuri projekteerimine
1. Lähtetingimuste ja ruumi analüüs ning lähteülesande ja tegevuskava koostamine
2. Siseruumi visioonide loomine ja eskiiside koostamine
1. Ehitusprojekti sisearhitektuuri osa koostamine eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumis
3. Ehitusprojekti sisearhi...
tektuuri osa vormistamine ja dokumenteerimine

A.2.2 Nõustamine sisearhitektuuri küsimustes
1. Nõustamine sisearhitektuuri lahenduses kasutatavate materjalide ja insenerlahenduste osas

A.2.3 Mööbli ja sisustuselementide projekteerimine
1. Tellija vajaduste ja tehnoloogiliste võimaluste väljaselgitamine
2. Mööbli ja sisustuselementide projekti koostamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Sisearhitekt töötab nii siseruumides kui ehitusobjektidel. Töö on loominguline, kuid võib olla periooditi vaimselt pingeline. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Sisearhitekt kasutab oma töös tavapäraseid bürootöövahendeid, kutsealal töötamiseks vajalikku tarkvara ja muid vahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Sisearhitekti töö eeldab ruumilist kujutlusvõimet, loovust, analüüsivõimet, üldistusvõimet, iseseisvust ja otsustusjulgust, täpsust, õppimisvõimet ning suhtlemis- ja koostöövalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt on 6. taseme sisearhitektil erialane või arhitektuuri eriala bakalaureusetasemel kõrgharidus või muu lähedase eriala bakalaureusetasemel kõrgharidus ja erialane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Sisearhitekt.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Ehitusseadustik ja planeerimisseadus, nende asjakohased rakendusaktid, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Sisearhitekt, tase 6 kutsestandardis on kirjeldatud kolm kohustuslikku (B.2.1 – B.2.3) ja kutset läbiv kompetents (B.2.4).
Sisearhitekt, tase 6 kutse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hoone sisearhitektuuri projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb töörühma liikmena ehitusprojekti lähteandmete kogumisel, kasutades asjakohaseid allikaid ja juhindudes etteantud tööülesandest.
2. Osaleb töörühma liikmena ruumiliste visioonide osade loomise ja eskiislahenduste koostamise protsessis, vastavalt etteantud ülesandele.
3. Osaleb töörühma liikmena ehitusprojekti sisearhitektuuri lahenduse või selle osade koostamisel, lähtudes etteantud ülesandest.
4. Osaleb sisearhitektuuri projekti graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa vormistamisel vastavalt etteantud tööülesandele, kehtivatele normidele ja juhenditele, kasutades selleks sobivaid tehnilisi vahendeid, korrektset eesti keelt ning erialast terminoloogiat.
B.2.2 Nõustamine sisearhitektuuri küsimustes 6

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab tellijat sisearhitektuuri lahenduses kasutatavate materjalide valikul.
B.2.3 Mööbli ja sisustuselementide projekteerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja tellija vajadused vastavalt etteantud ülesandele ja lähtudes erinevatest nõuetest (ergonoomika, kohakesksus, funktsionaalsus, kasutatavad materjalid, tehnoloogilised ja materiaalsed võimalused jne).
2. Osaleb vastavalt lähteülesandele mööbli ja sisustuselementide projekti koostamisel.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Sisearhitekt, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Teostab projekteerimisrühma liikmena sisearhitektuuri projekti osates arvestada ehitusprojekti teiste osade koostajate huve ning vajadusi. Vastutab oma tööülesannete korrektse täitmise eest.
2. Tekitab teistes oma töö täieliku ja täpse teostamisega usaldust. Tegutseb vastavalt kokkulepetele, on järjekindel ja võtab vastutuse oma otsuste ja tegude eest.
3. On kursis ja arvestab oma töös valdkondlike uuendustega, valdkonna- ja erialase teadmuse ja parimate praktikatega ning õigusaktidest tulenevate nõuetega.
4. Analüüsib enda seniseid kogemusi ja oskusi, hindab oma vajadust enesetäiendamiseks. Osaleb täiendkoolitustel ja kasutab võimalusi enese erialaseks täiendamiseks.
5. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel ning sisuloome osas algaja tasemel (Lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala). Kasutab erialaseks tööks vajaminevaid ja tänapäevaseid tarkvaralahendusi (sh CAD).
6. Valdab korrektset eesti keelt ja erialast terminoloogiat. On võimeline erialaselt suhtlema vähemalt ühes võõrkeeles. (Lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused)
7. Mõistab sisearhitekti kutse ja eetika ning sisearhitekti ühiskondliku rolli olemust, arvestab sotsiaalsete teguritega ja järgib oma tegevuses kutse-eetika nõudeid.

Läbivad teadmised:
1) kutsealaga seonduv seadusandlus;
2) majandus- ja ettevõtluskeskkonna toimimise alused;
3) keskkonnateadikkus;
4) projekti- ja esitlusgraafika;
5) sisearhitekti kutse-eetika;
6) erialane terminoloogia.
7) kunsti- ja kultuuri, sh arhitektuuri, sisearhitektuuri ja disaini ajalugu;
8) arhitektoonika ja ruumikompositsiooni alused;
9) ruumisemiootika;
10) üldteadmised interjööride tüpoloogiast;
11) ruumi- ja mööbli ergonoomika alused,
12) ohutustehnikad, sh tuleohutus, sisepiirete ohutus, materjaliohutus, laste ohutus jne;
13) akustika;
14) valgustusdisain;
15) inseneridistsipliinid ja üldehituse tehnoloogiad, sh ehituskonstruktsioonid, sisekliima tagamise süsteemid, elektrivarustus, veevarustus jne;
16) ehitusfüüsika ja energiatõhususe põhimõtted;
17) teadmised erivajadustega inimestele mõeldud lahendustest;
18) mööbli projekteerimise ja tehnoloogia alused;
19) erialane terminoloogia.


C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-13032018-2.2.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.03.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Arhitektuur
Kutse grupp: Sisearhitekt
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
216 Arhitektid, planeerijad, maamõõtjad ja disainerid
2161 Ehitusarhitektid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0731 Arhitektuur ja linnaplaneerimine
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aili Aasoja Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit, Eesti Sisearhitektide Liit
Ville Lausmäe VL Sisearhitektuur OÜ
Maarja Varkki Arhitekt11 OÜ
Tarmo Piirmets PINK OÜ
Priit Põldme Joonprojekt OÜ
Pille Lausmäe Pille Lausmäe Sisearhitektuuri Büroo OÜ, Eesti Sisearhitektide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist