Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Demineerija EOD2, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Demineerija EOD2, tase 4
EN: EOD2 technician, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.09.2012
Kehtib kuni: 31.08.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Demineerija kutsealal on demineerija EOD1, demineerija EOD2, demineerija EOD3, pommitehnik EOD4 ja demineerimisinstruktori kutsed. Demineerimiskeskuse töökoolituse korraldamisel ja koolitusteemade koostamisel lähtutakse rahvusvahelistest EOD (Explosive Ordnance Disposal) koolituspõhimõtetest ja ohut...usreeglistikust; sellest tulenevalt on kutse nimetuses ka akronüüm EOD.

Demineerija EOD1 töö on abistada plahvatusohtliku lahingumoona tuvastamisel ja leiukohal uuringul tuvastatud plahvatusohtliku lahingumoona hävitamisel.
Demineerija EOD2 töö on abistada leitud esemete ohutustaseme hindamisel ja määramisel, ohutult eset liigutata ja transportida üht või mitut eset.
Demineerija EOD3 töö on tuvastada plahvatusohtlikku lahingumoona ning hinnata leitud esemete ohutustaset, teha ohutustamise protseduure ja hävitada igasugust lahingumoona.
Pommitehnik EOD4 on spetsialist, kes on treenitud ja kvalifitseeritud hävitama esemeid, mis nõuavad eritehnikaid ja oskusi, eeskätt lõhkeseadeldiste ja teiste improviseeritud lõhkematerjalide käitlemiseks (nt vedelikud raketimootorites, vaesestatud uraaniga (Depleted Uranium) täidetud lahingumoon jne).
Demineerimisinstruktor on spetsialist, kes on läbinud etapiliselt kõik demineerimise kvalifikatsioonikursused ja omandanud vastava kompetentsuse. Demineerimisinstruktori töö on juhendamine, demineerimisandmete analüüs ja teadmiste edasiandmine.

Demineerija EOD2 eesmärk on abistada kõrgema tasemega demineerijat pommiohu, lahingumoonaohu ja plahvatusohu tõrjumisega seotud tegevustel maismaal ja siseveekogudel. Ta töötab üldjuhul kõrgema tasemega demineerija juhendamisel, kuid lihtsamaid (korduvaid) tööülesandeid täidab iseseisvalt.

Demineerija EOD2 töötab meeskonnas ning tema töö eeldab suhtlemist kolleegide ja ameti- ning eraisikutega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine.
A.2.2 Lõhketööde tegemine.
A.2.3 Pommiohu tõrjumine.
A.2.4 Lahingumoonaohu tõrjumine.
A.2.5 Plahvatusohu tõrjumine.


Valitavad tööosad
A.2.6 Pommikoera kasutamine EOD1.
A.2.7 Pommikoera kasutamine EOD3.
A.2.8 Pommikoera kasutamise instruktor.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Demineerija töötab kõrgendatud ohuga töökeskkonnas. Tema töökeskkonda mõjutavad füüsikalised, keemilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid. Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes ja nõuab aeg-ajalt füüsilist pingutust. Töötaja peab olema teadlik töötamisel esinevatest tervise- ja keskko...nnariskidest. Töö on vaimselt ja emotsionaalselt pingeline, eeldab töötamist ka öösiti, puhkepäevadel ja riigipühadel. Peamised ohud on plahvatustest ja kemikaalidest tulenevad vigastused, haigestumised ja töötraumad, võimalikud on mitmesugused bioloogiliste, keemiliste ning füüsiliste ja füüsikaliste faktorite tekitatud tervisekahjustused. Töötamisel on oluline täita tööohutuseeskirju ja kasutada isikukaitsevahendeid.Pommiülikonna kasutamine eeldab demineerijalt head füüsilist vormi.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Demineerija peamised töövahendid on kaitseriietus ja kaitsevahendid, lõhkematerjal, veekahur, erilaengud, metallidetektorid, pommirobot, GPS-seadmed, sideseadmed, röntgeniaparaat, foto- ja videokaamera, vaatlustehnilised abivahendid, pommikonteiner, tugitehnika ja -varustus (paat, ekskavaator, ATV j...ms).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Demineerija kutsealal töötamisel on soovitavad järgmised isiksuseomadused, võimed ja oskused:
- lojaalsus Eesti Vabariigile, ausus, pühendumus ja seaduskuulekus;
- otsustus-, vastutus- ja eneseregulatsioonivõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning oskus te...
ha meeskonnatööd;
- tolerantsus, sihikindlus, avatus ja loovus ning hea suhtlemisoskus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on demineerija EOD2-l keskharidus, läbitud demineerija koolituskavas nõutud koolitused ja töökohal omandatud kutseoskused. Demineerija EOD2 on demineerija EOD1-na töötanud vähemalt 2 aastat.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Demineerija.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Demineerimise valdkonnas töötamine on reguleeritud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste (avaliku teenistuse seadus, päästeseadus, päästeteenistuse seadus jm), määruste ja muude õigusaktide ning IMAS-standardi (International Mine Action Standard) nõuetega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Demineerija EOD2 kutse koosneb viiest kohustuslikust ja kolmest valitavast kompetentsist.

Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.5 ja B.2.9 (läbiv kompetents) tõendamine.

Valitavatest kompetentsidest (B.2.6 – B.2.8) on võimalik valida vastava taseme kompeten...
ts pommikoera kasutamise tegevusalal. Märge valitava kompetentsi tõendamise kohta kantakse kutsetunnistusele.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab individuaalseid kaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm) vastavalt demineerimistööde ohutusjuhendile; seab meeskonna jaoks töökorda demineerimisülesandel kasutatava varustuse sõltuvalt demineerimisoperatsioonist ja vastavalt demineerimistööde juhi korraldusele; kasutab valmispandud varustust madalamas ohukategoorias;
2) valmistab ette varustuse ennetus- ja teavitustööks vastavalt kõrgema astme demineerija korraldustele ning aitab läbi viia teavitus- ja ennetustööd vastavalt korraldustele.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.2 Lõhketööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) abistab lõhkamiskohas demineerimistööde juhti lõhketööde ettevalmistamisel ja ohuala piiramisel vastavalt demineerimistööde juhi korraldustele, arvestades demineerimistööde ohutusjuhendit. Valmistab ette lõhkamisvahendid ja -laengud, valmistab süütli(d), kasutades isikukaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm) ja arvestades demineerimistööde ohutusjuhendit;
2) abistab pommiohu tõrjumiseks tehtavate lõhketööde tegemisel; abistab vajamineva varustuse ettevalmistamisel vastavalt demineerimisjuhi korraldustele; abistab politseid ja päästjaid ohuala piiramisel vastavalt demineerimisjuhi korraldustele; julgestab vahetult pommiohu tõrjumisega tegelevat demineerijat ja abistab või vajadusel valmistab ise ette laenguid; hooldab pärast sündmust varustust vastavalt selle eripärale ja varustusele esitatud nõuetele;
3) abistab lõhkamiskohas demineerimistööde juhti lahingumoonaohu tõrjumisega seotud lõhketööde tegemisel; abistab vastavalt demineerimisjuhi korraldustele vajamineva varustuse ettevalmistamist; tagab ohuala puutumatuse, piirates selle vastavalt demineerimistööde juhi korraldustele, arvestades demineerimistööde ohutusjuhendit ja kasutades isikukaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm); abistab demineerimistööde juhti laengute ettevalmistamisel või valmistab neid vastavalt demineerimistööde juhi korraldusele ise ette; hooldab pärast sündmust varustust vastavalt selle eripärale ja esitatud nõuetele; osaleb lõhkamiskoha järelkontrollis vastavalt ohutusjuhendile, vältimaks plahvatusohtlike jääkide olemasolu.

Teadmised:
1) plahvatuste tüübid ja parameetrid;
2) plahvatuse mõju inimestele, rajatistele ja keskkonnale;
3) plahvatuse ohutu kauguse määramine;
4) plahvatuse mõju vähendamise moodused, kaitsemeetmed;
5) signaalid lõhketöödel.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.3 Pommiohu tõrjumine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab pommiohu tuvastamise varustuse ette vastavalt demineerimistööde juhi korraldustele; vajadusel kontrollib objekti vastavalt demineerimistööde juhi korraldustele;
2) valmistab pommiohu tuvastamise ja likvideerimise varustuse ette vastavalt demineerimistööde juhi korraldustele; kasutab isikukaitsevahendeid (killuvest ja kiiver);
3) valmistab vastavalt demineerimistööde juhi korraldustele ette pommitehniliseks kontrolliks vajamineva varustuse; vajadusel kontrollib vastavalt demineerimistööde juhi korraldustele objekti; kasutab isikukaitsevahendeid (vähemalt killuvest) vastavalt pommitehnilise kontrolli eripärale;
4) valmistab ette varustuse vastavalt demineerimistööde juhi korraldustele; kontrollib sekundaarseid ohte vastavalt demineerimistööde juhi korraldustele; kasutab vastavalt sekundaarsete ohtude iseloomule kaitsevarustust.

Teadmised:
1) individuaalsete kaitsevahendite kaitsevõime;
2) vaatlustehnilised abivahendid ja nende kasutamine.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.4 Lahingumoonaohu tõrjumine 4

Tegevusnäitajad:
1) käitleb tööks kasutatavat ja demineerimisväljakutsetelt leitud enamlevinud lõhkamata laske- ja lahingumoona ohutult vastavalt kehtivatele seadustele; identifitseerib demineerimisväljakutsetelt leitud enamlevinud lõhkamata laske- ja lahingumoona kõrgema taseme demineerija juhendamisel, abistab teda selle hävitamisel;
2) abistab kõrgema taseme demineerijat demineerimistöödeks ettenähtud abi- ja erivahendite ettevalmistamisel; teeb leitud lahingumoona või selle otsimisega seotud esmatoimingud vastavalt kehtivatele seadustele; kasutab demineerimistöödel isikukaitsevahendeid;
3) abistab kõrgema taseme demineerijat miinivälja, endise lahinguvälja või polügooni ja selle ümbruse märgistamisel vastavalt IMAS-standarditele (International Mine Action Standards); puhastab ala taimestikust, torgib läbi maapinna ning kaevab välja miinid ja lõhkemata lõhkekehad; otsib ja lokaliseerib lõkstraate, kasutades selleks ettenähtud abivahendeid; teeb abitöid miiniväljal väljaspool ohuala vastavalt kõrgema taseme demineerija korraldustele; kasutab isikukaitsevahendeid vastavalt IMAS-standarditele; kasutab miiniväljal töötades metallidetektorit ja pommiotsijat.

Teadmised:
1) laske- ja lahingumoona liigid ja ehitus;
2) lõhkelaengute liigid, paigaldamine;
3) miiniväljade paigaldamise meetodid ja miiniväljade liigid;
4) demineerimisgrupi taktika lahingumoona otsimisel.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.5 Plahvatusohu tõrjumine 4

Tegevusnäitajad:
1) abistab lõhkamiskohas demineerimistööde juhti lahingumoonaohu tõrjumisega seotud tööde tegemisel; abistab vastavalt demineerimisjuhi korraldustele vajamineva varustuse ettevalmistamist; tagab ohuala puutumatuse, piirates selle vastavalt demineerimistööde juhi korraldustele, arvestades demineerimistööde ohutusjuhendit ja kasutades isikukaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm); identifitseerib vajaduse korral leitud lahingumoona ja kontrollib leiukoha vahetut ümbrust; hooldab pärast sündmust varustust vastavalt selle eripärale ja esitatud nõuetele.

Teadmised:
1) plahvatuste tüübid ja parameetrid.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
Valitavad kompetentsid
Valitavatest kompetentsidest (B.2.6 – B.2.8) on võimalik valida vastava taseme kompetents pommikoera kasutamise tegevusalal. Märge valitava kompetentsi tõendamise kohta kantakse kutsetunnistusele.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Pommikoera kasutamine EOD1 4

Tegevusnäitajad:
1) vastavalt kõrgema taseme demineerija juhendamisele tagab koerale igapäevase vajaliku liikumise, söötmise ja hoolduse;
2) õpetab välja ja treenib koera vastavalt kõrgema tasemega koerajuhi juhendamisele;
3) täidab sündmuskohal demineerimisjuhi korraldusi; kasutab individuaalseid kaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm) vastavalt kehtivatele seadustele.

Teadmised:
1) koerte koolitamise alused, instinktid, arenguetapid, meeled, õppimisprotsessid;
2) lõhkeainete ja lõhnamolekulide levik.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.7 Pommikoera kasutamine EOD3 5

Tegevusnäitajad:
1) tagab koerale igapäevase vajaliku liikumise, söötmise ja hoolduse; jälgib koera tervislikku seisundit ja teavitab kõrgema taseme demineerijat veterinaarprotseduuride tegemise vajadusest;
2) õpetab koera välja ja treenib teda vastavalt kõrgema tasemega koerajuhi juhendamisele; korraldab koerale individuaalseid treeninguid vastavalt koolitusplaanile; juhendab teisi koerajuhte koerte treenimisel;
3) kasutab vastava väljaõppega koera lõhkeaine tuvastamisel; koordineerib pommikoerte kasutamist sündmuskohal; täidab sündmuskohal demineerimistööde juhi korraldusi; kasutab individuaalseid kaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm) vastavalt kehtivatele seadustele; vajaduse korral täidab sündmuskohal demineerimistööde juhi ülesandeid; teeb ettepanekuid vajalike koolituste korraldamiseks.

Teadmised:
1) koerte koolitamise alused, instinktid, arenguetapid, meeled, õppimisprotsessid;
2) lõhkeainete ja lõhnamolekulide levik;
3) pommikoerte kasutamise võimalused ja otstarve pommiintsidentidele reageerimisel;
4) pommiülikonna kasutamine koera koolitusel ja väljakutsetel.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.8 Pommikoera kasutamise instruktor 6

Tegevusnäitajad:
1) tagab koerale igapäevase vajaliku liikumise, söötmise ja hoolduse; jälgib pommikoerte tervislikku seisundit ja koordineerib veterinaarprotseduuride tegemist; valib tööks sobilikud pommikoerad; korraldab pommikoerte varustamist vajaliku varustuse ja toiduga; hoiab end kursis koerte kasvatamise, hooldamise ja pidamise uuendustega ning juurutab neid teiste koerajuhtide seas;
2) vastavalt kehtivatele seadustele planeerib ja korraldab koerajuhtide koolitusi ning koerte treeninguid, koostab uusi või täiendab vanu õppematerjale; organiseerib koerte atesteerimist vastavalt demineerimiskeskuse aastaplaanile; hoiab end kursis eriala uute trendide ja metoodikatega ning rakendab neid koolituste korraldamisel; vajaduse korral täidab pommikoera treenimisel ja koolitamisel teiste tasemete demineerijate tööülesandeid;
3) täidab vajaduse korral sündmuskohal demineerimistööde juhi ülesandeid; kasutab individuaalseid kaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm) vastavalt kehtivale seadusandlusele; kasutab vastava väljaõppega koera lõhkeaine tuvastamisel; koordineerib pommikoerte kasutamist sündmuskohal; analüüsib toimunud väljakutsete täitmist ja arvestab selle tulemusi koolitusplaanide tegemisel; osaleb pommikoerte kasutamise strateegiate ja taktikate väljatöötamisel vastavalt väljakutsete iseloomule.

Teadmised:
1) koerte koolitamise alused, instinktid, arenguetapid, meeled, õppimisprotsessid;
2) lõhkeainete ja lõhnamolekulide levik;
3) pommikoerte kasutamise võimalused ja otstarve pommiintsidentidele reageerimisel;
4) pommiülikonna kasutamine koera koolitusel ja väljakutsetel.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Demineerija EOD2, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) vastavalt kehtivatele seadustele transpordib lõhkematerjali ja tagab lõhkematerjali puutumatuse sündmus- ja/või hävituskohal; abistab kõrgema tasemega demineerijat lõhkematerjali kasutamisel plahvatuse tõkestamiseks, lahingumoona hävitamisel, päästetööl ohtliku aine leviku tõkestamisel ning demineerimisõppe korraldamisel; kontrollib lõhkematerjali enne kasutamist; kasutab isikukaitsevahendeid vastavalt demineerimistööde juhi korraldusele;
2) annab kannatanu(te)le elupäästvat esmaabi vastavalt esmaabi andmise nõuetele;
3) teeb alarmsõitu, arvestades kehtivat seadust ja demineerimistööde eripära;
4) osaleb sündmusjärgsel analüüsil, kus väljendab sündmusega seotud emotsioone, sõnastab ja väljendab oma arusaama sündmusest, sõnastab oma tegevuse põhimõtted ja seostab neid toimunuga, teeb ettepanekuid muudatusteks enda või meeskonna edaspidises tegevuses, teeb ettepanekuid saadud kogemuste edaspidiseks rakendamiseks;
5) kasutab oma töös arvutit tasemetel: AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO5 – Andmebaasid, AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskuse kriteeriumid“);
6) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ning ühte võõrkeelt (soovitavalt inglise keelt) tasemel A2 (vt lisa 3 „Keeleoskuse hindamise skaala“).

Hindamismeetod (id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-03092012-02/1k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.09.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Demineerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5411 Päästjad ja tuletõrjujad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ando Piirsoo Päästeameti demineerimiskeskus
Arno Pugonen Päästeameti demineerimiskeskus
Margus Möldri Sisekaitseakadeemia
Reelika Ein Päästeamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist