Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Forvarderioperaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Forvarderioperaator, tase 4
EN: Forwarder operator, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.10.2012
Kehtib kuni: 04.12.2013
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Forvarderioperaator, tase 4 on oskustöötaja, kes tunneb forvarderi ehitust ja hooldamist ning töötab sellega iseseisvalt vastavalt puiduvarumistehnoloogiatele.
Forvarderioperaator hindab puidu sortimendi kvaliteeti, laadib puidu forvarderile, hindab puidu kogust, veab puidu laoplatsile, virnastab p...
uidu ja peab arvestust kokkuveetud koguste üle.
Forvarderioperaator arvestab tema tööle eelnenud ja järgnevate töölõikudega, nende sujuvusega ning puidu sortimentidele ja laoplatsile esitatud nõuetega.
Forvarderioperaatorina töötamisel tuleb kasuks mootorsõiduki ja liikurmasina juhtimisõigus (juhiluba) vastavalt kehtivale liiklusseadusele.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Forvarderioperaator, tase 4 kutse koosneb kahest osast:

A.2.1 Puidu kokkuvedu raietel
A.2.2 Forvarderi seadistamine ja korrashoid
A.3 Töö keskkond ja eripära
4. taseme forvarderioperaatori kutse eeldab orienteerumisvõimet looduses ja füüsilist vastupidavust. Forvarderioperaator on kohustatud kasutama töö osale vastavat turvavarustust ning järgima tööohutusnõudeid.
A.4 Töövahendid
Forvarderioperaatori põhiliseks töövahendiks on hüdrotõstukiga puidu kokkuveotraktor ehk forvarder.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Forvarderioperaatori kutse eeldab otsustus-, vastutus-, keskendumis- ja nägemisvõimet, füüsilist vastupidavust ning käelise tegevuse täpsust, sujuvust ja kiirust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt on 4. taseme forvarderioperaatoril erialane kutseharidus või kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Forvarderioperaator, kokkuveomasina operaator
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Forvarderioperaator, tase 4 kutse tõendamiseks on vajalik kompetentside B.2.1; B.2.2 ja B.2.3 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Puidu kokkuvedu raietel 4

Tegevusnäitajad:
1) juhib forvarderit, arvestades looduslikke tingimusi;
2) veendub raielangi, kokkuveotee ja laoplatsi õigsuses ja ohutuses, kasutades kaarti ja/või GPS-seadet;
3) sorteerib, veab kokku ja virnastab puidu sortimendid, lähtudes tootmisülesandest;
4) planeerib laoplatsil puidu paigutamist, lähtudes laoplatsi eripärast, puidu sortimentide arvust ja kogusest;
5) hindab koorma kogust, lähtudes parameetritest;
6) peab kokkuveetud koguste arvestust, lähtudes kokkuveetud koormate kogustest;
7) kasutab forvarderiga töötamisel säästvaid töövõtteid, lähtudes töökeskkonna ja ohutusnõuetest;
8) hindab puidu ja töö kvaliteeti, lähtudes tööülesandest.

Teadmised:
1) põhilised puu- ja põõsaliigid ja nende omadused;
2) puidu kvaliteedinõuded ja puidurikked;
3) puiduvarumistehnoloogiad;
4) forvarderiga töötamise põhimõtted;
5) puidu koguse hindamise põhimõtted;
6) GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu
B.2.2 Forvarderi seadistamine ja korrashoid 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib forvarderi korrasolekut, järgides kasutusjuhendit;
2) seadistab forvarderi parameetrid sobivateks, arvestades ergonoomiat ja töö iseloomu;
3) määratleb forvarderi mehaanilised, elektrilised ja hüdraulilised rikked, lähtudes kasutusjuhendist;
4) määratleb forvarderi remondi vajaduse, lähtudes kasutusjuhendist ja võimalusel kõrvaldab rikked oma pädevuse piires;
5) teeb forvarderi regulaarset tehnohooldust, lähtudes kasutusjuhendist ja ohutusnõuetest;
6) käitleb hooldus- ja remondijäätmeid, lähtudes keskkonnanõuetest.

Teadmised:
1) forvarderi töö-, seadistamis- ja hoolduspõhimõtted;
2) ergonoomia põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Forvarderioperaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) mõistab oma osa puiduvarumise tehnoloogilises ahelas – raie, kokkuveo, väljaveo ja sortimendi kasutuse eesmärgist – ning osaleb meeskonnatöös;
2) kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides; pakub välja töötavaid uuendusi;
3) hindab ohufaktoreid; väldib ja ennetab metsa-, pinnase- ja keskkonnkahjustuse tekkimist ning teisi tööga kaasneda võivaid riske oma töölõigus ning võtab kasutusele abinõud riskide maandamiseks;
4) järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
5) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjale;
6) kasutab oma töös arvutit tasemel AO2 (vt lisa 1);
7) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel A1 (vt lisa 2).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad õigusaktid;
2) ergonoomia põhimõtted;
3) töö- ja keskkonnaohutuse alused;
4) esmaabi alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-17102012-3.7/5k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.10.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Forvarderioperaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid
834 Liikurmasinate juhid
8341 Põllu- ja metsamasinate juhid
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aita Sauemägi SA Innove
Andres Müürisepp Luua Metsanduskool
Ilmar Paal Riigimetsa Majandamise Keskus
Marko Vinni Luua Metsanduskool
Ott Otsmann Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Peep Lohu Odenkat OÜ
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Toomas Keskkülla Artiston OÜ
Tõnu Reinsalu Luua Metsanduskool
Urmas Valter Raviltos OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist