Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Forvarderioperaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Forvarderioperaatori 4. taseme kutsestandard on välja töötatud:
a) Isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks
b) Erialaste täiendkoolitus...
te õppekavade aluseks
c) Kutsehariduse vastava taseme õppekava aluseks

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Forvarderioperaator, tase 4
EN: Forwarder operator, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.10.2017
Kehtib kuni: 30.03.2022
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega.
Uues versioonis on korrigeeritud sõnastusi, täpsustatud tööülesandeid ja teadmiste loetelusid.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Forvarderioperaator, tase 4 on oskustöötaja, kes teeb metsakasvatusega ja puidu varumisega seotud töid ja väärtustab looduskeskkonda. Ta töötab forvarderiga, tunneb selle ehitust ja hooldamise põhimõtteid.
Forvarderioperaatori peamisteks tööülesanneteks on laaditava puidu laoplatsile vedamine ja vi...
rnastamine, sortimendi kvaliteedi hindamine ning koguse üle arvestuse pidamine.
Forvarderioperaator arvestab tema tööle eelnenud ja järgnevate töölõikudega, nende sujuvusega ja laoplatsile esitatud nõuetega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hooldus- ja uuendusraie tegemine
1. Metsamasina juhtimine
2. Raielangi õigsuses veendumine
3. Elektrooniliste andmete vastuvõtmine ja edastamine
4. Puidu sortimendi sorteerimine, laadimine, kokku vedamine ja virnastamine
5. Kokkuveetud puidu koguse üle arvestuse pidamine

A.2.2 Forvar...
deri seadistamine ja hooldamine
1. Forvarderi korrasoleku jälgimine
2. Forvarderi töökohaasendi seadistamine
3. Forvarderi hoolduse ja remondivajaduse määratlemine
4. Hooldus- ja remondijäätmete käitlemine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Forvarderioperaatori töökeskkonnaks on mets. Tööaeg on paindlik ja vahetustega, mille tõttu võib see toimuda ka öisel ajal või pühadel.
Töö toimub osaliselt välitingimustes ja sõltub ilmastikust. Forvarderioperaator töötab töökohal üksi ja võtab talle antud volituste piires iseseisvalt vastu otsuse...
id. Töö on keskmisest kõrgema ohtlikkusega, tööõnnetuste vältimiseks on forvarderioperaatoril kohustus kasutada tööle vastavat turvavarustust ning järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Forvarderioperaatori põhiliseks töövahendiks on forvarder ehk hüdromanipulaatoriga puidu kokkuveotraktor.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutsealal töötamine eeldab orienteerumisvõimet looduses ja füüsilist vastupidavust. Vajalikud on ruumilise mõtlemise võime ja rutiinitaluvus, samuti käelise tegevuse täpsus, sujuvus ja kiirus. Kasuks tulevad otsustus-, vastutus- ja keskendumisvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme forvarderioperaatoril on erialane kutseharidus või ta on omandanud kutseoskused praktilise töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Forvarderioperaator, kokkuveomasina operaator, forvarderijuht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Forvarderioperaator, tase 4 kutse tõendamiseks on vajalik kompetentside B.2.1, B.2.2 ja B.2.3 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hooldus- ja uuendusraie tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Juhib forvarderit, arvestades looduslikke tingimusi ja etteantud tööülesannet.
2. Veendub kaarti või elektroonilisi abivahendeid kasutades raielangi, kokkuveotee ja laoplatsi õigsuses ja ohutuses.
3. Võtab tööülesandest lähtudes vastu ja edastab elektroonilisi andmeid.
4. Sorteerib tootmisülesandest lähtuvalt puidu sortimendid. Planeerib laoplatsil puidu paigutamist, lähtudes tootmisülesandest, laoplatsi eripärast, puidu sortimentide arvust ja kogusest. Laadib ja veab puidu sortimendid kokku ja virnastab vastavalt tootmisülesandele. Hindab jooksvalt puidu sortimendi ja kogust ning kontrollib oma töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust.
5. Hindab laoandmete saamiseks puidu sortimendi kogust koormas, lähtudes puidu ja koorma parameetritest. Väljastab toodangu raporti, kasutades infotehnoloogilisi seadmeid.

Teadmised:
1) põhilised puu- ja põõsaliigid ja nende omadused;
2) ökotoni kujundamise põhimõtted;
3) metsakasvatuslikud eesmärgid;
4) puidu sortimendi kvaliteedinõuded ja puidurikked;
5) puiduvarumistehnoloogiad;
6) forvarderiga töötamise põhimõtted;
7) puidu koguse hindamise põhimõtted;
8) valdkonnas kasutatavate infotehnoloogiliste seadmete kasutamise põhimõtted;
9) kaartide kasutamise põhimõtted.
B.2.2 Forvarderi seadistamine ja korrashoid 4

Tegevusnäitajad:
1. Jälgib igapäevaselt töö käigus forvarderi korrasolekut ja hooldusvälpasid. Masina rikete ilmnemisel katkestab töö.
2. Seadistab forvarderi töökohaasendi endale sobivaks, arvestades ergonoomiat, töö iseloomu ja tööülesannet.
3. Teeb kindlaks töö käigus tekkinud mehaanilised, elektrilised ja hüdraulilised rikked ning kõrvaldab need oma pädevuse piires. Teeb masinale regulaarseid hooldustöid, lähtudes kasutusjuhendist ja hoolduse vajadusest.
4. Käitleb keskkonnanõudeid silmas pidades hooldus- ja remondijäätmeid.

Teadmised:
1) forvarderi töö-, seadistamis- ja hoolduspõhimõtted;
2) ilmastikutingimuste ja valede töövõtete mõju töömehhanismidele;
3) jäätmekäitlusnõuded.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Forvarderioperaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Mõistab oma tegevuse mõju metsa eluringile.
2. Mõistab oma rolli puiduvarumise tehnoloogilises ahelas.
3. Kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides.
4. Kasutab forvarderiga töötamisel säästvaid töövõtteid.
5. Lähtub oma tegevuses töökeskkonna ja ohutusnõuetest. Kasutab ohutuid töövõtteid ja ettenähtud töökaitsevahendeid.
6. Hindab tööga seotud ohufaktoreid: väldib ja ennetab metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse tekkimist ning teisi tööga kaasneda võivaid riske oma töölõigus. Võtab kasutusele sobivad abinõud riskide maandamiseks.
7. Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjale.
8. Kasutab oma töös arvutit, nutiseadmeid ja muid tehnoloogilisi abivahendeid: arvuti- ja internetikasutamise põhitõed, internetiturvalisus, erialased äpid ja veebirakendused.

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad peamised mõisted ja õigusaktidest tulenevad nõuded (metsaseadus, metsa majandamise eeskiri, metsa korraldamise juhend);
2) ergonoomia põhimõtted;
3) töö- ja keskkonnaohutuse alused;
4) esmaabi alused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-05102017-4.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.10.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Forvarderioperaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid
834 Liikurmasinate juhid
8341 Põllu- ja metsamasinate juhid
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Pille Meier MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Peeter Lips Luua Metsanduskool
Meelis Kall Luua Metsanduskool
Tenek Mäekivi Metsatuba OÜ
Toomas Kams HD FestForest Estonia AS
Andres Olesk OÜ Valga Puu
Marek Moorits OÜ Combimill Reopalu

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist