Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 5
EN: CNC machine operator, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.10.2012
Kehtib kuni: 16.10.2017
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 5 on kogemusega spetsialist, kes töötab mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Tema tööks on puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel, sh kavandades ja korraldades tööde tehnoloogiat ning analüüsides tootmisprotsessi.
5. ...
taseme CNC töötlemiskeskuse operaatori ülesannete hulka kuulub CNC programmide koostamine ja programmide parameetrite muutmine, veateadete tundmine, keerulisemate toodete valmistamine ning kaastöötajate juhendamine. Ta tunneb põhjalikult pinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime ning kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid. Jälgib tootlikkust ja tööprotsessist kinnipidamist. CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 5 kasutab valdkonna spetsiifilisi teadmisi ja detailset tehnilist kogemust, pakub välja hästi töötavaid uuendusi ning jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat kaastöötajatega. Ta kohandab oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega ning kujundab meeskonnavaimu.
5. taseme CNC töötlemiskeskuse operaator hindab ohufaktoreid tootmises ja võtab kasutusele abinõud ohtude maandamiseks. Õnnetusjuhtumi korral kutsub professionaalse abi ja käitub vastavalt organisatsiooni sisekorraeeskirjale. Ta kasutab oma töös arvutit tasemel AO1 ja AO2 (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused AO“) ja omab üldteadmisi CAD/CAM-programmidest. Ta kasutab tööks erialast eesti keelt tasemel B2 ja inglise või vene keelt tasemel B1 (vt lisa 3 “Keelte oskustasemete kirjeldused“).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
5. taseme CNC töötlemiskeskuse operaatori kutse koosneb ühest tööosast.
A.2.1 Puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega, töögraafiku alusel, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides ning võib olla mürarikas.
Töökeskkonnas esineb puidutolmu, mis võib tekitada allergilisi re...
aktsioone. Töökeskkonnaohutuse nõuete eiramine võib põhjustada tööõnnetuse.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks tööriistadeks on erinevad mõõteriistad (nihik, mõõdulint, nurgamõõteseade jne), elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutse eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste täpsust, koordinatsiooni ning füüsilise pingutuse võimet, tehnilist taiplikkust ja vastutustunnet.
Kasuks tulevad korrektsus, täpsus, õppimisvõime ja vastutustundlikkus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt töötavad CNC töötlemiskeskuse operaatorina vähemalt keskharidust omavad inimesed, kes on tööks vajalikud oskused omandanud kutseõppes või täienduskoolituste käigus või töökohal õppides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
CNC-operaator
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse tõendamiseks on vajalik kompetentsi B.2.1 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab oma edasise tegevuse arvestades lähteülesannet, toote valmistamiseks koostatud joonist ja programmi, toorikute kvaliteeti, töötlemiskeerukust ja keskuse võimalusi;
2) kasutab tööjoonistel ja tehnoloogiakaartidel olevat teavet toorikute leidmiseks;
3) valib ja paigaldab õige lõikeriista, arvestades detaili tööjoonist;
4) käivitab ja seadistab CNC töötlemiskeskuse vastavalt valmistajatehase juhisele (tehnoloogiline dokumentatsioon) ning valib olemasolevatest programmidest sobiva ja vastavalt juhistele seadistab töölau;
5) valib või koostab detailile vajaliku programmi, lähtudes tööjoonisest, kasutatava pingi eripärast ja vastavalt sellele seadistab töölaua;
6) konstrueerib ja kasutab šabloone ning rakiseid, lähtudes tootmisülesandest ja tööjoonisest;
7) baseerib ja fikseerib toorikud pingis, käivitab tööprogrammi ja jälgib töötlemise käiku; pingi tööprotsessist kõrvalekallete ilmnemisel katkestab töötlemisprotsessi ja kõrvaldab kõrvalekalde põhjuse või otsustab edasise tegevuse;
8) lähtudes tööjoonistest sisestab programmi muutujatele vajalikud väärtused;
9) koostab puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemise juhtprogrammid, lähtudes tööjoonisest ja pingi eripärast;
10) eristab veateate ja määrab veateate põhjuse; võimalusel kõrvaldab vea või teavitab asjakohaseid isikuid vastavalt tööjuhendile;
11) salvestab veateated ja tehnilised parandustööd täites vajalikud dokumendid;
12) seiskab CNC töötlemiskeskuse vastavalt valmistajatehase juhisele;
13) korrastab ja puhastab pinki igapäevaselt vastavalt nõuetele;
14) kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras; kasutab materjale ja tööriistu heaperemehelikult ja säästlikult;
15) järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid.
16) juhendab kaastöötajaid tööprotsessis vastavalt vajadusele.

Teadmised:
1) CNC töötlemiskeskused ja nende tehnoloogilised võimalused;
2) CNC töötlemiskeskustes kasutatavad lõikeriistad ja nende seadistamise nõuded;
3) CNC töötlemiskeskuste juhtprogrammide põhimõtted;
4) mõõtmise ja kontrollimise vahendid;
5) kaliibrite ja etalondetailide kasutamise põhimõtted;
6) puidu lõiketöötlemise põhimõtted;
7) tehnilise joonestamise alused ja mööbli ja puittoodete jooniste eripära;
8) SI mõõtühikute süsteem;
9) puidu mehaanilised ja füüsikalised omadused ning puidu rikked.

Hindamismeetod (id):
Kirjalik ülesanne, praktilise töö jälgimine tööprotsessis ja suuline intervjuu
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-17102012-3.5/4k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.10.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puidutöötlemine
Kutse grupp: CNC töötlemiskeskuse operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
752 Puidutöötlejad, tislerid jms töölised
7523 Puidutöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
16 Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aulika Riisenberg SA Innove
Harri Karjane AS Hapval
Jaanus Sults OÜ Wisecraft
Jüri Minjajev Eesti Mööblitootjate Liit
Tarmo Kalmann Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Üllar Luga Tallinna Tehnikaülikool
Zigmontas Strepaitis OÜ Balteco Mööbel

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist