Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kooli karjäärikoordinaator, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid
Nimetus: ET: Kooli karjäärikoordinaator, tase 6
EN: School Career Coordinator, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.11.2012
Kehtib kuni: 12.11.2017
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pidevad muutused töömaailmas nõuavad noortelt ja täiskasvanuilt elu jooksul töö- ja õppevalikute tegemist. Kooli karjäärikoordinaatorid koostöös karjääriinfo spetsialistide ja karjäärinõustajatega on inimestele abiks karjääri planeerimisel.
Kooli karjäärikoordinaatori töö on vaimselt pingeline n...
ing nõuab inimese vajadustesse ja probleemidesse sisseelamist.
Olulisel kohal on eetiliste põhimõtete ja konfidentsiaalsuse nõuete järgimine.

Kooli karjäärikoordinaator, tase 6 on spetsialist, kes juhendab, suunab ja korraldab koolis karjääriõppe kavandamist kooli õppekava osana. Ta juhib kooli karjäärimeeskonna tööd, hoides ja ergutades koostöö suhet koolisisestes ja -välistes koostöövõrgustikes. Kooli karjäärikoordinaator koordineerib õpetajate koostööd karjääriõppe kavandamisel, sobilike meetodite ja õppesisu valikul ning õpikeskkonna kujundamisel. On eestvedaja kooli karjääriõppe kvaliteedi hindamisel sisehindamise raames.
Karjäärikoordinaator on õpilastele karjääri- ja õpivalikutega seotud küsimustes esmane juhendaja. Esmatasandi juhendamise käigus ta täpsustab õpilase vajadusi, suunab teemaarendust võimalike lahenduste suunas, võimalusel abistab õpilast ise ja vajadusel suunab teda edasi teiste spetsialistide juurde abi saamiseks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kooli karjääriteenuste korralduskava koostamine ja elluviimine
1) Karjääriõppe kavandamine kooli õppekava osana
2) Karjääriõppe kvaliteedi hindamine kooli sisehindamise osana
3) Kooli karjääriõppe meeskonna töö juhtimine
A.2.2 Karjääriteenuse osutamiseks vajaliku koostöövõrgustiku koordine...
erimine
1) Koostöövõrgustiku loomine ja arendamine
2) Koostöövõrgustikus osalemine
A.2.3 Karjääriteenuse arendamine
1) Karjääriteenuste kaasajastamine arendus- ja/või teadustegevuse kaudu
2) Metoodiliste materjalide koostamine
3) Andmete kogumine, analüüsimine ja aruannete tegemine
A.2.4 Karjääriinfo vahendamine
1) Õpilase juhendamine tööotsimis- ja haridusvalikute tegemise oskuste arendamisel
2) Infoliikumise koordineerimine
A.2.5 Avalikkuse teavitamine karjääriteenustest
1) Karjääriplaneerimise propageerimine ja teenuse tutvustamine avalikkusele
2) Karjääriteemaliste ürituste ja teiste info vahendamiseks korraldatud ürituste planeerimine ja korraldamine
A.2.6 Juhendamine ja koolitamine
1) Juhendamine
2) Koolitamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kooli karjäärikoordinaator töötab tavapärases koolikeskkonnas, kasutades kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid. Kooli karjäärikoordinaatori tööaeg vastab pedagoogide tööaja jaotusele. Töö nõuab aeg-ajalt viibimist koolivälises keskkonnas, messidel käimist, tööandjate ja teiste koostööpartnerite ...külastamist.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Kooli karjäärikoordinaatori töövahendid on tavapärased kontori- ja bürootarbed, töölehed, andmebaasid, veebilehed, raamatukogu kataloogid jms. Tööks on vajalik individuaalseks kasutamiseks mõeldud arvuti ning teised infotehnoloogilised vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
- Analüütiline ja kontseptuaalne mõtlemine.
- Suhtlemisvalmidus ja -oskus.
- Empaatiavõime.
- Positiivne ellusuhtumine.
- Meeskonnatöövõime.
- Algatusvõime.
- Süsteemsus.
- Vastutusvõime.
- Loovus.
- Pingetaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kooli karjäärikoordinaator, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on kõrgharidus, soovitavalt kasvatus- ja sotsiaalteaduse erialadelt või muu õpetaja koolitusele ja pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele vastav ettevalmistus, on läbitud karjäärikoordinaatorite baaskoolitus ning omab kolmeaastast töökogemust... kooli karjäärikoordinaatorina.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kooli karjäärikoordinaator.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kooli karjäärikoordinaator, tase 6 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.6 ja B.2.7 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kooli karjääriteenuste korralduskava koostamine ja rakendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) koordineerib karjääriteenuste korralduskava väljatöötamist koolis, lähtudes kooli õppekavast, juhtides vastavate töörühmade tööd;
2) juhib kooli karjäärimeeskonna tööd, hoides ja ergutades koostöösuhteid nii koolisiseste (õpilased, klassijuhatajad, aineõpetajad, direktor, õppealajuhataja, huvijuht, lapsevanemad, kooli hoolekogu jne) kui kooliväliste (vilistlased, naaberkoolid, teavitamis- ja nõustamiskeskused, ettevõtted, töötukassa, kohalikud omavalitsused, noortekeskused, karjäärikoordinaatorite ainesektsioon jne) osapooltega;
3) juhendab õppureid karjääri- ja õpivalikute tegemisel;
4) koordineerib tagasiside kogumist õpilastelt, kolleegidelt, ettevõtete esindajatelt (õppekäigu järgselt), lapsevanematelt jne ja koostab tagasiside kokkuvõtted;
5) juhendab kolleege karjääriteenuste korralduskava tegevuste elluviimisel, karjääri planeerimise teema käsitlemisel erinevates õpitegevustes (nt ainetunnid, praktika jne) ja töökavade koostamisel lõimingu aspektist;
6) arendab kooli õppekava karjääriõppe aspektist;
7) koostab ja/või juhendab karjääriõpetuse valikaine (üldharidus) / valikmooduli (kutseõpe) töökava koostamist;
8) analüüsib kooli sisehindamisel karjääriteenuste korralduskava tõhusust ja tulemuslikkust õpilaste vajadustest lähtuvalt;
9) töötab välja ja sõnastab meetmed karjääriteenuste korralduskavas määratletud tegevuste täiustamiseks, tõhustamiseks jne;
10) analüüsib karjääriõppe olukorda terviklikult, tuues välja edendamist vajavad valdkonnad ja koostades vastava kirjelduse sisehindamise raportisse.

Teadmised:
1) kaasaegsed kasvatusteaduslikud paradigmad;
2) õppekava koostamise ja rakendamise põhimõtted koolis;
3) õppijakeskse õppe kavandamise põhimõtted;
4) kooli õppekava;
5) hindamise põhimõtted;
6) lõimingu teoreetilised lähtekohad, lõimingutsentrid karjääriõpetuse aspektist;
7) terviku ja sidus õppeprotsessi saavutamise põhimõtted;
8) karjääriteenuste korralduskava koostamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Intervjuu ja/või arengumapp.
B.2.2 Karjääriteenuse osutamiseks vajaliku koostöövõrgustiku koordineerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) kaardistab koostööpartnerid ja sõlmib kontaktid eesmärgiga pakkuda õpilastele kvaliteetseid karjääriteenuseid, arvestades õpilaste ootusi ja vajadusi;
2) arendab karjääriteenuse osutamist toetavaid koostöövõrgustikke ning teeb koostööd erinevate partneritega, arvestades õpilaste ja lapsevanemate vajadusi;
3) pideva tagasiside analüüsiga hindab koostöö tõhusust ja sõnastab, esitab ja viib ellu ettepanekud koostöö parendamiseks koostöövõrgustikule;
4) suunab õpilase ja/või lapsevanema vajadusel edasi sobiva spetsialisti juurde.

Teadmised:
1) meeskonnatöö alused;
2) suhtlemise alused;
3) analüüsimise alused;
4) piirkondlik võrgustik.

Hindamismeetod(id):
Intervjuu ja kaasus.
B.2.3 Karjääriteenuse arendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) uuendab kooli õppekava karjääriõppe aspektist;
2) töötab välja uusi õppemeetodeid ja/või –tegevusi, karjääriõppe lõimimiseks teiste karjääriteenustega õppeprotsessi osana;
3) viib läbi küsitlusi õpilaste, lapsevanemate ja kolleegide seas, kogudes ning analüüsides nende tagasisidet karjääriõppe parendamiseks;
4) koostab karjääriõppe metoodilisi materjale ja/või juhib vastavaid arendustegevusi, töögruppe koolis;
5) peab arvestust karjääriteenuste osutamise kohta, määratleb arendamist vajavad valdkonnad, algatab parendustegevused;
6) osaleb valdkonna arenguga seotud projektide ja töögruppide, ekspertrühmade ja/või komisjonide töös, jagades oma arvamusi ja ettepanekuid.

Teadmised:
1) metoodiliste materjalide koostamise põhimõtted;
2) karjääriplaneerimise teoreetilised alused;
3) kaasaegse õpi- ja nõustamismetoodika teoreetilised lähtekohad;
4) tagasiside kogumise ja analüüsimise põhimõtted.

Hindamismeetodid:
Intervjuu ja arengumapp.
B.2.4 Karjääriinfo vahendamine 6

1) teavitab õpilast karjääriinfo allikatest sh ametite, elukutsete, hariduse, tööturu jms kohta;
2) juhendab õpilast karjääriinfo otsingul, sh kasutades ressursse elektroonilistel ning muudel kandjatel (andmebaasid, koduleheküljed, trükised jt) lähtuvalt õpilase vajadusest;
3) haldab karjääri planeerimist toetavat informatsiooni kooli koduleheküljel koostöös kooli info- ja/või veebispetsialistiga;
4) haldab karjääriinfo stendi (selle olemasolu korral) koolis;
5) esitab kirjalikke ettepanekuid kooli raamatukoguhoidjale karjääriplaneerimist toetavate info-, õppe- ja metoodiliste materjalide tellimiseks kooli- ja õpperaamatukogusse ning konsulteerib teda aeguvate teavikute haldamisel.

Teadmised:
1) arengupsühholoogia alused;
2) infovahendamise kanalid ja meetodid;
3) karjääriinfo ja selle allikad;
4) suhtlemise alused;
5) grupitöö põhimõtted ja protsessid;
6) avaliku esinemise alused;
7) ettekande koostamise põhimõtted;
8) materjalide süstematiseerimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Intervjuu ja/või kaasus ja/või arengumapp.
B.2.5 Karjääriteenustest teavitamine 6

Tegevusnäitajad:
1) teavitab sihtrühma karjääriõppe kesksetest sündmustest (nt ülekoolilised karjääripäevad, nädalad, ettevõtete külastused jne), kasutades sobivaid infokanaleid, võrgustikke vms;
2) selgitab avalikkusele karjääriplaneerimise olemust ja vajalikkust ning selle toetamise võimalusi oma kooli karjääriõppe näitel, kasutades teavitamiseks sobivaid meediakanaleid.

Teadmised:
1) kommunikatsiooni alused;
2) meediaga suhtlemise alused;
3) avaliku esinemise alused;
4) infomaterjalide koostamise põhimõtted;
5) ürituste korraldamise põhimõtted;
6) projektijuhtimise alused.

Hindamismeetod(id):
Intervjuu ja/või arengumapp.
B.2.6 Juhendamine ja koolitamine 6

Tegevusnäitajad:
1) juhendab teisi karjäärispetsialiste (nt uued töötajad) ja praktikante ja/või karjääriteemalisi lõputöid või retsenseerib neid või on mentor kolleegile samast või teisest organisatsioonist;
2) korraldab karjääriteenuste ja planeerimisega seotud koolitusi karjäärispetsialistidele ja/või teistele kolleegidele või osaleb karjääriteenuste valdkonna koolitus- ja/või õppekavade koostamisel.

Teadmised:
1) koolitamise ja juhendamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Intervjuu ja arengumapp.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Karjäärikoordinaator, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib ennast ja oma tööd, kasutades saadud tagasisidet ning planeerib professionaalse arengu. Arvestab oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse seisundiga, võttes tarvitusele abinõud tasakaalu saavutamiseks ja säilitamiseks. Arendab edukaks nõustamiseks vajalikke võimeid ja oskusi, täiendades end erialaselt, sh hoides end kursis uuemate suundadega karjääriteenuste ning muutustega sellega seonduvates valdkondades. Osaleb regulaarselt kovisioonil ja/või supervisioonil;
2) kasutab valdkonna spetsiifilisi teadmisi, analüüsib ja tõlgendab numbrilist, verbaalset infot ning erinevaid infoallikaid, teeb ja annab ratsionaalseid hinnanguid olemasoleva informatsiooni baasil. Esitab informatsiooni õpilasele vastavalt õpilase arusaamale struktureeritult ja loogiliselt. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele innovaatiliselt ja loovalt;
3) näitab üles huvi ja teistest arusaamist, kasutab asjakohaselt erinevaid suhtlemistehnikaid, väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt. Soodustab ja kaitseb võrdsete võimaluste poliitikat, kohtleb võrdselt erineva soolise, etnilise, religioosse taustaga kliente ja koostööpartnereid. Tuleb toime konfliktidega ja kontrollib oma emotsioone ka keerulistes olukordades;
4) kasutab suhtlemisel riigikeelt tasemel C1 ja valdab ühte võõrkeelt vähemalt tasemel B1;
5) järgib oma töös kutse-eetikat;
6) püstitab selged tööeesmärgid, planeerib pikki ja lühiajalisi tegevusi ning arvestab võimalike muutustega. Kasutab aega efektiivselt, planeerib ja organiseerib ressursse ülesannete täitmisel, peab tähtaegadest kinni. Töötab süsteemselt ja metoodiliselt. Järgib tööga seotud regulatsioone (õigusaktid, tööohutus jt);
7) kasutab oma töös arvutit tasemel: AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO4 – Tabelitöötlus, AO5 – Andmebaasid, AO6 – Esitlus, AO7 –Informatsioon ja kommunikatsioon.

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia alused;
2) arengupsühholoogia alused;
3) isiksusepsühholoogia alused;
4) karjääriplaneerimise põhmõtted;
5) tööturuinfo (arengud, trendid, prognoosid, töökohad, kandideerimine, kohaliku tööturu võimalused, ettevõtluskeskkond jne) ning seosed haridusega;
6) haridus ja koolitusvõimalused ning seosed tööturuga;
7) erialade, kutsete ja ametite tundmine;
8) majanduse, halduse ja ettevõtluse alused;
9) haridust ja töösuhteid reguleerivad õigusaktid;
10) karjääri juhtimine organisatsioonis;
11) kohaliku tasandi teenuse tundmine;
12) valdkonna infoallikad (sh metoodikad ja koolitajad).

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-13112012-2.7/3k
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.11.2012
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Nõustamine ja koolitus
Kutse grupp: Karjäärinõustaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
242 Halduse tippspetsialistid
2423 Personali ja karjääri tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0417 Tööoskused
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsealased terminid
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 4 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ande Magus SA Innove
Ave Szymanel SA Innove
Mare Lehtsalu SA Innove
Mare Väli SA Innove
Mikk Kasesalk Tallinna Ülikool
Kadri Eensalu SA Innove
Kadri Daljajev Eesti Töötukassa
Kaire Karon Karjäärinõustajate Ühing
Kati Raudsaar SA Innove
Lana Randaru Eesti Töötukassa
Piret Jamnes AS Fontes PMP

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist