Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Noorsootöötaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine,...
sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Noorsootöötaja, tase 4
EN: Youth worker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Laagrikasvataja, tase 4
Kehtib alates: 21.11.2012
Kehtib kuni: 14.11.2017
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Noorsootöötaja lähtub oma töös noorsootöö põhimõtetest ning rakendab erinevaid tegevusi ja meetodeid sõltuvalt noorsootöö valdkonna eripärast, eesmärgist, sihtgrupist, noorsootöö tegemise kohast ja situatsioonist. Noorsootöötaja on teadlik noorte elu tegelikkusest ja kohalikest oludest, oskab hinna...ta noore olukorda ja vajadusi, valida ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida tehtud töö mõjusust.

4. taseme noorsootöötaja töö sisu on individuaalne töö noore ja noortegruppidega; koostöö noorte, nende vanemate, teiste huvi- ja sidusgruppide ning valdkondade spetsialistidega; noorega usaldusliku suhte loomine ning hoidmine; tingimuste loomine noore omaalgatuse ja vastutuse arenguks; noorsootöö tegevuste elluviimine; noorteinfo vahendamine. Tema eesmärk on juhendada noorte mitteformaalse õppimise protsessi, kasutades noortele arendavateks võimalusteks loodud tingimusi, toetada noorte arengut ning sotsialiseerumist.
Noorsootöötaja, tase 4 töötab nii iseseisvalt kui ka meeskonna liikmena, arendustegevuses ja võrgustikutöös osaleb kõrgema taseme noorsootöötaja juhendamisel.

Noorsootöö kutsealal on ka noorsootöötaja, tase 6 ja noorsootöötaja, tase 7 kutsed.
6. taseme noorsootöötaja tegeleb praktilise noorsootöö korraldamise ning noorsootöö organisatsioonide ja/või asutuste juhtimisega.
7. taseme noorsootöötaja arendab noortevaldkonda kohalikul ja riiklikul tasandil, juhib noorsootöö asutusi, organisatsioone ja erialavõrgustikke ning juhendab teiste noorsootöötajate tööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
4. taseme noorsootöötaja kutse koosneb järgmistest tööosadest ja -ülesannetest:
A.2.1. Noorsootöö korraldamine
2.1.1 Noorte arenguvajaduste (sh mitteformaalsete õpieesmärkide) ja tugevuste/võimete kaardistamine
2.1.2 Mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamine
2.1.3 Noorte mitteformaals...
et õpet toetavate mitmekesiste tegevuste juhendamine ja selleks tingimuste loomine
2.1.4 Noorsootöö keskkondade, meetodite ja IKT-vahendite kasutamine, mitmekesistamine ja arendamine
2.1.5 Noorte kaasamine (sh vähemate võimaluste ja erivajadustega noored)
2.1.6 Osalusmotivatsiooni ja -harjumuste kujundamine
2.1.7 Omaalgatuse toetamine ja võimaluste loomine nende elluviimiseks
2.1.8 Eestvedamise, ettevõtlikkuse julgustamine
2.1.9 Tervisekäitumise ja keskkonnasäästliku eluviisi toetamine
2.1.10 Õigusrikkumiste ennetamine, õiguskuuleka käitumise kujundamine
2.1.11 Kultuuridevahelises õppes osalemine, selle toetamine ja arendamine
2.1.12 Kogetu ja saavutatu hindamine koos noortega, tagasiside andmine, eneseanalüüsi juhendamine
A.2.2. Noorteinfo vahendamine ja noorte nõustamine
2.2.1 Noorteinfo teenuse korraldamine, teabe edastamine
2.2.2 Noorteinfo ürituste ja koolituste korraldamine
2.2.3 Inforessursside (sh tehnoloogiliste, kultuuriliste, hariduslike) kasutama õpetamine
2.2.4 Esmane nõustamine, edasisuunamine, tagasiside andmine (noorele, vanemale, koolile jne)
A.2.3. Administreerimine ja juhtimine
2.3.1 Administratiivse töö tegemine/põhitegevuste administreerimine
2.3.2 Projektide ja nende tegevuste planeerimine, juhtimine, teostamine, analüüs
2.3.3 Ürituste, huvihariduse ja -tegevuste, laagrite, malevate jne korraldamine
2.3.4 Töö tulemuse hindamine ja parendamine
A.2.4. Võrgustikutöö ja suhtlemine avalikkusega
2.4.1 Suhtlemine avalikkusega, sh noorsootöö tegevuste ja väärtuste tutvustamine
2.4.2 Noorsootöö valdkonnasisene koostöö
2.4.3 Koostöö teiste valdkondade spetsialistidega, vanemate ja huvigruppidega
A.2.5. Turvalise keskkonna tagamine
2.5.1 Ohutusnõuete järgimine
2.5.2 Ennetustegevuse teostamine
2.5.3 Tegutsemine kriisiolukorras
2.5.4 Turvalise keskkonna tagamine ja vastava käitumise kujundamine noortes
A.2.6. Professionaalne enesearendamine
2.6.1 Eri- ja kutsealane enesetäiendamine
2.6.2 Töö ja tegevuste sisu ning meetodite ajakohastamine
2.6.3 Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine

Noorsootöötaja, tase 4 kutse sisaldab osakutset
Laagrikasvataja, tase 4, mis moodustub tööosadest A.2.1 ja A.2.5.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
4. taseme noorsootöötaja tööaeg on kokkuleppeline, sõltudes asutuse või organisatsiooni töökorraldusest; sageli toimub töö õhtustel aegadel ja nädalavahetustel.
Tema töö nõuab paindlikkust, kiiret kohanemist, erinevate sihtrühmadega suhtlemist, esineb töötamist nii ruumis kui ka välitingimustes. T...
öö iseloomust tulenevalt võib esineda töölähetusi.
4. taseme noorsootöötaja töötab kohaliku omavalitsuse asutuses, era- või kolmanda sektori institutsioonis, üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses, noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuses, noorteühingus, noortelaagris, kirikus, raamatukogus, kultuuri- ja spordiasutuses jms.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Noorsootöötaja peamised töövahendid on kontoritarbed ja –tehnika, ning erivahendid vastavalt töö spetsiifikale (nt spordi- , matka-, muusika-, kunsti-, IT- jm vahendid).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös noorsootöötajana on olulised empaatiavõime, sallivus ja avatus, loovus ja algatusvõime, vastutustunne, stressitaluvus, enesekehtestamine ning koostöövalmidus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on 4. taseme noorsootöötajal keskharidus, töö käigus omandatud kutseoskused ning läbitud erialane koolitus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Noorsootöötaja, ringijuht, huvijuht, laagrikasvataja, noorteinfo spetsialist, huvihariduse spetsialist jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid noorsootöötajana töötamiseks (piirang lastega töötamiseks, nõuded laagrikasvatajale jne) on toodud noorsootöö seaduses ja Eesti Vabariigi lastekaitse seaduses.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Noorsootöötaja, tase 4 kutse moodustub seitsmest kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.6 ja B.2.7 (läbiv kompetents) tõendamine.

Laagrikasvataja, tase 4 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.5 ja B.2.7 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Noorsootöö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) uurib noorte arenguvajadusi, suheldes nendega kohapeal ja kogudes tagasisidet; arvestab saadud infot igapäevase töö kavandamisel;
2) planeerib mitteformaalset õpet vastavalt tegevuskavale, arvestades noorte vanust, sotsiaalseid, psühholoogilisi ja füüsilisi eripärasid, ressursside võimalusi, ohutusnõudeid /turvalisust jms;
3) korraldab ja juhendab mitteformaalse õppe mitmekesiseid tegevusi (nt avatud noorsootöö erinevad vormid, laagrid, malevad, huviringid) vastavalt tegevuskavale;
4) informeerib ja kaasab noori erinevatesse noorsootöö keskkondadesse (nii füüsilisse kui virtuaalsesse), rakendades mitmesuguseid meetodeid;
5) kaasab noori tegevuste planeerimisse ja elluviimisse, kasutades sobivaid meetodeid; märkab ja kaasab vähemate võimalustega, sh erivajadustega noori, arvestades nende vajadusi ja kohandades tingimused nende vajadustele vastavaks; vajaduse korral küsib nõu ja/või teeb koostööd teiste spetsialistidega;
6) tutvustab noortele erinevaid osalusvorme (nt osaluskogud, noorteühendused, õpilasesindused, projektipõhine ja vabatahtlik tegevus), arvestades noorte huvisid, olemasolevaid võimalusi ja konteksti, kaasates spetsialiste; motiveerib noori neis osalema;
7) tutvustab noortele aktiivse osaluse põhimõtteid ja omaalgatuse võimalusi, arvestades noorte huvisid ja konteksti ja motiveerides neid, kaasates erinevaid spetsialiste; toetab noorte omaalgatust, suunates noori sobiva spetsialisti juurde ning aidates võimaluste piires nende koostööle kaasa;
8) tutvustab noortele eestvedamise ja ettevõtlikkuse põhimõtteid ja võimalusi, arvestades noorte huvisid ja konteksti ja motiveerides neid, kaasates erinevaid spetsialiste; toetab noorte ettevõtlikkust, suunates neid vajaduse korral sobiva spetsialisti juurde;
9) tutvustab keskkonnasäästliku ja tervisliku eluviisi (sh seksuaalkasvatuse, sõltuvus- ja teiste riskikäitumiste ennetamise) põhimõtteid ja võimalusi, kasutades olemasolevaid õppematerjale; rakendab neid oma tegevustes, seades koos noortega reegleid, näidates isiklikku eeskuju jms; märkab riskikäitumist ja vajaduse korral suunab noore spetsialistide juurde; toetab temaatiliste tegevuste jms korraldamist;
10) toetab õiguskuulekate hoiakute kujunemist ja osaleb õigusrikkumiste ennetustegevuste korraldamises, suunates noori sobivate tegevuste ja info juurde ning olles noortele oma käitumise ja suhtumisega heaks eeskujuks; hoiab end kursis ennetusvaldkonna informatsiooniga ning reageerib olukordadele asjakohaselt, tehes koostööd spetsialistidega;
11) osaleb kultuuridevahelises õppes ja toetab seda, luues ise positiivset eeskuju kultuuridevahelises suhtlemises ja koostöös;
12) kogub noortelt tagasisidet nende õpitulemuste/soorituste kohta, valides meetodi kontekstist sõltuvalt; avaldab tunnustust noortele nende hea soorituse eest, tuginedes mitteformaalse õppe eesmärkidele.

Teadmised:
1) kasvatusteaduste põhimõtted ja suunised;
noorte ealised, emotsionaalsed ja käitumuslikud iseärasused.

Hindamismeetod(id): portfoolio, intervjuu, esitlus, struktureeritud kirjalik töö.
B.2.2 Noorteinfo vahendamine ja noorte nõustamine 4

Tegevusnäitajad:
1) edastab otse või erinevate infokanalite kaudu noortele teavet lähtuvalt noorte vajadustest ja huvidest, suunates huvitatud noori täiendava info või vastavat infot haldava spetsialisti juurde;
2) abistab noorteinfo ürituste ja koolituste korraldajat vastavate tegevuste korraldamisel, täites etteantud korraldusi;
3) hoiab end kursis erinevate infoteenustega, suunab noori iseseisvalt infot leidma ja kasutama ning spetsialisti juurde;
4) märkab abi vajavat noort ning aitab lahendust leida, tehes koostööd spetsialistiga.

Teadmised:
1) virtuaalne noorsootöö;
2) nõustamise algteadmised.

Hindamismeetod(id): portfoolio, intervjuu, esitlus, struktureeritud kirjalik töö.
B.2.3 Administreerimine ja juhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1) teostab lihtsamaid asjaajamistoiminguid, lähtudes organisatsiooni sisekorraeeskirjast ja teistest ettekirjutistest; koostab oma tegevuste kohta kavasid ja aruandeid vastavalt organisatsiooni vajadustele ja nõudmistele;
2) osaleb võimalusel projekti tegevuste elluviimisel, olles kaasatud organisatsiooni projekti(de) tegevustesse;
3) abistab korraldamisel või korraldab ise arendavaid tegevusi (nt huvitegevust, laagreid, malevaid), lähtudes oma töös tegevuskavast; kogub osalejatelt tagasisidet, teeb kokkuvõtteid ja edastab need juhendajale;
4) teadvustab oma vastutusalas olevate tegevuste tulemusnäitajaid ning korraldab oma tegevusi neid arvestades; analüüsib oma töö tulemusi, küsides tagasisidet sihtrühmalt ja/või kolleegidelt ning tehes eneseanalüüsi; leiab võimalused tulemuste parendamiseks enesetäienduse kaudu, koostöös kolleegidega jne.

Teadmised:
1) projektijuhtimise alused;
2) meeskonnatöö alused.

Hindamismeetod(id): portfoolio, intervjuu, esitlus, struktureeritud kirjalik töö.
B.2.4 Võrgustikutöö ja suhtlemine avalikkusega 4

Tegevusnäitajad:
1) selgitab avalikkusele oma tööd ja selle aluseks olevaid väärtusi, kasutades selleks erinevaid võimalusi (avalikud sündmused, artiklid, pressiteated, koosolekud, sotsiaalvõrgustikud jne);
2) hoiab end kursis noorsootöö osapoolte ja valdkonnasiseste koostöövõimalustega ning teeb koostööd vastavalt oma tegevuse eesmärkidele;
3) osaleb vastavalt juhistele kohtumistel teiste valdkondade spetsialistidega, jagab noortelt tulnud informatsiooni nende vajaduste ja huvide kohta, järgides konfidentsiaalsuse nõudeid.

Hindamismeetod(id): portfoolio, intervjuu, esitlus, struktureeritud kirjalik töö.
B.2.5 Turvalise keskkonna tagamine 4

Tegevusnäitajad:
1) korraldab oma töö noortega turvalises keskkonnas (seda eelnevalt kontrollides), järgides ohutusnõudeid ning ohuolukordades reageerib asjakohaselt ja/või pöördub vastavate isikute/ametite poole; tutvustab noortele ohutusnõudeid ja jälgib nende täitmist;
2) osaleb juhendamisel ohutusalase ennetustegevuse korraldamises, arvestades noorte tervise põhilisi riskitegureid;
3) vajaduse korral on läbinud esmaabikoolituse ning tegutseb kriisiolukorras vastavalt töökorraldusreeglitele ja olukorrale; annab esmaabi vastavalt oma pädevusele; pöördub abi saamiseks vastavate inimeste või instantside poole;
4) tagab turvalise keskkonna, pannes noortega koos paika vastavad reeglid ning järgides neid; loob noortele tingimused usalduslike suhete tekkeks ja arenemiseks, valides suhtlemiseks sobiva viisi.

Teadmised:
1) tegevust puudutav seadusandlus, laagrikasvataja osakutse puhul vähemalt laagritegevust puudutav;
2) tervisekaitsealased nõuded ja tervisekäitumise alused, sh hügieen; laagrikasvataja osakutse puhul vähemalt laagritegevust puudutav;
3) pääste- ja ohutusnõuded.

Hindamismeetod(id): portfoolio, intervjuu, esitlus, struktureeritud kirjalik töö.
B.2.6 Professionaalne enesearendamine 4

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib juhendamisel oma tööd, kasutades erinevaid eneseanalüüsi meetodeid; tegeleb eri- ja kutsealase enesetäiendusega, osaledes koolitustel, lugedes erialakirjandust, täiustades töös kasutatavaid meetodeid jne; on teadlik olemasolevatest erialavõrgustikest ning võimaluse korral osaleb nende töös;
2) analüüsib töö ja tegevuste sisu ning meetodeid üksi või grupis, teeb asjakohaseid ettepanekuid meetodite ajakohastamiseks; kasutab ajakohastatud meetodeid edasises töös;
3) hoiab oma vaimset, füüsilist ja emotsionaalset tervist, leiab sellekohast lisateavet või pöördub abi saamiseks kolleegi või spetsialistide poole; rakendab neid üldpõhimõtteid individuaalselt ning osaleb sellekohastes ühisettevõtmistes (supervisioon, kovisioon, koolitus jms).

Hindamismeetod(id): portfoolio, intervjuu, esitlus, struktureeritud kirjalik töö.
Osakutsega seotud kompetentsid
Laagrikasvataja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Noorsootöö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) uurib noorte arenguvajadusi, suheldes nendega kohapeal ja kogudes tagasisidet; arvestab saadud infot igapäevase töö kavandamisel;
2) planeerib mitteformaalset õpet vastavalt tegevuskavale, arvestades noorte vanust, sotsiaalseid, psühholoogilisi ja füüsilisi eripärasid, ressursside võimalusi, ohutusnõudeid /turvalisust jms;
3) korraldab ja juhendab mitteformaalse õppe mitmekesiseid tegevusi (nt avatud noorsootöö erinevad vormid, laagrid, malevad, huviringid) vastavalt tegevuskavale;
4) informeerib ja kaasab noori erinevatesse noorsootöö keskkondadesse (nii füüsilisse kui virtuaalsesse), rakendades mitmesuguseid meetodeid;
5) kaasab noori tegevuste planeerimisse ja elluviimisse, kasutades sobivaid meetodeid; märkab ja kaasab vähemate võimalustega, sh erivajadustega noori, arvestades nende vajadusi ja kohandades tingimused nende vajadustele vastavaks; vajaduse korral küsib nõu ja/või teeb koostööd teiste spetsialistidega;
6) tutvustab noortele erinevaid osalusvorme (nt osaluskogud, noorteühendused, õpilasesindused, projektipõhine ja vabatahtlik tegevus), arvestades noorte huvisid, olemasolevaid võimalusi ja konteksti, kaasates spetsialiste; motiveerib noori neis osalema;
7) tutvustab noortele aktiivse osaluse põhimõtteid ja omaalgatuse võimalusi, arvestades noorte huvisid ja konteksti ja motiveerides neid, kaasates erinevaid spetsialiste; toetab noorte omaalgatust, suunates noori sobiva spetsialisti juurde ning aidates võimaluste piires nende koostööle kaasa;
8) tutvustab noortele eestvedamise ja ettevõtlikkuse põhimõtteid ja võimalusi, arvestades noorte huvisid ja konteksti ja motiveerides neid, kaasates erinevaid spetsialiste; toetab noorte ettevõtlikkust, suunates neid vajaduse korral sobiva spetsialisti juurde;
9) tutvustab keskkonnasäästliku ja tervisliku eluviisi (sh seksuaalkasvatuse, sõltuvus- ja teiste riskikäitumiste ennetamise) põhimõtteid ja võimalusi, kasutades olemasolevaid õppematerjale; rakendab neid oma tegevustes, seades koos noortega reegleid, näidates isiklikku eeskuju jms; märkab riskikäitumist ja vajaduse korral suunab noore spetsialistide juurde; toetab temaatiliste tegevuste jms korraldamist;
10) toetab õiguskuulekate hoiakute kujunemist ja osaleb õigusrikkumiste ennetustegevuste korraldamises, suunates noori sobivate tegevuste ja info juurde ning olles noortele oma käitumise ja suhtumisega heaks eeskujuks; hoiab end kursis ennetusvaldkonna informatsiooniga ning reageerib olukordadele asjakohaselt, tehes koostööd spetsialistidega;
11) osaleb kultuuridevahelises õppes ja toetab seda, luues ise positiivset eeskuju kultuuridevahelises suhtlemises ja koostöös;
12) kogub noortelt tagasisidet nende õpitulemuste/soorituste kohta, valides meetodi kontekstist sõltuvalt; avaldab tunnustust noortele nende hea soorituse eest, tuginedes mitteformaalse õppe eesmärkidele.

Teadmised:
1) kasvatusteaduste põhimõtted ja suunised;
noorte ealised, emotsionaalsed ja käitumuslikud iseärasused.

Hindamismeetod(id): portfoolio, intervjuu, esitlus, struktureeritud kirjalik töö.
B.2.6 Professionaalne enesearendamine 4

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib juhendamisel oma tööd, kasutades erinevaid eneseanalüüsi meetodeid; tegeleb eri- ja kutsealase enesetäiendusega, osaledes koolitustel, lugedes erialakirjandust, täiustades töös kasutatavaid meetodeid jne; on teadlik olemasolevatest erialavõrgustikest ning võimaluse korral osaleb nende töös;
2) analüüsib töö ja tegevuste sisu ning meetodeid üksi või grupis, teeb asjakohaseid ettepanekuid meetodite ajakohastamiseks; kasutab ajakohastatud meetodeid edasises töös;
3) hoiab oma vaimset, füüsilist ja emotsionaalset tervist, leiab sellekohast lisateavet või pöördub abi saamiseks kolleegi või spetsialistide poole; rakendab neid üldpõhimõtteid individuaalselt ning osaleb sellekohastes ühisettevõtmistes (supervisioon, kovisioon, koolitus jms).

Hindamismeetod(id): portfoolio, intervjuu, esitlus, struktureeritud kirjalik töö.
B.2.7 Noorsootöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ning ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2 „Keeleoskuse hindamise skaala“);
2) kasutab oma töös arvutit tasemetel: AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO3 – Tekstitöötlus, AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt lisa 3 „Arvuti kasutamise oskuse kriteeriumid“);
3) juhindub oma töös noorsootöötaja kutse-eetikast (vt lisa 1 „Kutse-eetika noorsootöös“);
4) oma isikliku eeskujuga näitab sallivust erineva taustaga inimeste suhtes, suhtudes inimestesse sõbralikult ja eelarvamustevabalt ning kaasates tegevustesse kõiki noori võrdselt;
5) loob suhtluspartneriga kontakti, hoiab seda, annab tagasisidet, lahendab tekkinud suhtlusprobleeme, käitudes viisakalt ja teistega arvestavalt, arvestades sh partneri suhtlemisstiili; täiendab enda suhtlemis- ja probleemide lahendamise oskusi; kasutab erinevaid suhtlemiskanaleid ja -vahendeid;
6) planeerib oma tööd lühi- ja pikaajaliselt, seades vastavad eesmärgid lähtuvalt noorte vajadustest ja huvidest ning arvestades organisatsiooni tööpõhimõtteid, võimalusi ja vajadusi; jälgib oma plaani täitmist, koostades kokkuvõtteid, aruandeid vms; korrigeerib plaane ja kooskõlastab muudatused asjasse puutuvate kolleegidega;
7) võimaldab noortel ise otsustada tegevuste valikute jms neisse puutuva osas, märkab noorte initsiatiivi ja innustab neid oma ideid ellu viima, jagades ise informatsiooni või suunates neid vajaliku ressursi juurde ja/või kaasates noori vabatahtlikku tegevusse;
8) rakendab oma töö planeerimisel ja elluviimisel noorsootöö aluseid ;
9) järgib noorsootöö aluseks olevaid väärtusi, olles oma tegevuse ja käitumisega eeskujuks.

Teadmised:
1) noorsootöö alused Eestis ja Euroopa Liidus (seadusandlus, strateegilised dokumendid, põhimõtted, väärtused, kujunemislugu).

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Noorsootöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ning ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2 „Keeleoskuse hindamise skaala“);
2) kasutab oma töös arvutit tasemetel: AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO3 – Tekstitöötlus, AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt lisa 3 „Arvuti kasutamise oskuse kriteeriumid“);
3) juhindub oma töös noorsootöötaja kutse-eetikast (vt lisa 1 „Kutse-eetika noorsootöös“);
4) oma isikliku eeskujuga näitab sallivust erineva taustaga inimeste suhtes, suhtudes inimestesse sõbralikult ja eelarvamustevabalt ning kaasates tegevustesse kõiki noori võrdselt;
5) loob suhtluspartneriga kontakti, hoiab seda, annab tagasisidet, lahendab tekkinud suhtlusprobleeme, käitudes viisakalt ja teistega arvestavalt, arvestades sh partneri suhtlemisstiili; täiendab enda suhtlemis- ja probleemide lahendamise oskusi; kasutab erinevaid suhtlemiskanaleid ja -vahendeid;
6) planeerib oma tööd lühi- ja pikaajaliselt, seades vastavad eesmärgid lähtuvalt noorte vajadustest ja huvidest ning arvestades organisatsiooni tööpõhimõtteid, võimalusi ja vajadusi; jälgib oma plaani täitmist, koostades kokkuvõtteid, aruandeid vms; korrigeerib plaane ja kooskõlastab muudatused asjasse puutuvate kolleegidega;
7) võimaldab noortel ise otsustada tegevuste valikute jms neisse puutuva osas, märkab noorte initsiatiivi ja innustab neid oma ideid ellu viima, jagades ise informatsiooni või suunates neid vajaliku ressursi juurde ja/või kaasates noori vabatahtlikku tegevusse;
8) rakendab oma töö planeerimisel ja elluviimisel noorsootöö aluseid ;
9) järgib noorsootöö aluseks olevaid väärtusi, olles oma tegevuse ja käitumisega eeskujuks.

Teadmised:
1) noorsootöö alused Eestis ja Euroopa Liidus (seadusandlus, strateegilised dokumendid, põhimõtted, väärtused, kujunemislugu).

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 21-21112012-2.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 21.11.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Noorsootöö
Kutse grupp: Noorsootöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
341 Õigus-, sotsiaal- ja religioonivaldkonna keskastme spetsialistid
3412 Sotsiaaltöö keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0922 Lastehoid ja teenused noortele
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutse-eetika noorsootöös
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Triino Lest Eesti Huvijuhtide Liit
Epp Reedik Eesti Noorsootöö Keskus
Andres Kask Huvikeskuste Juhtide Kogu HAKK
Ilona-Evelyn Rannala Eesti Noorsootöötajate Ühendus
Edgar Schlümmer Eesti Noorsootöö Keskus
Riina Vaap Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Ülly Enn Euroopa Noored Eesti büroo, SA Archimedes

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist