Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Noorsootöötaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Noorsootöötaja, tase 4
EN: Youth worker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Laagrikasvataja, tase 4
Kehtib alates: 15.11.2022
Kehtib kuni: 24.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Noorsootöötaja lähtub oma töös noorsootöö korraldamise põhimõtetest ning rakendab erinevaid tegevusi ja meetodeid sõltuvalt noorsootöö valdkonna eripärast, eesmärgist, sihtgrupist, noorsootöö tegemise kohast ja situatsioonist. Noorsootöötaja on teadlik noorte elu tegelikkusest ja kohalikest oludest,... oskab hinnata noore olukorda ja vajadusi, valida ja rakendada sobivaid meetodeid ning analüüsida tehtud töö mõjusust.

4. taseme noorsootöötaja tegeleb individuaalselt noore ja noortegruppidega. Ta teeb koostööd noorte, nende vanemate, teiste sidusrühmade ning valdkondade spetsialistidega; loob noorega usaldusliku suhte ning hoiab seda; loob noortele tingimused nende ettevõtlikkuse ja vastutuse arenguks; viib ellu noorsootöö tegevusi ja vahendab noorteinfot. Noorsootöötaja juhendab noorte mitteformaalse õppimise protsessi, luues tingimusi noorte isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetades noorte sotsialiseerumist. Noorsootöötaja, tase 4 töötab nii iseseisvalt kui ka meeskonna liikmena, arendustegevuses ja võrgustikutöös osaleb kõrgema taseme noorsootöötaja juhendamisel.

Noorsootöö kutsealal on ka noorsootöötaja, tase 6 ja noorsootöötaja, tase 7 kutsed.
6. taseme noorsootöötaja tegeleb noorsootöö korraldamise ning noorsootöö organisatsioonide ja/või asutuste juhtimisega.
7. taseme noorsootöötaja arendab noortevaldkonda kohalikul ja riiklikul tasandil, juhib noorsootöö asutusi, organisatsioone ja erialavõrgustikke ning juhendab teiste noorsootöötajate tööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Noorsootöö korraldamine
1. Noorte huvide ja arenguvajaduste kaardistamine.
2. Mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamine.
3. Noorte mitteformaalse õppe toetamine.
4. Mitteformaalses õppes kogetu ja saavutatu mõtestamine koos noortega.
5. Mitmekesiste noorsootöö keskkondade ja m...
eetodite kasutamine ning arendamine.
6. Noorte kaasamine.
7. Kodanikuhariduse toetamine.
8. Noorte ettevõtlikkuse toetamine.
9. Tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemise toetamine.
10. Õiguskuuleka käitumise kujundamine.
11. Kultuuridevaheliste pädevuste arendamine.
12. Info jagamine noortele.
13. Noorte digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine.
14. Noorte esmane nõustamine.

A.2.2 Suhtlemine avalikkusega ja koostöö
1. Suhtlemine avalikkusega.
2. Koostöö noorsootöö valdkonnas.
3. Koostöö sidusrühmadega väljaspool noorsootöö valdkonda.

A.2.3 Turvalise keskkonna tagamine
1. Turvalise keskkonna tagamine.
2. Riskide maandamine.
3. Ohutusnõuete järgimine.

A.2.4 Professionaalne enesearendamine
1. Õppimine ja enesearendamine.
2. Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine.

Noorsootöötaja, tase 4 kutse sisaldab osakutset laagrikasvataja, tase 4, mis moodustub tööosadest A.2.1 ja A.2.3.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
4. taseme noorsootöötaja tööaeg on kokkuleppeline, sõltudes noorsootöö eripärast ja asutuse või organisatsiooni töökorraldusest; töö võib toimuda õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. Tema töö nõuab paindlikkust, kiiret kohanemist, esineb töötamist nii sise- kui välitingimustes.
4. taseme noorsoot...
öötaja töötab kohaliku omavalitsuse asutuses, era- või kolmanda sektori institutsioonis, üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses, noorteühingus, noortelaagris, kirikus, raamatukogus, kultuuri- ja spordiasutuses jms.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Noorsootöötaja peamised töövahendid on kontoritarbed ja -tehnika ning vahendid (sh digitehnoloogilised vahendid) vastavalt töö eripärale.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Noorsootöötajale on olulised võimed ja iseloomuomadused, mis toetavad koostööd, inimese arengut ja loovust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme noorsootöötajal töö käigus omandatud kutseoskused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Noorsootöötaja, ringijuht, huvijuht, laagrikasvataja, huvihariduse spetsialist jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid noorsootöötajana töötamiseks on toodud noorsootöö seaduses ja lastekaitseseaduses.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Noorsootöötaja, tase 4 kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.

Laagrikasvataja, tase 4 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.3 ja B.2.5 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Noorsootöö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. uurib noorte huve ja arenguvajadusi nendega suhtluses ning tagasisidet kogudes; arvestab saadud infot igapäevase töö kavandamisel ja annab noortele tagasisidet;
2. kavandab mitteformaalset õpet (vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid) vastavalt õpieesmärkidele ja tegevuskavale, arvestades noorte huve ja vajadusi ning soodustades koostöös õppimist;
3. viib läbi mitteformaalse õppe tegevusi vastavalt õpieesmärkidele ja tegevuskavale;
4. aitab mitteformaalse õppe raames noortel mõtestada nende õpieesmärkide täitmist, kasutades sobivat meetodit; tunnustab saavutusi;
5. kaasab noori noorsootöö keskkondadesse, rakendades mitmekesiseid meetodeid;
6. kaasab noori tegevuste planeerimisse ja elluviimisse, arvestades noorte, sh erivajadusega noorte huve ja vajadusi ning kohandades tingimused nende vajadustele vastavaks, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale; vajadusel küsib nõu ja/või teeb koostööd teiste spetsialistidega;
7. toetab haritud kodanikuks kujunemist; motiveerib noori ühiskonnaelus osalema, tutvustab noortele erinevaid osalusvõimalusi;
8. tutvustab noortele ettevõtlikkuse ja omaalgatuse põhimõtteid ja võimalusi, arvestades noorte huvisid ja motiveerides neid; toetab noorte ettevõtlikkust ja omaalgatust, pakkudes noortele noorsootöö tegevuste eestvedamise võimalusi ning toetades/juhendades neid selles;
9. tutvustab keskkonnasäästlike ja tervislike eluviiside põhimõtteid ja võimalusi, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale; toetab erinevate tegevustega noorte tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemist; märkab tervist mõjutavat (riski)käitumist ja reageerib sellele asjakohaselt, kaasates vajaduse korral spetsialiste;
10. toetab õiguskuulekate hoiakute kujunemist, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale; märkab riskikäitumist ja reageerib sellele asjakohaselt, kaasates vajaduse korral spetsialiste;
11. tutvustab noortele kultuuridevahelise suhtlemise põhimõtteid; toetab noortes kultuuridevaheliste pädevuste arengut, pakkudes võimalusi osaleda kultuuridevahelistes/rahvusvahelistes tegevustes;
12. jagab noortele usaldusväärset infot lähtuvalt noorte vajadustest ja huvidest, suunates huvitatud noori täiendava info või vastavat infot haldava spetsialisti juurde;
13. toetab noorte digikirjaoskuse arengut, kasutades digitehnoloogiat ja digitaalseid vahendeid; teavitab ohtudest internetis;
14. tegeleb noorte esmase nõustamisega, järgides konfidentsiaalsuse nõudeid; vajadusel suunab noore erialaspetsialisti juurde.
B.2.2 Suhtlemine avalikkusega ja koostöö 4

Tegevusnäitajad:
1. tutvustab noorsootöö võimalusi, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest ning kasutades mh ajakohaseid digikeskkondi ja -vahendeid;
2. teadvustab noorsootöö valdkonna osapooli ja teeb nendega koostööd vastavalt oma tegevuse eesmärkidele;
3. teadvustab noorsootöö valdkonna sidusrühmi ja teeb nendega koostööd vastavalt oma tegevuse eesmärkidele, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest.
B.2.3 Turvalise keskkonna tagamine 4

Tegevusnäitajad:
1. tagab turvalise füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest; loob noortele tingimused usalduslike suhete tekkeks ja arenemiseks;
2. tegutseb vastavalt riskianalüüsi tegevuskavale;
3. korraldab oma töö noortega turvalises keskkonnas, järgides õigusaktidega kehtestatud ohutusnõudeid; ohuolukordades reageerib asjakohaselt; tutvustab noortele ohutusnõudeid ja jälgib nende täitmist.
B.2.4 Professionaalne enesearendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib ennast ja oma tööd, kasutades erinevaid meetodeid; annab ja võtab vastu tagasisidet; seab enesearendamisele eesmärgid ja arendab ennast sihipäraselt vastavalt eri- või kutsealastele nõuetele, otsib ja kasutab õppimisvõimalusi; omandab uusi töövõtteid ja meetodeid; rakendab omandatud teadmised ja oskused asjakohaselt;
2. jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu; otsib probleemide tekkimisel vajadusel abi.
Osakutsega seotud kompetentsid
Laagrikasvataja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Noorsootöö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. uurib noorte huve ja arenguvajadusi nendega suhtluses ning tagasisidet kogudes; arvestab saadud infot igapäevase töö kavandamisel ja annab noortele tagasisidet;
2. kavandab mitteformaalset õpet (vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid) vastavalt õpieesmärkidele ja tegevuskavale, arvestades noorte huve ja vajadusi ning soodustades koostöös õppimist;
3. viib läbi mitteformaalse õppe tegevusi vastavalt õpieesmärkidele ja tegevuskavale;
4. aitab mitteformaalse õppe raames noortel mõtestada nende õpieesmärkide täitmist, kasutades sobivat meetodit; tunnustab saavutusi;
5. kaasab noori noorsootöö keskkondadesse, rakendades mitmekesiseid meetodeid;
6. kaasab noori tegevuste planeerimisse ja elluviimisse, arvestades noorte, sh erivajadusega noorte huve ja vajadusi ning kohandades tingimused nende vajadustele vastavaks, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale; vajadusel küsib nõu ja/või teeb koostööd teiste spetsialistidega;
7. toetab haritud kodanikuks kujunemist; motiveerib noori ühiskonnaelus osalema, tutvustab noortele erinevaid osalusvõimalusi;
8. tutvustab noortele ettevõtlikkuse ja omaalgatuse põhimõtteid ja võimalusi, arvestades noorte huvisid ja motiveerides neid; toetab noorte ettevõtlikkust ja omaalgatust, pakkudes noortele noorsootöö tegevuste eestvedamise võimalusi ning toetades/juhendades neid selles;
9. tutvustab keskkonnasäästlike ja tervislike eluviiside põhimõtteid ja võimalusi, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale; toetab erinevate tegevustega noorte tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemist; märkab tervist mõjutavat (riski)käitumist ja reageerib sellele asjakohaselt, kaasates vajaduse korral spetsialiste;
10. toetab õiguskuulekate hoiakute kujunemist, kasutades olemasolevaid juhend- ja/või õppematerjale; märkab riskikäitumist ja reageerib sellele asjakohaselt, kaasates vajaduse korral spetsialiste;
11. tutvustab noortele kultuuridevahelise suhtlemise põhimõtteid; toetab noortes kultuuridevaheliste pädevuste arengut, pakkudes võimalusi osaleda kultuuridevahelistes/rahvusvahelistes tegevustes;
12. jagab noortele usaldusväärset infot lähtuvalt noorte vajadustest ja huvidest, suunates huvitatud noori täiendava info või vastavat infot haldava spetsialisti juurde;
13. toetab noorte digikirjaoskuse arengut, kasutades digitehnoloogiat ja digitaalseid vahendeid; teavitab ohtudest internetis;
14. tegeleb noorte esmase nõustamisega, järgides konfidentsiaalsuse nõudeid; vajadusel suunab noore erialaspetsialisti juurde.
B.2.3 Turvalise keskkonna tagamine 4

Tegevusnäitajad:
1. tagab turvalise füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, lähtudes noorsootöö aluseks olevatest väärtustest; loob noortele tingimused usalduslike suhete tekkeks ja arenemiseks;
2. tegutseb vastavalt riskianalüüsi tegevuskavale;
3. korraldab oma töö noortega turvalises keskkonnas, järgides õigusaktidega kehtestatud ohutusnõudeid; ohuolukordades reageerib asjakohaselt; tutvustab noortele ohutusnõudeid ja jälgib nende täitmist.
B.2.5 Noorsootöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ning ühte võõrkeelt tasemel A1 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuste baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus ning standardmoodulitele IT turvalisus ja Koostöö internetis (vt lisa 3 Arvuti kasutamise oskused); kasutab digimeediat ja -tehnoloogiat vastavalt töö eripärale;
3. juhindub oma töös noorsootöötaja kutse-eetikast (vt lisa 4 Kutse-eetika noorsootöös);
4. loob head suhted noorte ja kolleegidega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi; suhtleb edukalt erineva kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega; hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni; väljendab oma seisukoha kindlalt ja hinnanguvabalt, aktsepteerib enese ja teiste vajadusi; reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt;
5. püstitab selged eesmärgid; kavandab tegevusi ja projekte hoolikalt ning arvestab võimalike muutustega; kasutab aega tõhusalt; peab kinni tähtaegadest ja ajakavast;
6. rakendab oma töö planeerimisel ja elluviimisel noorsootöö aluseid;
7. lähtub oma töös inimõigustest ja noorsootöö korraldamise põhimõtetest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Noorsootöötaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B1 ning ühte võõrkeelt tasemel A1 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuste baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus ning standardmoodulitele IT turvalisus ja Koostöö internetis (vt lisa 3 Arvuti kasutamise oskused); kasutab digimeediat ja -tehnoloogiat vastavalt töö eripärale;
3. juhindub oma töös noorsootöötaja kutse-eetikast (vt lisa 4 Kutse-eetika noorsootöös);
4. loob head suhted noorte ja kolleegidega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi; suhtleb edukalt erineva kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega; hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni; väljendab oma seisukoha kindlalt ja hinnanguvabalt, aktsepteerib enese ja teiste vajadusi; reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt;
5. püstitab selged eesmärgid; kavandab tegevusi ja projekte hoolikalt ning arvestab võimalike muutustega; kasutab aega tõhusalt; peab kinni tähtaegadest ja ajakavast;
6. rakendab oma töö planeerimisel ja elluviimisel noorsootöö aluseid;
7. lähtub oma töös inimõigustest ja noorsootöö korraldamise põhimõtetest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 21-09112022-3.6/7k
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.11.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Noorsootöö
Kutse grupp: Noorsootöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
341 Õigus-, sotsiaal- ja religioonivaldkonna keskastme spetsialistid
3412 Sotsiaaltöö keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
092 Heaolu
0922 Lastehoid ja teenused noortele
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 4 Kutse-eetika noorsootöös
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tiiu Kadak Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Andres Kask Eesti Huvikoolide Liit
Reet Kost SA Archimedes noorteagentuur
Kaur Kötsi Eesti Noorsootöö Keskus
Marek Mekk Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Ilona-Evelyn Rannala Eesti Noorsootöötajate Kogu, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut
Birgit Rasmussen Eesti Noorsootöö Keskus
Ülle Roomets Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Maria Žuravljova Tartu Ülikooli Narva kolledž
Age Tomson Haridus- ja Teadusministeerium

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist