Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Transpordikorraldusjuht, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Transpordikorraldusejuht, tase 7 kutsestandard on aluseks magistritaseme õppekavade koostamisele.
Nimetus: ET: Transpordikorraldusjuht, tase 7
EN: Transport Manager, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.11.2012
Kehtib kuni: 28.11.2017
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Transpordikorraldusjuht korraldab ja juhib ettevõtte veondust ja/või ekspedeerimist. Tema ülesanded on ettevõtte veondus- ja/või ekspedeerimisstrateegia väljatöötamine, läbirääkimiste pidamine partneritega koostöö korraldamiseks ning veonduse analüüsimine ja parendusettepanekute tegemine. Transpordi...korraldusjuhi töös on oluline protsesside ja inimeste tõhus juhtimine, kliendisuhete ning partnervõrgustiku haldamine ja arendamine. Tähtis on majandustegevust reguleerivate õigusaktide ja normide järgimine, hea suuline ja kirjalik eneseväljendus.
Olulisel kohal on enesetäiendamine.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Transpordilogistika juhtimine
1) Kaupade transpordikorralduse juhtimine (vajalike vedude tellimine, kaubasaadetistele ja veovahenditele kehtestatud nõuete järgimine).
2) Reisijateveo juhtimine.
3) Transporditoimingute protseduurireeglite ja kvaliteedinõuete väljatöötamine.
4) Vedude plan...
eerimise ja veovahendite valiku koostamine ja kehtestamine.
5) Saadetiste liikumise korraldamise ja/või saadetistega tehtavate toimingute eest vastutamine.
6) Erivedude eest vastutamine.
7) Tollikontrolli all olevate ja aktsiisikaupade vedude eest vastutamine.
8) Veopakendite säästliku kasutamise korraldamine.
A.2.2 Veo-, ekspedeerimis- ja laoteenuste ostmine ja müümine
1) Klientide vajaduste väljaselgitamine ja teenuse kujundamine.
2) Taustauuringute reeglite väljatöötamine.
3) Lepingu koostamine ja sõlmimine.
4) Hangetel osalemine.
5) Kliendi- ning partnersuhete haldamine.
6) Turundusplaani koostamine
A.2.3 Riskijuhtimine
1) Riskide ennetamise ja maandamise eeskirjade välatöötamine.
2) Riskide kindlustamise korraldamine.
3) Hüvitisnõuded ja nende lahendamine.
A.2.4 Klienditeenindus
1) Klienditeeninduse strateegia väljatöötamine.
2) Kõrvalekallete käsitlemine.
3) Arvelduse kvaliteedi jälgimine, tulemuste analüüsimine.
A.2.5 Juhendamine ja juhtimine
1) Organisatsiooni struktuuri kujundamine.
2) Äristrateegia koostamine.
3) Meeskonna valik ja juhtimine.
4) Personali arendamine.
5) Personali kaasamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
7. taseme transpordikorraldusjuhi tööaeg sõltub ettevõtte töökorraldusest.
Transpordikorraldusjuht töötab siseruumides.
A.4 Töövahendid
Transpordikorraldusejuht kasutab oma igapäevatöös enamlevinud kontoritehnikat ja sidevahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Transpordikorraldusjuhi töö eeldab suhtlemisvalmidust, organiseerimisvõimet, loogilist mõtlemist, üldistusvõimet, analüüsivõimet, pingetaluvust, laia silmaringi ja avatust suhtlemiseks erisugustes kultuuriruumides. Tööga toimetuleku eelduseks on koostöövõime, orienteeritus tulemusele ja paindlikkus....
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on transpordikorraldusjuht erialase magistriõppe läbinud isik.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Transpordikorraldusjuht, liiniinsener (reisijate veol), transpordijuht, ekspedeerimisosakonna juhataja, peaagent (merendus), transpordidirektor.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Transpordikorraldusjuhi kutse taotlemisel on vaja tõendada kõik kompetentsid B.2.1 – B.2.7
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Transpordilogistika juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) töötab välja vedude tellimise ja kaubasaadetiste käsitlemise nõuded, kontrollib ja vastutab nende täitmise eest;
2) lähtuvalt reisijatevoogudest korraldab eri veoliikide sõiduplaanide kooskõlastamise ja kinnitamise; töötab välja reisijateveo korralduse, lähtudes teenusstandarditest, kontrollib nende juurutamist, täitmist ning vastutab toimimise eest;
3) analüüsi tulemustest lähtudes töötab välja transporditoimingute protseduurireeglid ja kvaliteedinõuded; kontrollib nende täitmist ja vastutab toimimise eest;
4) koostab ja kehtestab vedude planeerimise ja veovahendite valiku ning koorma koostamise põhimõtted ning kontrollib nende täitmist, lähtudes klientide vajadustest ja ettevõtte reeglitest ning strateegiatest;
5) vastutab saadetiste liikumise korraldamise ja/või saadetistega tehtavate toimingute ja sellega seotud kulude/tulude ja arvelduste eest; otsustab ressursside ümbersuunamise;
6) vastutab eritingimustele vastavate saadetiste veo ja käitlemise eest;
7) vastutab tollikontrolli all olevate ja aktsiisikaupade veo ja käitlemise eest;
8) loob süsteemi veopakendite tagastamiseks ning säästlikuks kasutamiseks ja kontrollib selle täitmist.
B.2.2 Veo-, ekspedeerimis- ja laoteenuste ostmine ja müümine 7

Tegevusnäitajad:
1) kujundab pakutavaid teenuseid, lähtudes kliendi soovist ning turu olukorrast; analüüsib turu olukorda, tariife ja hindab teenuste kasumlikkust, korraldab strateegilist müüki ja loob klientidega uusi suhteid;
2) töötab välja ja kehtestab reeglid klientide taustauuringuteks ja krediidiriskide ennetamiseks;
3) koostab ühekordsete veo- ja /või ekspedeerimislepingute koostamise põhimõtted; sõlmib pikaajalisi koostöölepinguid, kujundab tariifipoliitika ning pakutavate teenuste paketi;
4) korraldab hangetel osalemist ja pakkumise koostamist; töötab välja teenuste sisseostu ning koostööpartnerite valiku põhimõtted;
5) koostab klientide ja /või koostööparterite haldamise põhimõtted; haldab püsikliente ja koostööpartnereid; koordineerib nendega koostööd; analüüsib kvaliteeti, kasumlikkust ja dünaamikat;
6) koostab oma tegevusvaldkonna turundusplaani, lähtudes ettevõtte üldisest äristrateegiast.
B.2.3 Riskijuhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) lähtudes ettevõtte riskianalüüsist töötab välja riskide ennetamise ja maandamise eeskirjad ja vastutab nende täitmise eest;
2) korraldab selliste riskide kindlustamise, mida ei õnnestu maandada, muude organisatsiooniliste ja tehniliste vahenditega;
3) koostab hüvitisnõuetele reageerimise ja lahendamise eeskirjad ja vastutab nende täitmise eest.
B.2.4 Klienditeenindus 7

Tegevusnäitajad:
1) töötab välja klienditeeninduse strateegia klientide segmentide kaupa; kinnistab uued suhted klientidega ja korraldab nende haldamise;
2) analüüsib kõrvalekaldeid teeninduses, kasutades kvaliteedistatistika andmeid; langetab otsuseid protsesside korrigeerimiseks/ kõrvalekallete minimeerimiseks;
3) jälgib arvelduse kvaliteeti; analüüsib tulemusi ja teeb ettepanekuid krediidipoliitika ja -tingimuste parendamiseks.
B.2.5 Juhendamine ja juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) töötab välja organisatsiooni struktuuri oma vastutusvaldkonnas ning koostab asjakohase dokumentatsiooni; tagab teabe edastamise ettevõtte erinevate struktuuride vahel;
2) koostab osana ettevõtte äristrateegiast oma vastutusvaldkonna strateegia;
3) komplekteerib meeskonna ja korraldab selle tööd, määrates kindlaks tööjaotuse, volitused ning vastutuse ulatuse;
4) töötab välja oma vastutusvaldkonna motivatsiooni-, arendus- ja karjäärisüsteemi ning juurutab seda;
5) vajaduse korral kaasab oma vastutusvaldkonda ettevõtte teised struktuuriüksused ja koordineerib nende tegevust.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Suhtlemine 7

Tegevusnäitajad:
1) töötab välja klientide ja koostööpartneritega suhtlemise, suhtluskanalite kasutamise ja konfliktide lahendamise põhimõtted; korraldab konfliktide lahendamist;
2) suhtleb ja loob tõhusalt uusi suhtevõrgustikke nii organisatsioonis kui ka väljaspool; reageerib operatiivselt klientide vajadustele, reaktsioonidele ja tagasisidele.
B.2.7 Transpordikorraldusjuht, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1) arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu; parendab protsesse ja tõhustab ettevõtte juhtimist;
2) reageerib muutustele ja kohaneb nendega hästi; talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega;
3) planeerib oma aega, mõtleb struktuurselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult; jälgib juhendeid ja protseduure;
4) orienteeritud kliendi rahulolule, korraldab kvaliteetse teenuse osutamise vastavalt kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest;
5) täiendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu;
6) järgib oma töös kõiki asjakohaseid õigusakte (nii Eesti-siseseid, rahvusvahelisi kui ka teiste veoga seotud riikide õigusakte);
7) lähtub oma töös ettevõttes kehtestatud reeglitest;
8) töötab strateegiliselt, et jõuda organisatsiooni eesmärkide täitmiseni;
9) mõistab äriprotsesse tervikuna, sh finantsprotsesse;
10) oma töös kasutab eesti keelt ja ühte võõrkeelt tasemel B2

Teadmised:
1) Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia;
2) asjaajamise korraldus;
3) tollikorraldus;
4) turvalisus;
5) töö-, tule- ja liiklusohutus;
6) keskkonnajuhtimise süsteemid;
7) meretranspordi korraldus;
8) õhutranspordi korraldus;
9) raudteetranspordi korraldus;
10) inter- ja multimodaalse transpordi korraldus;
11) laondus;
12) informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia;
13) teenusstandardid;
14) kvaliteedijuhtimise süsteemid;
15) majandusarvestus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-29112012-3.3/5k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.11.2012
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Veokorraldaja-logistik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid
132 Töötleva ja mäetööstuse ning ehitus- ja turustusjuhid
1324 Tarne-, turustus- jms juhid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Alar Lõhmus Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon, KLG Eesti AS
Katre Kasepõld Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon
Kersti Raudsepp SA Innove
Ott Koppel Tallinna Tehnikaülikool
Raivo Plado KLG Eesti AS
Sven Andresen Tallinna Tehnikakõrgkool
Tiina Kalda Tallinna Tehnikakõrgkool
Tõnis Hintsov Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing, Logiconnect OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist