Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Klaasipuhuja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine,...
sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Klaasipuhuja, tase 5
EN: Glass blower, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Klaasesemete valmistamine, tase 5
  • Klaastoodete ja teenuste turundus, tase 5
Kehtib alates: 13.12.2012
Kehtib kuni: 10.04.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Klaasipuhuja 5 valmistab piibuga puhudes ja/või käsitsi tööriistadega vormides erineva keerukusega kvaliteetseid, esteetilisi ja funktsionaalseid klaasesemeid traditsioonilistes ja kaasaegsetes tehnikates.
Klaasipuhuja teeb iseseisvalt kavandeid, ta valmistab ja viimistleb unikaalesemeid või väikes...
arju ning esitleb valmistoodangut. Klaasipuhuja on omandanud lisaks oskused vähemalt ühes külmtöötlustehnikas või klaasipuhumisettevõtte majandamises.
Klaasipuhuja annab edasi oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi ning organiseerib kaastöötajate tööd, vastutades klaasipuhumisprotsessi sujuvuse eest.
Klaasipuhuja leiab tööd klaasistuudios või -tehases, ta võib töötada ka iseseisva ettevõtjana. Klaasipuhuja osutab oma oskuste piires teenuseid (nt klaasipuhumismeistri assisteerimine, harrastajate juhendamine, õpitubade ja huvialaringi juhendamine, klaasipuhumist tutvustavate ürituste läbiviimine).
Teised klaasipuhujate kutsetasemed:
Klaasipuhuja sell 4 valmistab klaasesemeid töörühma liikme või klaasipuhuja assistendina.
Keerulisemate klaasesemete puhumisel, klaasesemete viimistlemisel ja dekoreerimisel ning valmistoodangu esitlemisel võib ta vajada juhendamist.
Klaasipuhumise meister 7 valmistab ja viimistleb erineva keerukusega klaasesemeid ja väikesarju ning juhib, planeerib ja kontrollib tööprotsessi. Ta vastutab klaasipuhumismeeskonna töö tulemuste ja tööohutuse eest.
Lisaks on ta omandanud oskused vähemalt ühes külmtöötlustehnikas või ettevõtte majandamises või valdkonna arendamises või valdkonna koolitamises.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Klaasesemete valmistamine
A 2.1.2 Kavandamine.
A 2.1.3 Materjalide varumine ja kasutamine.
A 2.1.4 Valmistusviisi ja -tehnika valimine.
A 2.1.5 Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
A 2.1.6 Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
A 2.1.7 Tööprotsessi ettevalmistam...
ine.
A 2.1.8 Kuumtöötlustehnikas klaasesemete valmistamine ja viimistlemine.
A 2.1.9 Töötajate juhtimine.
A 2.1.10 Juhendamine.
A.2.2 Klaastoodete ja teenuste turundus
A2.2.1 Toodete ja -teenuste väljaarendamine.
A 2.2.1 Toodete ja teenuste kaubastamine.

Klaasipuhuja tervikkutse moodustub kahest kohustuslikust tööosast ja ühest valitavast tööosast. Klaasipuhuja osakutsed tulenevad kohustuslikest tööosadest. Klaasipuhuja osakutse moodustub ühest kohustuslikust tööosast ja ühest valitavast tööosast.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.3 Klaasesemete viimistlemine
A.2.4 Klaasipuhumisettevõtte majandamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Klaasipuhujal on paindlik tööaeg, vajaduse korral ka hooajatöö ja töö puhkepäevadel. Töö on füüsiliselt pingutav, töötatakse enamasti püstiasendis või istudes, töötempo on kiire. Tööülesanded on kindlaks määratud ja vahelduvad. Klaasipuhuja töötab ruumis, kus on tavapärasest kõrgem temperatuur ja er...e valgus. Oma töös puutub ta kokku kuumade töövahendite, toksiliste ainete, tolmu, müra ja vibratsiooniga, mis võivad kujutada ohtu tervisele (allergia vms), mistõttu on vajalik kasutada töökaitsevahendeid ja järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Elektri- ja/või gaasiseadmed (sh ahjud, põletid, lihvimisseadmed, kompressorid), käsi-tööriistad (sh puhumispiibud, naablid, švakid, kulbid, käärid), muud töövahendid (sh puhumispink, rullimislaud, puhumisvormid ning seadmete tööd reguleeriv tarkvara).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on olulised loogiline mõtlemine, visuaalne mälu, ruumiline kujutlusvõime, kontsentreerumisvõime ja proportsioonitunnetus. Vajalik on füüsiline vastupidavus, liigutuste täpsus ja kiirus, koordinatsioon, nägemine ja kuulmine. Eduka töötamise eelduseks on kohanemis-, koostöö- ja õppimisvõime nin...g kiire otsustusvõime.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Klaasipuhujaks saab õppida õppeasutuses ja kutsealal töötades/meistri käe all õppides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Klaasipuhuja, klaastoodete viimistleja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Klaasipuhuja kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.2 tõendamine, lisaks valikust B.2.3 –B.2.4 ühe kompetentsi tõendamine ja läbiva kompetentsi B.2.5 tõendamine.

Klaasipuhuja osakutse „Klaasesemete valmistamine“ koosneb järgmistest kompetentsidest B.2.1; B.2.3 ja B.2.5
Klaasipuhuja...
osakutse „Klaastoodete ja teenuste turundus“ koosneb kompetentsidest B.2.2; B.2.4 ja B 2.5

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Klaasesemete valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) visualiseerib valmistatava eseme, kasutab seejuures erinevaid kavandamisvõtteid;
2) enda või etteantud kavandist lähtudes valib sobivaima valmistustehnika ja teeb sellele vastavad tööjoonised;
3) valib ja hangib vajalikud materjalid ja tarvikud, lähtudes töö tasuvusest, tellija vajadustest, töö lõppkvaliteedist ja keskkonnateguritest, oskab seejuures hinnata materjalide ja tarvikute kulu, hinda ja kvaliteeti;
4) valmistab tööülesandest lähtuvalt ette vajalikud materjalid ja tarvikud;
5) järgib säästliku materjalikasutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;
6) töötab seadmete ja tööriistadega turvaliselt ja ergonoomiliselt ning tööohutusnõuetele vastavalt;
7) valib välja kavandist ja/või tööjoonisest lähtuvalt sobiva klaaseseme valmistusviisi ja – kuumtöötlustehnika;
1) võtab kasutusele tööd hõlbustavaid meetodeid, vajaduse korral kasutab seejuures spetsialistide abi;
2) valib välja sobivad töövahendid ja seadmed, kontrollib seadmete ja tööriistade korrasolekut, vajaduse korral hooldab või kasutab spetsialisti abi;
3) seab valitud valmistustehnikast lähtudes sisse töökoha;
4) planeerib tööks kuluva aja ja tööde järjekorra, arvestades seejuures tööde mahu, toodete hulga ja tellija vajadustega;
5) valmistab kuumtöötlusetehnikas tööjoonistele vastava klaaseseme või klaasesemete väikesarja, kasutades sobivaid tööriistu ja -vahendeid;
6) dokumenteerib esemete valmistamise tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks;
7) koostab tegevusplaani ja korraldab tööprotsessi (sh kvaliteedi tagamise), tagades vajalikud ressursid ja meeskonna motiveerituse;
8) sõlmib vajalikud lepingud klientide, alltöövõtjate, tarnijate jt osapooltega;
9) annab arusaadavalt edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi teistele klaasipuhujatele ja praktikantidele;
organiseerib ja kontrollib juhendatavate tööd, annab juhendatavatele arendavat tagasisidet, probleemide ilmnemisel pakub välja lahendusi.

Teadmised:
1) kompositsioon ja värvusõpetus;
2) joonistamine ja joonestamine;
3) klaasitöö terminoloogia
4) klaasi jm klaasitöötlemisega seotud materjalide omadused, kasutusalad ning hankimise allikad;
5) klaasi kuum- ja külmtöötluse tehnikad ja töövõtted;
6) klaasipuhumiseseadmete, -vahendite ja -tööriistade kasutamisviisid ja hooldusnõuded;
7) kutsealasega seotud õigusaktid (autorikaitse, tarbijakaitse);
8) juhtimise põhitõed;
eriala pärand (klaasitöö traditsioonilised tehnoloogiad)

Hindamismeetodid:
1) taotleja tööde mapp;
2) intervjuu;
3) materjalide, tööriistade ja seadmete kasutamise video/vaatlus.
B.2.2 Klaastoodete ja teenuste turundus 5

Tegevusnäitajad:
1) määratleb toote ja/või teenuse, arvestades vajadust ja nõudlust uute toodete järele;
2) turuseisust lähtuvalt leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi;
3) leiab tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi sihtgrupist, logistikast, tasuvusest, tootmisbaasist ja erialasest ettevalmistusest lähtudes;
4) vormistab toote (pakendab ohutult ja esteetiliselt, koostab kasutusjuhendi jne);
5) kujundab toote ja/või teenuse hinna;
6) koostab toote ja teenuse kommunikatsiooni- ja turundusplaani;
7) esitleb ja tutvustab toodet ja/või teenust;
8) leiab oma tootele ja teenusele sobivad müügikanalid;
kasutab sidusvaldkondade vahelise koostöö võimalusi müügi edendamisel.

Teadmised:
1) kompositsioon ja värvusõpetus;
2) joonistamine ja joonestamine;
3) klaasitöö terminoloogia;
4) eriala pärand;
5) klaasitootmisüksuse tehniline ja majanduslik olemus;
6) turunduse algtõed;
7) tootevastutus ja ettevõtlust reguleerivaid õigusaktid, siseriiklikku kauplemist ja ettevõtlust reguleerivaid õigusaktid;
8) ettevõtlusvormid;
9) käsitööndusliku ja tööstusliku tootearenduse meetodid;
10) siseriikliku ja rahvusvahelise kauplemise põhitõed;
11) tootevastutus ja ettevõtlust reguleerivaid õigusaktid;
12) ettevõtlusvormid ja ettevõtluse põhitõdede rakendused;
13) ettevõtte finantsjuhtimise ja turundamise alused.

Hindamismeetodid:
1) kirjalik ülevaade toote või teenuse loost;
2) esitlus;
3) vajaduse korral intervjuu.
Osakutsega seotud kompetentsid
Klaasesemete valmistamine, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Klaasesemete valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) visualiseerib valmistatava eseme, kasutab seejuures erinevaid kavandamisvõtteid;
2) enda või etteantud kavandist lähtudes valib sobivaima valmistustehnika ja teeb sellele vastavad tööjoonised;
3) valib ja hangib vajalikud materjalid ja tarvikud, lähtudes töö tasuvusest, tellija vajadustest, töö lõppkvaliteedist ja keskkonnateguritest, oskab seejuures hinnata materjalide ja tarvikute kulu, hinda ja kvaliteeti;
4) valmistab tööülesandest lähtuvalt ette vajalikud materjalid ja tarvikud;
5) järgib säästliku materjalikasutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;
6) töötab seadmete ja tööriistadega turvaliselt ja ergonoomiliselt ning tööohutusnõuetele vastavalt;
7) valib välja kavandist ja/või tööjoonisest lähtuvalt sobiva klaaseseme valmistusviisi ja – kuumtöötlustehnika;
1) võtab kasutusele tööd hõlbustavaid meetodeid, vajaduse korral kasutab seejuures spetsialistide abi;
2) valib välja sobivad töövahendid ja seadmed, kontrollib seadmete ja tööriistade korrasolekut, vajaduse korral hooldab või kasutab spetsialisti abi;
3) seab valitud valmistustehnikast lähtudes sisse töökoha;
4) planeerib tööks kuluva aja ja tööde järjekorra, arvestades seejuures tööde mahu, toodete hulga ja tellija vajadustega;
5) valmistab kuumtöötlusetehnikas tööjoonistele vastava klaaseseme või klaasesemete väikesarja, kasutades sobivaid tööriistu ja -vahendeid;
6) dokumenteerib esemete valmistamise tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks;
7) koostab tegevusplaani ja korraldab tööprotsessi (sh kvaliteedi tagamise), tagades vajalikud ressursid ja meeskonna motiveerituse;
8) sõlmib vajalikud lepingud klientide, alltöövõtjate, tarnijate jt osapooltega;
9) annab arusaadavalt edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi teistele klaasipuhujatele ja praktikantidele;
organiseerib ja kontrollib juhendatavate tööd, annab juhendatavatele arendavat tagasisidet, probleemide ilmnemisel pakub välja lahendusi.

Teadmised:
1) kompositsioon ja värvusõpetus;
2) joonistamine ja joonestamine;
3) klaasitöö terminoloogia
4) klaasi jm klaasitöötlemisega seotud materjalide omadused, kasutusalad ning hankimise allikad;
5) klaasi kuum- ja külmtöötluse tehnikad ja töövõtted;
6) klaasipuhumiseseadmete, -vahendite ja -tööriistade kasutamisviisid ja hooldusnõuded;
7) kutsealasega seotud õigusaktid (autorikaitse, tarbijakaitse);
8) juhtimise põhitõed;
eriala pärand (klaasitöö traditsioonilised tehnoloogiad)

Hindamismeetodid:
1) taotleja tööde mapp;
2) intervjuu;
3) materjalide, tööriistade ja seadmete kasutamise video/vaatlus.
B.2.3 Klaasesemete viimistlemine 5

Tegevusnäitajad:
1) viimistleb klaaseseme kasutades vähemalt ühte järgnevatest külmtöötlustehnikatest: lõikamine, graveerimine, liivsöövitamine, lihvimine, maalimistehnika või segatehnika (seob puhumistehnika teiste klaasitöötlemistehnikatega).

Hindamismeetod (id):
1) tööde mapp;
2) valmis eseme esitlus.
B.2.5 Klaasipuhuja, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid;
2) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
3) tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, võttes oma tegevuses arvesse töötervishoiu, keskkonnahoiu, tööohutuse ja kultuuripärandi hoidmise reegleid;
4) kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli meeskonnas, järgib koostööks vajalikke reegleid;
5) suudab eriolukorras kiiresti orienteeruda, on võimeline lahendama konflikte;
6) meeskonnatöö põhimõtete rakendamine: valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi, suudab aktiivselt kuulata ja orienteeruda sihtgrupi probleemide lahendamisele;
7) kasutab arvutit infootsinguks ja kommunikatsiooniks (e-kirjad, tutvustuskirjad, arved jm);
8) kasutab nii kõnes kui ka kirjas korrektset eesti keelt;
9) suudab jagada ja vahetada tehnilist informatsiooni inglise keeles.

Teadmised:
1) kutse-eetika põhireeglid (vt lisa 1 „Kutse-eetika“);
2) kutsealaga seotud õigusaktid (autorikaitse, tarbijakaitse jm);
3) töötervishoiu-, keskkonnahoiu- ja tööohutusnõuded;
4) suhtlemise põhitõed.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
 
Klaastoodete ja teenuste turundus, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Klaastoodete ja teenuste turundus 5

Tegevusnäitajad:
1) määratleb toote ja/või teenuse, arvestades vajadust ja nõudlust uute toodete järele;
2) turuseisust lähtuvalt leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi;
3) leiab tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi sihtgrupist, logistikast, tasuvusest, tootmisbaasist ja erialasest ettevalmistusest lähtudes;
4) vormistab toote (pakendab ohutult ja esteetiliselt, koostab kasutusjuhendi jne);
5) kujundab toote ja/või teenuse hinna;
6) koostab toote ja teenuse kommunikatsiooni- ja turundusplaani;
7) esitleb ja tutvustab toodet ja/või teenust;
8) leiab oma tootele ja teenusele sobivad müügikanalid;
kasutab sidusvaldkondade vahelise koostöö võimalusi müügi edendamisel.

Teadmised:
1) kompositsioon ja värvusõpetus;
2) joonistamine ja joonestamine;
3) klaasitöö terminoloogia;
4) eriala pärand;
5) klaasitootmisüksuse tehniline ja majanduslik olemus;
6) turunduse algtõed;
7) tootevastutus ja ettevõtlust reguleerivaid õigusaktid, siseriiklikku kauplemist ja ettevõtlust reguleerivaid õigusaktid;
8) ettevõtlusvormid;
9) käsitööndusliku ja tööstusliku tootearenduse meetodid;
10) siseriikliku ja rahvusvahelise kauplemise põhitõed;
11) tootevastutus ja ettevõtlust reguleerivaid õigusaktid;
12) ettevõtlusvormid ja ettevõtluse põhitõdede rakendused;
13) ettevõtte finantsjuhtimise ja turundamise alused.

Hindamismeetodid:
1) kirjalik ülevaade toote või teenuse loost;
2) esitlus;
3) vajaduse korral intervjuu.
B.2.4 Klaasipuhumisettevõtte majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab ettevõtte äriplaani vastavalt algkapitali olemasolule ja võimalustele;
2) arvestab ettevõtte tasuvust, lähtudes finantsjuhtimise põhitõdedest;
3) korraldab äritegevust, kasutades kutsealast teavet ja õigusakte;
4) juhib ja korraldab tootmist;

Teadmised:
1) väikeettevõtte juhtimise põhitõed: teadmised äriplaani koostamisest, raamatupidamisest, turundusest (sh turu seire, võitmine ja hoidmine ning kaubamärgi loomine);
2) käsitööettevõtte tehniline ja majanduslik ülesehitus (tehniline baas, töötajad, turustus, varustus ja tootmise töökorraldus).

Hindamismeetod:
Äriplaani tutvustus.
B.2.5 Klaasipuhuja, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid;
2) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
3) tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, võttes oma tegevuses arvesse töötervishoiu, keskkonnahoiu, tööohutuse ja kultuuripärandi hoidmise reegleid;
4) kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli meeskonnas, järgib koostööks vajalikke reegleid;
5) suudab eriolukorras kiiresti orienteeruda, on võimeline lahendama konflikte;
6) meeskonnatöö põhimõtete rakendamine: valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi, suudab aktiivselt kuulata ja orienteeruda sihtgrupi probleemide lahendamisele;
7) kasutab arvutit infootsinguks ja kommunikatsiooniks (e-kirjad, tutvustuskirjad, arved jm);
8) kasutab nii kõnes kui ka kirjas korrektset eesti keelt;
9) suudab jagada ja vahetada tehnilist informatsiooni inglise keeles.

Teadmised:
1) kutse-eetika põhireeglid (vt lisa 1 „Kutse-eetika“);
2) kutsealaga seotud õigusaktid (autorikaitse, tarbijakaitse jm);
3) töötervishoiu-, keskkonnahoiu- ja tööohutusnõuded;
4) suhtlemise põhitõed.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav lisaks valikust B.2.3 –B.2.4 ühe kompetentsi tõendamine ja läbiva kompetentsi B.2.5 tõendamine.
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Klaasesemete viimistlemine 5

Tegevusnäitajad:
1) viimistleb klaaseseme kasutades vähemalt ühte järgnevatest külmtöötlustehnikatest: lõikamine, graveerimine, liivsöövitamine, lihvimine, maalimistehnika või segatehnika (seob puhumistehnika teiste klaasitöötlemistehnikatega).

Hindamismeetod (id):
1) tööde mapp;
2) valmis eseme esitlus.
B.2.4 Klaasipuhumisettevõtte majandamine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab ettevõtte äriplaani vastavalt algkapitali olemasolule ja võimalustele;
2) arvestab ettevõtte tasuvust, lähtudes finantsjuhtimise põhitõdedest;
3) korraldab äritegevust, kasutades kutsealast teavet ja õigusakte;
4) juhib ja korraldab tootmist;

Teadmised:
1) väikeettevõtte juhtimise põhitõed: teadmised äriplaani koostamisest, raamatupidamisest, turundusest (sh turu seire, võitmine ja hoidmine ning kaubamärgi loomine);
2) käsitööettevõtte tehniline ja majanduslik ülesehitus (tehniline baas, töötajad, turustus, varustus ja tootmise töökorraldus).

Hindamismeetod:
Äriplaani tutvustus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Klaasipuhuja, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid;
2) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
3) tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, võttes oma tegevuses arvesse töötervishoiu, keskkonnahoiu, tööohutuse ja kultuuripärandi hoidmise reegleid;
4) kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli meeskonnas, järgib koostööks vajalikke reegleid;
5) suudab eriolukorras kiiresti orienteeruda, on võimeline lahendama konflikte;
6) meeskonnatöö põhimõtete rakendamine: valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi, suudab aktiivselt kuulata ja orienteeruda sihtgrupi probleemide lahendamisele;
7) kasutab arvutit infootsinguks ja kommunikatsiooniks (e-kirjad, tutvustuskirjad, arved jm);
8) kasutab nii kõnes kui ka kirjas korrektset eesti keelt;
9) suudab jagada ja vahetada tehnilist informatsiooni inglise keeles.

Teadmised:
1) kutse-eetika põhireeglid (vt lisa 1 „Kutse-eetika“);
2) kutsealaga seotud õigusaktid (autorikaitse, tarbijakaitse jm);
3) töötervishoiu-, keskkonnahoiu- ja tööohutusnõuded;
4) suhtlemise põhitõed.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-13122012-1.2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.12.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Klaasipuhuja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7315 Klaasipuhujad, -lõikajad, -lihvijad ja -viimistlejad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0212 Moe-, sise- ja tööstusdisain
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kai Kiudsoo-Värv Eesti Klaasikunstnike Ühendus
Kateriin Rikken Rikkeriin Klaas OÜ
Mare Saare Eesti Kunstiakadeemia
Inna Soonurm SA Innove
Eili Soon Olustvere TMK

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist