Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Klaasipuhuja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Klaasipuhuja, tase 5
EN: Glass blower, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.04.2017
Kehtib kuni: 10.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandard uuendati tulenevalt lõppevast kehtivusajast.
Kompetentsis "Klaasesemete valmistamine" kohendati tegevusnäitajate sõnastust ning lisati varem eraldi, ühe tegevusnäitajaga kompetentsina seisnud "Klaasesemete viimistlemine".
Varasemalt eraldi seisnud kompetentsid "Klaastoodete ja teenuste turundus" ning "Klaasipuhumisettevõtte majandamine" liideti üheks kompetentsiks nimetusega "Klaasipuhumisalane ettevõtlus" (sisult sarnased/lahutamatud; ettevõtlus on kõigile klaasipuhuj...
atele vajalik kompetents).
Varem eraldi välja toodud teadmised on kirjutatud tegevusnäitajatesse.
Kustutatud hindamismeetodite lahtrid.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Klaasipuhuja, tase 5 valmistab piibuga puhudes ja/või käsitsi tööriistadega vormides erineva keerukusega kvaliteetseid ja esteetilisi klaasesemeid traditsioonilistes ning kaasaegsetes tehnikates.
Klaasipuhuja kavandab, valmistab ja viimistleb unikaalesemeid või väikesarju ning esitleb valmistoodang...
ut. Klaasipuhuja annab edasi oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi ning organiseerib ja juhendab kaastöötajate tööd, vastutades klaasipuhumisprotsessi sujuvuse eest.
Klaasipuhuja töötab klaasistuudios või -tehases, ta võib töötada ka iseseisva ettevõtjana. Klaasipuhuja osutab oma oskuste piires teenuseid (nt klaasipuhumismeistri assisteerimine, harrastajate juhendamine, õpitubade ja huvialaringide juhendamine, klaasipuhumist tutvustavate ürituste läbiviimine).

Kutsealal töötab ka klaasipuhuja assistent, tase 4, kes valmistab piibuga puhudes ja/või käsitsi tööriistadega vormides lihtsamaid kvaliteetseid ja esteetilisi klaasesemeid, kasutades klaasipuhumise tähtsamaid traditsioonilisi ning kaasaegseid tehnikaid ja töövõtteid. Ta osaleb klaasi kuumtöötlemise protsessis meeskonna liikmena.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Klaasesemete valmistamine
1. Kavandamine ja tööjooniste tegemine
2. Materjalide varumine ja kasutamine.
3. Valmistusviisi ja -tehnika valimine.
4. Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
5. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
6. Tööprotsessi ettevalmistamine.
...
7. Seadmete ja tööriistade korrasoleku tagamine.
8. Kuumtöötlustehnikas klaasesemete valmistamine.
9. Klaasesemete külmtöötlemine.
10. Klaasesemete viimistlemine.

A.2.2 Klaasipuhumisalane ettevõtlus
1. Tegevuse korraldamine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Toote ja/või teenuse arendus.
4. Toodete ja/või teenuste esitlus ning müük.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Klaasipuhujal on paindlik tööaeg, vajadusel hooajatöö ja töö puhkepäevadel. Töö on füüsiliselt pingutav, töötempo on kiire, võib esineda töötamist sundasendis. Tööülesanded on kindlaks määratud ja vahelduvad. Klaasipuhuja töötab ruumis, kus on tavapärasest kõrgem temperatuur ja ere valgus. Töötamise...l puututakse kokku kuumade töövahendite, toksiliste ainete, tolmu, müra ja vibratsiooniga, mis võib kujutada ohtu tervisele, mistõttu tuleb kasutada töökaitsevahendeid ja järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Elektri- ja/või gaasiseadmed (sh ahjud, põletid, lihvimisseadmed, kompressorid), käsitööriistad (sh puhumispiibud, naablid, švakid, kulbid, käärid), muud töövahendid (sh puhumispink, rullimislaud, puhumisvormid ning seadmete tööd reguleeriv tarkvara).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on olulised füüsiline vastupidavus, visuaalne mälu, liigutuste täpsus ja kiirus ning koordinatsioon. Eduka töötamise eelduseks on kohanemis-, koostöö- ja õppimisvõime, kontsentreerumis- ja kiire otsustusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Klaasipuhuja, tase 5 on omandanud kutseoskused töö käigus või on läbinud eelnevat töökogemust nõudva 5. taseme (jätku)õppe.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Klaasipuhuja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Klaasesemete valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. visualiseerib valmistatava eseme, kasutab seejuures erinevaid kavandamisvõtteid ning lähtudes enda või etteantud kavandist valib sobivaima valmistustehnika ja teeb sellele vastavad tööjoonised;
2. valib ja hangib vajalikud materjalid ja tarvikud, lähtudes töö tasuvusest, tellija vajadustest, töö lõppkvaliteedist ja keskkonnateguritest, hinnates seejuures materjalide ja tarvikute kulu, hinda ja kvaliteeti; hoiustab materjalid nõuetekohaselt;
3. valib tööülesandest, kavandist ja/või tööjoonisest lähtuvalt sobiva kuumtöötlustehnika ja klaaseseme valmistusviisi; hindab eseme valmistamise võimalikkust;
4. valmistab tööülesandest lähtuvalt ette vajalikud materjalid ja tarvikud;
5. järgib säästliku materjalikasutuse, keskkonna ja kultuuripärandi hoidmise põhimõtteid; töötab seadmete ja tööriistadega turvaliselt ja ergonoomiliselt ning tööohutusnõuetele vastavalt;
6. planeerib tööks kuluva ressursi ja tööde järjekorra, arvestades seejuures tööde mahu, toodete hulga tööandja ja/või tellija vajadustega jm; vajadusel võtab kasutusele tööd hõlbustavaid meetodeid, vajaduse korral kasutab seejuures spetsialistide abi; valib välja sobivad töövahendid ja seadmed; seab valitud valmistustehnikast lähtudes sisse töökoha;
7. kontrollib seadmete ja tööriistade korrasolekut, puhastab tööriistu ja -vahendeid (nt puhumis- või valamisvorme), teeb lihtsamaid hooldustoiminguid; vajadusel kasutab spetsialisti abi;
8. valmistab kuumtöötlusetehnikas tööjoonistele vastava klaaseseme, kasutades sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale; kombineerib erinevaid kuumtöötlustehnikaid; dokumenteerib esemete valmistamise tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks;
9. töötleb puhutud klaasesemeid, kasutades erinevaid külmtöötlustehnikaid, sh dekoreerimistehnikaid;
10. viimistleb valmistatud klaasesemed külm- või kuumtöötlustehnikas.
B.2.2 Klaasipuhumisalane ettevõtlus 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi; korraldab ettevõtte tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtte juhtimise põhitõdedest; koostab tegevusplaani ja korraldab tööprotsessi (sh kvaliteedi tagamise), tagades vajalikud ressursid ja meeskonna motiveerituse;
2. annab arusaadavalt edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi teistele klaasipuhujatele ja praktikantidele; organiseerib ja kontrollib juhendatavate tööd, annab juhendatavatele konstruktiivset tagasisidet, probleemide ilmnemisel pakub välja lahendusi;
3. turuseisust lähtuvalt leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi; kujundab sihtgrupist lähtudes toote ja/või teenuse, arvestades vajadust ja nõudlust uute toodete järele; leiab oma tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi, lähtudes sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist; kujundab toote ja/või teenuse hinna; korraldab toote pakendamise, vajadusel koostab kasutusjuhendi;
4. organiseerib oma toodete ja/või teenuste esitluse ning müügi, arvestades nõudlust, võimalusi, tasuvust jm; kasutab sidusvaldkondade ja rahvusvahelise koostöö võimalusi müügi edendamisel.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Klaasipuhuja assistent, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid (vt lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika);
2. säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega ja erialase terminoloogiaga; jagab ja vahetab erialast informatsiooni, ka inglise keeles;
3. tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, võttes oma tegevuses arvesse töötervishoiu, keskkonnahoiu, tööohutuse ja kultuuripärandi hoidmise reegleid;
4. kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli meeskonnas, järgib kokkuleppeid; vajadusel lahendab konflikte; juhib meeskonda;
5. reageerib kiiresti tööprotsessis tekkinud eriolukordades;
6. valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi; esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt; reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt, lahendab probleeme;
7. kasutab arvutit infootsinguks ja kommunikatsiooniks (e-kirjad, tutvustuskirjad, arved jm);
8. järgib oma tööga seotud õigusakte, sh autorikaitse seadust, tarbijakaitse seadust.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi võib hinnata teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-11042017-3.2/2k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.04.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Klaasipuhuja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7315 Klaasipuhujad, -lõikajad, -lihvijad ja -viimistlejad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kai Kiudsoo-Värv FIE Kai Kiudsoo-Värv
Maret Lehis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Kateriin Rikken Rikkeriin Klaas OÜ
Eili Soon Eesti Klaasikunstnike Ühendus
Inna Soonurm SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist