Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Klaasipuhuja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Klaasipuhuja, tase 5
EN: Glass blower, level 5
Kutsestandardi tähis: 19-11042017-3.2/2k
Kutsestandardi versiooni number: 2
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Klaasipuhuja
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.04.2017
Kehtib alates: 11.04.2017
Kehtib kuni: 10.04.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7315 Klaasipuhujad, -lõikajad, -lihvijad ja -viimistlejad
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0212 Moe-, sise- ja tööstusdisain
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Muudatused:
Kutsestandard uuendati tulenevalt lõppevast kehtivusajast.
Kompetentsis "Klaasesemete valmistamine" kohendati tegevusnäitajate sõnastust ning lisati varem eraldi, ühe tegevusnäitajaga kompetentsina seisnud "Klaasesemete viimistlemine".
Varasemalt eraldi seisnud kompetentsid "Klaastoodete ja teenuste turundus" ning "Klaasipuhumisettevõtte majandamine" liideti üheks kompetentsiks nimetusega "Klaasipuhumisalane ettevõtlus" (sisult sarnased/lahutamatud; ettevõtlus on kõigile klaasipuhujatele vaja...
lik kompetents).
Varem eraldi välja toodud teadmised on kirjutatud tegevusnäitajatesse.
Kustutatud hindamismeetodite lahtrid.

Loe edasi
Peida
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kai Kiudsoo-Värv FIE Kai Kiudsoo-Värv
Maret Lehis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Kateriin Rikken Rikkeriin Klaas OÜ
Eili Soon Eesti Klaasikunstnike Ühendus
Inna Soonurm SA Innove
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Klaasipuhuja, tase 5 valmistab piibuga puhudes ja/või käsitsi tööriistadega vormides erineva keerukusega kvaliteetseid ja esteetilisi klaasesemeid traditsioonilistes ning kaasaegsetes tehnikates.
Klaasipuhuja kavandab, valmistab ja viimistleb unikaalesemeid või väikesarju ning esitleb valmistoodang...
ut. Klaasipuhuja annab edasi oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi ning organiseerib ja juhendab kaastöötajate tööd, vastutades klaasipuhumisprotsessi sujuvuse eest.
Klaasipuhuja töötab klaasistuudios või -tehases, ta võib töötada ka iseseisva ettevõtjana. Klaasipuhuja osutab oma oskuste piires teenuseid (nt klaasipuhumismeistri assisteerimine, harrastajate juhendamine, õpitubade ja huvialaringide juhendamine, klaasipuhumist tutvustavate ürituste läbiviimine).

Kutsealal töötab ka klaasipuhuja assistent, tase 4, kes valmistab piibuga puhudes ja/või käsitsi tööriistadega vormides lihtsamaid kvaliteetseid ja esteetilisi klaasesemeid, kasutades klaasipuhumise tähtsamaid traditsioonilisi ning kaasaegseid tehnikaid ja töövõtteid. Ta osaleb klaasi kuumtöötlemise protsessis meeskonna liikmena.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Klaasesemete valmistamine
1. Kavandamine ja tööjooniste tegemine
2. Materjalide varumine ja kasutamine.
3. Valmistusviisi ja -tehnika valimine.
4. Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
5. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
6. Tööprotsessi ettevalmistamine.
...
7. Seadmete ja tööriistade korrasoleku tagamine.
8. Kuumtöötlustehnikas klaasesemete valmistamine.
9. Klaasesemete külmtöötlemine.
10. Klaasesemete viimistlemine.

A.2.2 Klaasipuhumisalane ettevõtlus
1. Tegevuse korraldamine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Toote ja/või teenuse arendus.
4. Toodete ja/või teenuste esitlus ning müük.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Klaasipuhujal on paindlik tööaeg, vajadusel hooajatöö ja töö puhkepäevadel. Töö on füüsiliselt pingutav, töötempo on kiire, võib esineda töötamist sundasendis. Tööülesanded on kindlaks määratud ja vahelduvad. Klaasipuhuja töötab ruumis, kus on tavapärasest kõrgem temperatuur ja ere valgus. Töötamise...l puututakse kokku kuumade töövahendite, toksiliste ainete, tolmu, müra ja vibratsiooniga, mis võib kujutada ohtu tervisele, mistõttu tuleb kasutada töökaitsevahendeid ja järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Elektri- ja/või gaasiseadmed (sh ahjud, põletid, lihvimisseadmed, kompressorid), käsitööriistad (sh puhumispiibud, naablid, švakid, kulbid, käärid), muud töövahendid (sh puhumispink, rullimislaud, puhumisvormid ning seadmete tööd reguleeriv tarkvara).
Tööks vajalikud isikuomadused: Töös on olulised füüsiline vastupidavus, visuaalne mälu, liigutuste täpsus ja kiirus ning koordinatsioon. Eduka töötamise eelduseks on kohanemis-, koostöö- ja õppimisvõime, kontsentreerumis- ja kiire otsustusvõime.
Kutsealane ettevalmistus: Klaasipuhuja, tase 5 on omandanud kutseoskused töö käigus või on läbinud eelnevat töökogemust nõudva 5. taseme (jätku)õppe.
Enamlevinud ametinimetused: Klaasipuhuja.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Klaasesemete valmistamine 5
Klaasipuhumisalane ettevõtlus 5
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Klaasipuhuja assistent, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist