Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Nimetus: ET: Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 esmane kutse
EN: Concrete worker, level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 18.01.2013
Kehtib kuni: 19.10.2014
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Betoonkonstruktsioonide ehitaja on oskustöötaja, kes võib töötada nii ehitusettevõttes kui ka betoonelemente valmistavas tehases.
Betoonkonstruktsioonide ehitaja peamised tööülesanded on raudbetoonkonstruktsioonide ehitamine ja valmistamine.

Esmane kutse on formaalharidusõppe lõpetamisel saad...
av kutse. Õppeasutus saab esmase kutse andmise õiguse, kui õppekava vastab käesolevale kutsestandardile ja on riiklikult tunnustatud.
Betoonkonstruktsioonide ehitaja 4. taseme esmase kutse kutsestandard on mõeldud aluseks kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja riiklikule õppekavale.

4. taseme esmase kutse saanud betoonkonstruktsioonide ehitaja korraldab iseseisvalt oma töökoha ja täidab tööülesandeid kvaliteetselt tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemisel vajab esmast kutset omav betoonkonstruktsioonide ehitaja juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Vundamentide ehitamine
2.1.1 Aluspinnase ettevalmistamine vundamentide ehitamiseks
2.1.2. Hüdroisolatsiooni ja soojustusmaterjali paigaldamine
2.1.3. Vundamendi raketiste paigaldamine ja toestamine
2.1.4. Sarrustamine
2.1.5. Betoneerimine ja betooni tihendamine
2.1.6. Lahtirakestamine
...

2.1.7. Betoonpindade järelhooldus
A.2.2 Betoonpõrandate ehitamine
2.2.1 Aluspindade ettevalmistamine betoonpõrandate ehitamiseks
2.2.2. Raketiste ja vuugiprofiilide paigaldamine ja toestamine
2.2.3. Sarrustamine
2.2.4. Põranda betoneerimine
2.2.5. Lahtirakestamine
2.2.6. Mahukahanemisvuukide lõikamine ja täitmine
2.2.7. Betoonipõrandate järelhooldus
A.2.3 Betoonitööde tegemine - seinte, vahelagede, postide ja treppide ehitamine
2.3.1 Aluspindade ettevalmistamine betoonitööde tegemiseks.
2.3.2. Raketiste paigaldamine
2.3.3. Sarruste paigaldamine
2.3.4. Betoneerimistööde tegemine
2.3.5. Lahtirakestamine
2.3.6. Betoonipindade järeltöötlemine ja -hooldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Betoonkonstruktsioonide ehitaja töö nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid ehitusdetaile, töötada sundasendis, ronida tellingutel, redelitel ning konstruktsioonidel. Töö toimub erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes, valdavalt välitingimustes. Betoonkonstruktsioonide ...ehitaja töökeskkonnaga on seotud kõrgendatud risk vigastuste tekkimiseks. Samuti võivad tervisekahjustusi põhjustada tolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuurikõikumised ja tuuletõmbus ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid. Betoonkonstruktsioonide ehitaja peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Betoonimikserid, betoonipumbad, betoonilaoturid, betoonitihendajad, laba-, teemant-, nurk- jm lihvijad, teemantlõikur, sarruse painutuspink, piikvasar, erinevad elektrilised ja mehaanilised käsitööriistad, erinevad mõõteriistad (loodid, nivelliirid jne).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Vajalik on hea tervis, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus. Töö eeldab kohuse- ja vastutustunnet, loogilist mõtlemist, ruumilist kujutlusvõimet, planeerimisoskust, liigutuste täpsust, koormustaluvust, õpivalmidust ning oskust töötada meeskonnas. Vajalik on tehniline taip ning hea koordinatsioo...n.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme betoonkonstruktsioonide ehitaja esmane kutse saadakse kutse andmise õigust omavas kutseõppeasutuses vastava kutsekeskhariduse õppe lõpetamisel.
Märge selle taseme omistamise kohta kantakse õppekava läbimise korral õppuri hinnetelehele.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Betoneerija, armeerija, sarrustaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
4. taseme betoonkonstruktsioonide ehitaja esmase kutse kutsestandardis on kirjeldatud kolme kohustuslikku kompetentsi, samuti betoonkonstruktsioonide ehitaja kutse üldisi läbivaid ja kutsespetsiifilisi läbivaid kompetentse.
Esmase kutse saamiseks peavad olema tõendatud kõik eelpoolnimetatud kompet...
entsid (vahemikus B.2.1-2.5).
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Vundamentide ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib mõõtevahendeid kasutades aluspinna vastavust tööjoonisele ja sobivust järgnevate tööde tegemiseks. Vajaduse korral rajab tasanduskihi ning tihendab selle. Paigaldab projektijärgsed aluskihid (nt geotekstiil).
2. Paigaldab hüdroisolatsiooni- ja soojustusmaterjali vastavalt etteantud tööjoonistele.
3. Märgib juhendamise all maha raketiste asukohad. Komplekteerib ja/või valmistab juhendamisel raketised. Paigaldab, rihib, kinnitab ja toestab puhastatud raketised. Märgib ja paigaldab juhendamise all ning projektist lähtuvalt raketistele avamoodustajad. Töötleb raketiste pinnad (raketis- või vormiõli jne). Vajaduse korral paigaldab raketistele töölavad ja käiguteed.
4. Valmistab sarrused (lõikab, painutab, komplekteerib jne.) vastavalt etteantud joonistele. Paigaldab sarrustamiseks vajalikud fiksaatorid, et tagada sarruste projektijärgne asukoht betoonkonstruktsioonis. Sõltuvalt konstruktsiooni tüübist paigaldab, fikseerib ja kinnitab sarrused või valmis sarruskarkassid. Vajaduse korral teeb rauddetailidele korrosioonitõrjetööd.
5. Kontrollib betoneerimistöödeks vajalike tehniliste seadmete, vajalike kõrgusmärkide ja elektri olemasolu. Veendub, et raketises ei oleks kõrvalisi esemeid (praht, vesi, lumi, jää jne). Valab betoonisegu raketisse ja tihendab selle, järgides konstruktsioonipõhist tehnoloogiat. Kontrollib töö käigus betoonivalu vastavust kõrgusmärkidele ja raketiste järelkontrolli (loodsus, gabariidid, läbivaje jne).
6. Eemaldab betoonijäägid ja betoonivalu ajal kasutusel olnud ajutised abivahendid. Eemaldab toed, sidemed ja kilbid, lähtudes etteantud tööülesandest, raketise eripärast ja betooni kivistumisastmest/lahtirakestamise tugevusest. Puhastab raketised ja nende kinnitusdetailid.
7. Lähtudes etteantud tööülesandest lihvib, katab või võõpab betooni pinnad.

Teadmised:
1) erinevad vundamendiliigid, nende eripära;
2) erinevad raketise liigid, nende paigaldamise põhimõtted;
3) ilmastikutingimuste mõju betoneerimistöödele;
4) betoneerimistööde eripärad talvetingimustes;
5) erinevad betoonisegud, nende omadused ja kasutusvõimalused;
6) sarrustamise põhimõtted;
7) hüdroisolatsiooni- ja soojustusmaterjalide paigaldamise põhimõtted;
8) temperatuuri- ja vajumisvuugid, nende tööpõhimõtted;
9) betoneerimistöödele esitatavaid kvaliteedinõudeid;
10) erinevad korrosioonikaitsevahendeid ja nende kasutamine;
11) betooni hooldusviisid ja selleks kasutatavad vahendid;
12) monolitiseerimine;
13) tööde tegemise järjekord konstruktsioonist ja tehnoloogiast lähtuvalt.

Hindamismeetod(id):
Praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt praktikaaruanne, õpimapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikune hindamine või kombineeritud meetod.
B.2.2 Betoonpõrandate ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette ja vajadusel tihendab aluspinnad vastavalt projektis etteantud kõrgusmärkidele. Vajadusel paigaldab hüdroisolatsiooni ja soojustusmaterjali.
2. Paigaldab ja toestab raketised, vuugiprofiilid ja deformatsioonilindi vastavalt etteantud tööülesandele.
3. Valmistab vastavalt etteantud joonistele sarrused (lõikab, painutab, komplekteerib jne). Paigaldab juhendamise all sarrustamiseks vajalikud fiksaatorid ja abirauad, et tagada sarruste projektijärgse asukoha betoonkonstruktsioonis. Sõltuvalt konstruktsiooni tüübist paigaldab, fikseerib ja kinnitab juhendamise all sarrused või valmis sarruskarkassid.
4. Kontrollib betoneerimistöödeks vajalike tehniliste seadmete, vajalike kõrgusmärkide ja elektri olemasolu. Veendub, et raketises ei oleks kõrvalisi esemeid (praht, vesi, lumi, jää jne). Valab betoonisegu aluspinnale või raketisse ja tihendab selle, järgides konstruktsioonipõhist tehnoloogiat. Kontrollib töö käigus betoonivalu vastavust kõrgusmärkidele ja teeb raketiste järelkontrolli (loodsus, gabariidid, läbivaje jne).
5. Eemaldab betoonijäägid ja betoonivalu ajal kasutusel olnud ajutised abivahendid. Eemaldab toed, sidemed ja kilbid, lähtudes etteantud tööülesandest, raketise eripärast ja betooni kivistumisastmest /lahtirakestamise tugevusest.
6. Märgib maha ja lõikab juhendamisel betooni pinda mahukahanemisvuugid ning täidab need mastiksiga.
7. Lähtudes etteantud tööülesandest kastab, katab või võõpab betooni pinnad.

Teadmised:
1) erinevad raketiste liigid, nende paigaldamise põhimõtted;
2) ilmastikutingimuste mõju betoneerimistöödele;
3) töö eripära talvetingimustes;
4) erinevad betoonisegud, nende omadused ja kasutusvõimalused;
5) sarrustamise põhimõtted;
6) hüdroisolatsiooni- ja soojustusmaterjalide paigaldamise põhimõtted;
7) temperatuuri- ja vajumisvuugid, nende tööpõhimõtted;
8) betoneerimistöödele esitatavad kvaliteedinõuded;
9) erinevad korrosioonikaitsevahendid ja nende kasutamine;
10) betooni hooldusviisid ja selleks kasutatavad vahendid;
11) monolitiseerimine;
12) tööde tegemise järjekord konstruktsioonist ja tehnoloogiast lähtuvalt;
13) betoonitööde jätkamine, töövuugid;
14) erinevad lõppviimistlusega betoonpinnad (terratso, vesilihv).

Hindamismeetod(id):
Praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt praktikaaruanne, õpimapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikune hindamine või kombineeritud meetod.
B.2.3 Betoonitööde tegemine - seinte, vahelagede, postide ja treppide ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalse vaatluse teel ja vastavaid mõõtevahendeid kasutades aluspinna vastavust tööjoonisele ja sobivust järgnevate tööde tegemiseks. Puuduste avastamisel teavitab oma vahetut juhti. Vajaduse korral puhastab aluspinnad ja jätkurauad ning eemaldab mittevajalikud detailid. Vundamentide ehitamisel rajab tasanduskihi ning tihendab selle ning paigaldab projektijärgsed aluskihid (nt geotekstiil, soojustus, hüdroisolatsioon jne).
2. Märgib juhendamise all maha raketiste asukohad ja komplekteerib ja/või valmistab juhendamise all raketised. Paigaldab, rihib, kinnitab ja toestab puhastatud raketised. Märgib ja paigaldab juhendamise all ja projektist lähtuvalt raketistele avamoodustajad. Töötleb raketiste pinnad (raketis- või vormiõli jne) Vajaduse korral paigaldab raketistele töölavad ja käiguteed.
3. Valmistab sarrused (lõikab, painutab, komplekteerib jne) vastavalt etteantud joonistele. Paigaldab sarrustamiseks vajalikud fiksaatorid, et tagada sarruste projektijärgne asukoht betoonkonstruktsioonis. Sõltuvalt konstruktsiooni tüübist paigaldab, fikseerib ja kinnitab sarrused või valmis sarruskarkassid. Vajaduse korral teeb rauddetailidele korrosioonitõrjetööd.
4. Kontrollib betoneerimistöödeks vajalike tehniliste seadmete, kõrgusmärkide ja elektri olemasolu. Veendub, et raketises ei oleks kõrvalisi esemeid (praht, vesi, lumi, jää jne). Valab betoonisegu raketisse ja tihendab selle, järgides konstruktsioonipõhist tehnoloogiat. Kontrollib töö käigus betoonivalu vastavust kõrgusmärkidele ja raketiste järelkontrolli (loodsus, gabariidid, läbivaje jne).
5. Eemaldab betoonijäägid ja betoonivalu ajal kasutusel olnud ajutised abivahendid. Eemaldab toed, sidemed ja kilbid, lähtudes etteantud tööülesandest, raketise eripärast ja betooni kivistumisastmest /lahtirakestamise tugevusest.
6. Lähtudes etteantud tööülesandest lihvib, katab või võõpab betooni pinnad.

Teadmised:
1) erinevad raketiste liigid, nende paigaldamise põhimõtted;
2) ilmastikutingimuste mõju betoneerimistöödele;
3) töö eripära talvetingimustes;
4) erinevad betoonisegud, nende omadused ja kasutusvõimalused;
5) sarrustamise põhimõtted;
6) hüdroisolatsiooni- ja soojustusmaterjalide paigaldamise põhimõtted;
7) temperatuuri- ja vajumisvuugid, nende tööpõhimõtted;
8) betoneerimistöödele esitatavaid kvaliteedinõuded;
9) erinevad korrosioonikaitsevahendeid ja nende kasutamine;
10) betooni hooldusviisid ja selleks kasutatavad vahendid;
11) monolitiseerimine;
12) tööde tegemise järjekord konstruktsioonist ja tehnoloogiast lähtuvalt;
13) erinevad vundamendiliigid, nende eripära;
14) tööstuslikul teel betoonelementide valmistamise tehnoloogia;
15) betoonelementide tööstusliku viimistlemise tehnoloogiad.

Hindamismeetod(id):
Praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt praktikaaruanne, õpimapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikune hindamine või kombineeritud meetod.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4 esmast kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgimine
Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
2) Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete järgimine
Järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, tööprotsessis ja töökoha korrastamisel, arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
3) Esmaabi osutamine
Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
4) Meeskonnatöös osalemine
On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, kohandub meeskonnaga ja on valmis teistelt õppima, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel; tahab, oskab ja julgeb esitada ning kaitsta argumenteeritult oma seisukohti.
5) Tööalaste otsuste vastuvõtmine ja kohanemine muutuvate oludega
Rakendab õpitut järjepidevalt igapäevaelus, planeerib tööd, võtab vastu asjakohaseid otsuseid ja vastutab tehtud otsuste täitmise eest, täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid; on motiveeritud ja sihikindel, kaotamata eneseusku eesmärgini jõudmisel, tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt.
Kohaneb muutuvate oludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet ülesannete täitmiseks.
6) Tööalaste tagasilöökidega toimetulemine
Ebaõnnestumise korral hindab ja kohandab oma käitumist vastavalt olukorrale, küsides nõu kõrgema kvalifikatsiooniga spetsialistilt või oma vahetult juhilt.
7) Tööalase tegevuse planeerimine, täiendõppes osalemine
Analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks ja osaleb kutsealases täiendusõppes.
B.2.5 Betoonkonstruktsioonide ehitaja kutsespetsiifilised läbivad kompetentsid 4

1) Nõuetekohase töökoha korraldamine
Enne töö alustamist korraldab betoonkonstruktsioonideehitaja endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha: ta valib etteantud töö iseloomust juhindudes välja sobivad ja vajalikud töövahendid ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses.
Ladustab juhendamise all vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
2) Materjalide kulu ja tööaja määramine
Ta teeb juhendamise all asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid kasutades tööks vajalikud mõõdistused ja märketööd, juhindudes etteantud tööjoonisest ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse.
3) Koostöö teiste töövõtjatega
Betoonkonstruktsioonide ehitaja arvestab oma töös ka teiste samal objektil töötavate töövõtjatega. Hoiab oma töökoha puhtana ja korras.
4) Töövahendite kasutamine ja hoiustamine
Betoonkonstruktsioonide ehitaja kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult – ta korrastab ja puhastab oma töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid. Probleemide või rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti.

Betoonkonstruktsioonide valmistaja läbivad teadmised:
1) üldehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid;
2) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad erisused betoonitööde tegemisel
tulenevad teostatavate tööde eripärad;
3) esmaabi andmine õnnetuspaigal;
4) jäätmekäitlus- ja keskkonnaohutusnõuded ehitustöödel;
5) betoonitöödeks vajalikud töövahendid ja seadmeid, nende käsitsemise põhimõtted;
6) betoonitöödeks vajalikud mõõteriistad (nt nivelliir, mõõdulatt, lood, mõõdulint jne), nende käsitsemise põhimõtted;
7) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
8) tööjooniste lugemise oskus;
9) materjaliarvutuse alused;
10) kehtivad kvaliteedinõuded betoonitöödele;
11) materjalide ladustamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-18012013-4.3/4k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.01.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Betoonkonstruktsioonide ehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7114 Betoneerijad, betoonpindade viimistlejad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Jaak Kleinberg Skanska EMV AS
Kalev Ramjalg Roxor Ehitus
Priit Alas Anmeri OÜ
Tarmo Laaban Tallinna Ehituskool
Tõnu Peipman IB Printsiip OÜ
Vahur Külm AS Columbia-Kivi

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist