Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Korteriühistujuht, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Nimetus: ET: Korteriühistujuht, tase 4
EN: Manager of multi-apartment association, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 18.01.2013
Kehtib kuni: 09.06.2015
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Korteriühistujuht töötab korteri- või hooneühistus (edaspidi ühistu) või korterelamute haldamisega tegelevas ettevõttes. Tema tööülesanded on ühistu juhtimine ja korterelamu majandamise säästlik ja plaanipärane kavandamine ja korraldamine. Ta lähtub oma töös korteriomanike tahtest, pöörates suurt t...ähelepanu ühistusisesele suhtluskorraldusele. Korteriühistujuht töötab ja võtab vastu otsuseid iseseisvalt. Oskusteavet nõudvate otsuste ja küsimuste korral konsulteerib vastava ala spetsialistidega.
Selles kutsestandardis kirjeldatud tegevusnäitajad on koostatud kinnisvara korrashoiu valdkonna standardis EVS 807 esitatud tegevuste klassifikaatorit silmas pidades.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise strateegiline korraldamine
2.1.1. Pikaajalise investeeringute ajakava koostamine
2.1.2. Ühistu pikaajalise majanduskava koostamine ja elluviimise korraldamine
A.2.2 Korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise taktikaline korraldamine
2.2.1. Korte...
relamu tehniliste ülevaatuste juhtimine
2.2.2. Hooldusraamatu ja hoone/kinnistu passi pidamine
2.2.3. Korterelamu hoolduskorralduse ettevalmistamine
2.2.4. Majandusaasta kava koostamine
2.2.5. Tugiteenuste korraldamine
2.2.6. Kinnisvara korrashoiu teenuste hangete korraldamine, lepingute haldamine ja korrashoiuteenuste järelevalve
2.2.7. Avariide likvideerimise korraldamine
2.2.8. Tarbimisteenuste korraldamine
2.2.9. Aruannete koostamine ja edastamine
2.2.10. Väikesemahuliste ehitus- ja renoveerimistööde korraldamine
A.2.3 Korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise operatiivne korraldamine
2.3.1. Ohutus- ja evakuatsiooninõuete täitmise korraldamine
2.3.2. Korrashoiutegevuste kuluanalüüsi tegemine
2.3.3. Elanike nõustamine
2.3.4. Üldkoosoleku korraldamine
2.3.5. Ühistu esindamine
2.3.6. Sisekommunikatsiooni ja ühistegevuste korraldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökeskkond on muutuv, töötada tuleb nii sise- kui väliskeskkonnas, mistõttu on vajalik hea tervis ja füüsiline vastupidavus. Iga hallatav objekt (korterelamu kinnistu) on arhitektuuriliste eripärade ja omanike soovide tõttu erinev ning nõuab personaalset lähenemist.
Tööaeg on otseses sõltuvuses ...
probleemidest kinnistul, mistõttu peab arvestama, et mõnikord tuleb tööülesandeid täita ka väljaspool tööaega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Korteriühistujuht kasutab oma töös tavapäraseid bürootöö- ja kommunikatsioonivahendeid, kontoritarkvara, mõõtmis- ja kontrollseadmeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Korteriühistujuhi kutsealal töötamine eeldab inimeselt teenindus- ja suhtlemisvalmidust ning avatust. Korterelamu elanikega suhtlemine nõuab meeldivat ja viisakat käitumisstiili, rahulikku meelt, kannatlikkust, paindlikkust ning lugupidamist erinevuste suhtes (etnilised, kultuurilised ja religioosse...d erinevused, erivajadused jne).
Kutsealal töötamist toetavateks isikuomadusteks on planeerimis-, organiseerimis- ja juhtimisoskus, täpsus, hoolikus, kohusetunne ja ausus, enesedistsipliin ja usaldatavus. Samuti tuleb erinevates olukordades kasuks pingetaluvus ja enesekehtestamise võime.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Korteriühistujuhina töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ning kes on oma kutseoskused omandanud kutsealase täienduskoolituse kursustel ning tööpraktikaga.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Majahaldur, elamuhaldur, korteriühistu tegevjuht, korteriühistu juhatuse liige.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Korteriühistujuht, tase 4 kutsestandardis on kirjeldatud 3 kohustuslikku kutsespetsiifilist ning korteriühistujuhi kutset läbivat üldist kompetentsi.
Selle kutse taotlemisel on vajalik kõikide kohustuslike kompetentside (B.2.1. - B.2.3) ning korteriühistujuhi kutset läbiva kompetentsi (B.2.4) tõen...
damine.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise strateegiline korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Koostab ühistu majandustegevuse analüüsi alusel ettepanekud pikaajaliste (mitte vähem kui 3 a) strateegiliste otsuste tegemiseks (investeeringud suuremahulistesse renoveerimistöödesse: fassaad, katus, tehnosüsteemid, kinnistu haljastus- ja arendustööd jne).
2. Koostab korteriomanike vajadustest lähtudes ühistu pikaajalise strateegilise majanduskava koos vajalike mahtude, töökirjelduste ja riskide analüüsiga. Korraldab ühistu pikaajalise strateegilise majanduskava elluviimist.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik eksam (teoreetiliste teadmiste test), etteantud teemal tasemetöö koostamine ja kaitsmine (suuline eksam, intervjuu), tõendamine dokumentide alusel.
B.2.2 Korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise taktikaline korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab korterelamus ja selle juurde kuuluval kinnistul regulaarseid tehnilise seisundi ülevaatusi.
2. Korraldab hoone/kinnistu passi ja hooldusraamatu koostamist ja täiendamist.
3. Selgitab välja korterelamu seadmete hooldusvajaduse ja koostab hooldusgraafikud, lähtudes seadmete kasutamis- ja hooldusjuhenditest.
4. Koostab järgneva majandusaasta kava (kuni 1 a), analüüsides korterelamu tehnilist ja ühistu majanduslikku seisukorda.
5. Korraldab tugiteenuseid (valveteenus, parkimine, teenused ruumide kasutamisel jne) korterelamus.
6. Korraldab tehnohooldus- ja heakorratööde ning tugiteenuste osutamise hankeid ja sõlmib lepinguid ning haldab lepingute registrit. Korraldab korterelamus ja selle juurde kuuluval kinnistul järelevalvet korrashoiutöid tegevate ettevõtjate lepinguliste tegevuste üle.
7. Korraldab korterelamus tehniliste avariiolukordade lokaliseerimise.
8. Korraldab tarbimisteenuste osutamist korterelamus; peab läbirääkimisi tarbimisteenuste pakkujatega korteriomanike ja -kasutajate soovitud tingimuste tagamiseks.
9. Koostab vajalikke aruandeid (sh majandustegevuse aastaaruanne) ja esitab need piisavate selgitustega korteriomanikele ja/või ametiasutustele.
10. Korraldab korterelamule tehtavate ehitus- ja renoveerimistööde tellimist, järelevalvet ja garantiitoiminguid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik eksam (teoreetiliste teadmiste test), etteantud teemal tasemetöö koostamine ja kaitsmine (suuline eksam, intervjuu), tõendamine dokumentide alusel.
B.2.3 Korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise operatiivne haldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib seadusega ettenähtud korras korterelamu kasutamisega seotud ohutus- ja evakuatsioonijuhenditest kinnipidamist.
2. Korraldab arvestinäitude laekumist ning analüüsib nende alusel tarbimisteenuste tegelikku kulu, võrdleb seda nõutava/soovitavaga; vajaduse korral konsulteerib erialaspetsialistidega ja teeb ettepanekuid olukorra tõhustamiseks, lähtudes kasutajale sobilikust sisekliimast. Teeb pidevat kulukontrolli, võrdleb tegelikke tulemusi majanduskavaga, annab hinnangu olukorrale ja teeb vajaduse korral ettepanekuid majanduskava korrigeerimiseks.
3. Ühistu juhtimisel nõustab elanikke sotsiaalabi, juriidiliste ja muude teenuste kättesaadavuse osas; korraldab tööd võlglastega ja suhtleb nendega tekkinud olukorra üksikasjade selgitamiseks.
4. Valmistab ette ühistu üldkoosolekud (infomaterjalid, ruumid, teavitamine); vajaduse korral juhatab või protokollib koosolekut.
5. Suhtleb korteriomanike nimel ja huvides kõigi korterelamus või ühistu tegevuses ilmneda võivate probleemide osas ametiasutuste ja/või eraõiguslike isikutega.
6. Tagab ühistus toimiva sisekommunikatsiooni. Vajaduse korral kaasab elanikke ühistesse ettevõtmistesse ja korraldab sotsiaalse eesmärgiga üritusi.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik eksam (teoreetiliste teadmiste test), etteantud teemal tasemetöö koostamine ja kaitsmine (suuline eksam, intervjuu), tõendamine dokumentide alusel.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Korteriühistujuht, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
Kutse-eetika põhimõtete järgimine:
1. Korteriühistujuht, tase 4 juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, kinnisvara korrashoiu valdkonna üldtunnustatud heast tavast ja ühistu kodukorrast.
2. Orienteerub oma tegevuses korterelamu elanike rahulolule ja kogukondlikule heaolule.
3. On valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtub sallivalt eluhoiakute ja -väärtuste mitmekesisusse.
4. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi ning on oma sõnades ja tegudes ühtne. Näitab üles initsiatiivi projektide algatamisel ning vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi nende elluviimisel.
Meeskonnatöövalmidus:
1. Korteriühistujuhina töötav isik suudab töötada multidistsiplinaarses ja -rahvusvahelises keskkonnas. Ta on võimeline kohandama oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega.
2. Ta on algatusvõimeline ja täidab oma tööülesandeid enesekindlalt.
3. Korteriühistujuht suudab operatiivselt hinnata kujunenud olukordi ning tekkinud konflikte ja käituda adekvaatselt.
Enesearendamine, elukestva õppe protsessis osalemine:
1. Korteriühistu juht kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase enesetäiendamise, kasutades ära pakutavad arengu- ja koolitusvõimalused.
2. Ta on kursis tehnoloogiliste muutustega ühiskonnas ning ehitus- ja kinnisvarasektoris ning panustab innovatsioonile ja loovusele suunatud enesearendamisele.
Keskkonnahoidlikkus:
1. Korteriühistu juht mõistab rohelist mõtteviisi oma tegevusvaldkonnas.
2. Mõistab energia- ja ressursside säästmise võimalusi ning vajalikkust kinnisvarakeskkonnas ning toimib vastavalt nendele (paberivaba kontor jne).
3. Mõistab oma tegevuse mõju jätkusuutliku kinnisvarakeskkonna kujundamisele.
4. Mõistab miljööväärtusliku elukeskkonna kujundamise ja säilitamise vajalikkust.
Keelteoskus:
1. Korteriühistu juht, tase 4 sõnastab oma tööülesannete täitmisega seotud mõtteid terminoloogiliselt korrektses eesti keeles (nõutav tase C1).
2. Korteriühistujuht, tase 4 on võimeline tööalaselt suhtlema vene ja inglise keeles (vähemalt tasemel A1) ning soovitatavalt veel ühes võõrkeeles (nt soome keeles). (Vt lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“).
Arvutioskus:
1. 4. taseme korteriühistujuht on võimeline kasutama kontoritarkvara tasemel AO1-AO4 ja AO7. (Vt lisa 3 „Arvuti kasutamise oskused“).

Teadmised:
1. Mõistab korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise aktuaalseid probleeme ja arenguid.
2. Omab vajalikke baasteadmisi ühistu renoveerimis- ning tehnohooldustööde
korraldamiseks.
3. Mõistab suhtlemise vajalikkust ühistu majandamisel ja juhtimisel.
4. Tunneb erialast seadusandlust ja termineid, on valmis osalema erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires.
5. Tunneb ja oskab sobilikke meetodeid ja vahendeid kasutades koguda iseseisvalt informatsiooni korterelamu kohta, valdab selleks vajalikku suhtlusoskust ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid.
6. Mõistab ühistu tegevusega seotud õiguslikke dokumente, oskab juhtida ühistu majandustegevust.
7. Oskab lugeda ja aru saada tehnilisest dokumentatsioonist (ehitusprojektid, seadmete tehnohooldusjuhendid jne).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-18012013-4.5/5k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 21
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.01.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Kinnisvarateenused
Kutse grupp: Kinnisvara haldur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
333 Äriteenuste agendid
3334 Kinnisvaramaaklerid ja -haldurid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: L KINNISVARAALANE TEGEVUS
68 Kinnisvaraalane tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 4 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jüri Kröönström Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit
Meelis Pääro Armel Ehitus OÜ
Birgit Hüüs Kaitsevägi
Anu Sarnet Eesti Korteriühistute Liit
Marit Otsing Eesti Korteriühistute Liit
Jaanus Luhaäär Eesti Korteriühistute Liit
Roode Liias ekspert, Tallinna Tehnikaülikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist