Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Korteriühistu juht, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Korteriühistu juhi 4. taseme kutsestandard on välja töötatud:
a) Isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks
b) Erialaste täiendkoolituste...
õppekavade aluseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Korteriühistu juht, tase 4
EN: Manager of multi-apartment association, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.06.2017
Kehtib kuni: 14.06.2022
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uuendamise käigus tehtud muudatused:
a) A-osasse lisandus lahter A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks.
01.01.2018.a jõustub uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus, mille § 28 lg sätestab et majahaldurina tegutsevatel isikutel peab edaspidi olema kinnisvarahalduri, korteriühistujuhi või korterelamuhalduri kutse kutseseaduse tähenduses.
b) Sisulisi muudatusi kompetentsidesse ei tehtud, mõnedes tegevusnäitajates on sõnastust keelelise korrektsuse eesmärgil muudetud.
c)...
Täpsustatud on keeleoskuse nõudeid: varasem riigikeele oskuse kõrge nõue C1 on toodud allapoole, eesti keelt mitte emakeelena rääkivatele isikutele on riigikeele oskuse nõue määratletud tasemega B1.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Korteriühistujuht töötab korteri- või hooneühistus (edaspidi ühistu) või korterelamute haldamisega tegelevas ettevõttes. Tema tööülesanded on ühistu juhtimine ja korterelamu majandamise säästlik ja plaanipärane kavandamine ja korraldamine. Ta lähtub oma töös korteriomanike tahtest, pöörates suurt tä...helepanu ühistusisesele suhtluskorraldusele. Korteriühistujuht töötab ja võtab vastu otsuseid iseseisvalt. Oskusteavet nõudvate otsuste ja küsimuste korral konsulteerib vastava ala spetsialistidega.
Selles kutsestandardis kirjeldatud tegevusnäitajad on koostatud kinnisvara korrashoiu valdkonna standardis EVS 807 esitatud tegevuste klassifikaatorit silmas pidades.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise strateegiline korraldamine
1. Pikaajalise investeeringute ajakava koostamine
2. Ühistu pikaajalise majanduskava koostamine ja elluviimise korraldamine

A.2.2 Korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise taktikaline korraldamine
1. Korterelamu teh...
niliste ülevaatuste juhtimine
2. Hooldusraamatu ja hoone/kinnistu passi pidamine
3. Korterelamu hoolduskorralduse ettevalmistamine
4. Majandusaasta kava koostamine
5. Tugiteenuste korraldamine
6. Kinnisvara korrashoiu teenuste hangete korraldamine, lepingute haldamine ja korrashoiuteenuste
7. järelevalve
8. Avariide likvideerimise korraldamine
9. Tarbimisteenuste korraldamine
10. Aruannete koostamine ja edastamine
11. Väikesemahuliste ehitus- ja renoveerimistööde korraldamine

A.2.3 Korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise operatiivne korraldamine
1. Ohutus- ja evakuatsiooninõuete täitmise korraldamine
2. Korrashoiutegevuste kuluanalüüsi tegemine
3. Elanike nõustamine
4. Üldkoosoleku korraldamine
5. Ühistu esindamine
6. Sisekommunikatsiooni ja ühistegevuste korraldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökeskkond on muutuv, töötada tuleb nii sise- kui väliskeskkonnas, mistõttu on vajalik hea tervis ja füüsiline vastupidavus. Iga hallatav objekt (korterelamu kinnistu) on arhitektuuriliste eripärade ja omanike soovide tõttu erinev ning nõuab personaalset lähenemist.
Tööaeg on otseses sõltuvuses ...
probleemidest kinnistul, mistõttu peab arvestama, et mõnikord tuleb tööülesandeid täita ka väljaspool tööaega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Korteriühistujuht kasutab oma töös tavapäraseid bürootöö- ja kommunikatsioonivahendeid, kontoritarkvara, mõõtmis- ja kontrollseadmeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Korteriühistujuhi kutsealal töötamine eeldab inimeselt teenindus- ja suhtlemisvalmidust ning avatust. Korterelamu elanikega suhtlemine nõuab meeldivat ja viisakat käitumisstiili, rahulikku meelt, kannatlikkust, paindlikkust ning lugupidamist erinevuste suhtes (etnilised, kultuurilised ja religioosse...d erinevused, erivajadused jne).
Kutsealal töötamist toetavateks isikuomadusteks on planeerimis-, organiseerimis- ja juhtimisoskus, täpsus, hoolikus, kohusetunne ja ausus, enesedistsipliin ja usaldatavus. Samuti tuleb erinevates olukordades kasuks pingetaluvus ja enesekehtestamise võime.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Korteriühistujuhina töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ning kes on oma kutseoskused omandanud kutsealase täienduskoolituse kursustel ning tööpraktikaga.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Majahaldur, elamuhaldur, korteriühistu tegevjuht, korteriühistu juhatuse liige.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Korteriomandi- ja korteriühistuseadusest tulenevad nõuded korteriühistujuhile valitseja juures majahaldurina tegutsemisel.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks on vajalik tõendada kõik kompetentsid (B.2.1-B.2.4).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise strateegiline korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Koostab ühistu majandustegevuse analüüsi alusel ettepanekud pikaajaliste (mitte vähem kui 3 a.) strateegiliste otsuste tegemiseks (investeeringud suuremahulistesse renoveerimistöödesse: fassaad, katus, tehnosüsteemid, kinnistu haljastus- ja arendustööd jne).
2. Koostab korteriomandite omanike vajadustest tulenevalt ühistu pikaajalise strateegilise majanduskava koos vajalike mahtude, töökirjelduste ja riskide analüüsiga. Korraldab ühistu pikaajalise strateegilise majanduskava elluviimist.
B.2.2 Korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise taktikaline korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab korterelamus ja selle juurde kuuluval kinnistul regulaarseid tehnilise seisundi ülevaatusi.
2. Vajadusel korraldab hoone/kinnistu passi ja hooldusraamatu koostamist ja täiendamist.
3. Selgitab välja korterelamu seadmete hooldusvajaduse ja koostab hooldusgraafikud, lähtudes seadmete kasutamis- ja hooldusjuhenditest.
4. Koostab järgneva majandusaasta kava (kuni 1 a.), analüüsides korterelamu tehnilist ja ühistu majanduslikku seisukorda.
5. Korraldab tugiteenuseid (valveteenus; parkimine, teenused ruumide kasutamisel jne) korterelamus.
6. Korraldab tehnohooldus- ja heakorratööde ning tugiteenuste osutamise hankeid ja sõlmib lepinguid ning haldab lepingute registrit. Korraldab korterelamus ja selle juurde kuuluval kinnistul järelevalvet korrashoiutöid tegevate ettevõtjate lepinguliste tegevuste üle.
7. Korraldab korterelamus tehniliste avariiolukordade lokaliseerimise ja likvideerimise.
8. Korraldab tarbimisteenuste osutamist korterelamus; peab läbirääkimisi tarbimisteenuste pakkujatega korteriomandite omanike ja -kasutajate poolt soovitud tingimuste tagamiseks.
9. Koostab vajalikke aruandeid (sh majandustegevuse aastaaruanne) ja esitab need piisavate selgitustega korteriomandite omanikele ja/või ametiasutustele.
10. Korraldab korterelamule tehtavate ehitus- ja renoveerimistööde tellimist, järelevalvet ja garantiitoiminguid.
B.2.3 Korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise operatiivne korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib seadusega ettenähtud korras korterelamu kasutamisega seotud ohutus- ja evakuatsioonijuhenditest kinnipidamist.
2. Korraldab arvestite näitude laekumise ning analüüsib nende alusel tarbimisteenuste tegelikku kulu, võrdleb seda nõutavaga/soovitavaga; vajadusel konsulteerib erialaspetsialistidega ja teeb ettepanekuid olukorra tõhustamiseks lähtudes kasutajale sobilikust sisekliimast. Viib läbi pidevat kulukontrolli, võrdleb tegelikke tulemusi majanduskavaga, annab hinnangu olukorrale ja teeb vajadusel ettepanekuid majanduskava korrigeerimiseks.
3. Jälgib ja korraldab korteriomanike korteriomandiga seonduvate kohustuste täitmist ja õiguste nõudmist. Ühistu juhtimise käigus nõustab elanikke ka sotsiaalabi, juriidiliste ja muude teenuste kättesaadavuse osas.
4. Valmistab ette ühistu üldkoosolekud (infomaterjalid, ruumid, teavitamine); vajadusel juhatab või protokollib koosoleku käiku.
5. Suhtleb korteriomandite omanike nimel ja huvides kõigi korterelamus või ühistu tegevuses ilmneda võivate probleemide osas erinevate ametiasutuste ja/või eraõiguslike isikutega.
6. Tagab ühistus toimiva sisekommunikatsiooni olemasolu. Vajadusel kaasab elanikke ühiste ettevõtmiste läbiviimisse ja korraldab sotsiaalse eesmärgiga üritusi.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Korteriühistujuht, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
a) Kutse-eetika põhimõtete järgimine
Juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest (eelkõige korteriomandi- ja korteriühistuseadusest, ehitusseadustiku ja võlaõigusseaduse vastavatest sätetest), kinnisvara korrashoiu valdkonna üldtunnustatud heast tavast ja ühistu kodukorrast.
Orienteerub oma tegevuses korterelamu elanike rahulolule ja kogukondlikule heaolule.
Suhtub sallivalt eluhoiakute ja -väärtuste mitmekesisusse.
Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi ning on oma sõnades ja tegudes ühtne. Näitab üles initsiatiivi projektide algatamisel ning vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi nende elluviimisel.
b) Meeskonnatöövalmidus
Suudab töötada multidistsiplinaarses ja –rahvusvahelises keskkonnas ja on võimeline kohandama oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega. Suudab operatiivselt hinnata kujunenud olukordi ning ilmnevaid konflikte ning käituda adekvaatselt.
c) Enesearendamine, elukestva õppe protsessis osalemine
Korteriühistu juht kasutab tööülesannete lahendamiseks oma olemasolevaid valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase täiendamise, kasutades ära pakutavad arengu- ja koolitusvõimalused.
Ta on kursis tehnoloogiliste muutustega ühiskonnas ning ehitus- ja kinnisvarasektoris.
d) Keskkonnahoidlikkus
Mõistab „rohelist mõtteviisi“ oma tegevusvaldkonnas, energia- ja ressursside säästmise võimalusi ning vajalikkust kinnisvarakeskkonnas ning toimib vastavalt nendele (paberivaba kontor jne.). Mõistab oma tegevuse mõju jätkusuutliku kinnisvarakeskkonna kujundamisele. Saab aru miljööväärtusliku elukeskkonna kujundamise ja säilitamise vajalikkusest.
e) Keeleoskus
Väljendab ennast suuliselt ja kirjalikult grammatiliselt ja terminoloogiliselt korrektses emakeeles. Eesti keelt võõrkeelena kasutaja peab eesti keelt valdama vähemalt tasemel B1.
f) Arvutioskus
Arvuti kasutamise oskused: Baasmoodul: Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus, standardmoodul: IT turvalisus ja Koostöö internetis.

Teadmised:
a) Korterelamu majandamise ja ühistu juhtimise alused;
b) Baasteadmised ühistu renoveerimis- ning tehnohooldustöödest;
c) Erialane seadusandlus, standardid ja terminid,
d) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad;
e) Korteriühistu haldamisega kaasnev tehniline dokumentatsioon (ehitusprojektid, seadmete tehnohooldusjuhendid jne).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-19062017-1.3/7k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.06.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Kinnisvarateenused
Kutse grupp: Kinnisvara haldur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
333 Äriteenuste agendid
3334 Kinnisvaramaaklerid ja -haldurid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: L KINNISVARAALANE TEGEVUS
68 Kinnisvaraalane tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anu Sarnet Eesti Korteriühistute Liit
Marit Otsing Eesti Korteriühistute Liit
Jüri Kröönström Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit
Peeter Lauring 13 KÜ-d Tapa linnas
Jaanus Luhaäär KÜ Nõlvaku 1 ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist