Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raamatukoguhoidja, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Nimetus: ET: Raamatukoguhoidja, tase 7
EN: Librarian, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.03.2013
Kehtib kuni: 21.11.2017
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raamatukoguhoidja töö sisu on kogude kujundamine, säilitamine ja inforessursside vahendamine, tagades nii raamatukogu kasutajate vajaduste täitmise kui ka kultuuripärandi säilimise tulevastele põlvkondadele.

Raamatukoguhoidja töö peamine eesmärk on pakkuda kõrgetasemelist raamatukogu- ja infotee...
nust kõikidele teabevajajatele, võimaldades juurdepääsu hästi komplekteeritud ja korrastatud inforessurssidele, olenemata infokandjast. Raamatukoguhoidja osaleb Eesti rahvusliku teabevaramu loomisel, rahvusvahelises infovahetuses ning toetab õppe-, teadus- ja arendustegevust, elukestvat õpet ja kultuuridevahelist suhtlemist. Tulemuslik töö eeldab pidevat enesetäiendamist. Oluline on valmisolek raamatukogu- ja infotööd tutvustada. Töö eeldab osalemist eriala arendus- või teadustegevuses.

Raamatukoguhoidja, tase 7 on tippspetsialist töölõikudes, mis nõuavad teoreetilisi teadmisi raamatukogu- ja infoteaduses ning nende rakendamise oskust. Töö eeldab pädevust inimeste ja ressursside juhtimisel ning koosneb tööosadest ja -ülesannetest, mis nõuavad iseseisvat otsustamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kogude kujundamine
1.1. Infovajaduse väljaselgitamine ja kogutava info valimine
1.2. Teavikute hankimine
1.3. Teavikute kustutamine
1.4. Kogude inventuuri läbiviimine
A.2.2 Kogude töötlemine
2.1. Teavikute arvelevõtmine
2.2. Teavikute kataloogimine (kirjeldamine, liigitamine, märksõ...
nastamine) ja bibliografeerimine
2.3. Teavikute raamatukogunduslik töötlemine
A.2.3 Kogude säilitamine
3.1. Kogude säilitustingimuste jälgimine ja parendamine
3.2. Teavikute seisundi jälgimine ja parendamine
A.2.4 Lugejateenindus; Andmekogude loomine ja vahendamine
4.1. Erinevate teenindusviiside rakendamine (nt teavikute kohalkasutus või kojulaenutus, raamatukogudevaheline laenutus, jm)
4.2. Erinevate raamatukogu- ja infoteenuste vahendamine (nt teatmeteenindus, elektrooniline dokumendiedastus, valikteadistus, eritingimustes ja erivajadustega inimeste teenindamine, bibliograafiate ja referaatväljaannete koostamine jm).
4.3. Kogude ja teenuste tutvustamine (sh kasutajakoolitus, näituste ja teiste ürituste korraldamine, teavitusmaterjalide koostamine jm)
4.4. Inforessursside loomine
A.2.5 Arendustegevus
5.1. Raamatukogude ja teiste asutuste ning organisatsioonide vahelises rahvusvahelises koostöös osalemine
5.2. Raamatukogude ja teiste asutuste ning organisatsioonide vahelises siseriiklikus koostöös osalemine
5.3. Raamatukogu- ja infoteenuse arendamine
5.4. Koostöövõrgustiku haldamine ja arendamine strateegiliste partneritega (nt ülikoolid, kutse- ja eriala liidud, valitsusasutused, KOV jne)
A.2.6 Juhtimine
6.1. Eelarve koostamine, selle täitmine ja täitmise jälgimine
6.2. Tööprotsesside kavandamine, korraldamine ja hindamine
6.3. Personali planeerimine, töö analüüsimine (töökohtade kavandamine, ametikoha kirjeldamine (ametinõuete, töökirjelduste ja ametijuhendite väljatöötamine)), personali värbamine ja valik
6.4. Personali töösoorituse hindamine, arendamine ja motiveerimine
6.5. Raamatukogu arengupoliitika ja -strateegiate (kommunikatsioon, turundus, säilitus jm) ning -kavade koostamine ja elluviimine
6.6. Varade haldamine
6.7. Aruandlus

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raamatukoguhoidjad töötavad üldjuhul siseruumides: lugemissaalides, hoidlates ja muudes tööruumides.
Töö iseloom võib olla kas rutiinne või vahelduv, sisaldades mitmesuguseid tööülesandeid.
Tööaja korraldus võib olla kindlalt fikseeritud tööaja alguse ja lõpu sätestamisega või paindlikult summeer...
itud tööajakava alusel (töötamine puhkepäevadel).
Võib esineda allergiarisk (tolm, trükivärv jne).

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Raamatukoguhoidja põhitöövahendiks on arvuti ja spetsiaalne tarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) analüüsi- ja üldistamisvõime;
2) empaatiavõime;
3) kohanemisvõime ja pingetaluvus;
4) õpivalmidus;
5) täpsus;
6) kohusetunne;
7) vastutustunne;
8) koostöövalmidus;
9) iseseisvus;
10) suhtlemisoskus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Raamatukoguhoidja, tase 7 kutse antakse pärast magistriõppe õppekava täiemahulist läbimist.

Raamatukoguhoidja, tase 7 kutsetunnistust on võimalik taotleda kutsealal töötaval inimesel, kel on läbitud täies mahus magistriõppe õppekava või omandatud sellega võrdsustatud haridus:
-raamatukogundus...
es või infoteadustes (kui magistrikraadi omistamisest on möödunud 5 või rohkem aastat, on nõutav kutsealane täienduskoolitus);
- muul erialal ning on läbitud raamatukoguhoidja kutsekoolitus või sooritatud kutseeksam; kui kutsekoolitusest või kutseeksami sooritamisest on möödunud 5 või rohkem aastat, siis on nõutav kutsealane täienduskoolitus.

Nõuded töökogemusele ja täienduskoolitusele on toodud kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Direktor/raamatukogu juhataja ja osakonna/sektori/keskuse/haruraamatukogu juhataja, peaspetsialist, raamatukoguhoidja, referent/ainespetsialist, komplekteerija, konsultant, digiteerija, lugejateenindaja, kataloogija, bibliograaf, liigitaja-märksõnastaja, infospetsialist.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Rahvaraamatukogu seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/12798044
Kooliraamatukogude töökorralduse alused: https://www.riigiteataja.ee/akt/13351557
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.6 ja B.2.7 (läbiv kompetents) tõendamine.
Raamatukoguhoidja, tase 7 kutsetunnistuse taotlemisel peavad olema tõendatud kõik kompetentsid vahemikus B.2.1 – B.2.6 ja B.2.7 (läbiv kompetents). Taseme tõendanud taotlejale väljastatakse kutset...
unnistus.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kogude kujundamine 7

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja ja valib kogutava info, lähtudes raamatukogu eesmärkidest ja sihtrühmade infovajadusest;
2) koostab kogude kujundamise juhend- ja alusdokumentatsiooni;
3) korraldab teavikute hankimist, rakendades selleks erinevaid komplekteerimise viise (ost, vahetus, annetus jne) ja allikaid (raamatukauplused, kirjastused jne);
4) otsustab teaviku kogust kustutamise ning korraldab selle eemaldamise kogust lähtuvalt vajadusest (teavik lagunenud, kadunud, aegunud vm) ja vastavalt raamatukogus kehtestatud reeglitele;
5) korraldab inventuuri ja dokumentatsiooni vormistamise.

Teadmised:
1) tunneb kogude kujundamise põhimõtteid;
2) tunneb infovajaduse väljaselgitamine meetodeid;
3) omab ülevaadet ilmunud või ilmumisel olevatest teavikutest;
4) teab komplekteerimise viise ja allikad;
5) tunneb intellektuaalse omandi kaitset reguleerivad dokumente (sh autoriõiguse seadust);
6) tunneb riigihangete seadust;
7) tunneb raamatukogude komplekteerimiskoostöö printsiipe;
8) teab kogude paigutusviise;
9) tunneb teavikute kogust eemaldamise põhimõtteid;
10) teab inventuuri läbiviimise korda.

Hindamismeetod:
Dokumentide alusel:
- tunnistus või tõend koolitustel osalemise kohta koos läbitud tundide arvuga
- enesehindamine
- õpimapp
ja vajaduse korral taotleja vestlus kutsekomisjoniga.
B.2.2 Kogude töötlemine 7

Tegevusnäitajad:
1) võtab teavikud arvele, lähtudes raamatukogude tööd reguleerivatest eeskirjadest ja kogude arvestuse juhendist;
2) kataloogib teavikuid, järgides rahvusvahelisi kataloogimis- ja kirjeldamisreegleid ning elektronkataloogimise vorminguid (ISBD, angloameerika kataloogimisreeglid, MARC);
3) kasutab oma töös Eesti märksõnastikku ja universaalset kümnendliigitust (UDK) ning raamatukogu infosüsteemi (URRAM, RIKS, Millennium jt);
4) töötleb ja/või korraldab teavikute raamatukogunduslikku töötlemist vastavalt kehtestatud korrale.

Teadmised
1) tunneb rahvusvahelisi kataloogimis- ja kirjeldamisreegleid ning elektronkataloogimise vorminguid (ISBD, angloameerika kataloogimisreeglid, MARC);
2) tunneb raamatukoguinfosüsteemides kasutatavaid metaandmete standardeid;
3) tunneb Eesti Märksõnastikku ja universaalset kümnendliigitust (UDK);
4) tunneb raamatukogus kasutatavaid infosüsteeme URRAM, RIKS, Millennium jt.).

Hindamismeetod:
Dokumentide alusel:
- tunnistus või tõend koolitustel osalemise kohta koos läbitud tundide arvuga
- enesehindamine
- õpimapp
ja vajaduse korral taotleja vestlus kutsekomisjoniga.
B.2.3 Kogude säilitamine 7

Tegevusnäitajad:
1) jälgib regulaarselt säilitustingimuste (temperatuur, õhuniiskus jm tegurid) vastavust normidele ja vajaduse korral võtab kasutusele meetmed kogude säilimise tagamiseks või korraldab antud tegevusi;
2) jälgib teavikute seisundit, vajadusest ja ressurssidest lähtudes korraldab teaviku ennistamise (uuesti köitmine, restaureerimine, konserveerimine, reprodutseerimine jne.).

Teadmised:
1) teab kogude säilitustingimuste norme;
2) tunneb teavikute ennistamise ja reprodutseerimise võimalusi;
3) tunneb erinevaid teavikute elektroonilise kaitse süsteeme.

Hindamismeetod:
Dokumentide alusel:
- tunnistus või tõend koolitustel osalemise kohta koos läbitud tundide arvuga
- enesehindamine
- õpimapp
ja vajaduse korral taotleja vestlus kutsekomisjoniga.
B.2.4 Lugejateenindus; andmekogude loomine ja vahendamine 7

Tegevusnäitajad:
1) korraldab erinevate teenindusviiside rakendamist ja/või rakendab neid lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja raamatukogu kasutamise eeskirjast;
2) kasutab erinevaid suhtlemisviise kasutajasõbraliku teeninduskeskkonna loomiseks (sh erivajadustega ja erineva kultuuritaustaga inimestele), suudab probleeme ennetada ning konfliktidega toime tulla, käsitleb kaebusi ja pretensioone;
3) korraldab erinevate raamatukogu- ja infoteenuste vahendamist ja/või vahendab neid lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja raamatukogu kasutamise eeskirjast;
4) korraldab kasutajakoolituse programmide ja teavitusmaterjalide (kasutusjuhendid, brošüürid, infolehed jne) väljatöötamist ja/või töötab need välja eesmärgiga tutvustada raamatukogu kogusid ja teenuseid, organiseerib näitusi ja muid üritusi, lähtudes sihtrühma vajadustest;
5) korraldab andmekogude loomist ja/või loob uusi andmekogusid, lähtudes sihtrühma vajadustest.

Teadmised:
1) tunneb infovajaduse väljaselgitamise viise ja meetodeid;
2) tunneb raamatukoguteeninduse vorme ja -meetodeid (kohal- ja kojulaenutus, RVL (raamatukogudevaheline laenutus), elektroonilised andmete ja dokumentide edastusviisid);
3) tunneb lugejateenindusega seotud regulatsioone;
4) tunneb erinevaid koolitusvorme (auditoorne, e-koolitus) ning meetodeid (rühmatöö, individuaaltöö jm);
5) tunneb suhtlemispsühholoogia aluseid ja erinevaid suhtlemistehnikaid;
6) tunneb raamatukogu- ja infoteeninduses kasutatavaid inforessursse ning infootsingu meetodeid ja vahendeid.

Hindamismeetod:
Dokumentide alusel:
- tunnistus või tõend koolitustel osalemise kohta koos läbitud tundide arvuga
- enesehindamine
- õpimapp
ja vajaduse korral taotleja vestlus kutsekomisjoniga.
B.2.5 Arendustegevus 7

Tegevusnäitajad:
1) arendab ja korraldab uute raamatukogu- ja infoteenuste loomist, lähtudes lugeja vajadustest ja raamatukogu arengukavast;
2) arendab ja laiendab järjepidevat koostööd ja hoiab suhteid strateegiliste partneritega, osaledes infovahetuses ja ühistegevuses;
3) algatab, osaleb, korraldab siseriiklikku ja/või rahvusvahelist koostööd raamatukogude ja teiste asutuste ning organisatsoonide vahel, juhindudes raamatukogu ülesannetest, koostöölepingutest ja projektide ülesandepüstitustest;
4) tegeleb raamatukogu tegevuse ja raamatukogunduse uuendamisega.

Teadmised:
1) tunneb Eesti ja rahvusvahelisi erialaorganisatsioone;
2) tunneb mäluasutuste koostöövorme Eestis ja mujal maailmas;
3) tunneb valdkonnaga seotud riiklikke ja Euroopa arengustrateegilisi dokumente;
4) tunneb innovatsiooni juhtimist.

Hindamismeetod:
Dokumentide alusel:
- tunnistus või tõend koolitustel osalemise kohta koos läbitud tundide arvuga
- enesehindamine
- õpimapp
ja vajaduse korral taotleja vestlus kutsekomisjoniga.
B.2.6 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) algatab ja/või osaleb raamatukogu arengupoliitika, strateegia- ja/või arengukavade koostamises ning korraldab nende elluviimise oma vastutusala piires;
2) koostab eelarve ja jälgib selle täitmist oma vastutusala ulatuses ja volituste piires;
3) sõlmib lepinguid ja teostab majandustehinguid oma vastusala piires vastavalt õigusaktides sätestatud korrale;
4) tegeleb tööprotsesside kavandamise ja korraldamisega oma vastutusala piires;
5) planeerib personali, lähtudes tööprotsessidest, tegeleb töö analüüsimisega ja osaleb värbamis- ja valikuprotsessisette antud vastutusala ulatuses ja volituste piires;
6) hindab personali töösooritust, korraldab töötajate väljaõpet ja täienduskoolitust ning motiveerib neid ette antud vastutusala ulatuses ja volituste piires;
7) osaleb raamatukogu turunduse korraldamises oma vastutusala piires.

Teadmised:
1) tunneb strateegilise juhtimise põhimõtteid, meetodeid ja praktikaid;
2) tunneb finantsjuhtimise ja majandusarvestuse aluseid;
3) tunneb organisatsiooni üldjuhtimist ja organisatsiooni osade juhtimist;
4) tunneb personalijuhtimise põhialuseid;
5) tunneb turunduse põhimõtteid, meetodeid ja rakendusi raamatukogudes.

Hindamismeetod:
Dokumentide alusel:
- tunnistus või tõend koolitustel osalemise kohta koos läbitud tundide arvuga
- enesehindamine
- õpimapp
ja vajaduse korral taotleja vestlus kutsekomisjoniga.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Raamatukoguhoidja, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

1) kasutab erinevaid andmekogumis- ja analüüsimeetodeid raamatukogu arendamiseks;
2) analüüsib infovajadust ja infootsikäitumist ning rakendab saadud tulemusi raamatukogu- ja infoteenuste arendamiseks;
3) planeerib oma tegevust lähtuvalt raamatukoguvaldkonna õiguslikust raamistikust (rahvaraamatukogu seadus, Eesti Rahvusraamatukogu seadus, teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus, ülikooliseadus, Tartu Ülikooli seadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, sundeksemplari seadus, autoriõiguse seadus, isikuandmete kaitse seadus, avaliku teabe seadus, riigihangete seadus, töölepingu seadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus, võlaõigusseadus jne);
4) korraldab/tagab õigusaktides ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
5) jälgib eelarve koostamisel ja täitmisel õigusakte ja vastutab eelarve täitmise eest;
6) korraldab riikliku statistika kogumise ja esitamise vastavalt kehtivale standardile.
7) kasutab oma töös korrektset ja kaasaegset info- ja raamatukogutöö terminoloogiat;
8) esindab raamatukogu, kasutades väljendusrikast suulist ja kirjalikku kommunikatsiooni;
9) kasutab töös riigikeelt tasemel C1 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 ning ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt. lisa 2);
10) kasutab töös arvutit tasemel- moodulid AO1-AO3, AO5 (punktid 3,4,5), AO7 (lisa 1).

Teadmised:
1) tunneb raamatukogunduse oskussõnavara ja mõisteid;
2) tunneb raamatu ja raamatukogunduse arengulugu ning raamatukogu- ja infotegevuse põhivaldkondi;
3) tunneb oma tööga seotud õigusakte, statistika ja aruannete esitamise korda;
4) tunneb suhtlemispsühholoogia ja täiskasvanukoolituse aluseid;
5) tunneb arvutitarkvara, mida kasutatakse inforessursside loomiseks ja info töötlemiseks;
6) tunneb kommunikatsiooniteooriaid;
7) tunneb projektijuhtimise meetodeid;
8) tunneb majandusarvestuse aluseid;
9) kultuuri-, haridus-, infopoliitika jne põhialused;
10) projektitöö meetodid;
11) suuline ja kirjalik eneseväljendus.

Hindamismeetod:
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-14032013-11/4k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.03.2013
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Raamatukogundus
Kutse grupp: Raamatukoguhoidja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
262 Raamatukoguhoidjad, arhivaarid ja kuraatorid
2622 Raamatukoguhoidjad jms teabe tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
032 Ajakirjandus ja teave
0322 Raamatukogundus, teave, arhiivindus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Janne Andresoo Eesti Rahvusraamatukogu
Kaie Holm Tallinna Keskraamatukogu
Aira Lepik Tallinna Ülikool
Sigrid Mandre TLÜ Akadeemiline Raamatukogu
Heli Priimets Tallinna Majanduskool
Piia Selge Arte Gümnaasiumi Raamatukogu
Anneli Sepp Tartu Ülikooli Raamatukogu
Ülle Siska Jüri Raamatukogu
Ilmar Vaaro Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist