Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pürotehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandardi kasutusalad
1) tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine;
2) inimeste kompetentsuse hindamin...
e, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel;
3) ametite kirjeldamine ja tutvustamine;
4) karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks;
5) koolitusvajaduste selgitamine ning koolituse planeerimine;
6) ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine;
7) kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Pürotehnik, tase 4
EN: Pyrotechnician, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 22.05.2013
Kehtib kuni: 01.01.2014
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pürotehniku tööks on ilutulestiku korraldamine. Ilutulestik on vaatemäng, mis eeldab suure hulga inimeste lähedalolekut. Iga viga tegutsemisel võib olla väga ohtlik. Pürotehnikul peab olema piisavalt teadmisi, et tagada ilutulestiku ohutus. Pürotehnik vastutab ilutulestiku ohutuse eest täies ulatuse...s. Pürotehnik teab ja arvestab ümbritseva keskkonna ja ilmastiku mõju ilutulestikule, samuti ilutulestikuefektide ja plahvatuse mõju ümbritsevatele objektidele ja keskkonnale.

Pürotehnik, tase 4 töötab iseseisvalt, ta oskab koostada ilutulestiku projekti ja võib olla ilutulestiku eest vastutav isik.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ilutulestiku objekti kaardistamine ja korraldamise dokumentatsiooni koostamine:
1) ilutulestiku koha hindamine ja ohutusalade kaardistamine;
2) ilutulestiku planeerimine laskeplatsil;
3) ilutulestiku toodete süütamise plaani ja järjekorra koostamine;
4) ilutulestiku projekti vormistamine...
;
5) ilutulestiku loa taotlemine.
A.2.2 Pürotehniliste toodete ettevalmistamine:
1) pürotehniliste toodete ja efektide valimine ja pakendamine;
2) ilutulestiku korraldamisel vajalike abivahendite ettevalmistamine;
3) pürotehniliste toodete transportimine.
A.2.3 Ilutulestiku ettevalmistamine laskeplatsil:
1) ilutulestiku ohutusala piiramine;
2) keskkonnamõju arvestamine;
3) pürotehniliste toodete paigutamine laskeplatsile;
4) ilutulestiku ohutusabinõude tutvustamine.
A.2.4 Ilutulestiku korraldamine:
1) ilutulestiku eelkontroll;
2) ilutulestiku süütamine;
3) ilutulestiku jälgimine.
A.2.5 Ilutulestiku laskeplatsi järelkontroll:
1) pürotehniliste toodete ja laskeplatsi kontroll;
2) pürotehniliste tõrkelaengute eemaldamine;
3) laskeplatsi koristamine.
A.2.6 Pürotehniliste toodete kontroll ja katsetamine:
1) toodete ülevaatus;
2) pürotehniliste toodete katsetamine.
A.2.7 Töörühma juhtimine:
1) töötaja(te) juhendamine ja töö organiseerimine;
2) praktiline juhendamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.8 Siseilutulestiku korraldamine:
1) siseilutulestiku ettevalmistus;
2) siseilutulestiku ettevalmistus laskeplatsil;
3) siseilutulestiku ohutuse järgimine.
A.2.9 Väliilutulestiku korraldamine:
1) väliilutulestiku ettevalmistus;
2) väliilutulestiku ettevalmistus laskeplatsil;
3) väliilutul...
estiku ohutuse järgimine.
A.2.10 Pürotehniliste toodete hävitamine:
1) hävitatavate toodete väljavalimine;
2) hävitusmeetodi ja -koha valimine;
3) hävituskoha järelkontroll;
4) hävitusakti koostamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Pürotehnik töötab peamiselt välitingimustes. Töökeskkond on potentsiaalselt ohtlik, võimalikud ohutegurid on plahvatus- ja mürgitusoht. Töö nõuab lõhketöö ohutute tööviiside tundmist, tööohutusnõuete täpset täitmist, pürotehnika sihtotstarbelist kasutamist ning isiklike kaitsevahendite kasutamist (k...indad, kaitsekiiver, kõrvaklapid, kaitseprillid jne).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Pürotehniku töövahenditeks on süüteseade, sideseade, kontrollmõõteriistad elektrivõrgu korrasoleku kontrolliks, lõikeriistad, näpitsad, taskulamp, kell jt tööks vajalikud vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetuleku eelduseks on vastutusvõime, täpsus ja hoolikus, valmisolek iseseisvaks ja meeskonnatööks. Vajalikud on taiplikkus, tasakaalukus ja kohanemisvõime. Pürotehnikult eeldatakse aja- ja ruumitaju, loogilist mõtlemist, kiiret reaktsiooni ja keskendumisvõimet.
Kutse eeldab tervisetõendi o...
lemasolu.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Pürotehnikuks saab õppida kutsealasel koolituskursusel.
Pürotehnikuna töötamise eelduseks on keskharidus, vanus vähemalt 19 aastat ning erialase väljaõppe läbimine ja kutseeksami sooritamine.
Seadusega on pürotehniku kutsetunnistuse taotlejale sätestatud vanuselised, tervislikud, tööalased ja sea...
duskuulekusega seonduvad nõuded.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Pürotehnik, siseilutulestiku pürotehnik, välisilutulestiku pürotehnik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Vastavalt Lõhkematerjaliseadusele peab pürotehnikul olema pürotehniku kutsetunnistus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Pürotehniku, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kõigi kohustuslike kompetentside (B.2.1 – B.2.7), läbiva kompetentsi (B.2.11) ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8 - B.2.10
Väliilutulestiku korraldamise (B.2.9) puhul tuleb lisaks tõendada kompetents B.2.10.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ilutulestiku objekti kaardistamine ja korraldamise dokumentatsiooni koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab ilutulestiku korraldamise võimalikke kohti vaatajate ja/või ürituse asukohta ning osaliste liikumist arvestades, samuti võimalikke ohtusid ning objekte ohualas (tuleohtlikud materjalid ja esemed, laekonstruktsioonid, tolm, hooned, puud, muinsuskaitseobjektid, kergesti süttivad esemed, maapinna iseärasused, jne.), planeeritava ilutulestiku võimalikkust tellijaga kooskõlastatud kohas (kokkulepped esinejatega nende liikumise suhtes, sündmuse stsenaarium, dekoratsioonide materjalid jms);
2) kaardistab ohutusala, hinnates, millises ulatuses on võimalik sulgeda ligipääs ohualale (teede sulgemine, ohualale jäävad maad, veekogud, lennukoridorid ja hooned jms) ning hindab ohuala suuruse vastavalt planeeritavatele ilutulestiku efektidele ja kaliibritele;
3) arvestab ilutulestiku kava koostamisel ning toodete paigutamise planeerimisel laskeplatsi ja efektide iseärasusi (pikalt kestvad efektid, valju heliga efektid jne) ning võimalikkust antud laskeplatsil;
4) analüüsib vajaminevate pürotehnikute hulka, kasutatavaid efekte, süütemeetodeid vastavalt nõuetele, toodete paigutust laskeplatsil, pürotehniliste toodete hulka, keskkonnast tulenevaid mõjusid jne;
5) planeerib paigutuse toodete sobivuse järgi, arvestades ilutulestiku omapära;
6) koostab ilutulestiku plaani, arvestades pürotehniliste toodete hulka, laskeplatsi ja efektide iseärasusi;
7) täidab ilutulestiku projekti seadusega ettenähtud korra kohaselt;
8) koostab ilutulestiku loa taotluse vastavalt kehtivatele nõuetele;
9) taotleb loa kohalikust omavalitsusest, teavitades ilutulestiku toimumisest asjaomaseid ametiasutusi;
10) kooskõlastab vajadusel planeeritavad tegevused asjaomaste isikutega (näit. piirivalve, Veeteede Amet, Lennuamet, ujuvsõiduki kapten jne).

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
B.2.2 Pürotehniliste toodete ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib ilutulestiku tooted, lähtudes siseilutulestiku kavast;
2) valmistab ette pürotehnilised tooted toimimiseks vastavalt tootja nõuetele ja/või vastavalt ilutulestiku süütamisviisile;
3) sorteerib ning pakendab pürotehnilised tooted, lähtudes toodetest ja ADR regulatsioonidest ja sellest, kuidas oleks ohutum ilutulestik laskeplatsil paigaldada;
4) kontrollib ilutulestiku korraldamiseks ja toodete paigaldamiseks vajaminevate abivahendite korrasolekut ja olemasolu kogu planeeritud tegevuse vältel;
5) paigutab siseilutulestiku tooted ja ilutulestiku abivahendid veovahendisse selliselt, et need ei saaks kahjustada ning oleks võimalikult otstarbekas ja ohutu nende mahalaadimine ilutulestiku laskeplatsil;
6) järgib toodete transpordil ADR regulatsioone (sh ohtlike veoste vabapiiri).

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
B.2.3 Ilutulestiku ettevalmistamine laskeplatsil 4

Tegevusnäitajad:
1) piirab (nt ohulindiga vms) ilutulestiku ettevalmistusala enne ilutulestiku toodete paigaldamist, lähtudes ohutusest ja vajadusel paigutab infomärgised;
2) suurendab enne ilutulestiku algust ohuala lähtuvalt ilutulestiku toodetest, kaliibritest ning efektidest;
3) tagab ilutulestiku ohuala piiramise, arvestades ilmastikku (tuule suund, kuiv ning tuleohtlik mets jne.) rahva hulka, valvurite paigutust jne;
4) arvestab ilutulestiku ettevalmistamisel keskkonnamõjuga (sademed, tuule suund ja tugevus, pinnase seisund, maapinna iseärasused, lumeolud jms);
5) arvestab ilutulestikust tulenevate mõjudega keskkonnale (ilutulestikust tekkiva suitsu hulk, põlemata osade mahalangemine, müratase jms);
6) paigutab pürotehnilised tooted, arvestades laskekoha iseärasusi, ilutulestiku kava ja ohutust (publiku asukohta, esinejate liikumist, süütamismeetodit jne);
7) hindab võimalikke ohtusid ning sellest lähtuvalt jagab ülesanded ohuala valvuritele ning teistele asjaomastele isikutele (käitumine kõrvaliste isikute või loomade sattumisel ohualasse; käitumine tõrkelaengu korral, liikumine ilutulestiku ajal toodete ümbruses jne).

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
B.2.4 Ilutulestiku korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib pürotehnika vastavust antud tööks, lähtudes ilutulestiku läbiviimise keskkonnast;
2) pürotehnik süütab ilutulestiku, olles veendunud ilutulestiku ohutuses;
3) pürotehnik ehitab ilutulestiku selliselt, et ohu tekkimisel on võimalik ilutulestik peatada (tõrkelaengu korral, või kui on oht tekkinud kolmandatele isikutele või varale);
4) koostöös abipürotehniku, turvameeste ja ohuala valvuritega jälgib ilutulestiku ohuala (kõrvaliste isikute sattumist ohualasse, efektide langemist ohualast väljapoole jne.) ning ilutulestiku efektide toimimist vastavalt planeeritule;
5) pürotehnik kui ilutulestiku juht jälgib ilutulestiku ohuala ning ilutulestiku efektide toimimist vastavalt planeeritule.

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
B.2.5 Ilutulestiku laskeplatsi järelkontroll 4

Tegevusnäitajad:
1) alustab pürotehniliste toodete kontrolli pärast ilutulestikku vastutava isiku loal.
2) eemaldab tõrkelaenguid, olles veendunud selle ohutuses;
3) vajadusel kastab tõrkelaengu veega või kustutab mõnel muul sobival viisil ning alles seejärel eemaldab selle ja asetab turvalisse, teistest pürotehnilistest toodetest eraldi asuvasse kohta;
4) koristab pärast ilutulestikku ilutulestiku või eriefektide kasutuses olnud ala vastavalt materjali iseloomule;
5) kontrollib visuaalselt tõrkelaengute puudumist ohualas ning selle ümbruses.

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
B.2.6 Pürotehniliste toodete kontrollimine ja katsetamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib visuaalse vaatluse teel, et pürotehnilisel tootel ei oleks niiskusest, muljumisest, koostekvaliteedist vms. tekkinud kahjustusi;
2) rakendab toote tööle ettenähtud viisil;
3) hindab visuaalselt ja haistmise teel toote põlemisel tekkivatest gaasidest tulenevat lõhna, hapniku bilanssi ja värvi.

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
B.2.7 Töörühma juhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1) korraldab pürotehniku(te) tegevust: jagab tööülesanded, veendub töörühma liikmete ohutuses;
2) vastavalt tekkinud olukorrale või vajadusele laskeplatsil suhtleb kolmandate osapooltega ning pakub välja lahendused.

Hindamismeetod(id): dokumentide alusel.
Valitavad kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8 - B.2.10 Väliilutulestiku korraldamise (B.2.9) puhul tuleb lisaks tõendada kompetents B.2.10.
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Siseilutulestiku korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb siseilutulestiku projekti, arvestades siseilutulestiku korraldamisel vaatajate ja/või ürituse asukohta ning osaliste liikumist, samuti võimalikke ohtusid ning objekte ohualas (tuleohtlikud materjalid ja esemed, laekonstruktsioonid, tolm, jne.), planeeritava ilutulestiku võimalikkust tellijaga kooskõlastatud kohas (kokkulepped esinejatega nende liikumise suhtes, sündmuse stsenaarium, dekoratsioonide materjalid jms);
2) valmistab ette pürotehnilised tooted toimimiseks vastavalt tootja nõuetele;
3) vormistab tuletööde loa vastavalt kehtivale vormile ning kooskõlastab selle hoone valdaja ja pädeva asutusega;
4) märgistab ilutulestikutoodete ohuala piirdeteibi vms. lindi abil;
5) teavitab ilutulestiku ajal selle lähiümbruses olevaid esinejaid ohtudest ning lepib kokku lavalise (vms.) liikumise;
6) arvestab välietenduste puhul ilutulestiku ohuala piiramisel ilmastikuolude (tuule suund, tuleohtlikud esemed ja materjalid jne.) rahva hulga, valvurite paigutusega jne;
7) arvestab siseilutulestiku efektide ettevalmistamisel keskkonnast tulenevat mõju (õhuniiskus, ventilatsioon, ümbritsev keskkond, ilmastikuolud jms.);
8) arvestab ilutulestiku mõjudega keskkonnale (ilutulestikust tekkiva suitsu hulk, müratase jms);
9) paigutab pürotehnilised tooted, arvestades laskekoha iseärasusi, ilutulestiku kava ja ohutust (publiku asukohta, esinejate liikumist jne);
10) hindab võimalikke ohtusid ning sellest lähtuvalt jagab ülesanded ohuala valvuritele ning teistele asjaomastele isikutele;
11) järgib siseilutulestiku tööga seonduvaid töökeskkonna ohutuse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid (käitumine kõrvaliste isikute või loomade sattumisel ohualasse, käitumine tõrkelaengu korral, liikumine ilutulestiku ajal toodete ümbruses jne).

Teadmised:
1) Siseilutulestiku põhiprintsiibid;
2) Siseilutulestiku efektid ja nende süütamise viisid;
3) Eralduskaugused, kaitse- ja abivahendid;
4) Ohutus sisetingimustes.

Hindamismeetod(id): integreeritud teiste tööosade hindamisega.
B.2.9 Väliilutulestiku korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) loeb väliilutulestiku projekti, arvestades vaatajate ja/või ürituse asukohta, samuti võimalikke ohtusid ning objekte ohualas, planeeritava ilutulestiku võimalikkust tellijaga kooskõlastatud kohas;
2) valmistab ette pürotehniliste toodete süütamise vastavalt ilutulestiku süütamisviisile (nt süütenöörid, sütikud, viited jms);
3) järgib väliilutulestikuga seonduvaid töökeskkonna ohutuse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid, tagades sellega inimeste ja vara ohutuse;
4) vormistab ilutulestiku projekti, lähtudes etteantud ülesandest ja sündmuse formaadist;
5) piirab (nt ohulindiga vms) ilutulestiku ettevalmistusala enne ilutulestiku toodete paigaldamist, lähtudes ohutusest ja vajadusel paigutab infomärgised;
6) suurendab enne ilutulestiku algust ohuala lähtuvalt ilutulestiku toodetest, kaliibritest ning efektidest;
7) tagab ilutulestiku ohuala piiramise, arvestades ilmastikuolude (tuule suund, kuiv ning tuleohtlik mets jne.) rahva hulga, valvurite paigutusega jne;
8) arvestab ilutulestiku ettevalmistamisel keskkonnamõjuga ilutulestikule (sademed, tuule suund ja tugevus, pinnase seisund, maapinna iseärasused, lumeolud jms);
9) arvestab ilutulestiku mõjudega keskkonnale (ilutulestikust tekkiva suitsu hulk, põlemata osade mahalangemine, müratase jms).
10) paigutab pürotooted, arvestades laskekoha iseärasusi, ilutulestiku kava ja ohutust (publiku asukohta, esinejate liikumist, süütamismeetodit jne);
11) hindab võimalikke ohtusid ning sellest lähtuvalt jagab ülesanded ohuala valvuritele ning teistele asjaomastele isikutele (käitumine kõrvaliste isikute või loomade sattumisel ohualasse, käitumine tõrkelaengu korral, liikumine ilutulestiku ajal toodete ümbruses jne);
12) järgib väliilutulestiku tööga seonduvaid töökeskkonna-ohutuse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid, tagades sellega inimeste vara säilimise;
13) kontrollib vajadusel väliilutulestiku paika järgneval päeval valges.

Teadmised:
1) väliilutulestiku põhiprintsiibid;
2) väliilutulestiku eralduskaugused ja eraldustsoon;
3) süütemeetodid;
4) Suurilutulestiku vahendid ja nende omadused;
5) Väliilutulestiku ohutus.

Hindamismeetod(id): integreeritud teiste tööosade hindamisega.
B.2.10 Pürotehniliste toodete hävitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) eraldab tõrkelaengu andnud pürotehniline toote ja suunab selle hävitamisele;
2) hindab visuaalse vaatluse või katsetamise teel toote vastavust ettenähtule ning vajadusel suunab toote hävitamisele, märgistades või eraldades selle teistest toodetest;
3) valib hävitusmeetodi (leotamine, põletamine või mõni muu meetod), arvestades hävitatavate toodete ohtlikkust, kogust ning toodete kahjustuse ulatust;
4) valib hävituskoha ja -meetodi vastavalt vajalikule turvamaale, arvestades hävitatavate toodete ohtlikkust ning kogust;
5) kontrollib visuaalselt hävituskohta ja selle ümbrust, et ei oleks põlenguid ja hävimata tooteid;
6) koostab kirjalikult akti, mis sisaldab toodete nimekirja, koguseid, hävitamiskohta ja -aega ning hävitamisviisi.

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Pürotehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) vastavalt kehtivatele seadustele transpordib pürotehnilisi tooteid ja tagab nende ohutuse sündmus- ja/või hävituskohal; abistab vastutavat pürotehnikut pürotehnilise toote kasutamisel ja hävitamisel; kontrollib pürotehnilisi tooteid enne kasutamist; kasutab isiklikke kaitsevahendeid;
2) ilutulestikku juhib vastutav pürotehnik, kes juhendab ja nõustab alluvaid;
3) hindab olukorda sündmuskohal, lähtudes enese ja kannatanu ohutusest ning õnnetuse võimalikest põhjustajatest; hindab kannatanu seisundit visuaalselt, verbaalselt ja/või manuaalselt, selgitades esmaabi andmise vajaduse vastavalt vigastuse eripärale; annab esmast meditsiinilist abi vastavalt oma pädevusele ning teavitab õnnetusest;
4) järgib oma töös pürotehniku kutse-eetikat, enese, publiku ning keskkonna ohutust, töötervishoiu nõudeid, tööohutust ning töösisekorra eeskirja;
5) on kursis uuemate seadusemuudatustega ning uute pürotehniliste toodetega;
6) osaleb sündmusjärgsel analüüsil, sõnastab ja väljendab oma arusaama sündmusest, sõnastab oma tegevuse põhimõtted ja seostab neid toimunuga, teeb ettepanekuid muudatusteks enda või meeskonna edaspidises tegevuses, teeb ettepanekuid saadud kogemuste edaspidiseks rakendamiseks;
7) kasutab oma töös arvutit tasemetel: AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO2 –Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt lisa 1 „Arvuti kasutamise oskused“);
8) Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2, ning kahte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2 „Keeleoskuse hindamise skaala“).

Teadmised:
1) keskkonnakaitse;
2) erialane terminoloogia;
3) pürotehnilised ained ja tooted;
4) plahvatuse mõiste ja olemus;
5) pürotehniliste toodete märgistamine ja müüginõuded;
6) ilutulestike ja lõhkematerjalide kategoriseerimine;
7) pürotehnilised segud;
8) ohutustehnika; töötervishoid ja tööohutus; tööseadusandlus;
9) keemilised ühendid pürotehnilistes vahendites;
10) esmaabi;
11) suhtlemise alused;
12) asjaajamise alused;
13) valdkonda puudutav seadusandlus;
14) tuleohutus; jäätmekäitlus;
15) elektriohutus.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-22052013-4.1.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.05.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd
Kutse grupp: Pürotehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
93 Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaimar Eilo Tehnilise Järelevalve Amet
Ivo Melder Eesti Pürotehnikute Liit
Merike Ring Tehnilise Järelevalve Amet
Vambola Saks Eesti Pürotehnikute Liit
Steven Vaarmann Eesti Pürotehnikute Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist