Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pürotehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Pürotehnik, tase 4
EN: Pyrotechnician, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.05.2018
Kehtib kuni: 29.03.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
- tööosade struktuuri (A.2): tööosad ja tööülesanded muudeti tasemetele vastavamaks ja kompaktsemaks;
- kompetentside (B.2) tegevusnäitajaid: uuendatud tööosade struktuuri alusel muudeti tegevusnäitajate sõnastusi;
- p. A.8 „Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks“ toodi välja uuenenud lõhkematerjaliseaduse nõuded;
- kutsestandardis liideti kokku valitavad tööosad „ Pürotehniliste toodete hävitamine“ ja „Väliilutulestiku korraldamine“, kuna tegevused toimuvad ühe tööprotsessi raames.
Sisu...
lisi muudatusi kutsestandarditesse ei tehtud.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pürotehnikute töö eesmärk on käidelda pürotehnilisi tooteid eesmärgipäraselt ja ohutult. Pürotehnikute peamine tööülesanne on ilutulestiku korraldamine.
4. taseme pürotehnik valmistab ette ja viib läbi nõuetekohaselt ja ohutult ilutulestikke. Ta töötab iseseisvalt või töörühmas, kus vajadusel kanna...
b juhendaja rolli.

Kutsealal on koostatud järgmised kutsestandardid:
Abipürotehnik, tase 3
Pürotehnik, tase 4
Pürotehnik, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ilutulestiku ettevalmistustööd
1. Tegevuse kavandamine
2. Seadmete ja töövahendite komplekteerimine
3. Ilutulestike komplekteerimine

A.2.2 Laskeplatsi ettevalmistamine ja kontroll
1. Ohuala tähistamine ja laskeplatsil ohutuse tagamine
2. Pürotehniliste toodete paigutamine

A.2.3 I...
lutulestiku läbiviimine
1. Ilutulestiku eelne kontroll
2. Ilutulestiku läbiviimine

A.2.4 Ilutulestiku läbiviimise järgsed tööd
1. Tõrkelaengute kontroll ja eemaldamine
2. Laskeplatsi korrastamine

A.2.5 Pürotehniliste toodete käitlemine
1. Käitlemise planeerimine
2. Vedu ja hoidmine
3. Võõrandamine ja hävitamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Siseilutulestike läbiviimine
1. Siseilutulestiku ettevalmistamine
2. Siseilutulestiku läbiviimine

A.2.7 Väliilutulestiku läbiviimine
1. Väliilutulestiku ettevalmistamine
2. Väliilutulestiku ettevalmistamine laskeplatsil
3. Väliilutulestiku läbiviimine
4. Pürotehniliste toodete hävit...
amine
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Pürotehnik töötab kõrgendatud ohuga töökeskkonnas. Tema töökeskkonda mõjutavad suured rahvahulgad, ilmastikumõjud ning füüsikalised-keemilised tegurid.
Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes ning nõuab vaimset ja füüsilist pingutust. Peamised ohud on plahvatustest ja kemikaalidest tulenevad traum...
ad ja tervisekahjustused, mistõttu nõutakse tööohutusnõuete täpset täitmist, pürotehniliste toodete sihtotstarbelist kasutamist ning isiklike kaitsevahendite kasutamist (kindad, kaitsekiiver, kõrvaklapid, kaitseprillid jne).
Pürotehnik on teadlik ja arvestab ilutulestikuefektide ja plahvatuse mõju ümbritsevatele objektidele ja keskkonnale.
Pürotehnikul tuleb vajadusel töötada öösiti, puhkepäevadel ja riigipühadel.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Pürotehniku töövahenditeks on süüteseade, sideseade, isikukaitsevahendid jt töö eripärast lähtuvad töövahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetuleku eelduseks on täpsus, hoolsus, vastutus- ja koostöövõime. Eeldatakse aja- ja ruumitaju, loogilist mõtlemist, kiiret reaktsiooni, kõrgendatud ohutunnetust, pingetaluvust, keskendumis- ja tähelepanuvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme pürotehnik on saanud erialase väljaõppe, ta omab põhiharidust ja töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Pürotehnik, siseilutulestiku pürotehnik, väliilutulestiku pürotehnik, lavapürotehnik jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Pürotehniku tegevust reguleerib lõhkematerjaliseadus.
Nõutav on tervisekontrolli läbimist tõendav dokument. Alus: pürotehniku tervisenõuded ning tervisekontrolli sagedus ja kord.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse saamiseks tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.5 ja B.2.8 (läbiv kompetents).
Lisaks on nõutav tõendada vähemalt üks kompetents valikust B.2.6 ja B.2.7.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ilutulestiku ettevalmistustööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab oma tegevused lähtuvalt ülesandest. Koostab tööülesandest lähtuva ilutulestiku projekti.
2. Komplekteerib vajalikud töövahendid (sh isikukaitsevahendid) vastavalt projektile.
3. Valib pürotehnilised tooted vastavalt projektile ning valmistab tooted ette ilutulestikuks (ühendab, pakendab, märgistab jm).
B.2.2 Laskeplatsi ettevalmistamine ja kontroll 4

Tegevusnäitajad:
1. Märgistab ilutulestiku ohuala vastavalt lähteülesandele, arvestades objekti eripära ja kasutatavaid materjale. Kontrollib laskeplatsi vastavust ohutusnõuetele.
2. Paigutab pürotehnilised tooted ja ilutulestikuvahendid laskeplatsile, arvestades laskekoha iseärasusi ning järgides ilutulestiku projekti ja ohutusnõudeid.
B.2.3 Ilutulestiku läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab võimalikke ohtusid inimestele ja ümbritsevatele objektidele ning sellest lähtuvalt jagab ülesanded ohuala valvuritele ning teistele asjaomastele isikutele.
2. Süütab ilutulestiku ülesandes etteantud meetodiga (nt elektriliselt, leegiga). Veendub visuaalse ülevaatuse põhjal ilutulestiku ohutuses.
B.2.4 Ilutulestiku läbiviimise järgsed tööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib peale ilutulestiku läbiviimist tõrgete olemasolu ning vajadusel kõrvaldab ohuolukorra, kasutades sobivaid meetmeid.
2. Koristab ala, arvestades ümbritseva keskkonna nõudeid.
B.2.5 Pürotehniliste toodete käitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib pürotehniliste toodete käitlemise, lähtudes tööülesandest, seadusandlusest ja ettevõttes kehtestatud korrast.
2. Valmistab ette pürotehniliste toodete sisse- ja väljaveo ning hoidmise vastavalt 5. taseme pürotehniku või pürotehnilise toote käitlemise korraldaja juhistele. Koostab laodokumentatsiooni ja peab laoarvestust.
3. Valmistab ette pürotehniliste toodete võõrandamise (müügi) ja hävitamise vastavalt 5. taseme pürotehniku või pürotehnilise toote käitlemise korraldaja juhistele.
Valitavad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Siseilutulestiku läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib siseilutulestiku, arvestades laskeplatsi ohutegurite, vaatajate, ürituse asukoha ning osalejate liikumisega;
2. Vormistab vajaliku dokumentatsiooni ning kooskõlastab selle hoone valdaja ja pädeva asutusega.
3. Teavitab siseilutulestiku ajal selle lähiümbruses olevaid isikuid võimalikest ohtudest;
4. Koordineerib ohuala valvurite ning teiste asjaomaste isikute tegevust;
5. Paigutab pürotehnilised tooted laskeplatsile, järgides projekti;
6. Süütab siseilutulestiku, järgides ilutulestiku kava ja ohutusnõudeid;
7. Hindab ilutulestiku igas etapis võimalikke ohtusid ning võtab vajadusel kasutusele meetmed (nt kaitse- ja abivahendid);
8. Kontrollib ilutulestiku järel visuaalselt laskeplatsi ja selle ümbrust võimalike põlengute ja tõrkelaengute tuvastamiseks.
B.2.7 Väliilutulestiku läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib väliilutulestiku, arvestades laskeplatsi asukohta, ilmastikuolude (tuule suund, kuiv ning tuleohtlik mets jne), inimeste paiknemise ja keskkonnamõjuga (suits, müra jm);
2. Vormistab vajaliku dokumentatsiooni ning kooskõlastab selle maavaldaja ja asjaomaste asutustega.
3. Korraldab ilutulestiku ohuala piiramise, arvestades rahva hulga ja valvurite paigutusega;
4. Paigutab pürotehnilised tooted vastavalt projektile, arvestades laskeplatsi iseärasuste, ilutulestiku kava ja ohutusega;
5. Suurendab enne ilutulestiku algust ohuala lähtuvalt ilutulestiku toodete, kaliibrite ning efektide omadustest;
6. Süütab ohutult ja inimeste vara säilitavalt pürotehnilised tooted vastavalt projektile, arvestades laskeplatsi hetkeolukorda;
7. Hindab ilutulestiku igas etapis võimalikke ohtusid ning võtab vajadusel kasutusele meetmed (nt ohuala muutmine, kaitse- ja abivahendite kasutamine);
8. Kontrollib ilutulestiku järel visuaalselt laskeplatsi ja selle ümbrust võimalike põlengute ja tõrkelaengute tuvastamiseks;
9. Koristab laskeala, arvestades ümbritseva keskkonnanõudeid;
10. Hindab visuaalse vaatluse või katsetamise teel toote vastavust ettenähtule ja selgitab välja tõrke põhjuse;
11. Suunab toote hävitamisele, märgistades või eraldades selle teistest toodetest;
12. Hävitab pürotehnilised tooted sobiva hävitusmeetodiga (nt leotamine, põletamine) õigesti valitud kohas, arvestades hävitatavate toodete ohtlikkust, kogust ning toodete kahjustuse ulatust;
13. Kontrollib visuaalselt hävituskohta ja selle ümbrust võimalike põlengute ja tõrkelaengute tuvastamiseks;
14. Koostab pürotehnilise toodete hävitamise akti, mis sisaldab toodete nimekirja, koguseid, hävitamiskohta ja -aega ning hävitamisviisi.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Pürotehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest;
2. Kasutab oma töös pürotehnikaalast terminoloogiat ja teadmisi (pürotehnilised ainete ja toodete kasutusala, ilutulestike ja lõhkematerjalide kategoriseerimine plahvatuse olemus jm);
3. Kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt;
4. Järgib keskkonnahoiu nõudeid, kogub kokku tööprotsessis tekkinud jääkmaterjalid ja jäätmed;
5. Kasutab tööriistu, tarvikuid ja isikukaitsevahendeid vastavalt juhenditele ja eeskirjadele;
6. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt oma vastutusala piires;
7. Osaleb meeskonnatöös, juhendab kaastöötajaid oma pädevuse piires, suudab kiiresti reageerida muutunud olukordades;
8. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks, on kursis tehnoloogiliste muudatustega;
9. Õnnetuse korral lähtub enese ja kannatanu ohutusest, hindab olukorda sündmuskohal ning annab esmaabi;
10. Kasutab eesti keelt tasemel B2 osad; Kuulamine, Lugemine Rääkimine, vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“;
11. Kasutab ühte võõrkeelt tasemel A2, vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“;.
12. Kasutab oma töös arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala (lisa 2) tasemele "Algtasemel kasutaja".

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-03052018-1.2.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.05.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd
Kutse grupp: Pürotehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
93 Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kersti Rešetnjak Eesti Pürotehnikut Liit, Ruf Ilutulestikud
Merilin Kraun Tehnilise Järelevalve Amet
Eduard Tani Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ
Merike Ring Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Steven Vaarmann Eesti Pürotehnikut Liit, Firestudio OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist