Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pürotehnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine;
2) inimeste kompetentsuse hindamine...
, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel;
3) ametite kirjeldamine ja tutvustamine;
4) karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks;
5) koolitusvajaduste selgitamine ning koolituse planeerimine;
6) ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine;
7) kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Pürotehnik, tase 5
EN: Pyrotechnician, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 22.05.2013
Kehtib kuni: 02.05.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pürotehniku tööks on ilutulestiku korraldamine. Ilutulestik on vaatemäng, mis üldjuhul eeldab suure hulga inimeste lähedalolekut. Iga viga tegutsemisel võib olla väga ohtlik. Pürotehnikul peab olema piisavalt teadmisi, mis tagab ilutulestiku ohutuse. Pürotehnik vastutab ilutulestiku ohutuse eest t...äies ulatuses. Pürotehnik teab ja arvestab ümbritseva keskkonna ja ilmastiku mõju ilutulestikule, samuti ilutulestikuefektide ja plahvatuse mõju ümbritsevatele objektidele ja keskkonnale.

Pürotehnik, tase 5 on oma kutseala meister, kes juhendab ja õpetab abipürotehnikuid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Pürotehniliste toodete käitlemise planeerimine:
1) olukorra kaardistamine;
2) tegevuse kavandamine ja töö organiseerimine.
A.2.2 Pürotehniliste toodete transportimine:
1) pürotehniliste toodete sisse- ja väljavedu;
2) pürotehniliste toodete veoks ettevalmistamine.
A.2.3 Pürotehniliste ...
toodete ladustamine ja hävitamine:
1) pürotehniliste toodete ladustamine;
2) laodokumentatsiooni ja laoarvestuse korraldamine;
3) jäätmekäitluse korraldamine.
A.2.4 Pürotehniliste toodete võõrandamine:
1) müügi korraldamine;
2) müüjate väljaõppe korraldamine.
A.2.5 Ilutulestiku objekti kaardistamine ja korraldamise dokumentatsiooni koostamine:
1) ilutulestiku koha hindamine ja ohutusalade kaardistamine;
2) ilutulestiku planeerimine laskeplatsil;
3) ilutulestiku toodete süütamise plaani ja järjekorra koostamine;
4) ilutulestiku projekti vormistamine;
5) ilutulestiku loa taotlemine.
A.2.6 Pürotehniliste toodete ettevalmistamine:
1) pürotehniliste toodete ja efektide valimine ja pakendamine;
2) Ilutulestiku korraldamisel vajalike abivahendite ettevalmistamine;
3) pürotehniliste toodete transportimine.
A.2.7 Ilutulestiku ettevalmistamine laskeplatsil:
1) ilutulestiku ohutusala piiramine;
2) keskkonnamõju arvestamine;
3) pürotehniliste toodete paigutamine laskeplatsile;
4) ilutulestiku ohutusabinõude tutvustamine.
A.2.8 Ilutulestiku korraldamine:
1) ilutulestiku eelkontroll;
2) ilutulestiku süütamine;
3) ilutulestiku jälgimine.
A.2.9 Ilutulestiku laskeplatsi järelkontroll:
1) pürotehniliste toodete ja laskeplatsi kontroll;
2) pürotehniliste tõrkelaengute eemaldamine;
3) laskeplatsi koristamine.
A.2.10 Pürotehniliste toodete kontrollimine ja katsetamine
1) toodete ülevaatamine;
2) pürotehniliste toodete katsetamine.
A.2.11 Töörühma juhtimine:
1) töötaja(te) juhendamine ja töö organiseerimine;
2) praktiline juhendamine.
A.2.12 Siseilutulestiku korraldamine:
1) siseilutulestikuks ettevalmistamine;
2) siseilutulestiku ettevalmistamine laskeplatsil;
3) siseilutulestiku ohutuse järgimine.
A.2.13 Väliilutulestiku korraldamine:
1) väliilutulestikuks ettevalmistamine;
2) väliilutulestiku ettevalmistamine laskeplatsil;
3) Väliilutulestiku ohutuse järgimine
A.2.14 Pürotehniliste toodete hävitamine:
1) hävitamisele minevate toodete väljavalimine;
2) hävitusmeetodi ja -koha valimine;
3) hävituskoha järelkontroll;
4) hävitusakti koostamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Pürotehnik töötab peamiselt välitingimustes. Töökeskkond on potentsiaalselt ohtlik, võimalikud ohutegurid on plahvatus- ja mürgitusoht. Töö nõuab lõhketöö ohutute tööviiside tundmist, tööohutusnõuete täpset täitmist, pürotehnika sihtotstarbelist kasutamist ning isiklike kaitsevahendite kasutamist (k...indad, kaitsekiiver, kõrvaklapid, kaitseprillid jne).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Pürotehniku töövahenditeks on süüteseade, sideseade, kontrollmõõteriistad elektrivõrgu korrasoleku kontrolliks, lõikeriistad, näpitsad, taskulamp, kell jt töövahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetuleku eelduseks on vastutusvõime, täpsus ja hoolikus, valmisolek iseseisvaks ja meeskonnatööks. Vajalikud on taiplikkus, tasakaalukus ja kohanemisvõime. Pürotehnikult eeldatakse aja- ja ruumitaju, loogilist mõtlemist (sh olukordade põhjendamine ja korrigeerimine), kiiret reaktsiooni ja ...keskendumisvõimet, ohtude või riskide ennetamise oskust, otsustusvõimet, teatud juhiomadusi ning autoriteetsust. Kutse eeldab tervisetõendi olemasolu.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Pürotehnikuks saab õppida kutsealasel koolituskursusel.
Pürotehnikuna töötamise eelduseks on keskharidus, vanus vähemalt 19 aastat ning erialase väljaõppe läbimine ja kutseeksami sooritamine.
Seadusega on pürotehniku kutsetunnistuse taotlejale sätestatud vanuselised, tervislikud, tööalased ja sea...
duskuulekusega seonduvad nõuded.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Pürotehnik, siseilutulestiku pürotehnik, välisilutulestiku pürotehnik, meisterpürotehnik
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Vastavalt Lõhkematerjaliseadusele peab pürotehnikul olema pürotehniku kutsetunnistus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Pürotehnik, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.14 ja B.2.15 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Pürotehniliste toodete käitlemise planeerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) kaardistab ettevõtte tegevused (pürotehnilised tooted, ladustamine, müük, kasutamine), lähtudes seadusandlusest ja toodete eripäradest;
2) kavandab ja organiseerib pürotehniliste toodete ladustamise, müügi ja kasutamise, vastavalt seadusandlusele ja lähtudes ettevõtte sisekorra eeskirjast;
3) vajadusel töötab välja ettevõtte sisekorra eeskirja vastavalt ettevõtte suunitlusele, lähtudes seadusandlusest.

Hindamismeetod(id): vestlus.
B.2.2 Pürotehniliste toodete transportimine 5

Tegevusnäitajad:
1) organiseerib pürotehniliste toodete sisse- ja väljaveo vastavalt lao võimalustele ja seadusandlusele;
2) vormistab vastava dokumentatsiooni, lähtudes seadusandlusest;
3) vormistab vastava dokumentatsiooni, lähtudes seadusandlusest ja sellest tulenevalt pakendab kauba vastavalt ohukategooriatele.

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
B.2.3 Pürotehniliste toodete ladustamine ja hävitamine 5

Tegevusnäitajad:
1) osaleb pürotehniliste toodete ladustamisel vastavalt lao mahtuvusele, arvestades ohuklasse ning kehtivat seadusandlust;
2) osaleb laodokumentatsiooni korraldamisel vastavalt seadusandlusele ja ettevõtte sisekorra eeskirjale;
3) jälgib lao mahtuvust, tüki arvestamist, kemikaalide jm seadustest tulenevate normide täitmist arvestuse pidamisel;
4) koordineerib kasutatud pürotehniliste toodete ja nende pakendite vormikohast jäätmekäitlust;
5) vormistab vajamineva dokumentatsiooni (sh aruandlus) vastavalt seadusandlusele (sh KOV) ja sisekorra eeskirjale.

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
B.2.4 Pürotehniliste toodete võõrandamine 5

Tegevusnäitajad:
1) koordineerib müüdavate toodete ja arvepidamise vastavust müüginõuetele, lähtudes seadusandlusest;
2) järgib müügikoha nõudeid vastavalt müüdavale kaubale;
3) korraldab müüjate väljaõpet vastavalt ettevõtte sisekorra eeskirjadele ja seadusandlusele.

Teadmised:
1) valdkonda puudutav seadusandlus;
2) reklaamiseadus;
3) kemikaaliseadus;
4) jäätmekäitlus;
5) esmaabi.

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
B.2.5 Ilutulestiku objekti kaardistamine ja korraldamise dokumentatsiooni koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab ilutulestiku korraldamise võimalikke kohti vaatajate ja/või ürituse asukohta ning osaliste liikumist arvestades, samuti võimalikke ohtusid ning objekte ohualas (tuleohtlikud materjalid ja esemed, laekonstruktsioonid, tolm, hooned, puud, muinsuskaitse objektid, kergesti süttivad esemed, maapinna iseärasused, jne.), planeeritava ilutulestiku võimalikkust tellijaga kooskõlastatud kohas (kokkulepped esinejatega nende liikumise suhtes, sündmuse stsenaariumi, dekoratsioonide materjalid jms);
2) kaardistab ohutusala, hinnates, millises ulatuses on võimalik sulgeda ligipääs ohualasse (teede sulgemine, ohualasse jäävad maad, veekogud, lennukoridorid ja hooned, jms) ning hindab ohuala suuruse vastavalt planeeritavatele ilutulestiku efektidele ja kaliibritele;
3) arvestab ilutulestiku kava koostamisel ning toodete paigutamise planeerimisel laskeplatsi ja efektide iseärasusi (pikalt kestvad efektid, valju heliga efektid jne) ning võimalikkust antud laskeplatsil;
4) analüüsib vajaminevate pürotehnikute hulka, kasutatavaid efekte, süütemeetodeid vastavalt nõuetele, toodete paigutust laskeplatsil, pürotehniliste toodete hulka, keskkonnast tulenevaid mõjusid jne.
5) planeerib paigutuse toodete sobivuse järgi, arvestades ilutulestiku omapära;
6) koostab ilutulestiku plaani, võttes arvesse pürotehniliste toodete hulka, laskeplatsi ja efektide iseärasusi.
7) täidab ilutulestiku projekti seaduses ettenähtud korras:
8) koostab ilutulestiku loa taotluse vastavalt kehtivatele nõuetele;
9) taotleb loa kohalikust omavalitsustest, teavitades ilutulestiku toimumisest asjaomaseid ametiasutusi;
10) kooskõlastab vajadusel planeeritavad tegevused asjaomaste isikutega (näit. Piirivalveamet, Veeteede Amet, Lennuamet, ujuvsõiduki kapten jne).

Hindamismeetod(id): vestlus.
B.2.6 Pürotehniliste toodete ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) valib ilutulestiku tooted, lähtudes siseilutulestiku kavast;
2) valmistab ette pürotehnilised tooted toimimiseks vastavalt tootja nõuetele ja/või vastavalt ilutulestiku süütamisviisile;
3) sorteerib ning pakendab pürotehnilised tooted, lähtudes toodetest ja ADR regulatsioonidest ning sellest, kuidas oleks ohutum ilutulestik laskeplatsil paigaldada;
4) kontrollib ilutulestiku korraldamiseks ja toodete paigaldamiseks vajaminevate abivahendite korrasolekut ning olemasolu kogu planeeritud tegevuse vältel;
5) paigutab siseilutulestiku tooted ja ilutulestiku abivahendid veovahendisse selliselt, et need ei saaks kahjustada ning nende mahalaadimine ilutulestiku laskeplatsil oleks võimalikult otstarbekas ja ohutu;
6) järgib toodete transpordil ADR regulatsioone (sh ohtlike veoste vabapiiri).

Hindamismeetod(id): vestlus.
B.2.7 Ilutulestiku ettevalmistamine laskeplatsil 5

Tegevusnäitajad:
1) piirab (nt ohulindiga vms) ilutulestiku ettevalmistusala enne ilutulestiku toodete paigaldamist, lähtudes ohutusest, vajadusel paigutab infomärgised;
2) suurendab enne ilutulestiku algust ohuala lähtuvalt ilutulestiku toodetest, kaliibritest ning efektidest;
3) tagab ilutulestiku ohuala piiramise, arvestades ilmastikku (tuule suund, kuiv ning tuleohtlik mets jne.) rahva hulga, valvurite paigutusega jne;
4) arvestab ilutulestiku ettevalmistamisel keskkonnast tuleneva mõjuga ilutulestikule (sademed, tuule suund ja tugevus, pinnase seisund, maapinna iseärasused, lumeolud jms);
5) arvestab ilutulestikust tulenevate mõjudega keskkonnale (ilutulestikust tekkiva suitsu hulk, põlemata osade mahalangemine, müratase jms);
6) paigutab pürotehnilised tooted, arvestades laskekoha iseärasusi, ilutulestiku kava ja ohutust (publiku asukohta, esinejate liikumist, süütamismeetodit jne);
7) hindab võimalikke ohte ning sellest lähtuvalt jagab ülesanded ohuala valvuritele ning teistele asjaomastele isikutele (käitumine kõrvaliste isikute ((või loomade)) sattumisel ohualasse, käitumine tõrkelaengu korral, liikumine ilutulestiku ajal toodete ümbruses jne).

Hindamismeetod(id): vestlus.
B.2.8 Ilutulestiku korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib pürotehnika vastavust antud tööks, lähtudes ilutulestiku läbiviimise keskkonnast;
2) pürotehnik süütab ilutulestiku, olles veendunud ilutulestiku ohutuses;
3) pürotehnik ehitab ilutulestiku selliselt, et ohu tekkimisel on võimalik ilutulestik peatada (tõrkelaengu korral, või kui on oht tekkinud kolmandatele isikutele või varale);
1) koostöös abipürotehniku, turvameeste ja ohuala valvuritega jälgib ilutulestiku ohuala (kõrvaliste isikute sattumist ohualasse, efektide langemist ohualast väljapoole jne.) ning ilutulestiku efektide toimimist vastavalt planeeritule;
2) pürotehnik kui ilutulestiku juht jälgib ilutulestiku ohuala ning ilutulestiku efektide toimimist vastavalt planeeritule.

Hindamismeetod(id): vestlus.
B.2.9 Ilutulestiku laskeplatsi järelkontroll 5

Tegevusnäitajad:
1) alustab pürotehniliste toodete kontrolli pärast ilutulestiku toimumist vastutava isiku loal;
2) eemaldab tõrkelaenguid, olles veendunud selle ohutuses;
3) vajadusel kastab tõrkelaengut veega või kustutab mõnel muul sobilikul viisil ning alles seejärel eemaldab selle ja asetab turvalisse, teistest pürotehnilistest toodetest eraldi asuvasse kohta;
4) koristab pärast ilutulestikku ilutulestiku või eriefektide kasutuses olnud ala vastavalt materjali iseloomule;
5) kontrollib visuaalselt tõrkelaengute puudumist ohualas ning selle ümbruses.

Hindamismeetod(id): vestlus.
B.2.10 Pürotehniliste toodete kontrollimine ja katsetamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib visuaalse vaatluse teel, et pürotehnilisel tootel ei oleks niiskusest, muljumisest, koostekvaliteedist vms. tekkinud kahjustusi;
2) rakendab toote tööle ettenähtud viisil;
3) hindab visuaalselt ja haistmise teel toote põlemisel tekkivatest gaasidest tulenevat lõhna, hapniku bilanssi ja värvi.

Hindamismeetod(id): vestlus.
B.2.11 Töörühma juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab pürotehniku(te) tegevust: jagab tööülesanded, veendub töörühma liikmete tööohutuses;
2) vastavalt tekkinud olukorrale või vajadusele suhtleb kolmandate osapooltega ning pakub välja lahendused.

Hindamismeetod(id): vestlus.
B.2.12 Siseilutulestiku korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) loeb siseilutulestiku projekti, arvestades siseilutulestiku korraldamisel vaatajate ja/või ürituse asukohta ning osaliste liikumist, samuti võimalikke ohtusid ning objekte ohualas (tuleohtlikud materjalid ja esemed, laekonstruktsioonid, tolm, jne.), planeeritava ilutulestiku võimalikkust tellijaga kooskõlastatud kohas (kokkulepped esinejatega nende liikumise suhtes, sündmuse stsenaarium, dekoratsioonide materjalid jms);
2) valmistab ette pürotehnilised tooted toimimiseks vastavalt tootja nõuetele;
3) vormistab tuletööde loa vastavalt kehtivale vormile ning kooskõlastab selle hoone valdaja ja pädeva asutusega;
4) märgistab ilutulestikutoodete ohuala piirdeteibi vms. lindi abil;
5) teavitab ilutulestiku ajal selle lähiümbruses olevaid esinejaid ohtudest ning lepib kokku lavalise (vms.) liikumise;
6) arvestab välietenduste puhul ilutulestiku ohuala piiramisel ilmastiku (tuule suund, tuleohtlikud esemed ja materjalid jne.) rahva hulga, valvurite paigutusega jne;
7) arvestab siseilutulestiku efektide ettevalmistamisel keskkonna mõju (õhuniiskus, ventilatsioon, ümbritsev keskkond, ilmastikuolud jms.);
8) arvestab ilutulestiku mõjuga keskkonnale (ilutulestikust tekkiva suitsu hulk, müratase jms).
9) paigutab pürotehnilised tooted, arvestades laskekoha iseärasusi, ilutulestiku kava ja ohutust (publiku asukohta, esinejate liikumist jne);
10) hindab võimalikke ohtusid ning sellest lähtuvalt jagab ülesanded ohuala valvuritele ning teistele asjaomastele isikutele;
11) järgib siseilutulestiku tööga seonduvaid töökeskkonna-ohutuse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid (käitumine kõrvaliste isikute või loomade sattumisel ohualasse, käitumine tõrkelaengu korral, liikumine ilutulestiku ajal toodete ümbruses jne).

Teadmised:
1) siseilutulestiku põhiprintsiibid;
2) siseilutulestiku efektid ja nende süütamise viisid;
3) eralduskaugused, kaitse- ja abivahendid;
4) ohutus sisetingimustes.

Hindamismeetod(id): integreeritud teiste tööosade hindamisega.
B.2.13 Väliilutulestiku korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) loeb väliilutulestiku projekti, arvestades vaatajate ja/või ürituse asukohta, samuti võimalikke ohtusid ning objekte ohualas, planeeritava ilutulestiku võimalikkust tellijaga kooskõlastatud kohas;
2) valmistab ette pürotehniliste toodete süütamise vastavalt ilutulestiku süütamisviisile (nt süütenöörid, sütikud, viited jms);
3) järgib väliilutulestiku tööga seonduvaid töökeskkonna-ohutuse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid, tagades sellega inimeste vara säilimise;
4) vormistab ilutulestiku projekti, lähtudes etteantud ülesandest ja sündmuse formaadist;
5) piirab (nt ohulindiga vms) ilutulestiku ettevalmistusala enne ilutulestiku toodete paigaldamist, lähtudes ohutusest, vajadusel paigutab infomärgised;
6) suurendab enne ilutulestiku algust ohuala lähtuvalt ilutulestiku toodetest, kaliibritest ning efektidest;
7) tagab ilutulestiku ohuala piiramise, arvestades ilmastiku(tuule suund, kuiv ning tuleohtlik mets jne.) rahva hulga, valvurite paigutusega jne;
8) arvestab ilutulestiku ettevalmistamisel keskkonnmõjuga ilutulestikule (sademed, tuule suund ja tugevus, pinnase seisund, maapinna iseärasused, lumeolud jms);
9) arvestab ilutulestikust tulenevate mõjudega keskkonnale (ilutulestikust tekkiva suitsu hulk, põlemata osade mahalangemine, müratase jms);
10) paigutab pürotehnilised tooted, arvestades laskekoha iseärasusi, ilutulestiku kava ja ohutust (publiku asukohta, esinejate liikumist, süütamismeetodit jne);
11) hindab võimalikke ohtusid ning sellest lähtuvalt jagab ülesanded ohuala valvuritele ning teistele asjaomastele isikutele (käitumine kõrvaliste isikute ((või loomade)) sattumisel ohualasse, käitumine tõrkelaengu korral, liikumine ilutulestiku ajal toodete ümbruses jne);
12) järgib väliilutulestiku tööga seonduvaid töökeskkonna-ohutuse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse nõudeid, tagades sellega inimeste vara;
13) kontrollib tegevuskohta järgmisel päeval valges.

Teadmised:
1) väliilutulestiku põhiprintsiibid;
2) väliilutulestiku eralduskaugus ja eraldustsoon;
3) süütemeetodid;
4) suurilutulestiku vahendid ja nende omadused;
5) Väliilutulestiku ohutus.

Hindamismeetod(id): vestlus.
B.2.14 Pürotehniliste toodete hävitamine 5

Tegevusnäitajad:
1) eraldab tõrkelaengu andnud pürotehnilise toote ja suunab selle hävitamisele;
2) hindab visuaalse vaatluse või katsetamise teel toote vastavust ettenähtule ning vajadusel suunab toote hävitamisele, märgistades või eraldades selle teistest toodetest;
3) valib hävitusmeetodi (leotamine, põletamine või mõni muu meetod), arvestades hävitatavate toodete ohtlikkust, kogust ning toodete kahjustuse ulatust;
4) valib hävituskoha vastavalt vajalikule turvamaale, arvestades hävitatavate toodete ohtlikkust ning kogust, samuti arvestab hävitusmeetodit;
5) kontrollib visuaalselt hävituskohta ja selle ümbrust, et ei oleks põlenguid ja hävimata tooteid;
6) koostab kirjalikult akti, mis sisaldab toodete nimekirja, koguseid, hävitamiskohta ja -aega ning hävitusviisi.

Hindamismeetod(id): vestlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.15 Pürotehnik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) vastavalt kehtivatele seadustele transpordib pürotehnilisi tooteid ja tagab nende ohutuse sündmus- ja/või hävituskohal; abistab vastutavat pürotehnikut pürotehnilise toote kasutamisel ja hävitamisel; kontrollib pürotehnilisi tooteid enne kasutamist; kasutab isikukaitsevahendeid;
2) ilutulestikku juhib vastutav pürotehnik, kes juhendab ja nõustab temale alluvaid inimesi;
3) hindab olukorda sündmuskohal, lähtudes enese ja kannatanu ohutusest ning õnnetuse võimalikest põhjustajatest; hindab kannatanu seisundit visuaalselt, verbaalselt ja/või manuaalselt, selgitades esmaabi andmise vajaduse vastavalt vigastuse eripärale; annab esmast meditsiinilist abi vastavalt oma pädevusele ning teavitab õnnetusest;
4) järgib oma töös pürotehniku kutse-eetikat, enese, publiku ning keskkonna ohutust, töötervishoiu nõudeid, tööohutust ning töösisekorraeeskirja;
5) on kursis uuemate seadusemuudatuste ning uute pürotehniliste toodetega;
6) osaleb sündmusjärgsel analüüsil, sõnastab ja väljendab oma arusaama sündmusest, sõnastab oma tegevuse põhimõtted ja seostab neid toimunuga, teeb ettepanekuid muudatusteks enda või meeskonna edaspidises tegevuses ja saadud kogemuste rakendamiseks;
7) kasutab oma töös arvutit tasemetel: AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO2 –Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt lisa 1 „Arvuti kasutamise oskused“);
8) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2, ning ühte võõrkeelt tasemel A2 ja ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2„Keeleoskuse hindamise skaala“).

Teadmised:
1) keskkonnakaitse;
2) erialaterminoloogia;
3) pürotehnilised ained ja tooted;
4) plahvatuse mõiste ja olemus;
5) pürotehniliste toodete märgistamine ja müüginõuded;
6) ilutulestike ja lõhkematerjalide kategoriseerimine;
7) pürotehnilised segud;
8) ohutustehnika; töötervishoid ja tööohutus; tööseadusandlus;
9) keemilised ühendid pürotehnilistes vahendites;
10) esmaabi;
11) suhtlemise ja asjaajamise alused;
12) valdkonda puudutav seadusandlus;
13) tuleohutus; jäätmekäitlus;
14) elektriohutus.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-22052013-4.1.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.05.2013
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd
Kutse grupp: Pürotehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
93 Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaimar Eilo Tehnilise Järelevalve Amet
Ivo Melder Eesti Pürotehnikute Liit
Merike Ring Tehnilise Järelevalve Amet
Vambola Saks Eesti Pürotehnikute Liit
Steven Vaarmann Eesti Pürotehnikute Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist