Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pürotehnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Pürotehnik, tase 5
EN: Pyrotechnician, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.03.2024
Kehtib kuni: 13.03.2026
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pürotehnikute töö eesmärk on käidelda pürotehnilisi tooteid eesmärgipäraselt ja ohutult. Pürotehnikute peamine tööülesanne on ilutulestiku korraldamine.
5. taseme pürotehnik on oma kutseala meister, kes viib läbi ilutulestikke. Ta töötab iseseisvalt või töörühmas, vastutades töörühma juhina ilutule...
stike nõuetekohase ja ohutu läbiviimise eest. Ta teeb koostööd sidusvaldkonna spetsialistidega (nt Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet) ning juhendab ja koolitab madalama taseme pürotehnikuid.
5. taseme pürotehniku kutse omamine annab õiguse tegutseda pürotehniliste toodete käitlemise eest vastutava isikuna.

Kutsealal on koostatud järgmised kutsestandardid:
Abipürotehnik, tase 3
Pürotehnik, tase 4
Pürotehnik, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ilutulestiku ettevalmistustööd
1. Tegevuse kavandamine
2. Seadmete ja töövahendite komplekteerimine
3. Ilutulestike komplekteerimine

A.2.2 Laskeplatsi ettevalmistamine ja kontroll
1. Ohuala tähistamine ja laskeplatsil ohutuse tagamine
2. Pürotehniliste toodete paigutamine

A.2.3 I...
lutulestiku läbiviimine
1. Ilutulestiku eelne kontroll
2. Ilutulestiku läbiviimine

A.2.4 Ilutulestiku läbiviimise järgsed tööd
1. Tõrkelaengute kontroll ja eemaldamine
2. Laskeplatsi korrastamine

A.2.5 Pürotehniliste toodete käitlemine
1. Käitlemise planeerimine
2. Vedu ja hoidmine
3. Võõrandamine ja hävitamine

A.2.6 Töörühma töö korraldamine
1. Töörühma töö korraldamine
2. Juhendamine
3. Koolitamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Pürotehnik töötab kõrgendatud ohuga töökeskkonnas. Tema töökeskkonda mõjutavad suured rahvahulgad, ilmastikumõjud ning füüsikalised-keemilised tegurid.
Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes ning nõuab vaimset ja füüsilist pingutust. Peamised ohud on plahvatustest ja kemikaalidest tulenevad traum...
ad ja tervisekahjustused, mistõttu nõutakse tööohutusnõuete täpset täitmist, pürotehniliste toodete sihtotstarbelist kasutamist ning isiklike kaitsevahendite kasutamist (kindad, kaitsekiiver, kõrvaklapid, kaitseprillid jne).
Pürotehnik on teadlik ja arvestab ilutulestikuefektide ja plahvatuse mõju ümbritsevatele objektidele ja keskkonnale.
Pürotehnikul tuleb vajadusel töötada öösiti, puhkepäevadel ja riigipühadel.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Pürotehniku töövahenditeks on süüteseade, sideseade, isikukaitsevahendid jt töö eripärast lähtuvad töövahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetuleku eelduseks on täpsus, hoolsus, vastutus- ja koostöövõime Eeldatakse aja- ja ruumitaju, loogilist mõtlemist, kiiret reaktsiooni, õpetamisoskust, kõrgendatud ohutunnetust, pingetaluvust, keskendumis-, tähelepanu-, otsustus- ning kehtestamisvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme pürotehnik omab keskharidust, töökogemust ja 4. taseme pürotehniku kutset.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Pürotehnik, siseilutulestiku pürotehnik, väliilutulestiku pürotehnik, lavapürotehnik, meisterpürotehnik, müügikorraldaja, jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Pürotehniku tegevust reguleerib lõhkematerjaliseadus, mis annab 5. taseme pürotehniku kutsetunnistust omavale isikule õiguse tegutseda pürotehnilise toote käitlemise korraldajana.
Nõutav on tervisekontrolli läbimist tõendav dokument.
Alus: pürotehniku tervisenõuded ning tervisekontrolli sagedus ja...
kord.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse saamiseks tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.7.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ilutulestiku ettevalmistustööd 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab oma tegevused lähtuvalt ülesandest. Koostab tööülesandest lähtuva ilutulestiku projekti, viib vajadusel sisse asjakohaseid muudatusi.
2. Komplekteerib vajalikud töövahendid (sh isikukaitsevahendid) vastavalt projektile ja projektiparandustele.
3. Valib pürotehnilised tooted vastavalt projektile ning valmistab tooted ette ilutulestikuks (ühendab, pakendab, märgistab jm).
B.2.2 Laskeplatsi ettevalmistamine ja kontroll 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab laskeplatsi ohuala märgistamise või valmistab selle ise ette: märgistab ilutulestiku ohuala vastavalt lähteülesandele, arvestades objekti eripära ja kasutatavaid materjale. Kontrollib laskeplatsi vastavust ohutusnõuetele.
2. Paigutab pürotehnilised tooted ja ilutulestikuvahendid laskeplatsile, arvestades laskekoha iseärasusi ning järgides ilutulestiku projekti ja ohutusnõudeid.
B.2.3 Ilutulestiku läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Hindab võimalikke ohtusid inimestele ja ümbritsevatele objektidele ning sellest lähtuvalt jagab ülesanded ohuala valvuritele ning teistele asjaomastele isikutele.
2. Süütab ilutulestiku läbi ülesandes etteantud meetodiga (nt elektriliselt, leegiga). Veendub visuaalse ülevaatuse põhjal ilutulestiku ohutuses.
B.2.4 Ilutulestiku läbiviimise järgsed tööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib peale ilutulestiku läbiviimist tõrgete olemasolu ning vajadusel kõrvaldab ohuolukorra, kasutades sobivaid meetmeid.
2. Koristab ala, arvestades ümbritseva keskkonna nõudeid.
B.2.5 Pürotehniliste toodete käitlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kaardistab ja planeerib ettevõttes pürotehniliste toodete hoidmise, hävitamise, veo ja võõrandamise, lähtudes seadusandlusest ja ettevõttes kehtestatud korrast.
2. Korraldab pürotehniliste toodete sisse- ja väljaveo ning nõuetekohase hoidmise, arvestades lao võimalusi.
3. Kontrollib laodokumentatsiooni ja -arvestust, kasutades sobivaid programme vm vahendeid.
4. Korraldab pürotehniliste toodete nõuetekohase võõrandamise (müügi), hävitamise ja müüjate väljaõppe.
B.2.6 Töörühma töö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Jagab tööülesandeid ja kontrollib nende täitmist, motiveerides alluvaid;
2. Valib ja seab tööülesannetest lähtuvaid prioriteete;
3. Kontrollib töötervishoiu- , tööohutus- ja kvaliteedinõuete täitmist;"
4. "Juhendab ja nõustab töötajaid, arvestades juhendatavate vajadusi ja võimekust;
5. Suunab juhendatavaid kvaliteeti tagavate töövõtete kasutamisele, pakub probleemidele lahendusi;
6. Jälgib juhendatavaid, sekkub kriitilistes olukordades õigeaegselt;
7. Viib läbi õppetööd, kasutades õppe-eesmärkide saavutamiseks praktilisi lahendusi ja sobivaid tehnoloogilisi vahendeid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Pürotehnik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest;
2. Kasutab oma töös pürotehnikaalast terminoloogiat ja teadmisi (pürotehnilised ainete ja toodete kasutusala, märgistamine ja müüginõuded, ilutulestike ja lõhkematerjalide kategoriseerimine plahvatuse olemus jm);
3. Kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt;
4. Järgib keskkonnahoiu nõudeid, kogub kokku tööprotsessis tekkinud jääkmaterjalid ja jäätmed;
5. Kasutab tööriistu, tarvikuid ja isikukaitsevahendeid vastavalt juhenditele ja eeskirjadele;
6. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt oma vastutusala piires;
7. Osaleb meeskonnatöös, juhendab kaastöötajaid oma pädevuse piires, suudab kiiresti reageerida muutunud olukordades;
8. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks, on kursis tehnoloogiliste muudatuste, seadusemuudatuste ning uute pürotehniliste toodetega;
9. Õnnetuse korral lähtub enese ja kannatanu ohutusest, hindab olukorda sündmuskohal ning annab esmaabi;
10. Kasutab eesti keelt tasemel B2, vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“;
11. Kasutab ühte võõrkeelt tasemel A2, vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“;
12. Kasutab oma töös arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala (lisa 2) tasemele "Algtasemel kasutaja".

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-14032024-2.14/8k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 35
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.03.2024
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd
Kutse grupp: Pürotehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
93 Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kersti Rešetnjak Eesti Pürotehnikut Liit, Ruf Ilutulestikud
Merilin Kraun Tehnilise Järelevalve Amet
Eduard Tani Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ
Merike Ring Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Steven Vaarmann Eesti Pürotehnikut Liit, Firestudio OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist