Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pärimuskultuuri spetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine,...
sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Pärimuskultuuri spetsialist, tase 5
EN: Specialist in Traditional Culture, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.05.2013
Kehtib kuni: 28.05.2018
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pärimuskultuur on levinud suulise pärimuse või jäljendamise teel ning jaguneb aineliseks ja vaimseks kultuuriks ehk folklooriks (rahvaloomingu liigid: rahvaluule ja -muusika, rahvatantsud, mängud, traditsioonilised tõekspidamised, teadmised ja oskused, rahvausund ja -kombestiku, käsitööoskus, rahvam...editsiin, rahvapedagoogika jms).

Pärimuskultuuri spetsialist on isik, kes omab muusikalisi ja/või muid võimeid (jutuvestmine, tants, käsitöö jne) ning muid pärimuslikud töövõtteid, haridust ja kogemust tööks erinevate pärimusrühmadega (pärimusring, folkloorirühm jne).
Pärimuskutuuri spetsialist valdab vähemalt ühte pärimuslikku žanri (pillimäng, jutustamine, käsitöö jms). Pärimuse õpetamiseks või vahendamiseks valdab ta metoodikat.

Pärimuskultuuri spetsialisti töö eesmärk on pärimuse viljelemine, pärimusalase teabe vahendamine, pärimuskoolituste ja -sündmuste korraldamine ning osalemine koolitustel, õpitubades jne. Pärimuskultuuri spetsialisti töö eeldab iseseisvat tööd pärimusmaterjaliga (arhiivid, välitööd, pärimuslike žanrite praktiseerimine, regulaarne enesetäiendamine).

Pärimuskultuuri spetsialist toetab ja suunab oma tegevusega isiksuse terviklikku arengut ning aitab kindlustada vaimse ja ainelise kultuuripärandi säilimist ja järjepidevust. Suhtleb aktiivselt teiste pärimusekandjatega, on missioonitundlik ja õppimisvõimeline.
Pärimuskultuuri spetsialist on pärimuskultuuri ühte alavaldkonda sügavuti tundev ja selles tegutsev isik, kes töötab haridus-* või kultuuriasutuses, kohalikus omavalitsuses, kodanikeühenduses, ettevõtluses, vabakutselisena jm.

Pärimuskultuuri spetsialist tase 5 valdab pärimuskultuuris oma alavaldkonda teoreetiliselt ning praktiliselt (pillimäng jne). On eeskujuks ja osaleb pärimuskultuurialases paikkondlikus ja/või kogukondlikus tegevuses.

Pärimuskultuuri spetsialisti kutsealal on lisaks Pärimuskultuuri spetsialist tase 5-le järgmised kutsed:
Pärimuskultuuri spetsialist tase 6 valdab pärimuskultuuris oma valdkonda teoreetiliselt ja praktiliselt niivõrd, et võib korraldada kultuuriregiooni tasandil (Mulgimaa, Setomaa jne) pärimuskultuurialaseid tegevusi.
On eeskujuks ja osaleb pärimuskultuurialases paikkondlikus ja/või kogukondlikus tegevuses ja juhendab pärimuskultuuris osalejaid (õpitoad, rühmad, individuaalõpe jne.
Pärimuskultuuri spetsialist tase 7 valdab pärimuskultuuris oma valdkonda teoreetiliselt ja praktiliselt niivõrd, et võib korraldada ja juhtida üle-Eestilisi ning rahvusvahelisi pärimuskultuurialaseid tegevusi (festivalid, konverentsid, teabetoad, sündmused, koolitused jne).
Analüüsib pärimuskultuurialast tegevust ja juhendab ning nõustab pärimuskultuuris osalejaid (sh 5. ja 6.taseme spetsialiste).
On tunnustatud pärimuskultuuri valdkonna juht ja/või uurija ning omab visiooni valdkonna tulevikust.

* Töötamisel õpetajana peab pärimuskultuuri spetsialist läbima seaduses nõutud pedagoogilise täienduskoolituse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Eheda vaimse ja ainelise pärimuskultuuri rakendamine:
1.1 ühe või mitme pärimusliku praktilise tegevuse või tegevusvaldkonna valdamine (rahvamuusika, rahvatants, jutuvestmine, pärimuslikud töövõtted, ürituste korraldamine jne);
1.2 pärimuskultuurilises tegevuses osalemine;
1.3 paikkondlike ...
ja/või kogukondlike traditsioonide levitamine;
1.4 erinevate sihtrühmade kaasamine.
A.2.2 Juhendamine:
2.1 pärimusainese vahendamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö/tegevus on loominguline. Töö-/ tegevuskeskkond võib olla erialati ja paikkonniti erinev, töö/tegevus toimub siseruumides ja/või välitingimustes. Siseruumides kehtivad üldised bürooruumidele esitatavad tervisekaitsenõuded. Oluline on järgida ohutusnõudeid.
Tööaeg võib jaotuda ebaühtlaselt ja töö...
koormus on paindlik.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Kasutab oma töös andmebaase, arvutiprogramme, arhiivimaterjale, kirjandust, audiovideo väljaandeid, audio-, video- ja tavapärast kontoritehnikat.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Loovus
avatus
sallivus
paindlikkus
järjekindlus
vastutustundlikkus
õpi- ja õpetamisvõime
suhtlemisvalmidus
algatusvõime
üldistamis- ja analüüsivõime
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. tasemel on nõutav kesk- ja/või kutseharidus, erialane täienduskoolitus ja tegevus erialal (6 aastat viimase 8 aasta jooksul)
või
pärimuse õppimine ja omandamine traditsioonilises keskkonnas (nt vanemalt põlvkonnalt nooremale) ja tegevus erialal (6 aastat viimase 8 aasta jooksul).
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Pärimuskultuuri õpetaja/juhendaja/ringijuht, muusik, tantsuspetsialist, pilli- ja käsitöömeister, jutuvestja, kultuurikorraldaja/ -juht, rahvakultuurispetsialist, koolitusjuht, teadur jt.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Pärimuskultuuri spetsialisti kutse moodustub kolmest kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.2 ja B.2.3 (läbivad kompetentsid) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Eheda vaimse ja ainelise pärimuskultuuri rakendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) Valdab vähemalt ühte praktilist tegevust (rahvamuusika, rahvatants, jutuvestmine, pärimuslikud töövõtted, ürituste korraldamine jne), kasutades valdkonnas tunnustatud rahvapärimuslikke mängu/töö/tegevusvõtteid.
2) Osaleb aktiivselt paikkondlikus ja/või kogukondlikus pärimuskultuurilises protsessis, lähtudes pärimuskultuuri ajaloolistest kihistustest, paikkondlikust ja/või kogukondlikust eripärast ning eristades ehedat ja uuenduslikku pärimuskultuuris.
3) Levitab paikkondlikku ja /või kogukondlikku pärimuskultuuri enda tegevuse kaudu oma paikkonnas ja/või kogukonnas (sh levimaterjalid).
4) Loob võimalusi pärimuskultuuri viljelemiseks (aktiivne osalemine ringide, õpitubade, kohalike tähtpäevade-pühade korraldamisel jne), lähtudes oma kompetentsist ning piirkondlikust eripärast.

Hindamismeetod(id): portfoolio.
B.2.2 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) Orienteerub pärimusmaterjalides (arhiivid, muuseumid, elav esitus jms) ning valib sobiva pärimuskultuuri materjali lähtuvalt kogukondlikust ja/või piirkondlikust eripärast.

Hindamismeetod(id): portfoolio.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Pärimuskultuuri spetsialist, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) Kujundab pärimuskultuuri alaseid väärtusi, on oma tegevusega eeskujuks.
2) Täiendab ennast järjepidevalt pärimuskultuuri valdkonnas sh uurib süstemaatiliselt arhiivimaterjale ja loeb erialast kirjandust ning analüüsib enda pärimuskultuurilist tegevust.
3) Mõjub usaldusväärselt, tuleb toime konfliktidega, on salliv ja paindlik ning töötab tõhusalt meeskonnas.
4) Järgib oma töös kutsealaga seotud õigusakte.
5) Kasutab suhtlemisel korrektset riigikeelt tasemel B2 ning vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1.
6) Kasutab arvutit tasemel AO1-AO3 ja AO12.

Teadmised:
1. pärimuskultuur traditsioonilises külaühiskonnas ja tänapäeval;
2. pärimuskultuuri ajalugu ja olemus;
3. kasutatava alavaldkonna terminoloogia;
4. esinemiskultuur ja eetika;
5. tagasisidestuse põhimõtted;
6. suhtlemise alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-29052013-3.4.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.05.2013
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Kultuuritöö
Kutse grupp: Pärimuskultuuri spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
23 Pedagoogika tippspetsialistid
235 Muud pedagoogika tippspetsialistid
2359 Pedagoogika tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
032 Ajakirjandus ja teave
0322 Raamatukogundus, teave, arhiivindus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsealased terminid
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ene Lukka-Jegikjan Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu
Krista Sildoja Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu
Õie Sarv Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Sofia Joons Eesti Pärimusmuusika Keskus
Ene-Mall Vernik-Tuubel Haridus- ja Teadusministeerium
Laura Liinat Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist