Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Keraamikaesemete valmistaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Keraamikaesemete valmistaja, tase 3 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ning kompeten...
tsuse hindamise alus. Kutse saadakse, kui kutset andev organ on hinnanud isiku reaalses tööelus tõendatud kompetentside vastavust kutsestandardile ning väljastanud kutsetunnistuse.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Keraamikaesemete valmistaja, tase 3
EN: Ceramist, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Keraamiliste esemete maalija, tase 3
  • Saviesemete valmistaja, tase 3
Kehtib alates: 28.05.2013
Kehtib kuni: 21.11.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Keraamikaesemete valmistaja vormib ja viimistleb etteantud juhendite järgi saviesemeid ning kaunistab neid. Ta on omandanud vähemalt ühe vormimis- ja kaunistustehnika.
Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, keerukamate tööülesannete juures võib vajada juhendamist. Keraamikaesemete valmistaja vastutab t...
alle antud tööülesannete täitmise eest.
Keraamikaesemete valmistaja järgib töö turvalisuse ja keskkonnahoiu nõudeid.
Teised keraamikaala kutsetasemed:
Keraamikasell tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine.
2.1.1 Töö planeerimine.
2.1.2 Materjalide ja töövahendite ettevalmistamine.
2.1.3 Töökoha korraldamine.
A.2.2 Saviesemete valmistamine
2.2.1 Eseme või selle osa vormimine.
2.2.2 Eseme viimistlemine.
A.2.3 Keraamilise eseme maalimine
2.3.1 Maalimise ...
ettevalmistamine.
2.3.2 Maalimine kontuurile.

Keraamikaesemete valmistaja tervikkutse sisaldab kahte osakutset: „Saviesemete valmistaja“, mis koosneb tööosast A.2.2 ja „Keraamiliste esemete maalija“, mis koosneb tööosast A.2.3

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev, kokku võib puutuda tolmu ja keemiliste ainetega, mis võivad esile kutsuda allergiat vms. Oluline on järgida ergonoomilisi töövõtteid, kasutada kaitsevahendeid ning järgida ohutusnõudeid.
A.4 Töövahendid
Treipink, kaalud, tõmbekapp voolimispulgad jm tarvikud jm.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on oluline käe osavus, püsivus, õpivalmidus, sihipärasus ja vastutustunne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Keraamikaesemete valmistajaks saab õppida iseseisvalt, õppeasutuses või juhendaja käe all.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Savitoodete valaja, savitoodete vormija, keraamikaesemete dekoratiivmaalija, savitreija jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Keraamikaesemete valmistaja tervikkutse moodustub järgmistest kompetentsidest: B.2.1, B.2.2 ja B.2.3.
Keraamikaesemete valmistaja osakutse „Saviesemete valmistaja“ koosneb kompetentsist B.2.2.
Keraamikaesemete valmistaja osakutse „Keraamiliste esemete maalija“ koosneb kompetentsist B.2.3.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) loeb etteantud kavandeid;
2) koostab eseme või kavandi põhjal töö käigu, kasutades vajadusel juhendaja abi;
3) valib sobivad materjalid ja tarvikud, vajadusel kasutab juhendaja abi;
4) valmistab tööülesandest lähtuvalt ette vajalikud materjalid ja tarvikud;
5) valib sobivad töövahendid ja seadmed, kasutades vajadusel juhendaja abi;
6) hoiab töökoha ja töövahendid puhtad ja korras;
7) järgib säästliku materjalikasutuse ja keskkonna hoiu põhimõtteid.

Teadmised:
1) savimasside liigid ja omadused;
2) toidunõudele mittesobivad glasuurid;
3) tööohutuse nõuded;
4) enda ja teiste tervise kaitse ja keskkonnahoid;

Hindamismeetod(id):
1) intervjuu.
B.2.2 Saviesemete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) vormib kavandi järgi eseme või selle osa, kasutades sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale, vajadusel kasutab juhendaja abi;
2) käsitseb tööriistu ja -vahendeid turvaliselt ning kasutusotstarbele vastavalt;
3) viimistleb eseme vastavalt kavandile.

Teadmised
1) tööohutuse nõuded;
2) enda ja teiste tervise kaitse ja keskkonnahoid.

Hindamismeetod(id):
1) mapp tehtud töödest;
2) töövõtete demonstratsioon;
3) intervjuu.
B.2.3 Keraamiliste esemete maalimine 3

Tegevusnäitajad:
1) kannab maalikontuuri esemele;
2) valmistab ette värvid;
3) maalib kavandi järgi puhtalt ja korrektselt.

Teadmised:
1) tööohutuse nõuded;
2) enda ja teiste tervise kaitse ja keskkonnahoid.

Hindamismeetodid:
1) mapp tehtud töödest, valmis eseme esitlus;
2) töövõtete demonstratsioon;
3) intervjuu.
Osakutsega seotud kompetentsid
Saviesemete valmistaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Saviesemete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) vormib kavandi järgi eseme või selle osa, kasutades sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale, vajadusel kasutab juhendaja abi;
2) käsitseb tööriistu ja -vahendeid turvaliselt ning kasutusotstarbele vastavalt;
3) viimistleb eseme vastavalt kavandile.

Teadmised
1) tööohutuse nõuded;
2) enda ja teiste tervise kaitse ja keskkonnahoid.

Hindamismeetod(id):
1) mapp tehtud töödest;
2) töövõtete demonstratsioon;
3) intervjuu.
 
Keraamiliste esemete maalija, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.3 Keraamiliste esemete maalimine 3

Tegevusnäitajad:
1) kannab maalikontuuri esemele;
2) valmistab ette värvid;
3) maalib kavandi järgi puhtalt ja korrektselt.

Teadmised:
1) tööohutuse nõuded;
2) enda ja teiste tervise kaitse ja keskkonnahoid.

Hindamismeetodid:
1) mapp tehtud töödest, valmis eseme esitlus;
2) töövõtete demonstratsioon;
3) intervjuu.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-28052013-2.6/1k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.05.2013
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Keraamik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7314 Savi- ja portselanimeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0212 Moe-, sise- ja tööstusdisain
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöömeistri kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kersti Laanmaa Brendor OÜ
Kärt Seppel Keraamikute Liit, OÜ Asuurkeraamika
Kaie Pungas Olustvere TMK

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist