Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Keraamikaesemete valmistaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Keraamikaesemete valmistaja, tase 3
EN: Potter, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 22.11.2017
Kehtib kuni: 21.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandard kantakse arhiivi Kultuuri Kutsenõukogu 09.11.2022 otsusega nr 26/1.1

---------------------------------
Kutsestandard uuendati tulenevalt lõppevast kehtivusajast.
Kaotati osakutsed saviesemete valmistaja ja keraamiliste esemete maalija.
Kohustuslikku kompetentsi „Keraamikaesemete valmistamine“ on kokku pandud varem eraldi seisnud kompetentsid „Tööprotsessi ettevalmistamine“ ja „Saviesemete valmistamine“ ning lisati varem mitte kaetud tööülesanne Keraamikaesemete glasuurimine....

Varem eraldi seisnud teadmised on kirjeldatud tegevusnäitajates.
Kustutatud hindamismeetodite lahtrid.
Kutsestandard on vormistatud samasse kutsealasse kuuluva keraamik, tase 4 kutsestandardiga struktuuriliselt võrreldavana.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kuressaare Ametikool Keraamikaesemete valmistaja 180677 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 24.03.2021 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Keraamikaesemete valmistaja, tase 3 on käsitööline, kes vormib, viimistleb ja glasuurib kvaliteetseid saviesemeid etteantud juhendite järgi. Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, täites kindlaks määratud, vähesel määral muutuvaid tööülesandeid; uute tööülesannete juures võib ta vajada juhendamist.

Ku...
tsealal töötab ka keraamik, tase 4, kes vormib, viimistleb, põletab, glasuurib ja dekoreerib ka enda kavandatud keraamilisi esemeid ning turundab oma toodangut.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Keraamikaesemete valmistamine
1. Keraamilise eseme kavandamine.
2. Tööprotsessi planeerimine ja ettevalmistamine.
3. Savist esemete valmistamine.
4. Savist esemete viimistlemine ja kaunistamine.
5. Keraamikaesemete glasuurimine.
6. Keraamikaesemete järelviimistlemine ja pakendamine.
7....
Materjalide ja töövahendite korrashoid.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Keraamikaesemete valmistaja töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb olla valmis hooajatööks ja töötamiseks puhkepäevadel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev ja kiire tempoga. Ta puutub kokku niiskuse, tolmu ja kemikaalidega, mis võivad põhjustada ohtu tervisele (all...ergia vms), mistõttu tuleb kasutada töökaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Treipink, kaalud, tõmbekapp, glasuuriprits, savivalts, trell, nuga, vispel, voolimispulgad jm keraamiku töövahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on olulised käeline osavus, püsivus, õpivalmidus, sihipärasus ja vastutustunne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Keraamikaesemete valmistajaks saab õppida kutseõppeasutuses või juhendaja käe all töötades.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Savitoodete valaja, savitoodete vormija, savitreija jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Keraamikaesemete valmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. loeb etteantud keraamilise eseme tööjooniseid;
2. planeerib tööde järjekorra ja tööülesande täitmisaja; seab valmistusprotsessist lähtudes sisse ohutu ja käepärase töökoha ning hoiab selle puhta ja korras; valmistab ette materjalid vastavalt eseme valmistusviisile;
3. valmistab vastavalt tööjoonisele ja -korraldusele üksikesemeid ja väikeseeriaid käsitsi treides, ribatehnikas, savitombust või savilehest vormides või etteantud kipsvormi abil paljundades; kuivatab eseme(d) põletuskõlblikuks, vältides praaki;
4. viimistleb eseme(d) veega;
5. puhastab esemed tolmust enne glasuurimist; valmistab ette glasuurid, vajadusel sõelub või peenestab glasuuri; glasuurib eseme sisse kastes, üle valades, pintseldades või pritsides;
6. puhastab ja lihvib valmis keraamilise eseme põhjad, kontrollib eseme veepidavust ja stabiilsust; pakendab eseme transpordiks;
7. hoiustab materjalid nõuetekohaselt; kogub materjalijäägid liigiti ja töötleb sobivad jäägid taaskasutatavaks, järgides säästliku materjalikasutuse põhimõtteid; puhastab töövahendid ja seadmed pärast kasutamist.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.2 Keraamikaesemete valmistaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid (vt lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika); hoiab ja säilitab kultuuripärandit;
2. säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega ja erialase terminoloogiaga;
3. tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, arvestades töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse reegleid; kasutab vastavalt vajadusele isikukaitsevahendeid;
4. kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli meeskonnas, järgib kokkuleppeid;
5. reageerib kiiresti tööprotsessis tekkinud eriolukordades;
6. suhtleb sõbralikult ja korrektselt;
7. kasutab arvutit infootsinguks ja kommunikatsiooniks (e-kirjad, tutvustuskirjad, arved jm);
8. kasutab eesti keelt klientide ja kolleegidega suhtlemiseks vajalikul tasemel.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-22112017-1.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.11.2017
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Keraamik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7314 Savi- ja portselanimeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Karin Kalman Stuudiokeraamika OÜ, Eesti Keraamikute Liit
Kersti Laanmaa Brendor OÜ, Eesti Keraamikute Liit
Maret Lehis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Inna Soonurm SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist