Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Keraamikaesemete valmistaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Keraamikaesemete valmistaja, tase 3
EN: Potter, level 3
Kutsestandardi tähis: 19-22112017-1.1/2k
Kutsestandardi versiooni number: 2
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Keraamik
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.11.2017
Kehtib alates: 22.11.2017
Kehtib kuni: 21.11.2022
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7314 Savi- ja portselanimeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0212 Moe-, sise- ja tööstusdisain
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Muudatused:
Kutsestandard uuendati tulenevalt lõppevast kehtivusajast.
Kaotati osakutsed saviesemete valmistaja ja keraamiliste esemete maalija.
Kohustuslikku kompetentsi „Keraamikaesemete valmistamine“ on kokku pandud varem eraldi seisnud kompetentsid „Tööprotsessi ettevalmistamine“ ja „Saviesemete valmistamine“ ning lisati varem mitte kaetud tööülesanne Keraamikaesemete glasuurimine.
Varem eraldi seisnud teadmised on kirjeldatud tegevusnäitajates.
Kustutatud hindamismeetodite lahtrid.
Kutsestandard ...
on vormistatud samasse kutsealasse kuuluva keraamik, tase 4 kutsestandardiga struktuuriliselt võrreldavana.
Loe edasi
Peida
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Karin Kalman Stuudiokeraamika OÜ, Eesti Keraamikute Liit
Kersti Laanmaa Brendor OÜ, Eesti Keraamikute Liit
Maret Lehis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Inna Soonurm SA Innove
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Keraamikaesemete valmistaja, tase 3 on käsitööline, kes vormib, viimistleb ja glasuurib kvaliteetseid saviesemeid etteantud juhendite järgi. Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, täites kindlaks määratud, vähesel määral muutuvaid tööülesandeid; uute tööülesannete juures võib ta vajada juhendamist.

Ku...
tsealal töötab ka keraamik, tase 4, kes vormib, viimistleb, põletab, glasuurib ja dekoreerib ka enda kavandatud keraamilisi esemeid ning turundab oma toodangut.
Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Keraamikaesemete valmistamine
1. Keraamilise eseme kavandamine.
2. Tööprotsessi planeerimine ja ettevalmistamine.
3. Savist esemete valmistamine.
4. Savist esemete viimistlemine ja kaunistamine.
5. Keraamikaesemete glasuurimine.
6. Keraamikaesemete järelviimistlemine ja pakendamine.
7....
Materjalide ja töövahendite korrashoid.
Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Keraamikaesemete valmistaja töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb olla valmis hooajatööks ja töötamiseks puhkepäevadel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev ja kiire tempoga. Ta puutub kokku niiskuse, tolmu ja kemikaalidega, mis võivad põhjustada ohtu tervisele (all...ergia vms), mistõttu tuleb kasutada töökaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Treipink, kaalud, tõmbekapp, glasuuriprits, savivalts, trell, nuga, vispel, voolimispulgad jm keraamiku töövahendid.
Tööks vajalikud isikuomadused: Töös on olulised käeline osavus, püsivus, õpivalmidus, sihipärasus ja vastutustunne.
Kutsealane ettevalmistus: Keraamikaesemete valmistajaks saab õppida kutseõppeasutuses või juhendaja käe all töötades.
Enamlevinud ametinimetused: Savitoodete valaja, savitoodete vormija, savitreija jm.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Keraamikaesemete valmistamine 3
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Keraamikaesemete valmistaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist