Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Põrandakatja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Käesolev kutsestandard on aluseks isikute kutsealase kompetentsuse hindamisele.
Nimetus: ET: Põrandakatja, tase 4
EN: Floor Covering Installer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.06.2013
Kehtib kuni: 19.10.2014
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusviimistlejad töötavad valdavalt ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.
Põrandakatja põhiliseks tööülesandeks on viimistletavate pindade katmine erinevate materjalidega (PVC, tekstiil, parketid jne). Tööülesanne hõlmab ka viimistlevate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõ...
ikamist ja paigaldamist.

4. taseme põrandakatja korraldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Selle taseme põrandakatja valmistab vajaduse korral ette ja kohaldab asjakohaseid muudatusi töökohal.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 PVC plaat- ja rullmaterjalide paigaldamine
2.1.1. PVC plaat- ja rullmaterjalidega kaetavate pindade ettevalmistamine
2.1.2. Materjali jaotuskavandi koostamine ja mustri ja/või kujundi mahamärkimine
2.1.3. Materjalide mõõtulõikamine ja kokkusobitamine
2.1.4. PVC plaat- või rullmaterjalide...
paigaldamine
2.1.5. Liitekohtade vormistamine
A. 2.2 Parkettide paigaldamine põrandatele
2.2.1. Parketiga kaetavate põrandapindade ettevalmistamine
2.2.2. Materjali jaotuskavandi koostamine ja mustri ja/või kujundi mahamärkimine
2.2.3. Ujuvparketi paigaldamine
2.2.4. Aluspõrandale liimitava parketi paigaldamine
2.2.5. Liitekohtade vormistamine
A.2.3 Tekstiilist plaat- või rullmaterjali paigaldamine
2.3.1. Tekstiilist plaat- või rullmaterjaliga kaetavate pindade ettevalmistamine
2.3.2. Materjali jaotuskavandi koostamine ja mustri ja/või kujundi mahamärkimine
2.3.3. Materjalide mõõtulõikamine ja kokkusobitamine
2.3.4. Tekstiilist plaat- või rullmaterjali paigaldamine
2.3.5. Liitekohtade vormistamine
A.2.4. Madalama kvalifikatsiooniga põrandakatjate nõustamine ja juhendamine
2.4.1. Tööga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine
2.4.2. Töö teostamisel ilmnenud vigade analüüsimise ja parandamise nõustamine
2.4.3. Plaatija juhendamine ja nõustamine tööülesannete täitmisel

Töö osadega seotud ülesannete loetelu on toodud lisas 1 „Tööosad ja ülesanded“.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul töötavad põrandakatjad täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viiel päeval nädalas).
Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt kaetavatest pindadest. Töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse sageli sundasendites: s...
eistes, põlvili asendis või kükakil. Ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega.
Põrandakatja töös puututakse kokku ka tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada allergiat ning seetõttu on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ning kanda kaitseriietust.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põrandakatja töövahendid on erinevad käsitööriistad (lood, käsilõikeriistad, liimikamm, haamrid jne), seadmed ja mõõteriistad (segutrell, frees, laser jne) ning materjalid(kuivsegud, liimid, hermeetikud jne).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Põrandakatja töö eeldab lisaks erialastele oskustele korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni. Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.
Väga olulised on hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööp...
äevast möödub püstiasendis.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme põrandakatjana töötavatel inimestel on üldjuhul kas erialane kutsekeskharidus ja praktilise töö kogemus ehitusettevõttes või keskharidus ja praktiline töökogemus ehitusettevõttes. Viimasel juhul peab töötaja olema läbinud ka ettevõtlusalase täiendkoolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Põrandakatja
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
4. taseme põrandakatja tööd kirjeldavas kutsestandard koosneb kohustuslikest kutsespetsiifilistest (B.2.1 - 2.4), põrandakatja kutset läbivatest kutsespetsiifilistest (B.2.5 – B.2.10) ja üldistest (B.2.11 – B.2.18) kompetentsidest.
4. taseme põrandakatja kutse saamiseks peab taotleja tõendama kõik ...
kompetentsid.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 PVC plaat- ja rullmaterjalide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib aluspinna ja töötingimuste vastavust nõuetele. Määratleb kaetavale pinnale sõltuvalt pinna eripärast (puitpõrand, betoonpõrand jne.) vajalike ettevalmistustööde tehnoloogia. Valmistab ette PVC materjalidega kaetavad põrandad või seinad, vajadusel tasandades, pahteldades, lihvides, puhastades ja kruntides käsitletavat pinda. Valmistab ette materjalid. Katab mittekaetavate pinnad, kaitsmaks neid töö käigus tekkida võivate kahjustuste või määrdumise eest.
2. Koostab lähtudes sisekujundusprojektist materjali jaotuskavandi ning märgib ettevalmistatud põrandapinnale mustri.
3. Lõikab välja jaotuskavandil märgitud kujundid ning sobitab need, lähtudes mahamärgitud mustrist.
4. Paigaldab PVC plaat- või rullmaterjali, lähtudes materjali paigaldusjuhendist, etteantud tööülesandest ja / või mahamärgitud mustrist. Rullmaterjalide puhul freesib paanidevahelised vuugid valides freesimissügavuse vastavalt materjalile. Kuum- või külmkeevitab vuugid, lähtudes paigaldatud rullmaterjali tootjapoolsetest juhisest. Viimistleb vuugid.
5. Vajadusel vormistab erinevate materjalide (näit. vaip, seinakattematerjal) liitekohad või paigaldab sobivad liistud.

Teadmised:
a) erinevad PVC rull- ja plaatmaterjalid (linoleum, vinüül jne) ja nende omadused;
b) rull- ja plaatmaterjalidega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;
c) olemasoleva aluspinna sobivus paigaldatava rull- või plaatmaterjaliga;
d) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine;
e) erinevad materjalid ja meetodid aluspinna ettevalmistamiseks;
f) paigaldamisel kasutatavad krundid, liimid, nende omadused ja sobivus aluspinnaga ning paigaldatava rull- või plaat materjaliga;
g) ülespöörete ning sise- ja välisnurkade teostus;
h) rull- ja plaatmaterjalide paigaldamisel kasutatavad tööriistad ja abivahendid, nende kasutusotstarve ja käsitlemine;
i) trappide teostus;
j) erinevat liiki materjalide liitekohtade vormistamise põhimõtted;
k) kuum- või külmkeevitusvuukide freesimise nõuded lähtuvalt materjalist.

Hindamismeetod(id):
Praktilise töö hindamine vastavalt etteantud aja- ja kvaliteedinormidele või suuline küsitlus/intervjuu (tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjalikulu ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikune hindamine või kombineeritud meetod.
B.2.2 Parkettide paigaldamine põrandatele 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib aluspinna ja töötingimuste vastavust nõuetele. Määratleb kaetavale pinnale sõltuvalt pinna eripärast (puitpõrand, betoonpõrand jne.) vajalike ettevalmistustööde tehnoloogia. Valmistab ette parketiga kaetavad põrandad või seinad, vajadusel tasandades, pahteldades, lihvides, puhastades ja kruntides käsitletavat pinda. Valmistab ette materjalid. Katab mittekaetavate pinnad, kaitsmaks neid töö käigus tekkida võivate kahjustuste või määrdumise eest.
2. Koostab lähtudes sisekujundusprojektist materjali jaotuskavandi ning märgib selle ettevalmistatud põrandapinnale.
3. Paigaldab alusmaterjalid lähtudes aluspõranda liigist. Sõltuvalt parketi liigist sobitab eelnevalt visuaalset terviklikkust silmas pidades parketilauad. Määrab põranda ja püsikonstruktsioonide liitekohtadesse ning pinna suurusega seotud nõuetest tulenevalt deformatsioonivuugid. Paigaldab parketi lähtudes tootjapoolsest paigaldusjuhendist.
4. Sõltuvalt parketi liigist sobitab eelnevalt visuaalset terviklikkust silmas pidades parketilauad. Jätab põranda ja püsikonstruktsioonide liitekohtadesse ning pinna suurusega seotud nõuetest tulenevalt deformatsioonivuugid. Paigaldab parketi, lähtudes etteantud tööülesandest. Viimistlemata liimitavate parkettide puhul lihvib parketi, vajadusel täidab (pahteldab) tühimikud ja defektid. Teostab viimistluseelse lihvimise ja lõpliku viimistluse, lähtudes etteantud tööülesandest.
5. Vajadusel vormistab erinevate materjalide (näit. vaip, seinakattematerjal) liitekohad või paigaldab sobivad liistud.

Teadmised:
a) erinevad parketiliigid (liist-, mosaiik-, laud-, plokk-, industriaalparkett jne) - nende omadused ja paigaldamise tehnoloogiad;
b) parkettkattega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;
c) olemasoleva aluspinna sobivus paigaldatava parketiga;
d) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine;
e) erinevad materjalid ja meetodid aluspinna ettevalmistamiseks;
f) paigaldamisel kasutatavad liimid, nende omadused ja sobivus aluspinnaga ning paigaldatava parketiga;
g) parkettpõranda hooldamine ja hooldusvahendid.

Hindamismeetod(id):
Praktilise töö hindamine vastavalt etteantud aja- ja kvaliteedinormidele või suuline küsitlus/intervjuu (tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjalikulu ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikune hindamine või kombineeritud meetod.
B.2.3 Tekstiilist plaat- või rullmaterjali paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib aluspinna ja töötingimuste vastavust nõuetele. Määratleb kaetavale pinnale sõltuvalt pinna eripärast (puitpõrand, betoonpõrand jne.) vajalike ettevalmistustööde tehnoloogia. Valmistab ette tekstiilmaterjalidega kaetavad põrandad, vajadusel tasandades, pahteldades, lihvides, puhastades ja kruntides käsitletavat pinda. Valmistab ette materjalid. Katab mittekaetavate pinnad, kaitsmaks neid töö käigus tekkida võivate kahjustuste või määrdumise eest.
2. Koostab lähtudes sisekujundusprojektist materjali jaotuskavandi ning märgib ettevalmistatud põrandapinnale mustri.
3. Lõikab välja jaotuskavandil märgitud kujundid ning sobitab need, lähtudes mahamärgitud mustrist.
4. Paigaldab tekstiilkatte, lähtudes materjali paigaldusjuhendist, etteantud tööülesandest ja / või mahamärgitud mustrist.
5. Vajadusel vormistab erinevate materjalide (näit. PVC, seinakattematerjal) liitekohad või paigaldab sobivad liistud.

Teadmised:
a) tekstiilist plaat- ja rullmaterjalid, nende omadused;
b) tekstiilkattega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;
c) olemasoleva aluspinna sobivus paigaldatava materjaliga;
d) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine.
e) erinevad materjalid ja meetodid aluspinna ettevalmistamiseks,
f) paigaldamisel kasutatavad krundid, liimid, nende omadused ja sobivus aluspinnaga ning paigaldatava vaipkattematerjaliga
g) ülespöörete ning sise- ja välisnurkade teostus
h) tekstiilmaterjalide paigaldamisel kasutatavad tööriistad ja abivahendid, nende kasutusotstarve ja käsitlemine
i) erinevat liiki materjalide liitekohtade vormistamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktilise töö hindamine vastavalt etteantud aja- ja kvaliteedinormidele või suuline küsitlus/intervjuu (tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjalikulu ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikune hindamine või kombineeritud meetod.
B.2.4 Epoksüvaik pinnakatete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib aluspinna sobivust epoksüvaik pinnakattega katmiseks (aluspinna materjal ja selle vastavus, krobelisus/struktuur, poorsus, praod, konarused ning aluspinna temperatuur ja niiskus).
2. Valmistab aluspinnad freesimise, liivapritsi või lihvimise teel ette ja täidab seguga sügavikud, augud, poorid ja suured ebatasasused. Segu komponentide kokkusegamisel jälgib detailselt tootja juhiseid. Krundib sobivate töövõtete ning sobiva süsteemse krundi/impregneeriga aluspinna.
3. Vastavalt tootele ja hilisemale kasutusotstarbele kannab viimistlussüsteemi pinnale kas rulli, pihustamise või pahteldamise teel. Jaotab eelnevalt kokku segatud materjali ühtlaselt aluspinnale, kasutades selleks sobivat töövahendit. Olenevalt viimistlussüsteemist puistab kvartsliiva, helbed vm. materjali).
4. Vastavalt tootele ja hilisemale kasutusotstarbele kannab viimistlussüsteemi viimistluskihi pinnale kas rulli või pahtlilabidaga. Jaotab materjali ühtlaselt aluspinnale, kasutades selleks sobivat töövahendit.

Teadmised:
a) epoksüvaik pinnakatetega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;
b) epoksüvaik pinnakatete paigaldamiseks vajalikud nõuded sisekliimale ja viimistletavatele pindadele;
c) erinevad epoksüvaik pinnakatete omadused ja kasutusvõimalused;
d) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine;
e) epoksüvaik pinnakattega kaetud pindadele kehtestatud nõuded ja normid.

Hindamismeetod(id):
Praktilise töö vaatlus või suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt praktika aruanne, õpimapp, tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastik-hindamine või kombineeritud meetod.
B.2.5 Madalama kvalifikatsiooniga põrandakatjate nõustamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga põrandakatjaid tööga kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest.
2. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga põrandakatjaid töö jooksul ilmnenud vigade analüüsimisel ja nende parandamiseks vajalike abinõude valikul.
3. Juhendab madalama kvalifikatsiooniga põrandakatjaid tööülesannete täitmisel.

Hindamismeetod(id):
Praktilise töö hindamine vastavalt etteantud aja- ja kvaliteedinormidele või suuline küsitlus/intervjuu (tööalase tegevuse hinnang) või kirjalik test, materjalikulu ja tööaja arvutamine, juhtumianalüüs või eneseanalüüs või vastastikune hindamine või kombineeritud meetod.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Materjalide kulu ja tööaja määramine 4

Tegevusnäitajad:
Töö planeerimiseks määratleb 4. taseme põrandakatja määratud aja jooksul tööjoonistelt vajalikud lähteandmed, mõõdab selleks ettenähtud tööriistu kasutades viimistletava pinna ning saadud andmete põhjal arvutab välja tööks vajaliku materjalide ja tööaja kulu.
B.2.7 Nõuetekohase töökoha korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
Enne töö alustamist korraldab põrandakatja endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha: ta paigaldab töölava ja jälgib et säiliksid vajalikud käiguteed. Ta katab mitteviimistletavad pinnad sobiva kattematerjaliga, valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid ning veendub, et tööfrondil ei oleks segavaid või üleliigseid esemeid. Kontrollib enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolu ja korrasolekut. Ladustab materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
B.2.8 Koostöö teiste töövõtjatega 4

Tegevusnäitajad:
Põrandakatja arvestab töötades ka teiste samal objektil töötavate töövõtjatega
B.2.9 Materjalide ja pinna omavahelise sobivuse määramine 4

Tegevusnäitajad:
Hindab kaetavate pindade ja materjalide sobivust ning kvaliteedile vastavust, juhindudes etteantud tööülesannetest, materjalide ja pindade omadustest. Materjalide mittesobivuse korral konsulteerib oma vahetu juhi või töö tellijaga ning pakub välja võimalikud lahendused.
B.2.10 Töövahendite kasutamine ja hoiustamine 4

Tegevusnäitajad:
Põrandakatja kasutab kõiki töövahendeid heaperemehelikult – ta korrastab ja puhastab neid regulaarselt ning hoiustab vastavalt nõuetele. Probleemide või puuduste korral informeerib sellest oma vahetut juhti ning teeb ettepanekuid olukorra lahendamiseks.
B.2.11 Klientide teenindamine 4

Tegevusnäitajad:
Nõustab klienti või annab kliendile viimistletud pindade hooldus- või ekspluatatsioonijuhendid.
B.2.12 Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgmine 4

Tegevusnäitajad:
Põrandakatja, tase 4 järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid. Vajaduse korral konsulteerib materjali tootja/tootja esindajaga.
B.2.13 Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil järgib plaatija nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
B.2.14 Esmaabi osutamine 4

Tegevusnäitajad:
Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
B.2.15 Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
Põrandakatja, tase 4 määratleb eelseisvast tööülesandest lähtuvalt tööga kaasneda võivad keskkonnariskid ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, tagades jäätmete käitluse, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid (keemilised ained, põrandakatete jäägid jm). Ta korraldab jäätmete sorteerimise või sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutuse põhimõtetest ning jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest.
B.2.16 Meeskonnatöös osalemine 4

Tegevusnäitajad:
Põrandakatja kutsealal töötav inimene on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös ja on valmis teistelt õppima. Ta jagab teistega kogu tööks vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel. Selle taseme põrandakatja omab vajalikke teadmisi ja oskusi madalama tasemega põrandakatja juhendamiseks.
B.2.17 Tööalaste otsuste vastuvõtmine ja kohanemine muutuvate oludega 4

Tegevusnäitajad:
Täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul. Analüüsib tagasisidet, võtab vastu asjakohaseid otsuseid ja vastutab tehtud otsuste täitmise eest. Põrandakatja, tase 4 on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks, määratleda, sõnastada ja lahendada probleeme.
B.2.18 Tööalaste tagasilöökidega toime tulemine 4

Tegevusnäitajad:
Ta oskab hinnata tööeesmärkide saavutamisega kaasnevaid riske (ohutus, kvaliteet, tähtajad jne). Ebaõnnestumise korral hindab 4. taseme põrandakatja olukorda ja kohandab oma tegevust vastavalt sellele.
B.2.19 Tööalase tegevuse planeerimine, täiendõppes osalemine 4

Tegevusnäitajad:
Ta töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal töötada, analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks ja karjääris edasi liikumiseks. Osaleb kutsealases täiendõppes.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Põrandakatja tööd läbivad teadmised
a) üldehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid;
b) käitumisjuhend tööõnnetuse korral, esmaabi andmine;
c) üldteadmised ehitustöödel kehtivatest jäätmekäitluse ja keskkonnaohutusnõuete normidest;
d) põrandakatja tööks vajalikud elektrilised ja mehaanilised töövahendid, nende käsitsemise põhimõtted;
e) põrandakatja tööks vajalikud mõõteriistad (nt mõõdulatt, lood, mõõdulint, laser jne), nende käsitsemise põhimõtted;
f) põrandakatmistöö peamised töövõtted, nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
g) materjalide tööks ettevalmistamise ja ladustamise nõuded
h) tööjoonised, nende põhjal erinevate arvutuste (pindala-, mahu- ja kuluarvestuse jne) tegemise meetodid;
i) põrandakatmistöödele esitatavad kvaliteedinõuded;
j) üldteadmised energiatõhusast ehitamisest;
k) üldteadmised klienditeenindusest;
l) üldteadmised ettevõtluse alustest ning kutseala reguleerivast seadusandlusest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-03062013-5.6/2k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.06.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitusviimistlus
Kutse grupp: Põrandakatja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7122 Põrandategijad ja plaatijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Timo Torni Edictum OÜ
Jaan Vikat MTÜ Eesti Maalrite Liit
Tõnu Armulik Tallinna Ehituskool
Terje Jaksen Tallinna Ehituskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist