Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Energiaaudiitor, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Energiaaudiitor, tase 6 kutsestandard on koolituskavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.
...

Energiaaudiitori kutse antakse isikule kutsetunnistusega juhul, kui kutset andev organ on tunnistanud tema kompetentside vastavust kutsestandardile.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Energiaaudiitor, tase 6
EN: Energy Auditor, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Elamute energiaauditite koostamine, tase 6
Kehtib alates: 05.06.2013
Kehtib kuni: 04.06.2018
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Energiaaudiitor, tase 6 on ehitusseaduse vastutava spetsialisti mõistele vastav spetsialist, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama elamute ja ühiskondlike hoonete energiaauditeid, väljastama energiamärgiseid olemasolevatele hoonetele. Ta on valmis töötama meeskonnas ning tegema ko...ostööd sidusvaldkondade inseneride jt spetsialistidega. Ta on võimeline juhtima energiaauditi sooritamiseks moodustatud töörühma ja vastutama töörühma töötulemuste eest.

Energiaaudiitor, tase 6 tervikkutsest moodustab elamute energiaauditite koostamine eraldi osakutse (sisaldab tööosasid A.2.1, A.2.2, A.2.3 ja A.2.4 ning B.2.6 ja B.2.7.).

Energiatõhususe valdkonnas on lisaks energiaaudiitor, tase 6 kutsele kehtestatud diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 esmane kutse, diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 ja volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 kutsed.
Ülevaade ehitiste energiatõhususe valdkonna kutsetest ja tasemetest on toodud lisas 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Energia auditeerimise ettevalmistamine.
A.2.2 Objekti ülevaatamine ja selle komponentidele hinnangu(te) andmine.
A.2.3 Tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine.
A.2.4 Elamute energiaauditi koostamine.
A.2.5 Ühiskondlike hoonete energiaauditi koostamine.
A.2.6 Energiamärgise koostamine j...
a väljastamine olemasolevatele hoonetele.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Energiaaudiitor töötab põhiliselt büroos ja objektidel. Tal tuleb kohapeal (auditeeritava) objekt üle vaadata koos vajalike mõõdistuste ja intervjuudega. Objektid võivad paikneda erinevates piirkondades. Töötada tuleb paindliku tööajarežiimiga. Vajadusel tuleb kasutada spetsiaalseid tööriideid ja k...aitsevahendeid. Juhinduda tuleb üldise tööohutuse ja vajadusel elektriohutuse nõuetest.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Energiaaudiitor kasutab oma töös lisaks tavapärasele kontoritehnikale (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jms.) ja –tarkvarale (tekstitöötlus, tabelarvutus, internetisuhtlus jms) spetsiaalseid arvutusprogramme (näiteks energiatarbimise arvutusprogrammid jms) ning mõõtetehnikat (nt salvestavad mõõtevah...endid).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab innovaatilist, keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsioskust , täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlus- ning kohanemisvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Energiaaudiitori kutse saamise eelduseks on tehnikaalane kõrgharidus. Energiaaudiitoreid valmistatakse ette vastavatel kursustel ja õppeasutustes.
Edukaks kutsetegevuseks on vajalik kompetentsus, mis moodustub teadmistest ja oskustest, eri- ja ametialasest töökogemusest ja energiatõhususe spetsiali...
sti tööks vajalikest hoiakutest.
Kutse taotlemisel tuleb järgida taotlemise tingimusi ja täiendõppe arvestuse nõudeid ( vt lisa 2 ja 3).

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Energiaaudiitor, energiamärgise väljastaja, konsultant, projektijuht jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Energiaaudiitori kutse omamine tõendab energiatõhususevaldkonda reguleerivate õigusaktide mõistes isiku pädevust töötada energiatõhususe erialal omal vastutusel ja iseseisvalt tõendatud kompetentsuse piires.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Energiaaudiitori, tase 6 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 –B.2.7 tõendamine.
Osakutse „Elamute energiaauditite koostamine“ koosneb kompetentsidest B.2.1 - B.2.4 ning B.2.6 ja B.2.7.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Energiaauditeerimise ettevalmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1) hindab aluslähteandmete ja projektdokumentatsiooni adekvaatsust ja piisavust;
2) hangib vajalikud lähteandmed ja -dokumentatsiooni;
3) töötab lähteandmete ja andmebaasidega;
4) koostab tegevusplaane: objekti detailse kirjelduse ja selle alusel auditeerimise komponentide ajakava;
5) valmistab ette lähteandmete kogumise tabelid ja vormid;
6) hindab sidusspetsialistide kaasamise vajadust;
7) jaotab tööülesandeid sidusspetsialistidele;
8) kooskõlastab tellijaga auditeerimise aja ja koostöös temaga korraldab ligipääsu kõigile objekti auditeeritavatele osadele ja tehnosüsteemidele (nt elektrijaotla, soojussõlm).

Hindamismeetod(id):
Dokumentide (enesehinnang, teostatud tööd jms) ja/või vajadusel kutsete alusel.
B.2.2 Objekti ülevaatamine ja selle komponentidele hinnangu(te) andmine 6

Tegevusnäitajad:
1) vaatab üle kütte-, tarbevee-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemid, elektripaigaldised ja valgustusseadmed ning ehitiste välispiirded;
2) kontrollib sisekliima olukorda;
3) teeb kindlaks olulisemad puudujäägid ja võimalused tehnilise olukorra parandamiseks ning energiatõhususe tõstmiseks;
4) teeb vajalikke mõõdistustöid või määratleb mõõdistustööde vajaduse;
5) hindab välispiirete seisukorda, sh. soojusläbivust, õhulekkeid ja niiskusrežiimi;
6) hindab välispiirete energiatõhusust, sh nende koosmõju hoone teiste tehnosüsteemidega;
7) määratleb välispiirete olulisemad puudujäägid ja võimalused nende olukorra parandamiseks ning energiatõhususe tõstmiseks;
8) hindab hoone seisukorda sisekliima seisukohast;
9) määratleb sisekiima olulisemad puudujäägid ja võimalused olukorra parandamiseks.

Teadmised:
1) küttesüsteemi, sooja tarbevee süsteemi, jahutussüsteemi, ventilatsioonisüsteemi, elektripaigaldiste, valgustusseadmete ja nende tehnilise seisukorra ja efektiivsuse määratlemise meetodid.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide (enesehinnang, teostatud tööd jms) ja/või vajadusel testi alusel.
B.2.3 Tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine 6

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib kütte-, tarbevee-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemide, elektripaigaldisede ja valgustusseadmete ning ehitiste välispiirete seisukorda;
2) teeb sisekliima olukorra analüüsi;
3) teeb hoone kui terviku energiatarbimise koondanalüüsi;
4) võrdleb analüüsitavat objekti teiste sarnaste objektidega;
5) hindab võimalike energiatõhususe meetmete elluviimise eeldatavat maksumust, energia ja rahalist säästu;
6) analüüsib võimalike energiatõhususe meetmete elluviimise tehnilis-majanduslikku otstarbekust lihtsamate meetoditega (nt lihttasuvusaja meetod).

Teadmised:
1) lihtsamad arvutusmeetodid hoone aasta energiatarbimise arvutamiseks (nt vabasoojust arvestav kraadpäevade meetod).

Hindamismeetodid:
Dokumentide (enesehinnang, tehtud tööd jms) ja/või vajadusel testi alusel.
B.2.4 Elamute energiaauditi koostamine 6

Tegevusnäitajad:
1) esitab kontsentreeritult kõigi auditeeritavate tehnosüsteemide üldiseloomustuse ja annab hinnangu nende seisukorrale;
2) annab hinnangu auditeeritava objekti energia eritarbimise näitajatele ja võrdleb neid sama objekti eelnevate aastate tarbimisega ning ka teiste sarnaste objektide eritarbimise näitajatega;
3) esitab auditeeritavale objektile sobilikke meetmeid prioriteetnimistuna, lähtudes tehnilis-majanduslikust tasuvusarvutusest;
4) esitab auditeeritava objekti kohta kokkuvõtliku hinnangu ja ettepanekud parendusmeetmete kohta kujul, mis on arusaadav objekti omanikule ja haldajale;
5) vormistab aruande korrektselt ja auditi aruande vormile vastavalt.

Teadmised:
1) elamute auditeerimisega seotud õigusaktid;
2) elamute auditeerimiseks vajalikud meetodid, standardid jms;
3) kütuste, elektri ja soojuse hinnad, sh energia ülekandetasud jms;
4) energiasäästumeetmed;
5) auditi aruande vormid.

Hindamismeetodid:
Dokumentide (enesehinnang, tehtud tööd jms) ja/või vajadusel testi alusel.
B.2.5 Ühiskondlike hoonete energiaauditi koostamine 6

Tegevusnäitajad:
1) esitab kontsentreeritult kõigi auditeeritavate tehnosüsteemide üldiseloomustuse ja annab hinnangu nende seisukorrale;
2) annab hinnangu auditeeritava objekti energia eritarbimise näitajatele ja võrdleb neid sama objekti eelnevate aastate tarbimisega ning ka teiste sarnaste objektide eritarbimise näitajatega;
3) esitab auditeeritava objekti kohta kokkuvõtliku hinnangu ja ettepanekud parendusmeetmete kohta kujul, mis on arusaadav objekti omanikule ja haldajale;
4) esitab auditeeritavale objektile sobilikke meetmeid prioriteetnimistuna, lähtudes tehnilis-majanduslikust tasuvusarvutusest;
5) vormistab auditi aruande korrektselt ja auditi aruande vormile vastavalt.

Teadmised:
1) ühiskondlike hoonete auditeerimisega seotud õigusaktid;
2) ühiskondlike hoonete auditeerimiseks vajalikud meetodid, standardid jms;
3) kütuste, elektri ja soojuse hinnad, sh energia ülekandetasud jms;
4) energiasäästumeetmed;
5) auditi aruande vormid.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide (enesehinnang, tehtud tööd jms) ja/või vajadusel testi alusel.
B.2.6 Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele 6

Tegevusnäitajad:
1) koostab energiamärgise lähtudes mõõdetud energiakasutusest;
2) teeb ettepanekud energiatõhususe parandamiseks;
3) täidab korrektselt sobiva energiamärgise vormi.

Teadmised:
1) hoonete energiamärgise väljastamist käsitlevad õigusaktid, meetodid, standardid jms ning memode kasutusala;
2) erinevate hoonetüüpide energiamärgise vormid.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide (enesehinnang, tehtud tööd jms) ja/või vajadusel testi alusel.
Osakutsega seotud kompetentsid
Elamute energiaauditite koostamine, tase 6 EKR tase: 6
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Energiaauditeerimise ettevalmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1) hindab aluslähteandmete ja projektdokumentatsiooni adekvaatsust ja piisavust;
2) hangib vajalikud lähteandmed ja -dokumentatsiooni;
3) töötab lähteandmete ja andmebaasidega;
4) koostab tegevusplaane: objekti detailse kirjelduse ja selle alusel auditeerimise komponentide ajakava;
5) valmistab ette lähteandmete kogumise tabelid ja vormid;
6) hindab sidusspetsialistide kaasamise vajadust;
7) jaotab tööülesandeid sidusspetsialistidele;
8) kooskõlastab tellijaga auditeerimise aja ja koostöös temaga korraldab ligipääsu kõigile objekti auditeeritavatele osadele ja tehnosüsteemidele (nt elektrijaotla, soojussõlm).

Hindamismeetod(id):
Dokumentide (enesehinnang, teostatud tööd jms) ja/või vajadusel kutsete alusel.
B.2.2 Objekti ülevaatamine ja selle komponentidele hinnangu(te) andmine 6

Tegevusnäitajad:
1) vaatab üle kütte-, tarbevee-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemid, elektripaigaldised ja valgustusseadmed ning ehitiste välispiirded;
2) kontrollib sisekliima olukorda;
3) teeb kindlaks olulisemad puudujäägid ja võimalused tehnilise olukorra parandamiseks ning energiatõhususe tõstmiseks;
4) teeb vajalikke mõõdistustöid või määratleb mõõdistustööde vajaduse;
5) hindab välispiirete seisukorda, sh. soojusläbivust, õhulekkeid ja niiskusrežiimi;
6) hindab välispiirete energiatõhusust, sh nende koosmõju hoone teiste tehnosüsteemidega;
7) määratleb välispiirete olulisemad puudujäägid ja võimalused nende olukorra parandamiseks ning energiatõhususe tõstmiseks;
8) hindab hoone seisukorda sisekliima seisukohast;
9) määratleb sisekiima olulisemad puudujäägid ja võimalused olukorra parandamiseks.

Teadmised:
1) küttesüsteemi, sooja tarbevee süsteemi, jahutussüsteemi, ventilatsioonisüsteemi, elektripaigaldiste, valgustusseadmete ja nende tehnilise seisukorra ja efektiivsuse määratlemise meetodid.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide (enesehinnang, teostatud tööd jms) ja/või vajadusel testi alusel.
B.2.3 Tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine 6

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib kütte-, tarbevee-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemide, elektripaigaldisede ja valgustusseadmete ning ehitiste välispiirete seisukorda;
2) teeb sisekliima olukorra analüüsi;
3) teeb hoone kui terviku energiatarbimise koondanalüüsi;
4) võrdleb analüüsitavat objekti teiste sarnaste objektidega;
5) hindab võimalike energiatõhususe meetmete elluviimise eeldatavat maksumust, energia ja rahalist säästu;
6) analüüsib võimalike energiatõhususe meetmete elluviimise tehnilis-majanduslikku otstarbekust lihtsamate meetoditega (nt lihttasuvusaja meetod).

Teadmised:
1) lihtsamad arvutusmeetodid hoone aasta energiatarbimise arvutamiseks (nt vabasoojust arvestav kraadpäevade meetod).

Hindamismeetodid:
Dokumentide (enesehinnang, tehtud tööd jms) ja/või vajadusel testi alusel.
B.2.4 Elamute energiaauditi koostamine 6

Tegevusnäitajad:
1) esitab kontsentreeritult kõigi auditeeritavate tehnosüsteemide üldiseloomustuse ja annab hinnangu nende seisukorrale;
2) annab hinnangu auditeeritava objekti energia eritarbimise näitajatele ja võrdleb neid sama objekti eelnevate aastate tarbimisega ning ka teiste sarnaste objektide eritarbimise näitajatega;
3) esitab auditeeritavale objektile sobilikke meetmeid prioriteetnimistuna, lähtudes tehnilis-majanduslikust tasuvusarvutusest;
4) esitab auditeeritava objekti kohta kokkuvõtliku hinnangu ja ettepanekud parendusmeetmete kohta kujul, mis on arusaadav objekti omanikule ja haldajale;
5) vormistab aruande korrektselt ja auditi aruande vormile vastavalt.

Teadmised:
1) elamute auditeerimisega seotud õigusaktid;
2) elamute auditeerimiseks vajalikud meetodid, standardid jms;
3) kütuste, elektri ja soojuse hinnad, sh energia ülekandetasud jms;
4) energiasäästumeetmed;
5) auditi aruande vormid.

Hindamismeetodid:
Dokumentide (enesehinnang, tehtud tööd jms) ja/või vajadusel testi alusel.
B.2.6 Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele 6

Tegevusnäitajad:
1) koostab energiamärgise lähtudes mõõdetud energiakasutusest;
2) teeb ettepanekud energiatõhususe parandamiseks;
3) täidab korrektselt sobiva energiamärgise vormi.

Teadmised:
1) hoonete energiamärgise väljastamist käsitlevad õigusaktid, meetodid, standardid jms ning memode kasutusala;
2) erinevate hoonetüüpide energiamärgise vormid.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide (enesehinnang, tehtud tööd jms) ja/või vajadusel testi alusel.
B.2.7 Energiaaudiitor, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) juhindub oma töös energiaaudiitori kutse-eetikast (kutse-eetika koodeks vt lisa 4);
2) eristab kutsealaga seotud olulisi probleeme;
3) kaitseb kutseala huve;
4) kasutab oma töös korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt, esinemisoskus;
5) valdab vähemalt ühte võõrkeelt, vähemalt tasemel B1 (vt lisa 5);
1) kasutab asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogia alaseid põhimõtteid probleemide lahendamisel;
2) kasutab teadus- ning kutsealase loometöö oskust erialaprobleemide lahendamisel, uute teadmiste saamisel ja nende rakendamisel;
3) otsib võimalusi enesearendamiseks, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega;
9) kasutab sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi.

Teadmised:
1) algteadmised järgmistes õppeainetes:
a) elektrotehnika,
b) soojustehnika,
c) ehitusfüüsika,
d) hoonete sisekliima,
e) hoonete elektrivarustus ja elektri säästlik kasutamine,
f) energiatõhusus ja selle majanduslik hindamine,
g) ehitiste renoveerimine,
h) automaatika alused,
i) hoonete soojusvarustus,
j) hoonete planeerimine ja fassaadide kujundamine,
k) õhu konditsioneerimine ja jahutus hoonetes,
l) hoonete soojusliku käitumise modelleerimine ja analüüs,
m) hoonete ventilatsioon,
n) hoonete vesivarustus.
2) kutsealaga seotud institutsioonid ja koostöövõrgustikud;
3) kutsealaga seonduvad trendid majanduses ja haridussüsteemis;
4) psühholoogia põhitõed;
5) kutsealaga seonduvad riiklikud registrid;
6) valdkonnaga seonduvad õigusaktid ja standardid.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Energiaaudiitor, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) juhindub oma töös energiaaudiitori kutse-eetikast (kutse-eetika koodeks vt lisa 4);
2) eristab kutsealaga seotud olulisi probleeme;
3) kaitseb kutseala huve;
4) kasutab oma töös korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt, esinemisoskus;
5) valdab vähemalt ühte võõrkeelt, vähemalt tasemel B1 (vt lisa 5);
1) kasutab asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogia alaseid põhimõtteid probleemide lahendamisel;
2) kasutab teadus- ning kutsealase loometöö oskust erialaprobleemide lahendamisel, uute teadmiste saamisel ja nende rakendamisel;
3) otsib võimalusi enesearendamiseks, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega;
9) kasutab sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi.

Teadmised:
1) algteadmised järgmistes õppeainetes:
a) elektrotehnika,
b) soojustehnika,
c) ehitusfüüsika,
d) hoonete sisekliima,
e) hoonete elektrivarustus ja elektri säästlik kasutamine,
f) energiatõhusus ja selle majanduslik hindamine,
g) ehitiste renoveerimine,
h) automaatika alused,
i) hoonete soojusvarustus,
j) hoonete planeerimine ja fassaadide kujundamine,
k) õhu konditsioneerimine ja jahutus hoonetes,
l) hoonete soojusliku käitumise modelleerimine ja analüüs,
m) hoonete ventilatsioon,
n) hoonete vesivarustus.
2) kutsealaga seotud institutsioonid ja koostöövõrgustikud;
3) kutsealaga seonduvad trendid majanduses ja haridussüsteemis;
4) psühholoogia põhitõed;
5) kutsealaga seonduvad riiklikud registrid;
6) valdkonnaga seonduvad õigusaktid ja standardid.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-05062013-2.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.06.2013
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitiste energiatõhusus
Kutse grupp: Energiaaudiitor
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2151 Elektriinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Energiatõhususe kutsete tasemete ülevaade
Lisa 2 Energiatõhususe kutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Energiatõhususe kutsete täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Teet Tark Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus
Siim Link Eesti Soojustehnikainseneride Selts
Ülo Kask Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnikainstituut
Paul Einaste Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit
Peter Haab Eesti Projektbüroode Liit
Targo Kalamees Tallinna Tehnikaülikool
Tiit Pukk Volitatud energiaaudiitor, EKVÜ energiatõhususe valdkonna kutsete hindamiskomisjoni esimees

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist