Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hoonete energiaaudiitor, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Hoonete energiaaudiitor, tase 6
EN: Energy Auditor, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 22.06.2018
Kehtib kuni: 19.06.2023
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
• Muutunud on kutsenimetus, enne energiaaudiitor, tase 6
• Kutsestandardist jäeti välja elamute energiaaudiitori osakutse, sest senine jaotus „elamud“ ja „ühiskondlikud hooned“ on uues hoonete energiaaudiitor, tase 6 kutsestandardis kokku liidetud ja moodustavad lahutamatult kogu kutsestandardi sisu.
• A.1-s kirjeldatakse selgelt eristatavad pädevuspiirangud tasemete vahel.
• Kompetentside tegevusnäitajad sõnastati kas detailsemalt lahti või vastupidi, koondati üldsõnalisemateks kokku.
• Lä...
bivad kompetentsid sõnastati ümber ühtlustades need teiste ehitusvaldkonna kutsete läbivate kompetentsidega.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Hoonete energiaaudiitori töö põhieesmärk on olemasolevate hoonete energiaauditite koostamine lähtudes säästva arengu printsiipidest, kutse-eetikast, kaasaegsetest insenerteadmistest ja heast konsulteerimis- ja ehitustavast.

Energiatõhususe kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
-...
Hoonete energiaaudiitor, tase 6
- Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7
- Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8

Hoonete energiaaudiitor, tase 6 on ehitusseadustiku mõistes pädev isik, kes on valmis töötama meeskonnas või juhtima seda ning tegema koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega. Ta koostab oma pädevuse piires hoonete energiaauditeid ning väljastab energiamärgiseid olemasolevatele ja lihtsustatud tõendamismeetodil arvutatud projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele.

Hoonete energiaaudiitor, tase 6 kutsetunnistusega isik on pädev tegutsema iseseisvalt ja omal vastutusel (sh koostama eelmainitud energiauditeid ja energiamärgiseid) järgmiste piirangute ulatuses:
HOONED, mille
a) mitteeluruumide köietav pind on alla 30% kogu hoone köetavast pinnast ja
b) summaarne installeeritud jahutusvõimsus on alla 50 kW ja
c) lokaalse soojusallika installeeritud võimsus on alla 200 kW ja
d) summaarne tarbitud aastane energia on kuni 500 MWh ja
e) lokaalne elektrienergia tootmine ei ületa mikrotootjale sätestatud võimsuse nõuet ja
f) puudub tsentraalne jahutussüsteem ja
g) puudub tsentraalne hooneautomaatika süsteem ja
h) puuduvad kõrgendatud sisekliima nõuetega (niisutus, kuivatus, puhasruumid jne) ruumid ja
i) puuduvad tööstuslikud protsessid.

Loetletud piiranguid ületavaid töid võib 6. taseme hoonete energiaaudiitor teha ainult kõrgema kvalifikatsioonitasemega energiatõhususe spetsialisti juhendamisel ja vastutusel, osaledes töödes kas meeskonna liikmena või täites selgelt piiritletud tööülesandeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Olemasoleva hoone olukorra hindamine
1. Lähteandmete kogumine ja analüüs
2. Tegevusplaani koostamine
3. Sidusspetsialistide kaasamine
4. Objekti ülevaatamine
5. Mõõdistustööde tegemine
6. Tehno- ja elektrisüsteemide toimimise hindamine
7. Piirdetarindite seisukorra hindamine
8. Sisek...
liima seisukorra hindamine
9. Tehnoloogiliste seadmete mõju hindamine
10. Energiatarbimise analüüsi koostamine
11. Ehitise energiatarbimise arvutamine
12. Vajakajäämiste fikseerimine ja parendusettepanekute tegemine

A.2.2 Tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine
1. Meetmete maksumuse ja säästu hindamine
2. Meetmete teostatavuse hindamine
3. Meetmete majandusliku otstarbekuse hindamine
4. Aruande koostamine

A.2.3 Hoonete energiaauditi koostamine
1. Hoone energiaauditi koostamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Objekti tehnosüsteemidele hinnangu andmine
3. Objekti energia eritarbimise näitajate analüüs
4. Energiatõhususe meetmete prioriteetide määratlemine
5. Koondhinnangu koostamine ja parandusettepanekute esitamine
6. Energiaauditi vormistamine

A.2.4 Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele
1. Energiamärgise koostamine
2. Energiamärgise väljastamine

A.2.5 Energiamärgise koostamine projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele lihtsustatud tõendamismeetodil
1. Lähteandmete kogumine ja analüüs
2. Energiakasutuse arvutamine
3. Energiatõhususe miinimumnõuete tõendamine
4. Metoodika kasutamisele ja projektlahendusele hinnangu andmine
5. Ehitusprojekti energiatõhususe osa koostamine
6. Väljastatava energiamärgise vormistamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötab põhiliselt büroos, aga ka objektidel, kus tuleb objektiga tutvuda, sh teha vajalikud mõõdistused ja viia läbi intervjuud. Vajadusel tuleb kasutada objekti eripärast tulenevaid spetsiaalseid tööriideid ja kaitsevahendeid ning juhinduda üldistest tööohutuse nõuetest. Objektid võivad paikneda er...inevates piirkondades, mistõttu on töö paindliku režiimiga ja vahelduva tempoga.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tavapärane kontoritehnika (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jms) ja –tarkvara (tekstitöötlus, tabelarvutus, internetisuhtlus jms), spetsiaalsed arvutusprogrammid ning mõõtetehnika.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab innovaatilist, keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsioskust, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme energiaaudiitorina töötaval isikul on tehnikaalane kõrgharidus ja läbitud täiendõpe ning erialane töökogemus
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Energiaaudiitor, olemasolevate hoonete energiamärgise väljastaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
a) Ehitusseadustik ja selle asjakohased rakendusaktid, sh:
MKM 03.06.2015.a määrus nr 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“,
MKM 05.06.2015.a määrus nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“,
MKM 30.04.2015.a määrus nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“,
MKM 08...
.04.2015.a määrus nr 28 „Elamu energiaauditile esitatavad nõuded“
b) Energiamajanduse korralduse seadus ja selle asjakohased rakendusaktid
c) Ehitusprojekt EVS 932
d) EVS-EN 15251, EVS-EN 16798-3

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Energiaaudiitor, tase 6 kutse taotlemisel on nõutav kõikide kutsespetsiifiliste (B.2.1 – B.2.5) ja läbivate (B.2.6) kompetentside tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Olemasoleva hoone olukorra hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette lähteandmete kogumise tabelid ja vormid. Hangib vajalikud lähteandmed ja -dokumentatsiooni ning hindab nende adekvaatsust ja piisavust.
2. Koostab detailse tegevusplaani ja ajakava, vajadusel täpsustab tellijaga töö lähteülesannet. Kooskõlastab tellijaga ülevaatuse aja ja koostöös temaga korraldab ligipääsu kõigile objekti auditeeritavatele osadele ja tehnosüsteemidele (nt elektrijaotla, soojussõlm).
3. Hindab sidusspetsialistide kaasamise vajadust. Vajadusel kaasab spetsialistid ja jaotab neile
tööülesandeid.
4. Teeb lähteülesandest ja töö eesmärkidest lähtudes objekti ülevaatuse.
5. Teeb eelnevalt ettevalmistatud mõõteriistadega vajalikud mõõdistused või tellib mõõtetööd.
6. Hindab kütte-, tarbevee-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemi, automaatika, elektripaigaldise, valgustusseadmete ja taastuvenergiasüsteemide toimimist, lähtudes energiatõhususe printsiipidest.
7. Hindab piirdetarindite seisukorda, sh. soojusläbivust, õhulekkeid ja niiskusrežiimi lähtudes energiatõhususe printsiipidest.
8. Hindab hoone sisekliima seisukorda lähtudes hoone kasutusotstarbest ja tegelikult kasutamisest.
9. Hindab tehnoloogiliste seadmete mõju ehitise energiatõhususele ja sisekliimale.
10. Hindab saadud andmeid analoogiliste objektidega. Koostab vastavalt tellimusele analüüsi, vormistades selle graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa selgelt, arusaadavalt ja korrektset erialaterminoloogiat kasutades.
11. Arvutab ehitise aastase energiatarbimisi kasutades lihtsamaid arvutusmeetodeid (nt kraadpäevad).
12. Määratleb olulisemad puudujäägid ja võimalused tehnilise olukorra parandamiseks ning annab soovitusi energiatõhususe tõstmiseks.

Teadmised:
1) mõõteriistad ja vahendid;
2) kütte- ,tarbevee-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemi, elektripaigaldise ning valgustusseadmete efektiivsuse mõõtmise meetodid;
3) soojusläbivus, õhulekked ja niiskusrežiim.
B.2.2 Tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Hindab võimalike tõhususe meetmete elluviimise eeldatavat maksumust ja saavutatavat säästu naturaalühikutes ning rahalist säästu.
2. Analüüsib võimalike energiatõhususe meetmete elluviimise teostatavust, lähtudes tehnilistest aspektidest, kulutõhususest, turu võimalustest, keskkonnatingimustest, riskidest jms. aspektidest.
3. Määrab energiakasutuse ja -tootmise baasstsenaariumi. Analüüsib lihtsamate meetoditega (nt lihttasuvusaja meetod) võimalike energiatõhususe meetmete ja meetmepakettide majanduslikku otstarbekust.
4. Koostab vastavalt tellimusele ja lähteülesandele aruande, vormistades selle graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa selgelt, arusaadavalt ja korrektset erialast terminoloogiat kasutades.

Teadmised:
1) energiatõhususe meetmed;
2) lihtsamad arvutusmeetodid hoone aasta energiatarbimise arvutamiseks (nt vabasoojust arvestav kraadpäevade meetod);
3) lihtsamad majandusliku tasuvuse arvutamise meetodid;
4) asjakohased õigusaktid, standardid, meetodid.
B.2.3 Hoone energiaauditi koostamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab hoonete energiaauditeid, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud hoonete energiaaudiitor, tase 6 pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate hoonete energiaauditite koostamisel töötab meeskonna liikmena kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel ning täidab talle antud tööülesandeid.
2. Esitab oma pädevuse piires kontsentreeritult kõigi auditeeritavate tehnosüsteemide üldiseloomustuse ja annab hinnangu nende seisukorrale.
3. Analüüsib ja annab oma pädevuse piires hinnangu auditeeritava objekti energia eritarbimise näitajatele ja võrdleb neid sama objekti eelnevate aastate tarbimisega ning ka teiste sarnaste objektide eritarbimise näitajatega.
4. Esitab auditeeritavale objektile sobilikke meetmeid prioriteetnimistuna, lähtudes tehnilis-majanduslikust tasuvusarvutusest.
5. Esitab oma pädevuse piires auditeeritava objekti kohta kokkuvõtliku hinnangu ja ettepanekud parendusmeetmete kohta kujul, mis on arusaadav objekti omanikule ja haldajale.
6. Koostab oma pädevuse piires või kõrgema kvalifikatsiooniga energiatõhususe spetsialisti juhendamisel tellimusele ja lähteülesandele vastava auditi aruande, vormistades selle graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa selgelt, loetavalt ja arusaadavalt.

Teadmised:
1) auditeerimisega seotud õigusaktid;
2) auditeerimiseks vajalikud meetodid, standardid jms;
3) kütuste, elektri ja soojuse hinnad, sh energia ülekandetasud jms;
4) energiasäästumeetmed;
5) auditi aruande vormid.
B.2.4 Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab energiamärgise lähtudes mõõdetud energiakasutusest.
2. Täidab korrektselt ja vastavalt nõuetele energiamärgise vormi ja selle lisad.

Teadmised:
1) hoonete energiamärgise väljastamist käsitlevad õigusaktid, meetodid, standardid jms.
B.2.5 Energiamärgise koostamine projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele lihtsustatud tõendamismeetodil 6

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib lähteandmete piisavust energiakasutuse modelleerimiseks ja energiamärgise koostamiseks.
2. Arvutab asjakohast tarkvara ja metoodikat kasutades hoonete energiakasutust.
3. Tõendab projekteeritavate ja oluliselt rekonstrueeritavate elamute vastavust õigusaktidega sätestatud energiatõhususe nõuetele.
4. Annab hinnangu projektlahenduse ja lihtsustatud metoodika kasutatavuse ja kohta, lähtudes õigusaktides kehtestatud nõuetest ja energiatõhususe seisukohast.
5. Koostab ehitusprojekti energiatõhususe osa, lähtudes õigusaktides ja standardites esitatud nõuetest.
6. Täidab korrektselt ja vastavalt nõuetele energiamärgise vormi ja selle lisad. Sisestab energiamärgist käsitleva informatsiooni riiklikusse registrisse.

Teadmised:
1) ehitiste energiatõhusust käsitlevad õigusaktid;
2) hoonete energiamärgise väljastamist käsitlevad õigusaktid, meetodid, standardid jms ja nende kasutusala;
3) erinevate hoonetüüpide energiamärgise vormid;
4) asjakohased projekteerimist käsitlevad standardid ja õigusaktid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Hoonete energiaaudiitor, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Mõistab energiaaudiitori kutse ühiskondliku ja majandusliku rolli olemust ja tähtsust, arvestab sotsiaalsete teguritega ja järgib oma tegevuses energiaaudiitori kutse-eetika nõudeid (Lisa 1 – Energiaaudiitori ja energiatõhususe spetsialisti kutse-eetika ja käitumiskoodeks).
2. On kursis ja arvestab oma töös valdkondlike uuendustega, valdkonna- ja erialase teadmuse ja parimate praktikatega ning õigusaktidest tulenevate nõuetega.
3. Mõistab ja rakendab ressursi- ja energiatõhususe ning säästva arengu põhimõtteid ehitatavas keskkonnas, kasutades probleemide ja tööülesannete lahendamisel asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogilisi lahendusi.
4. Mõistab ja rakendab lähteülesande täitmisel vajalikke alusuuringutel ja sidusaladel kasutatavaid erinevaid meetodeid.
5. On kursis ehitusprojekti teiste osade spetsiifikaga ning nende mõjuga energiatõhususele.
6. Analüüsib enda seniseid kogemusi ja oskusi, hindab oma vajadust enesetäiendamiseks. Osaleb täiendkoolitustel ja kasutab võimalusi enese erialaseks täiendamiseks
7. Toetab oma tegevuse kaudu energiatõhususe laiemat teadvustamist ning väärtustamist ühiskonnas.
8. Osaleb meeskonnatöös, suhtub austusega kolleegidesse ja tunneb töökultuuri. Tegutseb vastavalt kokkulepetele, on järjekindel ja võtab vastutuse oma otsuste ja tegude eest.
9. Planeerib oma tööd ja tegutseb tulemusele orienteeritult, eesmärgiga pakkuda kvaliteetset teenust. Määratleb prioriteedid ning jaotab nendest lähtuvalt ressursid (nt aeg).
10. Kasutab koostööpartnerite, töörühmaliikmete või tellijaga suheldes asjakohaseid suhtlemistehnikaid. Selgitab välja ja analüüsib erinevate osapoolte huve ja vajadusi, leiab mõistlikud ja tasakaalustatud lahendused üleskerkinud sisulistele probleemidele. Vahendab tööalast tehnilist informatsiooni kõigile osapooltele arusaadavalt ja selgelt.
11. Juhindub oma töös töö-, seadmete-, paigaldiste- jms ohutusnõuetest.
12. Rakendab oma töös kõiki energiatõhususe valdkonna puudutavaid inseneriteadmisi, termodünaamika ja soojuslevi protsesside olemus, ehitusfüüsika alused, piirdetarindite põhilahendused ja arvutuspõhimõtted, sisekliima olemus ja selle tagamise põhimõtted, hoonete tehnosüsteemide (KVVKJ) toimimispõhimõtted, hoonete elektri ja automaatikasüsteemide toimimispõhimõtted, lokaalse- ja taastuv energiatootmise põhimõtted, hoonete energiatõhususe arvutuse alused ja selle majanduslik hindamine, alusteadmised ehitiste renoveerimisest.
13. Kasutab oma töös sobivaid ja kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi ning erialaseks tööks vajaminevaid erialaspetsiifilisi tarkvaralahendusi.
14. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, ohutuse, kommunikatsiooni, sisuloome ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 2 – Digipädevuste enesehindamise skaala).
15. Kasutab oma töös ja dokumentide koostamisel korrektset eesti keelt tasemel B2. On võimeline tööalaselt suhtlema vähemalt ühes võõrkeeles vähemalt tasemel B1. (Lisa 3 – keele oskustasemete tabel).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-22062018-1.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.06.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitiste energiatõhusus
Kutse grupp: Energiaaudiitor
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2151 Elektriinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Energiaaudiitori ja energiatõhususe spetsialisti kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Teet Tark Hevac OÜ
Peter Haab Sweco Projekt AS
Tiit Pukk Nivoo Projekt
Tõnu Jõesaar Termopilt Tartu OÜ
Paul Einaste AS Esvika Elekter
Alo Mikola Tallinna Tehnikaülikool
Margus Tali Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Mikk Maivel Riigi Kinnisvara AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist