Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pottsepp, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Käesolev kutsestandard on mõeldud isikute kutsealaste kompetentside hindamiseks ning täiendkoolituse õppekavade aluseks.
Nimetus: ET: Pottsepp, tase 4
EN: Oven-builder, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4
Kehtib alates: 17.02.2014
Kehtib kuni: 12.02.2019
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pottsepa peamised tööülesanded on tahkeküttesüsteemi ja selle elementide ehitamine, paigaldamine ja renoveerimine.
Tahkeküttesüsteemide alla kuuluvad nii tellistest, erinevatest plaatidest ja plokkidest, maakivist või muust materjalist tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmed (ahjud, pliidid, kam...
inad jne) ja nendega kaasnevad süsteemid (lõõrid, korstnad jne.) kui ka tootja vastutusega valmiskütteseadmed ja korstnasüsteemid (nt kerged õhkküttekaminad, saunakerised).

Pottsepa kutsealal on kutsed kolmel tasemel:
Pottsepp-sell tase 3;
Pottsepp tase 4;
Pottseppmeister tase 5.

4. taseme pottsepp ehitab ja renoveerib erinevaid tahkekütteseadmeid ja korstnasüsteeme ning ehitab ja parandab tootjavastutusega valmiskütteseadmeid ning korstnasüsteeme.
Pottsepp, tase 4 lähtub oma töö tegemisel standardist EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid.
Selle taseme pottsepp juhendab ning õpetab välja ka pottsepp-selle.

Pottsepa 4. taseme kutse raames on võimalik omandada ka piiratud õigustega küttesüsteemi paigaldaja osakutse, mis lubab inimesel tööturul iseseisvalt tegutseda ning paigaldada, monteerida (koostada) ning renoveerida tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja ehitusliku dokumentatsiooniga
2.1.1. Kliendi soovide väljaselgitamine.
2.1.2. Tutvumine ehitusliku dokumentatsiooniga.
2.1.3. Olemasolevale küttesüsteemile hinnangu andmine.
2.1.4. Õhuvarustuse olemasolu hindamine.
2.1.5....
Kliendi nõustamine.
A.2.2 Ehitatava küttesüsteemi kavandamine ja eelprojekti koostamine
2.2.1. Hoone või ruumi soojavajaduse arvutamine.
2.2.2. Ruumi planeeritava kütteseadme soojustehniliste arvutuste tegemine, tööprojekti ja/või -jooniste koostamine
2.3. Küttesüsteemi juurde planeeritava ühenduslõõri ja korstna soojustehniliste arvutuste tegemine, tööprojekti ja/või -jooniste koostamine.
2.2.4. Vajalike materjalide valimine ja hinnapakkumise koostamine.
A.2.3 Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamise kavandamine ja eelprojekti koostamine
2.3.1. Hoone või ruumi soojavajaduse arvutamine.
2.3.2. Küttesüsteemi juurde planeeritava ühenduslõõri ja korstna soojustehniliste arvutuste tegemine, tööprojekti ja/või -jooniste koostamine.
2.3.3. Vajalike materjalide valimine ja hinnapakkumise koostamine.
A.2.4 Tahkekütteseadme ehitamine
2.4.1. Töökeskkonna ettevalmistamine.
2.4.2. Vundamendi ja aluspinna (põrand) ette valmistamine ja ehitamine.
2.4.3. Aluspinna (sein, vahelagi vms) ette valmistamine.
2.4.4. Müüritiskütteseadme ehitamine.
2.4.5. Müüritiskorstna ehitamine.
2.4.6. Küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemine.
2.4.7. Valmis küttesüsteemi või selle osa üleandmine kliendile.
2.4.8. Küttesüsteemi juurde kuuluva dokumentatsiooni vormistamine ja väljastamine kliendile.
2.4.9. Kliendi juhendamine kütteseadme kasutamise ja hooldamise osas.
A.2.5 Tootja vastutusega tahkekütteseadme paigaldamine
2.5.1. Töökeskkonna ettevalmistamine.
2.5.2. Vundamendi ja aluspinna (põrand) ette valmistamine ja ehitamine.
2.5.3. Aluspinna (sein, vahelagi vms) ette valmistamine.
2.5.4. Tootja vastutusega kütteseadme paigaldamine eelnevalt ettevalmistatud aluspinnale.
2.5.5. Tootja vastutusega või eritellimusel valmistatud (v.a müüritiskorsten) korstna paigaldamine.
2.5.6. Küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemine.
2.5.7. Valmis küttesüsteemi või selle osa üleandmine kliendile.
2.5.8. Küttesüsteemi juurde kuuluva dokumentatsiooni vormistamine ja väljastamine kliendile.
2.5.9. Kliendi juhendamine kütteseadme kasutamise ja hooldamise osas.
A.2.6 Tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine või muutmine
2.6.1. Tahkekütteseadme või -süsteemi seisukorra hindamine.
2.6.2. Müüritud küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine.
A.2.7 Tootja vastutusega tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine
2.7.1. Tootja vastutusega tahkekütteseadme või -süsteemi seisukorra hindamine.
2.7.2. Tootja vastutusega küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine.

Küttesesüsteemi paigaldaja 4. taseme osakutse moodustub järgmistest tööosadest:
A.2.1 Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja dokumentatsiooniga
2.1.1 Kliendi soovide väljaselgitamine.
2.1.2 Tutvumine dokumentatsiooniga.
2.1.3 Olemasolevale küttesüsteemile hinnangu andmine.
2.1.4 Õhuvarustuse olemasolu hindamine.
2.1.5 Kliendi nõustamine.
A.2.3 Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamise kavandamine ja eelprojekti koostamine
2.3.1. Hoone või ruumi soojavajaduse arvutamine.
2.3.2. Küttesüsteemi juurde planeeritava ühenduslõõri ja korstna soojustehniliste arvutuste tegemine, tööprojekti ja/või -jooniste koostamine.
2.3.3. Vajalike materjalide valimine ja hinnapakkumise koostamine.
A.2.5 Tootja vastutusega tahkekütteseadme paigaldamine
2.5.1. Töökeskkonna ettevalmistamine.
2.5.2. Vundamendi ja aluspinna (põrand) ette valmistamine ja ehitamine.
2.5.3. Aluspinna (sein, vahelagi vms) ette valmistamine.
2.5.4. Tootja vastutusega kütteseadme paigaldamine eelnevalt ettevalmistatud aluspinnale.
2.5.5. Tootja vastutusega või eritellimusel valmistatud (v.a. müüritiskorsten) korstna paigaldamine.
2.5.6. Küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemine.
2.5.7. Valmis küttesüsteemi või selle osa üleandmine kliendile.
2.5.8. Küttesüsteemi juurde kuuluva dokumentatsiooni vormistamine ja väljastamine kliendile.
2.5.9. Kliendi juhendamine kütteseadme kasutamise ja hooldamise osas.
A.2.7 Tootja vastutusega tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine
2.7.1. Tootja vastutusega tahkekütteseadme või -süsteemi seisukorra hindamine.
2.7.2. Tootja vastutusega küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine.

Pottsepa kutsete tööosade ja tööülesannete täielik võrdlev loetelu on toodud kutsestandardi lisas 1.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Pottsepatöö toimub paindliku töögraafiku alusel. Sõltuvalt tööandja või kliendiga sõlmitud kokkulepetest, töö mahust või muudest töökorralduse eripäradest võib töö toimuda ka puhkepäevadel, pühade ajal või õhtuti.
Töö rütm võib sõltuvalt tellimuse mahust ja iseloomust olla kiire ja pingeline.
P...
ottsepatöö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid ehitusmaterjale, töötada sundasendis või ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö toimub nii siseruumides kui ka õues, erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes.
Pottsepa töökeskkonnaga on seotud kõrgendatud vigastuste tekkimise risk, mistõttu ta peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Riskiteguriteks on ka tolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuuri kõikumised ja tuuletõmbus ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Pottsepa peamised töövahendid on mitmesugused käsitööriistad (kellud, müürihaamrid jne.), mõõteriistad (mõõdulindid, loodid, nivelliirid jne), elektrilised seadmed (lõikurid, segumasinad jne), tõsteseadmed ja -vahendid (tõstukid jne), märkimisvahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Pottsepa töö eeldab korrektsust, täpsust, rutiinitaluvust, õppimis- ja keskendumisvõimet. Töö tegemiseks on vajalikud hea koordinatsioon, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus.
Pottsepa kutsealal töötavad inimesed peaksid olema hea stressitaluvusega, ladusad suhtlejad ja kohusetundlikud. Töö teg...
emisel tulevad kasuks ruumiline kujutlusvõime ja ilumeel.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Pottsepad omandavad oma kutsealased oskused praktilise tööga ning erialaste täiendkoolituste kaudu.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Pottsepp, kaminameister, ahjumeister, korstnapaigaldaja, korstna renoveerija
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tuleohutusseadus, § 9, lg 1 - Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja ühenduslõõri võib majandustegevusena ehitada või paigaldada pottsepp, kellel on pottsepa kutsetunnistus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Pottsepp, tase 4 kutsestandard koosneb neljast kohustuslikust (B.2.1-B.2.7) ja seitsmest pottsepa kutset läbivast kompetentsist (B.2.8–B.2.14). Kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kõik kompetentsid (B.2.1–B.2.14).

Küttesüsteemi paigaldaja osakutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada Pottsepp,...
tase 4 kohustuslikud B.2.1, B.2.3, B.2.5, B.2.7 ja läbivad kompetentsid B.2.8-B.2.14.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja ehitusliku dokumentatsiooniga 4

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja kliendi soovid ja annab projekti teostatavusele hinnangu, vajadusel pakub kliendile välja alternatiivseid lahendusi.
2. Tutvub objekti olemasoleva ehitusalase dokumentatsiooniga. Vajadusel küsib kliendilt täiendavat informatsiooni.
3. Annab küttesüsteemile tuleohutus- ja toimivushinnangu, arvestades kehtivaid tuleohutusnõudeid.
4. Hindab hoones/ruumis olemasolevat küttseadme toimimiseks vajalikku õhuvarustust ja veendub, et ruumis ei oleks tõmmet takistavaid tegureid. Ebapiisava õhuvarustuse korral pakub välja alternatiivseid lahendusi.
5. Konsulteerib klienti küttesüsteemide planeerimise, paigaldamise ja kooskõlastuste osas, lähtudes kehtivast seadusandlusest ja riiklikult kehtestatud normidest.

Teadmised:
a) klienditeeninduse alused
b) tehniline joonestamine, tööjooniste lugemine
c) kütteseadme õhuvarustus
d) küttesüsteemide ja -seadmete ehitamist/paigaldamist reguleeriv seadusandlus ja kehtestatud nõuded
e) enamlevinud ja kombineeritud küttesüsteemid (päikeseküte, maaküte, soojusvahetid jne)
f) energiatõhususe alused

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja kirjalik teadmiste test ja praktiline töö ja kutsealane vestlus
B.2.2 Ehitatava küttesüsteemi kavandamine ja eelprojekti koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Arvutab välja hoone või hoone osa arvutusliku soojavajaduse, lähtudes hoone konstruktsioonidest.
2. Kavandab vastavalt hoone või hoone osa soojavajadusele, kliendi soovile/vajadusele ja planeeritavale küttesüsteemile või soojuskandjale (nt õhkküte, vesiküte vm.) kütteseadme, mis vastab antud hoone konstruktsioonidele ja nende kandevõimele. Koostab kavandist lähtudes vajalikud töö- ja paigaldusjoonised ja teeb vajalikud soojustehnilised arvutused.
3. Kavandab vastavalt planeeritavale/paigaldatavale kütteseadmele ning hoone ja selle tehnosüsteemide eripärale ühenduslõõri ja korstna. Teeb vajalikud arvutused ning koostab küttesüsteemi kavandist ja arvutuste tulemustest lähtudes vajalikud töö- ja paigaldusjoonised.
4. Arvutab välja kogu tööks vajamineva materjali mahud. Koostab kavandatava tahkekütuse seadme või ehitatava küttesüsteemi hinnapakkumise, lähtudes valitud materjali kogusest, paigalduse või töö maksumusest ja muudest kuludest.

Teadmised:
a) hoone arvutusliku soojavajaduse määramise meetodid
b) kütteseadme õhuvarustus
c) soojustehnika - küttesüsteemiga seonduvad mõisted, põhimõtted, arvutused
d) kütteseadmete ehitamise ja projekteerimise põhialused
e) küttesüsteemide ja -seadmete ehitamist/paigaldamist reguleeriv seadusandlus ja kehtestatud nõuded
f) tehniline joonestamine, tööjooniste lugemine
g) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad
h) enamlevinud ehitusmaterjalid
i) ehitustehnoloogiad
j) ehituskonstruktsioonid (kivi-, puit-, betoon- jne konstruktsioonid)
k) eelarvestamine

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja kirjalik teadmiste test ja praktiline töö ja kutsealane vestlus
B.2.3 Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamise kavandamine ja eelprojekti koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Arvutab välja hoone või hoone osa arvutusliku soojavajaduse, lähtudes hoone konstruktsioonidest.
2. Kavandab vastavalt planeeritavale/paigaldatavale kütteseadmele ning hoone ja selle tehnosüsteemide eripärale ühenduslõõri ja korstna. Teeb vajalikud arvutused ning koostab küttesüsteemi kavandist ja arvutuste tulemustest lähtudes vajalikud töö- ja paigaldusjoonised.
3. Arvutab välja kogu tööks vajamineva materjali mahud. Koostab paigaldatava tahkekütuseseadme või paigaldatava küttesüsteemi hinnapakkumise, lähtudes valitud toodete kogusest, paigalduse või töö maksumusest ja muudest kuludest.

Teadmised:
a) hoone arvutusliku soojavajaduse määramise meetodid
b) kütteseadme õhuvarustus
c) soojustehnika: küttesüsteemiga seonduvad mõisted, põhimõtted, arvutused
d) kütteseadmete ehitamise ja projekteerimise põhialused
e) küttesüsteemide ja -seadmete ehitamist/paigaldamist reguleeriv seadusandlus ja kehtestatud nõuded
f) tehniline joonestamine, tööjooniste lugemine
g) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad
h) enamlevinud ehitusmaterjalid
i) ehitustehnoloogiad
j) ehituskonstruktsioonid (kivi-, puit-, betoon- jne konstruktsioonid)
k) eelarvestamine

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja kirjalik teadmiste test ja praktiline töö ja kutsealane vestlus
B.2.4 Tahkekütteseadme ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette nõuetekohase töökoha: paigaldab töölava ning lähtuvalt objekti eripärast ehitab tööohutusnõudeid ja paigaldusjuhendeid järgides vajalikud tõusuteed, redelid ja piirded. Valmistab ette vajalikud tööriistad ja -vahendid, materjalid ja lisatarvikud. Ladustab elemendid ja detailid, tagades materjalide kvaliteedi säilimise. Vastutab tööohutuse nõuete täitmise ja isikukaitsevahendite olemasolu eest töökohas.
2. Teeb tööjooniseid või projekti järgides vajalikud märke- ja mõõdistustööd, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse. Kaevab vajaliku kõrgusmärgini kaeviku ning paigaldab liiv- ja/või killustikaluse. Ehitab raketise ja teeb kohtbetoneerimistöid koos vajaliku armeerimisega. Paigaldab hüdro- ja termoisolatsiooni. Kütteseadmest sõltuvalt paigaldab põlevmaterjalist aluspinnale (põrandale) nõuetekohase (EVS 812-3) tulekindla aluse.
3. Teeb tööjoonist või projekti järgides vajalikud märke- ja mõõdistustööd, kasutades selleks asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse. Valib aluspinnast ja kinnitatavast elemendist lähtudes sobivad kinnitusvahendid. Juhul kui küttesüsteemi ehitamine eeldab olemasolevate konstruktsioonide või tarindite muutmist või tugevdamist, teavitab sellest tellijat ja teeb ettepanekud tööde tegemiseks.
4. Teeb tööjooniseid või projekti järgides kütteseadme ehitamiseks vajalikud märke- ja mõõdistustööd, kasutades selleks asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse. Ehitab vastavalt tööjoonistele müüritiskütteseadme (nt glasuurpottahi, lihtpottahi, tellisahi, plekk-kestahi, pliit vm), järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ja head ehitustava.
5. Ehitab vastavalt tööjoonisele ja kehtivatele tuleohutusnõuetele korstna ja ühenduslõõri. Juhul, kui müüritiskorstna ehitamine eeldab olemasolevate konstruktsioonide või tarindite muutmist või tugevdamist, teavitab sellest tellijat ja teeb ettepanekud tööde tegemiseks.
6. Viimistleb küttesüsteemi osi (nt vuugib, krohvib, paigaldab looduskivid või muud dekoratiivelemendid jne), lähtudes etteantud või kokku lepitud disainilahendusest. Pakub vajadusel kliendile välja võimalikke tehnilisi ja kujunduslikke lahendusi.
7. Annab kliendile üle heale ehitustavale, kehtivatele nõuetele ja toote või süsteemi paigaldusjuhendile vastavalt vormistatud valmis küttesüsteemi või selle osa.
8. Vormistab ja arhiveerib küttesüsteemi ehitamisega seotud dokumentatsiooni, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Väljastab kliendile kütteseadmega kaasas käiva dokumentatsiooni (kaetud tööde aktid, kütteseadme pass, tehasetoote puhul paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhend, teostusjoonised jne).
9. Annab kliendile ülevaate kütteseadme kasutamisest ja hooldamisest, vajadusel annab täiendavaid selgitusi ehitatud kütteseadme kohta.

Teadmised:
a) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad
b) pottsepatöödel kasutatavad mehaanilised ja elektrilised tööriistad ja muud abivahendid
c) pottsepatöödega seonduvad tuleohutusnõuded
d) isikukaitsevahendite kasutamine, ohutustehnikanõuded
e) ehitusmõõdistamine, mõõdistamiseks vajalikud töövahendid
f) tööjooniste lugemine
g) küttesüsteemid ja nende osad
h) ehituse alused (materjaliõpetus, tugevus õpetus)
i) ehitustehnoloogiad
j) ehituskonstruktsioonid (kivi-, puit-, betoon- jm konstruktsioonid)
k) teadmised õigest kütmisest, tahkekütte süsteemide toimimisest ja hooldusest
l) küttesüsteemi puhastamise ja hooldamise põhimõtted

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja kirjalik teadmiste test ja praktiline töö ja kutsealane vestlus
B.2.5 Tootjavastutusega tahkekütteseadme paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette nõuetekohase töökoha: paigaldab töölava ning lähtuvalt objekti eripärast ehitab tööohutusnõudeid ja paigaldusjuhendeid järgides vajalikud tõusuteed, redelid ja piirded. Valmistab ette vajalikud tööriistad ja -vahendid, materjalid ja lisatarvikud. Ladustab elemendid ja detailid, tagades materjalide kvaliteedi säilimise. Vastutab tööohutuse nõuete täitmise ja isikukaitsevahendite olemasolu eest töökohas.
2. Teeb tööjooniseid või projekti järgides vajalikud märke- ja mõõdistustööd, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse. Kaevab vajaliku kõrgusmärgini kaeviku ning paigaldab liiv- ja/või killustikaluse. Ehitab raketise ja teeb kohtbetoneerimistöid koos vajaliku armeerimisega. Paigaldab hüdro- ja termoisolatsiooni. Kütteseadmest sõltuvalt paigaldab põlevmaterjalist aluspinnale (põrandale) nõuetekohase (EVS 812-3) tulekindla aluse.
3. Teeb tööjoonist või projekti järgides vajalikud märke- ja mõõdistustööd, kasutades selleks asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse. Valib aluspinnast ja kinnitatavast elemendist lähtudes sobivad kinnitusvahendid. Juhul kui küttesüsteemi paigaldamine eeldab olemasolevate konstruktsioonide või tarindite muutmist või tugevdamist, teavitab sellest tellijat ja teeb ettepanekud tööde tegemiseks.
4. Paigaldab tootja vastutusega kütteseadme (nt õhkküttekamina, saunakerise, muu tehase ja tootja poolt valmistatud kütteseadme vm), lähtudes seadme tootja poolt koostatud kasutusjuhendist ja kehtivatest tuleohutusnõuetest.
5. Veendub kõigi vajalike korstna ja ühenduslõõri elementide ning lisatarvikute olemasolus ning omavahelises kokkusobivuses, samuti selles, et korsten sobib kütteseadmega. Paigaldab vastavalt tööjoonisele, tootjapoolsele paigaldusjuhendile ja kehtivatele tuleohutusnõuetele korstna ja ühenduslõõri. Paigaldab korstna andmeplaadi. Juhul kui korstna paigaldamine eeldab olemasolevate konstruktsioonide või tarindite muutmist või tugevdamist, teavitab sellest tellijat ja teeb ettepanekud tööde tegemiseks.
6. Viimistleb küttesüsteemi osi (nt vuugib, krohvib, paigaldab looduskivid või muud dekoratiivelemendid jne), lähtudes etteantud või kokku lepitud disainilahendusest. Pakub vajadusel kliendile välja võimalikke tehnilisi ja kujunduslikke lahendusi.
7. Annab kliendile üle heale ehitustavale, kehtivatele nõuetele ja toote või süsteemi paigaldusjuhendile vastavalt vormistatud valmis küttesüsteemi või selle osa.
8. Vormistab ja arhiveerib küttesüsteemi paigaldamisega seotud dokumentatsiooni, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Väljastab kliendile kütteseadmega kaasas käiva dokumentatsiooni (kaetud tööde aktid, kütteseadme pass, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhend, teostusjoonised jne)
9. Annab kliendile ülevaate kütteseadme kasutamisest ja hooldamisest, vajadusel annab täiendavaid selgitusi paigaldatud kütteseadme kohta.

Teadmised:
a) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad
b) pottsepatöödel kasutatavad mehaanilised ja elektrilised tööriistad ja muud abivahendid
c) pottsepatöödega seonduvad tuleohutusnõuded
d) isikukaitsevahendite kasutamine, ohutustehnikanõuded
e) ehitusmõõdistamine, mõõdistamiseks vajalikud töövahendid
f) tööjooniste lugemine
g) küttesüsteemid ja nende osad
h) ehituse alused (materjaliõpetus, tugevusõpetus)
i) ehitustehnoloogiad
j) ehituskonstruktsioonid (kivi-, puit-, betoon- jm konstruktsioonid)
k) teadmised õigest kütmisest, tahkekütte süsteemide toimimisest ja hooldusest
l) küttesüsteemi puhastamise ja hooldamise põhimõtted

Hindamismeetod(id)
Portfoolio ja kirjalik teadmiste test ja praktiline töö ja kutsealane vestlus
B.2.6 Tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine või muutmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab visuaalselt või muid meetodeid ning abivahendeid kasutades kütteseadme või -süsteemi seisukorda ja remondivajaduse mahtu. Pakub kliendile välja sobiliku renoveerimislahenduse.
2. Renoveerib müüritud kütteseadmeid ja -süsteeme, järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ning head ehitustava.

Teadmised:
a) isikukaitsevahendite kasutamine, ohutustehnikanõuded
b) pottsepatöödega seonduvad tuleohutuse nõuded
c) pottsepatöödel kasutatavad mehaanilised ja elektrilised tööriistad ja muud abivahendid
d) ehitustehnoloogiad
e) ehituskonstruktsioonid (kivi-, puit-, betoon- jne konstruktsioonid)
f) tööjooniste lugemine
g) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad
h) küttesüsteemid ja nende osad
i) ehitusmõõdistamine, mõõdistamiseks vajalikud töövahendid
j) teadmised õigest kütmisest, tahkekütte süsteemide toimimisest ja hooldusest
k) küttesüsteemi puhastamise ja hooldamise põhimõtted
l) kütteseadmete ajalugu

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja kirjalik teadmiste test ja praktiline töö ja kutsealane vestlus
B.2.7 Tootjavastutusega tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab visuaalselt või muid meetodeid ning abivahendeid kasutades kütteseadme või -süsteemi seisukorda ja remondivajaduse mahtu. Pakub kliendile välja sobiliku renoveerimislahenduse.
2. Renoveerib tootja vastutusega küttesüsteeme või -seadmeid, lähtudes seadme tootja poolt koostatud kasutus- ja hooldusjuhenditest ning järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid.

Teadmised:
a) isikukaitsevahendite kasutamine, ohutustehnikanõuded
b) pottsepatöödega seonduvad tuleohutusnõuded
c) pottsepatöödel kasutatavad mehaanilised ja elektrilised tööriistad ja muud abivahendid
d) ehitustehnoloogiad
e) ehituskonstruktsioonid (kivi-, puit-, betoon- jne konstruktsioonid)
f) tööjooniste lugemine
g) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad
h) küttesüsteemid ja nende osad
i) ehitusmõõdistamine, mõõdistamiseks vajalikud töövahendid
j) teadmised õigest kütmisest, tahkekütte süsteemide toimimisest ja hooldusest
k) küttesüsteemi puhastamise ja hooldamise põhimõtted

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja kirjalik teadmiste test ja praktiline töö ja kutsealane vestlus
Osakutsega seotud kompetentsid
Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja ehitusliku dokumentatsiooniga 4

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja kliendi soovid ja annab projekti teostatavusele hinnangu, vajadusel pakub kliendile välja alternatiivseid lahendusi.
2. Tutvub objekti olemasoleva ehitusalase dokumentatsiooniga. Vajadusel küsib kliendilt täiendavat informatsiooni.
3. Annab küttesüsteemile tuleohutus- ja toimivushinnangu, arvestades kehtivaid tuleohutusnõudeid.
4. Hindab hoones/ruumis olemasolevat küttseadme toimimiseks vajalikku õhuvarustust ja veendub, et ruumis ei oleks tõmmet takistavaid tegureid. Ebapiisava õhuvarustuse korral pakub välja alternatiivseid lahendusi.
5. Konsulteerib klienti küttesüsteemide planeerimise, paigaldamise ja kooskõlastuste osas, lähtudes kehtivast seadusandlusest ja riiklikult kehtestatud normidest.

Teadmised:
a) klienditeeninduse alused
b) tehniline joonestamine, tööjooniste lugemine
c) kütteseadme õhuvarustus
d) küttesüsteemide ja -seadmete ehitamist/paigaldamist reguleeriv seadusandlus ja kehtestatud nõuded
e) enamlevinud ja kombineeritud küttesüsteemid (päikeseküte, maaküte, soojusvahetid jne)
f) energiatõhususe alused

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja kirjalik teadmiste test ja praktiline töö ja kutsealane vestlus
B.2.3 Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamise kavandamine ja eelprojekti koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Arvutab välja hoone või hoone osa arvutusliku soojavajaduse, lähtudes hoone konstruktsioonidest.
2. Kavandab vastavalt planeeritavale/paigaldatavale kütteseadmele ning hoone ja selle tehnosüsteemide eripärale ühenduslõõri ja korstna. Teeb vajalikud arvutused ning koostab küttesüsteemi kavandist ja arvutuste tulemustest lähtudes vajalikud töö- ja paigaldusjoonised.
3. Arvutab välja kogu tööks vajamineva materjali mahud. Koostab paigaldatava tahkekütuseseadme või paigaldatava küttesüsteemi hinnapakkumise, lähtudes valitud toodete kogusest, paigalduse või töö maksumusest ja muudest kuludest.

Teadmised:
a) hoone arvutusliku soojavajaduse määramise meetodid
b) kütteseadme õhuvarustus
c) soojustehnika: küttesüsteemiga seonduvad mõisted, põhimõtted, arvutused
d) kütteseadmete ehitamise ja projekteerimise põhialused
e) küttesüsteemide ja -seadmete ehitamist/paigaldamist reguleeriv seadusandlus ja kehtestatud nõuded
f) tehniline joonestamine, tööjooniste lugemine
g) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad
h) enamlevinud ehitusmaterjalid
i) ehitustehnoloogiad
j) ehituskonstruktsioonid (kivi-, puit-, betoon- jne konstruktsioonid)
k) eelarvestamine

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja kirjalik teadmiste test ja praktiline töö ja kutsealane vestlus
B.2.5 Tootjavastutusega tahkekütteseadme paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette nõuetekohase töökoha: paigaldab töölava ning lähtuvalt objekti eripärast ehitab tööohutusnõudeid ja paigaldusjuhendeid järgides vajalikud tõusuteed, redelid ja piirded. Valmistab ette vajalikud tööriistad ja -vahendid, materjalid ja lisatarvikud. Ladustab elemendid ja detailid, tagades materjalide kvaliteedi säilimise. Vastutab tööohutuse nõuete täitmise ja isikukaitsevahendite olemasolu eest töökohas.
2. Teeb tööjooniseid või projekti järgides vajalikud märke- ja mõõdistustööd, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse. Kaevab vajaliku kõrgusmärgini kaeviku ning paigaldab liiv- ja/või killustikaluse. Ehitab raketise ja teeb kohtbetoneerimistöid koos vajaliku armeerimisega. Paigaldab hüdro- ja termoisolatsiooni. Kütteseadmest sõltuvalt paigaldab põlevmaterjalist aluspinnale (põrandale) nõuetekohase (EVS 812-3) tulekindla aluse.
3. Teeb tööjoonist või projekti järgides vajalikud märke- ja mõõdistustööd, kasutades selleks asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse. Valib aluspinnast ja kinnitatavast elemendist lähtudes sobivad kinnitusvahendid. Juhul kui küttesüsteemi paigaldamine eeldab olemasolevate konstruktsioonide või tarindite muutmist või tugevdamist, teavitab sellest tellijat ja teeb ettepanekud tööde tegemiseks.
4. Paigaldab tootja vastutusega kütteseadme (nt õhkküttekamina, saunakerise, muu tehase ja tootja poolt valmistatud kütteseadme vm), lähtudes seadme tootja poolt koostatud kasutusjuhendist ja kehtivatest tuleohutusnõuetest.
5. Veendub kõigi vajalike korstna ja ühenduslõõri elementide ning lisatarvikute olemasolus ning omavahelises kokkusobivuses, samuti selles, et korsten sobib kütteseadmega. Paigaldab vastavalt tööjoonisele, tootjapoolsele paigaldusjuhendile ja kehtivatele tuleohutusnõuetele korstna ja ühenduslõõri. Paigaldab korstna andmeplaadi. Juhul kui korstna paigaldamine eeldab olemasolevate konstruktsioonide või tarindite muutmist või tugevdamist, teavitab sellest tellijat ja teeb ettepanekud tööde tegemiseks.
6. Viimistleb küttesüsteemi osi (nt vuugib, krohvib, paigaldab looduskivid või muud dekoratiivelemendid jne), lähtudes etteantud või kokku lepitud disainilahendusest. Pakub vajadusel kliendile välja võimalikke tehnilisi ja kujunduslikke lahendusi.
7. Annab kliendile üle heale ehitustavale, kehtivatele nõuetele ja toote või süsteemi paigaldusjuhendile vastavalt vormistatud valmis küttesüsteemi või selle osa.
8. Vormistab ja arhiveerib küttesüsteemi paigaldamisega seotud dokumentatsiooni, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Väljastab kliendile kütteseadmega kaasas käiva dokumentatsiooni (kaetud tööde aktid, kütteseadme pass, paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhend, teostusjoonised jne)
9. Annab kliendile ülevaate kütteseadme kasutamisest ja hooldamisest, vajadusel annab täiendavaid selgitusi paigaldatud kütteseadme kohta.

Teadmised:
a) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad
b) pottsepatöödel kasutatavad mehaanilised ja elektrilised tööriistad ja muud abivahendid
c) pottsepatöödega seonduvad tuleohutusnõuded
d) isikukaitsevahendite kasutamine, ohutustehnikanõuded
e) ehitusmõõdistamine, mõõdistamiseks vajalikud töövahendid
f) tööjooniste lugemine
g) küttesüsteemid ja nende osad
h) ehituse alused (materjaliõpetus, tugevusõpetus)
i) ehitustehnoloogiad
j) ehituskonstruktsioonid (kivi-, puit-, betoon- jm konstruktsioonid)
k) teadmised õigest kütmisest, tahkekütte süsteemide toimimisest ja hooldusest
l) küttesüsteemi puhastamise ja hooldamise põhimõtted

Hindamismeetod(id)
Portfoolio ja kirjalik teadmiste test ja praktiline töö ja kutsealane vestlus
B.2.7 Tootjavastutusega tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab visuaalselt või muid meetodeid ning abivahendeid kasutades kütteseadme või -süsteemi seisukorda ja remondivajaduse mahtu. Pakub kliendile välja sobiliku renoveerimislahenduse.
2. Renoveerib tootja vastutusega küttesüsteeme või -seadmeid, lähtudes seadme tootja poolt koostatud kasutus- ja hooldusjuhenditest ning järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid.

Teadmised:
a) isikukaitsevahendite kasutamine, ohutustehnikanõuded
b) pottsepatöödega seonduvad tuleohutusnõuded
c) pottsepatöödel kasutatavad mehaanilised ja elektrilised tööriistad ja muud abivahendid
d) ehitustehnoloogiad
e) ehituskonstruktsioonid (kivi-, puit-, betoon- jne konstruktsioonid)
f) tööjooniste lugemine
g) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad
h) küttesüsteemid ja nende osad
i) ehitusmõõdistamine, mõõdistamiseks vajalikud töövahendid
j) teadmised õigest kütmisest, tahkekütte süsteemide toimimisest ja hooldusest
k) küttesüsteemi puhastamise ja hooldamise põhimõtted

Hindamismeetod(id):
Portfoolio ja kirjalik teadmiste test ja praktiline töö ja kutsealane vestlus
B.2.8 Suhtlemisoskus ja klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. Loob head suhted klientidega. On võimeline kohandama oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega.
2. Järgib hea klienditeeninduse põhimõtteid erivajaduste ja erineva kultuuritaustaga klientidega suhtlemisel, pidades silmas ettevõtte väärtushoiakuid nii kõnes, kirjas kui teos.
3. Väljendab oma välimusega (korrektne tööriietus jne) lugupidavat suhtumist klientidesse.
4. Järgib kliendiga suhtlemisel konfidentsiaalsuse põhimõtteid, ei avalda kliendiga seotud infot kolmandatele osapooltele.
5. Suhtub kliendi varasse ja elukeskkonda lugupidavalt ja hoolivalt.
6. Suhtub mõistvalt kriitikasse ja õpib sellest.
B.2.9 Kutse-eetika põhimõtete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Juhindub oma tegevuses pottseppade heade tavade koodeksist ja tunneb töökultuuri.
2. Peab kinni kokkulepitud ajakavast, tähtaegadest ja etappidest.
3. Osutab teenust, mis vastab kokkulepitud tingimustele ning järgib seejuures asjassepuutuvaid õigusakte, standardeid, tööeeskirju, juhiseid ja protseduure.
4. Võtab vastutuse oma käitumise ja selle tagajärgede eest.
5. On vastutustundlik ühiskonna suhtes.
B.2.10 Tegevuste planeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib oma tegevusi ja püstitab konkreetsed tööeesmärgid. Kasutab aega efektiivselt, planeerib ja organiseerib ressursside kasutamist ja arvestab võimalike muutustega.
B.2.11 Enesearendamine/elukestva õppe protsessis osalemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase täiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi.
2. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
3. Analüüsib ennast ja oma tööd ja planeerib selle põhjal elukestva õppe protsessist lähtuva enesearendamise.
B.2.12 Juhendamine ja õpetamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Jagab oma teadmisi ja oskusi kolleegidega ja õpilastega.
2. Juhendab madalama taseme pottseppasid ning korraldab nende tööd objektidel.
3. Annab juhendatavale selged tööjuhised.
4. Organiseerib juhendatava töö kvaliteeti, võtab endale vastutuse nii enda kui juhendatavate töö kvaliteedi eest.
5. Mõjutab positiivse tööõhkkonna tekkimist, julgustab juhendatavaid, toetab nende arengut ja püüdlikkust
B.2.13 Keskkonnahoidliku tööstiili hoidmine 4

Tegevusnäitajad:
1. On vastutustundlik ümbritseva keskkonna suhtes ja mõistab rohelist mõtteviisi oma tegevusvaldkonnas.
2. Mõistab energia- ja materjaliressursside säästmise võimalusi ja vajalikkust.
3. Arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku.
B.2.14 Arvutioskus 4

Tegevusnäitajad:
Oskab kasutada tööalaselt arvutit järgmisel tasemel: moodulid 1-4 ja 7-12 (vt. lisa 2)

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Suhtlemisoskus ja klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1. Loob head suhted klientidega. On võimeline kohandama oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega.
2. Järgib hea klienditeeninduse põhimõtteid erivajaduste ja erineva kultuuritaustaga klientidega suhtlemisel, pidades silmas ettevõtte väärtushoiakuid nii kõnes, kirjas kui teos.
3. Väljendab oma välimusega (korrektne tööriietus jne) lugupidavat suhtumist klientidesse.
4. Järgib kliendiga suhtlemisel konfidentsiaalsuse põhimõtteid, ei avalda kliendiga seotud infot kolmandatele osapooltele.
5. Suhtub kliendi varasse ja elukeskkonda lugupidavalt ja hoolivalt.
6. Suhtub mõistvalt kriitikasse ja õpib sellest.
B.2.9 Kutse-eetika põhimõtete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Juhindub oma tegevuses pottseppade heade tavade koodeksist ja tunneb töökultuuri.
2. Peab kinni kokkulepitud ajakavast, tähtaegadest ja etappidest.
3. Osutab teenust, mis vastab kokkulepitud tingimustele ning järgib seejuures asjassepuutuvaid õigusakte, standardeid, tööeeskirju, juhiseid ja protseduure.
4. Võtab vastutuse oma käitumise ja selle tagajärgede eest.
5. On vastutustundlik ühiskonna suhtes.
B.2.10 Tegevuste planeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib oma tegevusi ja püstitab konkreetsed tööeesmärgid. Kasutab aega efektiivselt, planeerib ja organiseerib ressursside kasutamist ja arvestab võimalike muutustega.
B.2.11 Enesearendamine/elukestva õppe protsessis osalemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase täiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi.
2. Tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
3. Analüüsib ennast ja oma tööd ja planeerib selle põhjal elukestva õppe protsessist lähtuva enesearendamise.
B.2.12 Juhendamine ja õpetamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Jagab oma teadmisi ja oskusi kolleegidega ja õpilastega.
2. Juhendab madalama taseme pottseppasid ning korraldab nende tööd objektidel.
3. Annab juhendatavale selged tööjuhised.
4. Organiseerib juhendatava töö kvaliteeti, võtab endale vastutuse nii enda kui juhendatavate töö kvaliteedi eest.
5. Mõjutab positiivse tööõhkkonna tekkimist, julgustab juhendatavaid, toetab nende arengut ja püüdlikkust
B.2.13 Keskkonnahoidliku tööstiili hoidmine 4

Tegevusnäitajad:
1. On vastutustundlik ümbritseva keskkonna suhtes ja mõistab rohelist mõtteviisi oma tegevusvaldkonnas.
2. Mõistab energia- ja materjaliressursside säästmise võimalusi ja vajalikkust.
3. Arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku.
B.2.14 Arvutioskus 4

Tegevusnäitajad:
Oskab kasutada tööalaselt arvutit järgmisel tasemel: moodulid 1-4 ja 7-12 (vt. lisa 2)

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-17022014-1.2.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.02.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Küttesüsteemide ehitus ja hooldus
Kutse grupp: Pottsepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7314 Savi- ja portselanimeistrid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andrus Schults OÜ Raidkivi
Annes Andresson MTÜ Eesti Pottsepad
Koit Koppel MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda
Mati Jürgenson OÜ Ahjusepad
Mati Malm OÜ Kodusoe Grupp
Pepe Sussen OÜ Potipoiss
Raido Jalas Päästeamet
Raivo Koppel OÜ Ahjumaailm
Sigrid Ester Tani MTÜ Eesti Pottsepad
Urmas Danil OÜ Schiedel Moodulkorstnad
Paul Pääso MTÜ Eesti Pottsepad

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist