Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pottsepp, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Pottsepp, tase 4
EN: Oven-builder, level 4
Kutsestandardi tähis: 13-17022014-1.2.2/4k
Kutsestandardi versiooni number: 4
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Küttesüsteemide ehitus ja hooldus
Kutse grupp: Pottsepp
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.02.2014
Kehtib alates: 17.02.2014
Kehtib kuni: 12.02.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7314 Savi- ja portselanimeistrid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Muudatused:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andrus Schults OÜ Raidkivi
Annes Andresson MTÜ Eesti Pottsepad
Koit Koppel MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda
Mati Jürgenson OÜ Ahjusepad
Mati Malm OÜ Kodusoe Grupp
Pepe Sussen OÜ Potipoiss
Raido Jalas Päästeamet
Raivo Koppel OÜ Ahjumaailm
Sigrid Ester Tani MTÜ Eesti Pottsepad
Urmas Danil OÜ Schiedel Moodulkorstnad
Paul Pääso MTÜ Eesti Pottsepad
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Käesolev kutsestandard on mõeldud isikute kutsealaste kompetentside hindamiseks ning täiendkoolituse õppekavade aluseks.
Töö kirjeldus:
Pottsepa peamised tööülesanded on tahkeküttesüsteemi ja selle elementide ehitamine, paigaldamine ja renoveerimine.
Tahkeküttesüsteemide alla kuuluvad nii tellistest, erinevatest plaatidest ja plokkidest, maakivist või muust materjalist tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmed (ahjud, pliidid, kam...
inad jne) ja nendega kaasnevad süsteemid (lõõrid, korstnad jne.) kui ka tootja vastutusega valmiskütteseadmed ja korstnasüsteemid (nt kerged õhkküttekaminad, saunakerised).

Pottsepa kutsealal on kutsed kolmel tasemel:
Pottsepp-sell tase 3;
Pottsepp tase 4;
Pottseppmeister tase 5.

4. taseme pottsepp ehitab ja renoveerib erinevaid tahkekütteseadmeid ja korstnasüsteeme ning ehitab ja parandab tootjavastutusega valmiskütteseadmeid ning korstnasüsteeme.
Pottsepp, tase 4 lähtub oma töö tegemisel standardist EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid.
Selle taseme pottsepp juhendab ning õpetab välja ka pottsepp-selle.

Pottsepa 4. taseme kutse raames on võimalik omandada ka piiratud õigustega küttesüsteemi paigaldaja osakutse, mis lubab inimesel tööturul iseseisvalt tegutseda ning paigaldada, monteerida (koostada) ning renoveerida tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja ehitusliku dokumentatsiooniga
2.1.1. Kliendi soovide väljaselgitamine.
2.1.2. Tutvumine ehitusliku dokumentatsiooniga.
2.1.3. Olemasolevale küttesüsteemile hinnangu andmine.
2.1.4. Õhuvarustuse olemasolu hindamine.
2.1.5....
Kliendi nõustamine.
A.2.2 Ehitatava küttesüsteemi kavandamine ja eelprojekti koostamine
2.2.1. Hoone või ruumi soojavajaduse arvutamine.
2.2.2. Ruumi planeeritava kütteseadme soojustehniliste arvutuste tegemine, tööprojekti ja/või -jooniste koostamine
2.3. Küttesüsteemi juurde planeeritava ühenduslõõri ja korstna soojustehniliste arvutuste tegemine, tööprojekti ja/või -jooniste koostamine.
2.2.4. Vajalike materjalide valimine ja hinnapakkumise koostamine.
A.2.3 Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamise kavandamine ja eelprojekti koostamine
2.3.1. Hoone või ruumi soojavajaduse arvutamine.
2.3.2. Küttesüsteemi juurde planeeritava ühenduslõõri ja korstna soojustehniliste arvutuste tegemine, tööprojekti ja/või -jooniste koostamine.
2.3.3. Vajalike materjalide valimine ja hinnapakkumise koostamine.
A.2.4 Tahkekütteseadme ehitamine
2.4.1. Töökeskkonna ettevalmistamine.
2.4.2. Vundamendi ja aluspinna (põrand) ette valmistamine ja ehitamine.
2.4.3. Aluspinna (sein, vahelagi vms) ette valmistamine.
2.4.4. Müüritiskütteseadme ehitamine.
2.4.5. Müüritiskorstna ehitamine.
2.4.6. Küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemine.
2.4.7. Valmis küttesüsteemi või selle osa üleandmine kliendile.
2.4.8. Küttesüsteemi juurde kuuluva dokumentatsiooni vormistamine ja väljastamine kliendile.
2.4.9. Kliendi juhendamine kütteseadme kasutamise ja hooldamise osas.
A.2.5 Tootja vastutusega tahkekütteseadme paigaldamine
2.5.1. Töökeskkonna ettevalmistamine.
2.5.2. Vundamendi ja aluspinna (põrand) ette valmistamine ja ehitamine.
2.5.3. Aluspinna (sein, vahelagi vms) ette valmistamine.
2.5.4. Tootja vastutusega kütteseadme paigaldamine eelnevalt ettevalmistatud aluspinnale.
2.5.5. Tootja vastutusega või eritellimusel valmistatud (v.a müüritiskorsten) korstna paigaldamine.
2.5.6. Küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemine.
2.5.7. Valmis küttesüsteemi või selle osa üleandmine kliendile.
2.5.8. Küttesüsteemi juurde kuuluva dokumentatsiooni vormistamine ja väljastamine kliendile.
2.5.9. Kliendi juhendamine kütteseadme kasutamise ja hooldamise osas.
A.2.6 Tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine või muutmine
2.6.1. Tahkekütteseadme või -süsteemi seisukorra hindamine.
2.6.2. Müüritud küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine.
A.2.7 Tootja vastutusega tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine
2.7.1. Tootja vastutusega tahkekütteseadme või -süsteemi seisukorra hindamine.
2.7.2. Tootja vastutusega küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine.

Küttesesüsteemi paigaldaja 4. taseme osakutse moodustub järgmistest tööosadest:
A.2.1 Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja dokumentatsiooniga
2.1.1 Kliendi soovide väljaselgitamine.
2.1.2 Tutvumine dokumentatsiooniga.
2.1.3 Olemasolevale küttesüsteemile hinnangu andmine.
2.1.4 Õhuvarustuse olemasolu hindamine.
2.1.5 Kliendi nõustamine.
A.2.3 Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamise kavandamine ja eelprojekti koostamine
2.3.1. Hoone või ruumi soojavajaduse arvutamine.
2.3.2. Küttesüsteemi juurde planeeritava ühenduslõõri ja korstna soojustehniliste arvutuste tegemine, tööprojekti ja/või -jooniste koostamine.
2.3.3. Vajalike materjalide valimine ja hinnapakkumise koostamine.
A.2.5 Tootja vastutusega tahkekütteseadme paigaldamine
2.5.1. Töökeskkonna ettevalmistamine.
2.5.2. Vundamendi ja aluspinna (põrand) ette valmistamine ja ehitamine.
2.5.3. Aluspinna (sein, vahelagi vms) ette valmistamine.
2.5.4. Tootja vastutusega kütteseadme paigaldamine eelnevalt ettevalmistatud aluspinnale.
2.5.5. Tootja vastutusega või eritellimusel valmistatud (v.a. müüritiskorsten) korstna paigaldamine.
2.5.6. Küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemine.
2.5.7. Valmis küttesüsteemi või selle osa üleandmine kliendile.
2.5.8. Küttesüsteemi juurde kuuluva dokumentatsiooni vormistamine ja väljastamine kliendile.
2.5.9. Kliendi juhendamine kütteseadme kasutamise ja hooldamise osas.
A.2.7 Tootja vastutusega tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine
2.7.1. Tootja vastutusega tahkekütteseadme või -süsteemi seisukorra hindamine.
2.7.2. Tootja vastutusega küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine.

Pottsepa kutsete tööosade ja tööülesannete täielik võrdlev loetelu on toodud kutsestandardi lisas 1.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Pottsepatöö toimub paindliku töögraafiku alusel. Sõltuvalt tööandja või kliendiga sõlmitud kokkulepetest, töö mahust või muudest töökorralduse eripäradest võib töö toimuda ka puhkepäevadel, pühade ajal või õhtuti.
Töö rütm võib sõltuvalt tellimuse mahust ja iseloomust olla kiire ja pingeline.
P...
ottsepatöö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid ehitusmaterjale, töötada sundasendis või ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö toimub nii siseruumides kui ka õues, erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes.
Pottsepa töökeskkonnaga on seotud kõrgendatud vigastuste tekkimise risk, mistõttu ta peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Riskiteguriteks on ka tolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuuri kõikumised ja tuuletõmbus ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.

Loe edasi
Peida
Töövahendid: Pottsepa peamised töövahendid on mitmesugused käsitööriistad (kellud, müürihaamrid jne.), mõõteriistad (mõõdulindid, loodid, nivelliirid jne), elektrilised seadmed (lõikurid, segumasinad jne), tõsteseadmed ja -vahendid (tõstukid jne), märkimisvahendid.
Tööks vajalikud isikuomadused:
Pottsepa töö eeldab korrektsust, täpsust, rutiinitaluvust, õppimis- ja keskendumisvõimet. Töö tegemiseks on vajalikud hea koordinatsioon, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus.
Pottsepa kutsealal töötavad inimesed peaksid olema hea stressitaluvusega, ladusad suhtlejad ja kohusetundlikud. Töö teg...
emisel tulevad kasuks ruumiline kujutlusvõime ja ilumeel.
Loe edasi
Peida
Kutsealane ettevalmistus: Pottsepad omandavad oma kutsealased oskused praktilise tööga ning erialaste täiendkoolituste kaudu.
Enamlevinud ametinimetused: Pottsepp, kaminameister, ahjumeister, korstnapaigaldaja, korstna renoveerija
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks: Tuleohutusseadus, § 9, lg 1 - Tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja ühenduslõõri võib majandustegevusena ehitada või paigaldada pottsepp, kellel on pottsepa kutsetunnistus.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Pottsepp, tase 4 kutsestandard koosneb neljast kohustuslikust (B.2.1-B.2.7) ja seitsmest pottsepa kutset läbivast kompetentsist (B.2.8–B.2.14). Kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kõik kompetentsid (B.2.1–B.2.14). Küttesüsteemi paigaldaja osakutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada Pottsepp,... tase 4 kohustuslikud B.2.1, B.2.3, B.2.5, B.2.7 ja läbivad kompetentsid B.2.8-B.2.14.
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine objekti võimaluste ja ehitusliku dokumentatsiooniga 4
Ehitatava küttesüsteemi kavandamine ja eelprojekti koostamine 4
Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamise kavandamine ja eelprojekti koostamine 4
Tahkekütteseadme ehitamine 4
Tootjavastutusega tahkekütteseadme paigaldamine 4
Tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine või muutmine 4
Tootjavastutusega tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimine 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Suhtlemisoskus ja klienditeenindus 4
Kutse-eetika põhimõtete järgimine 4
Tegevuste planeerimine 4
Enesearendamine/elukestva õppe protsessis osalemine 4
Juhendamine ja õpetamine 4
Keskkonnahoidliku tööstiili hoidmine 4
Arvutioskus 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist