Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pottsepp, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Pottsepp, tase 4
EN: Oven Builder, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4
Kehtib alates: 01.01.2020
Kehtib kuni: 31.12.2024
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
- Kutsestandardisse lisandusid täiendavad kompetentsid „Ettevõtluse alane tegevus“ ning „Juhendamine ja meeskonnatöö“.
- Kõik tootjavastutusega kütteseadet puudutavad punktid koondati kokku üheks tööosaks.
- Läbivad kompetentsid vaadati üle, täiendati ja koondati kokku üheks loeteluks.
- Läbivalt vaadati üle tegevusnäitajate sõnastused ja tehti keelelisi parendusi.
- Uue lisana tuli juurde pottsepa eetikakoodeks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pottsepa peamised tööülesanded on tahkeküttesüsteemi ja selle osade ehitamine ja lammutamine, paigaldamine, renoveerimine ja muutmine.
Tahkeküttesüsteemide alla kuuluvad nii tellistest, ahjupottidest, erinevatest plaatidest ja plokkidest, maakivist või muust materjalist tahkeküttel töötavad müürit...
iskütteseadmed (ahjud, pliidid, kaminad jne) ja nendega kaasnevad süsteemid (lõõrid, korstnad jne.) kui ka tootja vastutusega valmiskütteseadmed ja korstnasüsteemid (nt kerged õhkküttekaminad, saunakerised).

Pottsepa kutsealal on kutsed kolmel tasemel:
Pottsepp-sell tase 3;
Pottsepp tase 4;
Pottseppmeister tase 5.

Pottsepp, tase 4 teeb tahkekütteseadmete ja korstnasüsteemide, tootjavastutusega valmiskütteseadmete ja korstnasüsteemide ehitus- ja lammutustöid ning renoveerib ja muudab neid.
Ta vormistab asjakohase dokumentatsiooni.
Pottsepp, tase 4 nõustab kliente küttesüsteemi valiku ja kasutamise osas ning pakub välja optimaalseid lahendusi.
Selle taseme pottsepp on võimeline juhendama ja välja õpetama ka madalama taseme pottseppasid.
Pottsepp, tase 4 juhindub oma töös pottseppade kutse-eetika koodeksist (Lisa 3 – pottsepa kutse-eetika). Ta lähtub tööde tegemisel kehtivatest õigusaktidest ning muudest asjakohastest juhenditest ja normdokumentidest (EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus Osa 3: Küttesüsteemid, EVS-EN 15544 jms)

Pottsepp, tase 4 kutse raames on võimalik omandada ka piiratud õigustega küttesüsteemi paigaldaja, tase 4 osakutse, mis võimaldab inimesel tööturul iseseisvalt tegutseda ning paigaldada, monteerida (koostada) ning renoveerida tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ehitatava ja/või paigaldatava küttesüsteemi või selle osa(de) kavandamine ja projekteerimine
1. Kliendi soovide väljaselgitamine
2. Tutvumine ehitusliku dokumentatsiooniga ja olukorraga objektil
3. Olemasolevale või kavandatavale küttesüsteemile või selle osa(de)le hinnangu andmine
4. Õhu...
varustuse olemasolu hindamine
5. Kliendi poolt soovitud lahendusele hinnangu andmine
6. Hoone või ruumi soojavajaduse arvutamine
7. Soojustehniliste arvutuste tegemine ja tööprojekti ning -jooniste koostamine
8. Küttesüsteemi juurde planeeritava ühenduslõõri ja korstna soojustehniliste arvutuste tegemine, tööprojekti ja/või -jooniste koostamine
9. Materjalide valimine, koguste arvutamine ja hinnapakkumise koostamine

A.2.2 Tahkekütteseadme ehitamise või paigaldamise ettevalmistamine
1. Töökeskkonna ettevalmistamine
2. Küttesüsteemi vundamendi või aluspinna ettevalmistamine ja ehitamine
3. Kandvate konstruktsioonide (sein, vahelagi vms) ettevalmistamine

A.2.3 Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamine
1. Tootjavastutusega kütteseadme paigaldamine eelnevalt ettevalmistatud aluspinnale
2. Tootjavastutusega korstna paigaldamine
3. Tootja vastutusega küttesüsteemi või selle osade renoveerimine või muutmine
4. Valmis küttesüsteemi või selle osa üleandmine kliendile
5. Kliendi juhendamine küttesüsteemi kasutamise ja hooldamise osas

A.2.4 Eritellimusel tahkeküttesüsteemi ehitamine
1. Eritellimusel tahkekütteseadme ehitamine eelnevalt ettevalmistatud aluspinnale
2. Müüritiskorstna ehitamine
3. Küttesüsteemi osade dekoratiivviimistlemine
4. Eritellimusel ehitatud küttesüsteemi või selle osa(de) üleandmine kliendile
5. Kliendi juhendamine küttesüsteemi või seadme kasutamise ja hooldamise osas

A.2.5 Eritellimusel tahkekütteseadme või -süsteemi lammutamine, renoveerimine või muutmine
1. Tahkekütteseadme või -süsteemi seisukorra hindamine
2. Kütteseadme lammutamine
3. Müüritud küttesüsteemi või selle osade renoveerimine
4. Müüritud küttesüsteemi või selle osade muutmine

A.2.6 Ettevõtlusalane tegevus
1. Oma teenusele ettevõtlusalase väljundi leidmine
2. Oma teenuse turundamine

A.2.7 Juhendamine ja meeskonnatöö
1. Delegeerimine
2. Motiveerimine
3. Meeskonnatöö kvaliteedi tagamine
4. Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüs ja parandamise nõustamine
5. Tööde korraldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Pottsepatöö toimub paindliku töögraafiku alusel. Sõltuvalt tööandja või kliendiga sõlmitud kokkulepetest, töö mahust või muudest töökorralduse eripäradest võib töö toimuda ka puhkepäevadel, pühade ajal või õhtuti.
Töö rütm võib sõltuvalt tellimuse mahust ja iseloomust olla kiire ja pingeline.
P...
ottsepatöö on raske ja nõuab füüsilist pingutust. Sageli tuleb tõsta raskeid ehitusmaterjale, töötada sundasendis või ronida ajutistel tellingutel ja konstruktsioonidel. Töö toimub nii siseruumides kui ka õues, erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes.
Pottsepa töökeskkonnaga on seotud kõrgendatud vigastuste tekkimise risk, mistõttu ta peab järgima tööeeskirju, töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Riskiteguriteks on ka tolm, õhus lenduvad keemilised ühendid, müra, temperatuuri kõikumised ja tuuletõmbus ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Pottsepa peamised töövahendid on mitmesugused käsitööriistad (kellud, müürihaamrid jne.), mõõteriistad (mõõdulindid, loodid, nivelliirid jne), elektrilised seadmed (lõikurid, segumasinad jne), tõsteseadmed ja -vahendid (tõstukid jne), märkimisvahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Pottsepa töö eeldab korrektsust, täpsust, rutiinitaluvust, õppimis- ja keskendumisvõimet. Töö tegemiseks on vajalikud hea koordinatsioon, füüsiline vastupidavus ja kõrgusetaluvus.
Pottsepa kutsealal töötavad inimesed peaksid olema hea stressitaluvusega, ladusad suhtlejad ja kohusetundlikud. Töö teg...
emisel tulevad kasuks ruumiline kujutlusvõime ja ilumeel.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Pottsepp, tase 4 on olemas praktiline töökogemus pottsepana ning erialane kutseharidus või läbitud erialased täienduskoolitused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Pottsepp, kaminameister, ahjumeister, korstnapaigaldaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Ehitusseadustik ja selle asjakohased rakendusaktid
Tuleohutusseadus ja selle asjakohased rakendusaktid
Eesti Standardikeskuse normdokumendid
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Pottsepp, tase 4 kutsestandard koosneb seitsmest kohustuslikust (B.2.1.-2.7) ja ühest kutset läbivast kompetentsist (B.2.8). Kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.8).
Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4 osakutse saamiseks on taotlejal vaja tõendada kompetentsid B.2.1 ...
ja B.2.3 ning B.2.8.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ehitatava ja/või paigaldatava küttesüsteemi kavandamine või selle osa(de) projekteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja kliendi soovid ehitatava või paigaldatava küttesüsteemi osas.
2. Tutvub objekti olemasoleva ehitusalase dokumentatsiooniga. Viib vajadusel läbi paikvaatluse ning küsib kliendilt täiendavat informatsiooni.
3. Hindab olemasoleva tahkeküttesüsteemi sobivust kavandatava tahkeküttesüsteemi või selle osadega, lähtudes tuleohutus- ja muudest ohutusnõuetest ning objekti ehituslikust olukorrast. Vajadusel konsulteerib erialaspetsialistidega või kaasab neid.
4. Hindab hoones ja ruumis olevat õhuvarustust, mis on vajalik kavandatava kütteseadme toimimiseks. Veendub, et ruumis ega süsteemis poleks tõmmet takistavaid tegureid. Probleemse õhuvarustuse korral pakub välja toimivaid lahendusi, lähtudes energiatõhususe põhimõtetest. Vajadusel konsulteerib erialaspetsialistidega või kaasab neid.
5. Annab projekti teostatavusele hinnangu, vajadusel pakub kliendile välja teisi sarnaseid toimivaid lahendusi, lähtudes kehtivatest keskkonna-, tuleohutuse ja energiasäästu nõuetest.
Nõustab klienti küttesüsteemide planeerimise, paigaldamise ja vajalike kooskõlastuste osas, lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja kehtestatud normidest.
6. Arvutab välja hoone või hoone osa arvutusliku soojavajaduse, lähtudes hoone ja/või ruumi kasutamise ja asukoha eripärast ning energiatõhususe miinimumnõuetest.
7. Kavandab ja kalkuleerib lähtudes hoone või hoone osa soojavajadusest, kliendi soovist, planeeritavast küttesüsteemist või soojuskandjast (näit. õhkküte, vesiküte vm.) kütteseadme. Koostab kavandist lähtudes vajalikud töö- ja paigaldusjoonised.
8. Kavandab vastavalt planeeritavale/paigaldatavale kütteseadmele ning hoone ja selle tehnosüsteemide eripärale ühenduslõõri ja korstna. Teeb vajalikud arvutused ning koostab küttesüsteemi kavandist ja arvutuste tulemustest lähtudes vajalikud töö- ja paigaldusjoonised.
9. Arvutab välja kogu tööks vajamineva materjali mahud. Koostab kavandatava tahkekütuse seadme või ehitatava küttesüsteemi hinnapakkumise, lähtudes valitud materjali kogusest, paigalduse või töö maksumusest ja muudest kuludest.

Teadmised:
1) klienditeeninduse põhimõtted;
2) soojustehnika - küttesüsteemiga seonduvad mõisted, põhimõtted;
3) tehnilise joonestamise alused, tööjooniste tingmärgid;
4) küttesüsteemide ja -seadmete ehitamist/paigaldamist reguleeriv seadusandlus ja kehtestatud nõuded;
5) EVS EN 15544 ja muud asjakohased juhendmaterjalid;
6) energiatõhususe põhimõtted, energiatõhususe miinimumnõuded;
7) hoone arvutusliku soojavajaduse määramise meetodid;
8) kütteseadme õhuvarustus;
9) kütteseadmete ehitamise ja projekteerimise põhialused;
10) kütteseadme tööprojekti koostamise alused, seadme ehitamise põhimõtted;
11) ehitustehnoloogiad:
12) üldteadmised ehituskonstruktsioonid (kivi-, puit-, betoon- jne konstruktsioonid);
13) enamlevinud üldehitusmaterjalid;
14) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid;
15) eelarvestamise alused.
B.2.2 Tahkekütteseadme ehitamise või paigaldamise ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ise ette või korraldab nõuetekohase töökoha ettevalmistuse: paigaldab töölava ning lähtuvalt objekti eripärast ehitab tööohutusnõudeid ja paigaldusjuhendeid järgides vajalikud töötasapinnad, tõusuteed, redelid ja piirded. Valmistab ette vajalikud tööriistad ja -vahendid, materjalid ja lisatarvikud. Ladustab elemendid ja detailid, tagades materjalide kvaliteedi säilimise. Tagab isikukaitsevahendite olemasolu eest töökohas.
2. Korraldab või teostab tööjooniseid või projekti järgides vajalikud märke- ja mõõdistustööd, kasutades selleks asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse. Teeb ise või korraldab vajalike kaevetööde tegemise, liiv- ja/või killustikaluse paigaldamise, vajalike armeerimisega kohtbetoneerimistööde tegemise. Paigaldab ise või korraldab hüdro- ja soojusisolatsiooni ning kütteseadmest sõltuvalt põlevmaterjalist aluspinnale nõuetekohase (EVS 812-3) tulekindla aluse paigaldamise.
3. Teeb ise või korraldab tööjooniseid või projekti järgides vajalike märke- ja mõõdistustööde tegemise, kasutades selleks asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse. Valib aluspinnast ja kinnitatavast elemendist lähtudes sobivad kinnitusvahendid. Juhul kui küttesüsteemi paigaldamine eeldab olemasolevate konstruktsioonide või tarindite muutmist või tugevdamist, teavitab sellest tellijat ja teeb ettepanekud vajalike tööde tegemiseks.

Teadmised:
1) töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;
2) tehnilise joonestamise alused, tööjooniste tingmärgid;
3) ehitusmaterjalide ladustamise nõuded;
4) betoonkonstruktsioonide valmistamise alused;
5) põlemisõhu varustussüsteemi ehitamise ja paigaldamise alused;
6) erinevad kinnituslahendused ja nende rakendamise tehnoloogiad;
7) hüdro- ja soojusisolatsioonimaterjalid ja nende paigaldamise tehnoloogia.
B.2.3 Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab ise või korraldab tootjavastutusega kütteseadme (nt õhkküttekamin, saunakeris, moodulahi või muu kütteseade), lähtudes seadme tootjapoolsest kasutusjuhendist ja kehtivatest tuleohutusnõuetest.
2. Veendub kõigi vajalike korstna ja ühenduslõõri elementide ning lisatarvikute olemasolus ja seisukorras ning omavahelises kokkusobivuses, samuti selles et korsten sobib kütteseadmega. Paigaldab ise või korraldab vastavalt tööjoonisele, tootjapoolsele paigaldusjuhendile ja kehtivatele tuleohutusnõuetele korstna ja ühenduslõõri ning korstna andmeplaadi. Juhul kui korstna paigaldamine eeldab olemasolevate konstruktsioonide või tarindite muutmist või tugevdamist, teavitab sellest tellijat ja teeb ettepanekud vajalike tööde tegemiseks.
3. Renoveerib või muudab (tegevused, mille puhul muutuvad seadme tehnilised näitajad või toimivus) tootja vastutusega küttesüsteeme või -seadmeid, lähtudes tootjapoolsetest kasutus- ja hooldusjuhenditest ning järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid.
4. Annab kliendile üle heale ehitustavale, kehtivatele nõuetele ja toote või süsteemi paigaldusjuhendile vastavalt paigaldatud küttesüsteemi või selle osa ning vormistab ja arhiveerib kehtivatest õigusaktidest lähtudes küttesüsteemi ehitamisega seotud dokumentatsiooni. Väljastab kliendile küttesüsteemiga kaasas käiva dokumentatsiooni (sh kaetud tööde aktid, kütteseadme toimivusdeklaratsioon, paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend, teostusjoonised)
5. Teeb kliendile ülevaate küttesüsteemi kasutamisest ja hooldamisest, vajadusel annab täiendavaid selgitusi paigaldatud kütteseadme kohta. Nõustab klienti õigete kütmisvõtete osas.

Teadmised:
1) kehtivad tuleohutusnormid ja -nõuded;
2) tootjavastutusega küttesüsteemide paigaldamisel kasutatavad materjalid ja paigaldamise tehnoloogiad;
3) mehaanilised ja elektrilised tööriistad ja muud abivahendid;
4) tööjoonised, tingmärgid;
5) küttesüsteemid ja nende osad.
B.2.4 Eritellimusel tahkeküttesüsteemi ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab vastavalt tööjoonistele müüritiskütteseadme (nt glasuurpottahi, lihtpottahi, tellisahi, plekk-kestahi, pliit jne), järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ja head ehitustava.
2. Ehitab ise või korraldab vastavalt tööjoonisele ja kehtivatele tuleohutusnõuetele korstna ja ühenduslõõri ehitamise. Juhul kui müüritiskorstna ehitamine eeldab olemasolevate konstruktsioonide või tarindite muutmist või tugevdamist, teavitab sellest tellijat ja teeb ettepanekud vajalike tööde tegemiseks.
3. Viimistleb lähtudes etteantud või kokku lepitud disainilahendusele küttesüsteemi osad (näit. vuugib, krohvib, paigaldab looduskivid või muud dekoratiivelemendid jne.) Pakub vajadusel kliendile välja võimalikke tehnilisi ja kujunduslikke lahendusi.
4. Annab kliendile üle heale ehitustavale ja kehtivatele nõuetele vastavalt ehitatud valmis küttesüsteemi või selle osa.
5. Vormistab ja arhiveerib kehtivatest õigusaktidest lähtudes küttesüsteemi või seadme ehitamisega seotud dokumentatsiooni ja väljastab kliendile küttesüsteemiga kaasas käiva dokumentatsiooni (nt kaetud tööde aktid, kütteseadme pass, hooldus- ja kasutusjuhend, teostusjoonised, kasutatud materjalide sertifikaadid).
6. Teeb kliendile ülevaate küttesüsteemi kasutamisest ja hooldamisest, vajadusel annab täiendavaid selgitusi ehitatud kütteseadme kohta. Nõustab klienti õigete kütmisvõtete osas.

Teadmised:
1) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad;
2) töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;
3) pottsepatöödel kasutatavad mehaanilised ja elektrilised tööriistad ja muud abivahendid;
4) tööjoonised, tingmärgid;
5) küttesüsteemid ja nende osad;
6) pottsepatöödega seonduvad tuleohutusnõuded.
B.2.5 Eritellimusel tahkekütteseadme või -süsteemi lammutamine, renoveerimine või muutmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab tellimusest lähtudes visuaalselt või muid meetodeid ning abivahendeid kasutades kütteseadme või -süsteemi seisukorda, planeeritud renoveerimistööde otstarbekust ja võimalikku tööde mahtu. Vajadusel konsulteerib erialaspetsialistidega või teavitab klienti nende kaasamise vajadusest. Pakub kliendile välja optimaalse lahenduse.
2. Teeb vajadusel ise või korraldab tahkeküttesüsteemi või selle osa lammutustööde tegemise, lähtudes projektist ning arvestades ehitise kandekonstruktsioone ja lammutatava objekti eripära.
3. Teeb ise või korraldab müüritud kütteseadme ja -süsteemi renoveerimisega seotud töid, järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ning head ehitustava.
4. Teeb ise või korraldab küttesüsteemile või selle osadele muutmisega seotud (tegevused, mille puhul muutuvad seadme tehnilised näitajad või toimivus) töid, järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid ning head ehitustava.

Teadmised:
1) töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;
2) pottsepatöödega seonduvad tuleohutuse nõuded;
3) pottsepatöödel kasutatavad mehaanilised ja elektrilised tööriistad ja muud abivahendid;
4) ehituskonstruktsioonid (kivi-, puit-, betoon- jne konstruktsioonid);
5) tööjoonised, tingmärgid;
6) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid, nende omadused ja kasutusalad;
7) küttesüsteemid ja nende osad;
8) ehitusmõõdistamine, mõõdistamiseks vajalikud töövahendid;
9) teadmised õigest kütmisest, tahkekütte süsteemide toimimisest ja hooldusest;
10) küttesüsteemi puhastamise ja hooldamise põhimõtted;
11) kütteseadmete ajalugu.
B.2.6 Ettevõtlusalane tegevus 5

Tegevusnäitajad:
1. Hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi. Valib tegutsemiseks endale sobiva ettevõtlusvormi või liitub kollektiiviga. Oma ettevõtte loomise korral korraldab ettevõtte tegevust, arvestades kutsealast teavet ja äritegevust reguleerivaid õigusakte.
2. Valib oma toote/teenusele sobiva turunduskanali (nt koduleht, sotsiaalmeedia konto, otsereklaam jne); Koostab pakkumised, kujundab toote ja/või teenuse hinna, osaleb pakkumistel ja/või hangetel vastavalt etteantud nõuetele.

Teadmised:
1) ettevõtlusvormid;
2) väikeettevõtlust reguleerivad õigusaktid, sh maksundust ja tööseadusandlust reguleerivad õigusnormid;
3) erinevad turunduskanalid ja -meetodid;
4) eelarvestamise ja hinnakujundamise alused.
B.2.7 Juhendamine ja meeskonnatöö 5

Tegevusnäitajad:
1. Delegeerib tööülesandeid ja vastutust, annab juhendatavatele selgeid ja üheselt mõistetavaid juhiseid ning tagasisidet.
2. Motiveerib juhendatavaid ja hoiab meeskonnavaimu, toetades nende arengut ja huvi kutseala vastu.
3. Jagab juhendatavatele oma kutsealaseid teadmisi ja oskusi, õpetab õigeid töövõtteid ja tehnoloogiaid.
4. Jälgib ja kontrollib enda ning töötajate tegevust, võtab vastutuse ühiselt tehtud töö kvaliteedi eest.
5. Nõustab juhendatavaid töö käigus tekkinud vigade ja probleemide lahendamisel, pakub välja lahendusi ja selgitab vigade ja probleemide tekkepõhjusi.
6. Korraldab ja planeerib juhendatavate tööd ning tagab, et olemas oleksid nii vajalikud töö- ja isikukaitsevahendid kui materjalid. Jälgib, et täidetaks töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, vajadusel selgitab nende sisu ja vajalikkust.

Teadmised:
1) meeskonnatöö alused;
2) töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;
3) pottsepatöödega seonduvad tuleohutuse nõuded;
4) pottsepatööde tehnoloogiad ja töövõtted.
Osakutsega seotud kompetentsid
Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Ehitatava ja/või paigaldatava küttesüsteemi kavandamine või selle osa(de) projekteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja kliendi soovid ehitatava või paigaldatava küttesüsteemi osas.
2. Tutvub objekti olemasoleva ehitusalase dokumentatsiooniga. Viib vajadusel läbi paikvaatluse ning küsib kliendilt täiendavat informatsiooni.
3. Hindab olemasoleva tahkeküttesüsteemi sobivust kavandatava tahkeküttesüsteemi või selle osadega, lähtudes tuleohutus- ja muudest ohutusnõuetest ning objekti ehituslikust olukorrast. Vajadusel konsulteerib erialaspetsialistidega või kaasab neid.
4. Hindab hoones ja ruumis olevat õhuvarustust, mis on vajalik kavandatava kütteseadme toimimiseks. Veendub, et ruumis ega süsteemis poleks tõmmet takistavaid tegureid. Probleemse õhuvarustuse korral pakub välja toimivaid lahendusi, lähtudes energiatõhususe põhimõtetest. Vajadusel konsulteerib erialaspetsialistidega või kaasab neid.
5. Annab projekti teostatavusele hinnangu, vajadusel pakub kliendile välja teisi sarnaseid toimivaid lahendusi, lähtudes kehtivatest keskkonna-, tuleohutuse ja energiasäästu nõuetest.
Nõustab klienti küttesüsteemide planeerimise, paigaldamise ja vajalike kooskõlastuste osas, lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja kehtestatud normidest.
6. Arvutab välja hoone või hoone osa arvutusliku soojavajaduse, lähtudes hoone ja/või ruumi kasutamise ja asukoha eripärast ning energiatõhususe miinimumnõuetest.
7. Kavandab ja kalkuleerib lähtudes hoone või hoone osa soojavajadusest, kliendi soovist, planeeritavast küttesüsteemist või soojuskandjast (näit. õhkküte, vesiküte vm.) kütteseadme. Koostab kavandist lähtudes vajalikud töö- ja paigaldusjoonised.
8. Kavandab vastavalt planeeritavale/paigaldatavale kütteseadmele ning hoone ja selle tehnosüsteemide eripärale ühenduslõõri ja korstna. Teeb vajalikud arvutused ning koostab küttesüsteemi kavandist ja arvutuste tulemustest lähtudes vajalikud töö- ja paigaldusjoonised.
9. Arvutab välja kogu tööks vajamineva materjali mahud. Koostab kavandatava tahkekütuse seadme või ehitatava küttesüsteemi hinnapakkumise, lähtudes valitud materjali kogusest, paigalduse või töö maksumusest ja muudest kuludest.

Teadmised:
1) klienditeeninduse põhimõtted;
2) soojustehnika - küttesüsteemiga seonduvad mõisted, põhimõtted;
3) tehnilise joonestamise alused, tööjooniste tingmärgid;
4) küttesüsteemide ja -seadmete ehitamist/paigaldamist reguleeriv seadusandlus ja kehtestatud nõuded;
5) EVS EN 15544 ja muud asjakohased juhendmaterjalid;
6) energiatõhususe põhimõtted, energiatõhususe miinimumnõuded;
7) hoone arvutusliku soojavajaduse määramise meetodid;
8) kütteseadme õhuvarustus;
9) kütteseadmete ehitamise ja projekteerimise põhialused;
10) kütteseadme tööprojekti koostamise alused, seadme ehitamise põhimõtted;
11) ehitustehnoloogiad:
12) üldteadmised ehituskonstruktsioonid (kivi-, puit-, betoon- jne konstruktsioonid);
13) enamlevinud üldehitusmaterjalid;
14) pottsepatöödel kasutatavad ehitusmaterjalid;
15) eelarvestamise alused.
B.2.3 Tootjavastutusega küttesüsteemi või selle osade paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab ise või korraldab tootjavastutusega kütteseadme (nt õhkküttekamin, saunakeris, moodulahi või muu kütteseade), lähtudes seadme tootjapoolsest kasutusjuhendist ja kehtivatest tuleohutusnõuetest.
2. Veendub kõigi vajalike korstna ja ühenduslõõri elementide ning lisatarvikute olemasolus ja seisukorras ning omavahelises kokkusobivuses, samuti selles et korsten sobib kütteseadmega. Paigaldab ise või korraldab vastavalt tööjoonisele, tootjapoolsele paigaldusjuhendile ja kehtivatele tuleohutusnõuetele korstna ja ühenduslõõri ning korstna andmeplaadi. Juhul kui korstna paigaldamine eeldab olemasolevate konstruktsioonide või tarindite muutmist või tugevdamist, teavitab sellest tellijat ja teeb ettepanekud vajalike tööde tegemiseks.
3. Renoveerib või muudab (tegevused, mille puhul muutuvad seadme tehnilised näitajad või toimivus) tootja vastutusega küttesüsteeme või -seadmeid, lähtudes tootjapoolsetest kasutus- ja hooldusjuhenditest ning järgides kehtivaid tuleohutusnõudeid.
4. Annab kliendile üle heale ehitustavale, kehtivatele nõuetele ja toote või süsteemi paigaldusjuhendile vastavalt paigaldatud küttesüsteemi või selle osa ning vormistab ja arhiveerib kehtivatest õigusaktidest lähtudes küttesüsteemi ehitamisega seotud dokumentatsiooni. Väljastab kliendile küttesüsteemiga kaasas käiva dokumentatsiooni (sh kaetud tööde aktid, kütteseadme toimivusdeklaratsioon, paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend, teostusjoonised)
5. Teeb kliendile ülevaate küttesüsteemi kasutamisest ja hooldamisest, vajadusel annab täiendavaid selgitusi paigaldatud kütteseadme kohta. Nõustab klienti õigete kütmisvõtete osas.

Teadmised:
1) kehtivad tuleohutusnormid ja -nõuded;
2) tootjavastutusega küttesüsteemide paigaldamisel kasutatavad materjalid ja paigaldamise tehnoloogiad;
3) mehaanilised ja elektrilised tööriistad ja muud abivahendid;
4) tööjoonised, tingmärgid;
5) küttesüsteemid ja nende osad.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Pottsepa kutset läbiv kompetents 4

1. Järgib hea klienditeeninduse tavasid, kohandab oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega.
2. Kliendiga suheldes veendub, et kõik osapooled saavad kokkulepetest ja lubadustest ühtviisi aru. Vajadusel täpsustab ja küsib üle, fikseerib kokkulepped hilisemat taastõendamist võimaldavas vormis.
3. Väljendab oma käitumise ja olekuga (nt korrektne tööriietus, töökultuur jne) lugupidavat suhtumist klientidesse.
4. Peab kinni kokkulepitud ajakavast, tähtaegadest ja etappidest.
5. Muudatuste korral teavitab klienti ja pakub välja alternatiivseid lahendusi.
6. Järgib kliendiga suhtlemisel konfidentsiaalsuse põhimõtteid, ei avalda kliendiga seotud infot kolmandatele osapooltele.
7. Suhtub kliendi varasse ja elukeskkonda lugupidavalt ja hoolivalt.
8. Suhtub konstruktiivselt ja mõistvalt kriitikasse, püüab leida lahendusi tekkinud probleemidele.
9. On asjaajamises täpne ja korrektne.
10. Planeerib oma tegevusi ja püstitab konkreetsed tööeesmärgid.
11. Kasutab aega efektiivselt, planeerib ja organiseerib oma ressursside kasutamist ja arvestab võimalike muutustega.
12. Kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase enesetäiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi.
13. On vastutustundlik ümbritseva keskkonna suhtes. Järgib oma tegevuses jäätmekäitluse nõudeid.
14. Mõistab energia- ja materjaliressursside säästmise võimalusi ja vajalikkust, rakendab neid teadmisi töö käigus.
15. Arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku.
16. Kasutab oma tööriistu ja töövahendeid säästlikult ja heaperemehelikult.
17. Kasutab igapäevaselt arvutit järgmisel tasemel (Lisa 1 – digipädevuse enesehindamise skaala):
- infotöötlus- iseseisev kasutaja,
- kommunikatsioon, sisuloome, ohutus ja probleemilahendus - algtasemel
18. On võimeline projekteerima kütteseadet, kasutades erialaspetsiifilisi tarkvaraprogramme.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-06052019-4.3/6k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.05.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Küttesüsteemide ehitus ja hooldus
Kutse grupp: Pottsepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7314 Savi- ja portselanimeistrid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Kasutatud mõisted
Lisa 3 Pottsepa kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andrus Schults OÜ Raidkivi
Henri Huberg UÜ Robert, MTÜ Eesti Pottsepad
Mati Malm Kodu Soojaks OÜ, MTÜ Eesti Pottsepad, Tartu Kutsehariduskeskus
Paul Pääso Paul Pääso FIE, MTÜ Eesti Pottsepad, Kehtna Kutsehariduskeskus
Chris Süldre Ahilus OÜ, MTÜ Eesti Pottsepad
Urmas Danil OÜ Monier
Hillimar Heinroos Korstnaabi OÜ, MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda
Sigrid Ester Tani Tartu Kutsehariduskeskus, MTÜ Kütte - ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus
Ivar Kohjus Järvamaa Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist