Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lavameister, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine,...
sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Lavameister, tase 4
EN: Stage manager, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.11.2013
Kehtib kuni: 24.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme lavameister juhib lavadekoratsioonide monteerimis- ja demonteerimistöid lavaplaani järgi. Lavameister juhindub antud ülesannetest ning isiklikest tööoskustest. Lavameister koordineerib lavadekoratsioonide vahetamist ja liigutamist etenduse või proovi ajal ning vastutab nende toimingute ko...rrektse läbiviimise eest.
Lavameister juhatab monteerimistöid ohutult, ratsionaalselt ja ettenägelikult. Juhendab ja kontrollib lavatööliste ettevalmistustöid enne proovi ja etendust (ka väljasõiduetendustel).
Töö eeldab algatusvõimet, vastutustunnet ning oskust töötada meeskonnas. Töös on oluline mõttekiirus ja täpsus ning tehniline loovus.
Töö nõuab valmisolekut pingelisteks ja suure koormusega tööperioodideks, et tagada planeeritud lavastuse õigeaegne valmimine.
Vajalik on arvuti kasutamise oskus etenduse läbiviimiseks, operatiivsete muudatuste tegemiseks ning etenduste ja proovide juhtimiseks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Etenduse ettevalmistamine:
1) lavakujunduse monteerimine;
2) lavastaja ja kunstniku lavapildi korrashoiu tagamine.

A.2.2 Etenduse läbiviimine:
1) lavakujunduse ümberehitamine etenduse ajal;
2) (eri)efektide kasutamine laval.

A.2.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine:
1) ...
lavakujunduse demonteerimine;
2) lavakujunduse ladustamine;
3) lavakujunduse transportimine;
4) lavaploki korrashoidmine.

A.2.4 Lavastuse ettevalmistamine:
1) osalemine tehnilistes aruteludes.

A.2.5 Lava tehnilise meeskonna juhtimine:
1) inimressursside juhtimine;
2) lavatehniliste materiaalsete ressursside juhtimine.

A.2.6 Väljasõiduetenduste tehniline planeerimine:
1) lavakujunduse kohandamine väljasõidupaigale;
2) suhtlemine kohaliku vastuvõtjaga.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul on tööaeg paindlik. Võib ette tulla töötamist puhkepäevadel ja pühade ajal. Töötamine toimub nii sise- kui ka välitingimustes. Töö on vahelduvate tööülesannetega, kuid teatud aspektid võivad olla rutiinsed. Lava on kõrgendatud ohuga tööpiirkond. Võib esineda kokkupuudet tervistkahjustavate ...faktoritega (kemikaalid, tolm jms).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Elektrilised, mehaanilised jm spetsiifilised töövahendid ning materjalid lavakujunduse monteerimiseks ja lavaseadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Hoolikus ja täpsus;
loovus;
ruumiline kujutlusvõime;
analüüsivõime;
saavutusvajadus;
iseseisvus ja otsustusvõime;
vastutusvõime (usaldatavus, kohusetunne, enesedistsipliin);
kohanemisvõime ja pingetaluvus;
koostöövalmidus;
arenemisvalmidus ja õppimisvõime;
suhtlemisvalmidus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme lavameistri kutse taotlemise eelduseks on 3. taseme lavamehe kutseoskusnõuded, üldjuhul keskharidus ja erialane täienduskoolitus ning töökogemus.
Kutse taotlemise eeldused on kirjas kutse andmise korras.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lavamees, lavatööline, dekoratsioonimonteerija, lavatehnik, lavameister, pealavameister.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Lavameistri 4. taseme kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B.2.6 ja B.2.7 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Etenduse ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab lavakujunduse (dekoratsioonid, eriefektid jms) ohutult vastavalt etteantud lavaplaanile. Lavadekoratsioonide liigid on: pehmed dekoratsioonid (kõikvõimalikud riputised, lavakardinad (sh külgkardinad ja aksid), ülakatted, vaheriided, horisondid); raamdekoratsioonid (seinad, paviljonid, ruumilised objektid); plastilised dekoratsioonid (arhitektuuridetailid, skulptuurid, sambad, kaljud, puud-põõsad, autod, rongid jne) ning poodiumid, trepid ja käsipuud.
2. Juhendab pisiparanduste tegemist või teeb ise lavakujunduses pisiparandusi ning edastab suuremate parandustööde vajadused vastutavale isikule.
3. Kontrollib enne etendust visuaalsel ja mehaanilisel teel lavakujunduse korrasolekut.
4. Kontrollib töövahendite (kinnitusvahendid, side ja ohutusvahendid, akutrell, raskused, eriefektide vedelikud, kõrvaklapid, stangede tasakaal jms) olemasolu ja veendub nende korrasolekus vastavalt lavaplaanile ja töövahendite manuaalidele.
5. Tagab lavakujunduse võimalikult täpse taasesitamise ning montaaži vastavalt olukorrale, juhindudes lavaplaanist ja kunstniku/lavastaja juhistest.

Teadmised:
1) lavaseadmete tööpõhimõtted;
2) lavaseadmete tehnilised manuaalid;
3) raskusjõu põhimõtted;
4) joonestamise põhimõtted;
5) valdkonnaterminoloogia;
6) lavakujunduse alused;
7) suhtlemise alused;
8) töö- ja tuleohutusnõuded.

Hindamismeetod(id): suuline eksam ja vestlus.
B.2.2 Etenduse läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab vaheajal ja/või etenduse vältel varjatult ja/või avalikult (vajadusel kostüümis) lavakujunduse vahetust või vahetab ise lavakujundust. Järgib seejuures ettenähtud plaani ja/või korraldusi ning ohutusnõudeid.
2. Reageerib etendusel juhtuvatele ettenägematutele sündmustele kiiresti ja loovalt, pidades silmas etenduse olukorda ning ohutusnõudeid.
3. Vahetab etenduse ajal lavakujundust, kasutades elektromehaanilisi seadmeid, järgides ohutusnõudeid ning kooskõlastatud plaane.
4. Valmistab ette (eri)efektide (lavaaur suitsu ja muude nähtuste imiteerimiseks jne)* kasutamise laval ja paigutab vajalikud materjalid ja/või seadmed ettenähtud kohale vastavalt kooskõlastatud plaanile ja ohutusnõuetele.
5. Juhendab ettevalmistatud eriefekti* kasutamist või teostab eriefekti ise.

*Lavameister ei tegele efektidega, mida käsitleb lõhkematerjalide seadus §-des 62–66.

Teadmised:
1) lavaseadmete tööpõhimõtted;
2) lavaseadmete tehnilised manuaalid;
3) raskusjõu põhimõtted;
4) valdkonnaterminoloogia;
5) lavakujunduse alused;
6) suhtlemise alused;
7) töö- ja tuleohutusnõuded.

Hindamismeetod(id): suuline eksam ja vestlus.
B.2.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Juhib ja teostab lavakujunduse demonteerimist vastavalt oludele (paigutamine koormasse, lattu, väljasõiduetenduseks jms), järgides ohutusnõudeid ja tagades lavakujunduse säilimise.
2. Juhib ja teostab lavakujunduse ladustamist vastavalt oludele (paigutamine koormasse, lattu, väljasõiduetenduseks jms), järgides ohutusnõudeid ja tagades lavakujunduse säilimise.
3. Juhendab ja teostab lavakujunduse elementide transporti sõidukisse käsitsi või abivahendeid kasutades, arvestades ohutusnõudeid ja lavakujunduse säilimist.
4. Juhendab ja teostab lavakujunduse elementide paigutamist sõidukisse ohutult, optimaalselt ning loogilises järjestuses.
5. Juhendab ja teostab lavakujunduselementide mahalaadimist sõidukist, arvestades ohutusnõudeid ja lavakujunduse säilimist.
6. Juhindudes ohutusnõuetest kontrollib järjepidevalt lavasüsteemide toimimist ja tagab nende töökindluse.
7. Hoiab lavasüsteemid korras ning vigade ilmnemisel edastab informatsiooni vastutavale isikule.
8. Kasutab lavaseadmeid ja -süsteeme heaperemehelikult ja ohutult, vajadusel organiseerib lavaploki suurpuhastuse.
9. Tagab juurdepääsu kõikidele vajalikele seadmetele ja hoiab vabad nii etenduse ettevalmistamiseks kui ka etenduse andmiseks ja evakuatsiooniks vajalikud käiguteed.

Teadmised:
1) lavaseadmete tööpõhimõtted;
2) lavaseadmete tehnilised manuaalid;
3) ladustamise põhimõtted;
4) valdkonnaterminoloogia;
5) lavakujunduse alused;
6) suhtlemise alused;
7) töö- ja tuleohutusnõuded.

Hindamismeetod(id): suuline eksam ja vestlus.
B.2.4 Lavastuse ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb vajadusel lavakujunduse tehnilistes aruteludes ning teeb ettepanekuid, lähtudes lavatehnilistest võimalustest ja ohutusest.

Teadmised:
1) lavaseadmete tööpõhimõtted;
2) lavaseadmete tehnilised manuaalid;
3) valdkonnaterminoloogia;
4) lavakujunduse alused;
5) suhtlemise alused;
6) töö- ja tuleohutusnõuded;
7) teatriajalugu;
8) joonestamise põhmõtted.

Hindamismeetod(id): suuline eksam ja vestlus.
B.2.5 Lavatehnilise meeskonna juhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb vajadusel lavastusmeeskonna tööjaotuse planeerimisel, lähtudes organisatsioonis kehtestatud korrast.
2. Juhib lavastusmeeskonna konkreetseid tööprotsesse vastavalt oma pädevusele ning organisatsioonis kehtestatud korrale.
3. Vastutab väljasõitudel ning ringreisidel varade tervikliku säilimise eest.
4. Lavatehniliste ressursside kadumise või hävimise korral selgitab välja põhjused ja võtab kasutusele meetmed edaspidiseks.
5. Teeb ettepanekuid seadmete parandamiseks, mahakandmiseks ja/või uute soetamiseks.

Teadmised:
1) lavaseadmete tööpõhimõtted;
2) lavaseadmete tehnilised manuaalid;
3) valdkonnaterminoloogia;
4) suhtlemise alused;
5) töö- ja tuleohutusnõuded;
6) valdkonnaga seotud õigusaktid.

Hindamismeetod(id): suuline eksam ja vestlus.
B.2.6 Väljasõiduetenduste tehniline planeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hangib enne väljasõiduetendust väljasõidupaiga plaanid ja viib ennast kurssi kohalike võimalustega.
2. Hindab väljasõidupaiga ruumilisi ja tehnilisi võimalusi ning võrdleb algse esinemispaiga ja lavakujundusega.
3. Teeb ettepanekuid ja vajadusel kohandab lavastuse kujundust vastavalt esinemispaiga spetsiifikale, kooskõlastades selle kunstniku ja lavastajaga.
4. Teeb koostööd kohaliku vastuvõtja ja/või teenindava personaliga, lähtudes eesmärgist (vahendid, ruumid jms).

Teadmised:
1) lavaseadmete tööpõhimõtted;
2) lavaseadmete tehnilised manuaalid;
3) valdkonnaterminoloogia;
4) suhtlemise alused;
5) töö- ja tuleohutusnõuded;
6) lavakujunduse alused;
7) valdkonnaga seotud õigusaktid.

Hindamismeetod(id): suuline eksam ja vestlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Lavameister, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös organisatsiooni sisekorraeeskirja, ametijuhendit, tuleohutuse eeskirja, ohutus- ja turvanõudeid ning ametialast kutse-eetikat.
2. Kasutab töös riigikeelt tasemel B2 ning vähemalt ühte võõrkeelt (soovitavalt inglise keel) tasemel B1 (vt lisa 2)
3. Kasutab töös arvutit tasemel AO1-AO3, AO7 (punktid 1, 3, 5) (vt lisa 1).
4. Arendab tööalaseid teadmisi läbi professionaalse arengu, jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat kolleegidega.
5. Saab aru organisatsiooni ja selle erinevate üksuste funktsioonidest ning teeb vajadusel ettepanekuid töökorralduse muutmiseks.
6. Analüüsib oma tegevust, suhtub kriitikasse konstruktiivselt ja õpib sellest.
7. Loob head suhted kolleegidega ning on koostöövalmis. Väljendab end arusaadavalt nii kõnes kui ka kirjas. Reageerib ja kohaneb hästi muutustega. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-20112013-2.4.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.11.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Lavatöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Toivo Kaev Eesti Draamateater
Tõnis Kask Püünemeistrid OÜ
Anton Kulagin RO Estonia
Roland Leesment Endla Teater
Lui Lääts Vanemuise teater
Jaan Mikkel, ekspert
Liina Unt TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist