Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lavameister, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Lavameister, tase 4
EN: Stage manager, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.11.2023
Kehtib kuni: 07.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis muudeti üldoskuste kirjeldusi ja tegevusnäitajaid. Uuendati terminite lisa – lisati lavaefekti ja lavakujunduse terminid ning täiendati lavaploki termini kirjeldust. Sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lavameister, tase 4 juhib lavadekoratsioonide monteerimis- ja demonteerimistöid. Lavameister koordineerib lavadekoratsioonide vahetamist ja liigutamist etenduse või proovi ajal ning vastutab nende toimingute korrektse läbiviimise eest, samuti transpordib ja ladustab lavadekoratsioone.
Lavameister j...
uhatab monteerimistöid ohutult, ratsionaalselt ja ettenägelikult. Ta juhendab ja kontrollib lavatehnikute ettevalmistustöid enne proovi ja etendust (ka väljasõiduetendustel).
Töö nõuab valmisolekut pingelisteks ja suure koormusega tööperioodideks.

Lisaks lavameister, tase 4-le on kutsealal ka:
lavatehnik, tase 3, kes teeb lavakujunduste montaaži, transpordi ja ladustamise töid vastavalt lavameistrilt saadud juhistele;
juhtiv lavameister, tase 5, kes juhendab lavatehnilist meeskonda, juhib tööprotsesse ja pakub uusi lahendusi, teeb koostööd etendusasutuse teiste osakondadega.
Töötatakse graafiku alusel, sh nädalavahetustel. Töötamine toimub nii sise- kui ka välitingimustes. Töö on kõrgendatud ohuga (nt töötamine kõrgustes, raskuste tõstmine), võib esineda kokkupuudet tervistkahjustavate faktoritega (nt tolm).
Töövahendid on elektrilised ja mehaanilised lavaseadmed (stanged, pöördlava, tõstukid, vajukid) ja muud spetsiifilised töövahendid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Etenduse ettevalmistamine
A.2.2. Etenduse läbiviimine
A.2.3. Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine
A.2.4. Lavastuse ettevalmistamine
A.2.5. Lavatehnilise meeskonna juhtimine
A.2.6. Väljasõiduetenduste tehniline planeerimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on 4. taseme lavameistril keskharidus, läbitud erialane täienduskoolitus ning tal on kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Lavameister, vanemlavameister
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab
Oskus kasutada ja taaskasutada uusi tehnoloogiaid ja materjale
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Lavameister, tase 4, kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav nende kõigi tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele: Kutse taotlemisel
1. Põhiharidus
2. Läbitud erialane täienduskoolitus
3. Kompetentside kujunemiseks vajalik vähemalt üheaastane töökogemus
B.2 Lavameister, tase 4 üldoskused
1. Kasutab enese suuliseks või kirjalikuks väljendamiseks eesti keelt keeleseaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete kohaselt.
2. Kasutab oma valdkonnas kokkulepitud oskuskeele mõisteid ja termineid.
3. Kasutab arvutit sisuloome, ohutuse ja probleemilahenduse jaoks iseseisva kasutaja tasemel ning...
infotöötluse ja kommunikatsiooni jaoks algtasemel (lisa 1 – digipädevuste enesehindamisskaala).
4. Teeb koostööd kolleegidega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust.
5. Hoolitseb meeskonnas positiivse õhkkonna ja heade suhete säilimise eest. Täidab oma rolli meeskonna liikmena ja rühma juhina.
6. Eristab fakte hinnangutest, suhtub saadud tagasisidesse rahulikult ning võimaluse korral arvestab tagasisidega edasises tegevuses.
7. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
8. Kohandab oma käitumist ja suhtlemisviisi, lähtudes suhtluspartneri(te)st, rollidest, olukorrast jmt.
9. Toob tasakaalukalt, põhjendatult ja selgelt välja teise tegevuse positiivsed ja negatiivsed aspektid, pakkudes välja võimalikud lahendused puudujääkide kõrvaldamiseks.
10. Kohaneb kiiresti ja paindlikult ootamatute olukordadega, leiab lahendusi ning säilitab adekvaatse toimivuse.
11. Säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli.
12. Tuleb toime rahulolematuse, eesmärkide mittetäitumise, läbikukkumise jm negatiivsete tunnetega.
13. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud ja tööalastest eetikanõuetest, heast tavast ja töökultuurist.
14. Määratleb oma koolitusvajaduse ja arendab end, et saavutada oma arengueesmärgid (nt osaleb erialaüritustel, koolitustel, kutseühingute tegevuses, loeb erialakirjandust).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Etenduse ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab lavakujunduse (dekoratsioonid, eriefektid jms) ohutult vastavalt lavaplaanile. (lisa 2 − kutsestandardis kasutatud terminid).
2. Juhendab pisiparanduste tegemist või teeb ise lavakujunduses pisiparandusi ning edastab suuremate parandustööde vajadused vastutavale isikule.
3. Kontrollib enne etendust visuaalsel ja mehaanilisel teel lavakujunduse korrasolekut.
4. Kontrollib töövahendite olemasolu ja veendub nende korrasolekus vastavalt lavaplaanile ja töövahendite manuaalidele.
5. Tagab lavakujunduse võimalikult täpse taasesitamise ning montaaži vastavalt olukorrale, juhindudes lavaplaanist ja kunstniku/lavastaja juhistest.
B.3.2 Etenduse läbiviimine 4

Tegevusnäitajad
1. Juhendab vaheajal ja/või etenduse vältel varjatult ja/või avalikult (vajadusel kostüümis) lavakujunduse vahetust või vahetab ise lavakujundust. Järgib seejuures ettenähtud plaani ja/või korraldusi ning ohutusnõudeid.
2. Reageerib etendusel juhtuvatele ettenägematutele sündmustele kiiresti ja loovalt, pidades silmas etenduse olukorda ning ohutusnõudeid.
3. Valmistab ette lavaefektide kasutamise ja paigutab vajalikud materjalid ja/või seadmed ettenähtud kohale vastavalt kooskõlastatud plaanile ja ohutusnõuetele. Juhendab ettevalmistatud lavaefekti kasutamist või teostab lavaefekti ise.
B.3.3 Lavakujunduse demonteerimine ja ladustamine 4

Tegevusnäitajad
1. Juhib ja teostab lavakujunduse demonteerimist vastavalt oludele (paigutamine koormasse, lattu, väljasõiduetenduseks jms), järgides ohutusnõudeid ja tagades lavakujunduse säilimise.
2. Juhib ja teostab lavadekoratsioonide elementide ladustamist vastavalt oludele (paigutamine koormasse, lattu, väljasõiduetenduseks jms), järgides ohutusnõudeid ja tagades lavakujunduse säilimise.
3. Juhendab ja teostab lavadekoratsioonide elementide paigutamist koormasse käsitsi või abivahendeid kasutades ohutult, optimaalselt ning loogilises järjestuses, tagades lavakujunduse säilimise.
4. Kontrollib järjepidevalt lavaseadmete ja lavastusvahendite toimimist ning tagab nende töökindluse, juhindudes ohutusnõuetest. Hoiab lavaseadmed ja lavastusvahendid korras ning vigade ilmnemisel edastab informatsiooni vastutavale isikule.
5. Hoiab lavaploki korras, tagades juurdepääsu kõikidele vajalikele seadmetele ja hoiab vabad nii etenduse ettevalmistamiseks kui ka etenduse andmiseks ja evakuatsiooniks vajalikud käiguteed.
6. Kasutab lavaseadmeid ning lavastusvahendeid heaperemehelikult ja ohutult vastavalt oma pädevusele.
B.3.4 Lavastuse ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Osaleb lavakujunduse tehnilistes aruteludes, vajadusel teeb ettepanekuid, lähtudes lavatehnilistest võimalustest, tingimustest (sh materjali valiku ja/või konstruktsiooni jms kohta) ja ohutusest, arvestades lavakujunduse terviku ja kunstniku taotlustega.
2. Teeb ettepanekuid dekoratsioonide ladustamise ja monteerimise/demonteerimise paremaks korraldamiseks.
3. Osaleb tehnilise proovi läbiviimises vastavalt vastuvõetud kavanditele ja kokkulepitud tingimustele.
B.3.5 Lavatehnilise meeskonna juhtimine 4

Tegevusnäitajad
1. Osaleb lavastusmeeskonna tööjaotuse planeerimisel vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale. Juhib lavastusmeeskonna konkreetseid tööprotsesse vastavalt oma pädevusele.
2. Vastutab varade ja töövahendite säilimise eest, sh ringreisidel ja väljasõitudel.
3. Teeb ettepanekuid seadmete parandamiseks, mahakandmiseks ja uute soetamiseks.
B.3.6 Väljasõiduetenduste tehniline planeerimine 4

Tegevusnäitajad
1. Hangib enne väljasõiduetendust väljasõidupaiga plaanid ja viib ennast kurssi kohalike võimalustega. Hindab väljasõidupaiga ruumilisi ja tehnilisi võimalusi ning võrdleb algse esinemispaiga ja lavakujundusega.
2. Teeb ettepanekuid ja vajadusel kohandab lavastuse kujundust vastavalt esinemispaiga spetsiifikale, kooskõlastades selle kunstniku ja lavastajaga. Järgib kokkulepitud logistilist lahendust.
3. Teeb koostööd kohaliku vastuvõtja ja teenindava personaliga, lähtudes eesmärgist ja oludest (vahendid, ruumid, tehnilised võimalused jm).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.7 Lavameister, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1. Järgib töö- ja tuleohutuse eeskirju ning kasutab isikukaitsevahendeid. Kontrollib ohutusnõuete täitmist igas tööetapis.
2. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte ja regulatsioone, nt organisatsiooni töökorralduse reegleid, ametijuhendit ning organisatsiooni head tava.
3. Hoiab oma töökeskkonna ja töövahendid korras. Probleemide korral leiab lahenduse ja teavitab otsest juhti.
4. On täpne ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt. Tagab ressursside optimaalse kasutamise. Peab kinni kellaaegadest ja tähtaegadest ning kontrollib nendest kinnipidamist.
5. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi. Hoiab end kursis erialase terminoloogiaga ja tehnoloogiliste uuendustega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-08112023-2.5/8k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.11.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Lavatöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Roland Leesment SA Endla
Taivo Pahmann Rahvusooper Estonia
Inga Vares Eesti Lavastuskunstnike Liit
Siim Saarsen SA Ugala
Anton Kulagin Eventech OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist