Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) inimeste kompetentsuse hindamine,...
sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5
EN: Refrigeration Site Manager, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.11.2013
Kehtib kuni: 16.11.2016
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tööstushariduskeskus Külmatehnika paigaldusjuht 133817 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.10.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
5. taseme külmatehnika paigaldusjuht paigaldab ja hooldab külmaaineid sisaldavaid süsteeme tehiskliima loomiseks kaubanduses, transpordis, elamutes, tööstuses jm. Külmatehnika paigaldusjuhi töö sisaldab lukksepa-, elektri- ja automaatika töid.
Külmatehnika paigaldusjuht paigaldab ja hooldab komple...
ksseid külmaaineid sisaldavaid süsteeme, juhib paigaldusprojektide teostamist, käivitab ja häälestab mitmesuguseid külmaseadmeid ning leiab vigade põhjusi. Ta kontrollib süsteemilekkeid nii avatud kui ka avamata külmakontuurides ning kogub külmaainet sõltumata kogusest.
Ta juhendab töötajaid ja korraldab töötajate tegevust, vastutades teiste töötulemuste eest.
Seotud kutsed:
3. taseme külmamehaanik;
4. taseme külmamehaanik.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Külmaseadmete ja -süsteemide paigaldamine
2.1.1 Tehnotrasside paigaldustööd.
2.1.2 Külmaainetorude ühendamine ja paigaldamine.
2.1.3 Tehases komplekteeritud seadmete paigaldamine.
2.1.4 Külmakomponentidest koosneva seadme paigaldus.

A.2.2 Külmaseadmete ja -süsteemide hooldus ja käitamin...
e
2.2.1 Seadmete reguleerimine.
2.2.2 Seadmete kontrollimine.
2.2.3 Seadmete hooldamine.
2.2.4 Seadmetes tõrgete tuvastamine ja remontimine.
2.2.5 Käivitamine, reguleerimine ja häälestamine.

A.2.3 Külmasüsteemi lekkekontroll jahutuskontuuri avamisega
2.3.1 Jahutuskontuuri kontrollimine.
2.3.2 Toimingud pärast kontrolli.

A.2.4. Külmasüsteemi lekkekontroll jahutuskontuuri avamata.
2.4.1 Jahutuskontuuri kontrollimine.
2.4.2 Toimingud pärast kontrolli.

A.2.5. Külmaaine käitlemine mahutites.
2.5.1 Külmasüsteemist külmaaine kokkukogumine.
2.5.2 Toimingud pärast külmaaine kogumist.

A.2.6. Juhtimine.
2.6.1 Paigaldusprojektide teostamise juhtimine.
2.6.2 Juhendatavate suunamine.
2.6.3 Töö korraldamine, töökvaliteedi kontrollimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötatakse nii sise- kui ka välistingimustes. Töö võib toimuda kõrgustes. Esineda võivad müra, vibratsioon, tolm ja temperatuurikõikumised. Võimalik on kokkupuude pingestatud seadmete ning ainetega, mis võivad esile kutsuda allergilisi reaktsioone, mistõttu nõutakse tööohutusnõuete täpset täitmist, ...vajaduse korral isikukaitsevahendite kasutamist ja eririietuse kandmist. Järgida tuleb seadmete ja töövahendite (sh tööriistad) kasutamise ohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilised töövahendid on elektrilised või mehaanilised käsi- ja spetsiaaltööriistad ning mõõteseadmed (testrid, ampermeetrid jt).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, normaalset nägemist ja kuulmist ning valmisolekut töötada kõrgustes. Edukat tööd toetavad pidev enesearendamine, järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, keskendumis-, kohanemis- ja analüüsivõime, meeskonnas töötamise oskus ni...ng eneseorganiseerimisvõime.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme külmamehaanikuks saab õppida kutseõppeasutuses või koolituskursustel ja kutsealal töötades.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Külmutus- ja kliimaseadmete mehaanik, laeva külmutusseadmete mehaanik jm.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Euroopa komisjoni määruse (EÜ) nr 303/2008 järgi nõutakse kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete paigalduse, hoolduse, teeninduse, lekkekontrolli ning gaaside kokkukogumisega seotud ametikohtadel töötamiseks külmamehaaniku 4. taseme kutsetunnistust või selle osakutsetunnistusi „Külmasüsteemi lekkekont...roll kontuuri avamata “ või „Külmaaine käitlemine mahutites“
Komisjoni määruse (EÜ) 303/2008 I kategooria toimingutele vastavust kinnitatakse Kutseregistri õiendiga.

Lisaks peavad kõik erinevates kutsestandardites sätestatud kutset taotlevad isikud olema läbinud keskkonnakoolituse, mis sisaldab ainete keskkonnamõju ning ainete (F-gaaside ja OKA-de) käitlemist puudutavaid Euroopa ja Eesti õigusakte.

Elektri- ja käidutöid tehakse üldjuhul elektriasjatundja juhtimisel. Kui külmamehaanik omab kehtivat elektri A, B, B1 või C pädevustunnistust, võib ta elektripaigaldistes tööandja otsusel vastavaid töid teha ka pädevustunnistusel toodud õiguste ja pädevuste piires.
Kohustuslik on tervisekontrolli läbimine, tööohutusväljaõppe ning tuletööde koolituse läbimine ja vastavate tunnistuste omamine.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 -B.2.6 tõendamine ning läbiva kompetentsi B.2.7 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Külmaseadmete ja -süsteemide paigaldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab ja ühendab torud terviksüsteemiks etteantud paigaldusdokumentatsiooni alusel, omab õigust koostada sõlme jooniseid ja tööskeeme ning teha ettepanekuid tehnilise süsteemi projekti muutmiseks;
2) kasutab peamisi torude ühendamise meetodeid (v.a terastorude püsiliidete tegemine);
3) valmistab ette keevitustöökoha;
4) ühendab torud jootmise või keermes(mutter)ühenduse abil, tagades külmaaine lekkekindluse;
5) paigaldusjuhendeid järgides kinnitab torud asukohale;
6) loeb ja saab aru seadme tehnilisest dokumentatsioonist ja tegutseb selle järgi;
7) valmistab ette seadmete ühendamise tehnotrassidega;
8) paigaldab seadme oma asukohale vastavalt paigaldusjuhendile ja lähteülesandele;
9) ühendab seadme tehnotrassidega;
10) täidab ja käivitab külmaainet sisaldavad seadmed ilma külmaaine koguse piiranguta;
11) koostab paigaldamisskeeme;
12) paigaldab külmakomponente vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile.

Teadmised:
1) torude liigid, kasutusalad ja nende ühendusviisid;
2) keevitustehnoloogia põhialused;
3) tuleohutusnõuded;
4) kaablite liigid, mõõdud ja kasutusala;
5) külmakomponentide põhilised tööpõhimõtted;
6) põhilised külmakomponendid ja nende ühendamisviisid;
7) eriliigilised seadmed, nende kasutusala;
8) kutsealal kasutatavad materjalid, materjalide kokkusobivus;
9) elektrotehnika, automaatika ja elektroonika põhitõed;
10) kontrollerpõhise automaatika kasutamine.

Hindamismeetod(id):
test, proovitöö, intervjuu ja tööalase tegevuse hinnangulehed.
B.2.2 Külmaseadmete ja -süsteemide hooldus ja käitamine 5

Tegevusnäitajad:
1) reguleerib kaitse-, reguleer- ja juhtautomaatikat ühtse tervikliku külmasüsteemi toimimiseks;
2) käsitleb juht- ja seiresüsteeme külmasüsteemi optimaalse töö tagamiseks;
3) kontrollib vastpaigaldatud süsteemi lekkekindlust inertse gaasi survestamise teel;
4) vastavalt vajadusele (kui leket pole muude meetoditega leitud) tühjendab, survestab, kontrollib, parandab seadmeid ja süsteeme ja teeb järelkontrolli;
5) loeb hooldus- ja kasutusjuhendit;
6) puhastab seadme vastavalt tehase instruktsioonidele;
7) kontrollib seadistusparameetreid, vajadusel muudab seadistusi, kontrollib seadme tööd;
8) määrab mõõteriistu kasutades kindlaks seadme defektid;
9) mehaanikaoskusi kasutades parandab seadme komponente ja nende osasid või vahetab need välja vastavalt tehase instruktsioonidele ja analoogidele;
10) juhendab seadme remonttöid;
11) vakumeerib seadme õhu ja niiskuse eemaldamiseks;
12) testib ning seadistab seadet;
13) reguleerib külmasüsteemi komponente süsteemi õige töörežiimi tagamiseks;
14) jälgib seadme tööd kindlate perioodide (välpade) jooksul;
15) pidamise ja tugevuse kontrollimiseks testib seadme survet;
16) dokumenteerib töö (fikseerib andmed hooldusraamatusse);
17) teeb süsteemi üldise ülevaatuse.

Teadmised:
1) külmasüsteemi võimalikud lekkekohad;
2) külmaaine (sh saastunud külmaaine ja õlide) hoiustamise, käitlemise ja transportimise kord;
3) puhastusainete liigid ja kasutusala;
4) kontrolli ja hoolduse põhimõtted;
5) mitmeastmeline külmasüsteem;
6) süsteemi komponentide ehitus ja kasutusala;
7) mehaanika.

Hindamismeetod(id):
test, proovitöö, intervjuu ja tööalase tegevuse hinnangulehed.
B.2.3 Külmasüsteemi lekkekontroll jahutuskontuuri avamisega 4

Tegevusnäitajad
1) kontrollib vastpaigaldatud süsteemi lekkekindlust inertse gaasi survestamise teel;
2) kontrollib külmasüsteemi lekkeid, järgides eeskirju, hooldus- ja ohutusnõudeid ja kasutades sobivat minimaalse lekke tuvastamise metoodikat (otsene ja kaudne metoodika jm);
3) teeb pärast parandustoiminguid süsteemile järelkontrolli;
4) registreerib tekkinud probleemid ja hooldus- ning parandustööde andmed selleks ettenähtud korras;
5) lekke tuvastamisel parandab ja seadistab külmasüsteemi ning teeb järelkontrolli.

Teadmised:
1) külmasüsteemi võimalikud lekkekohad;
2) lekkekontrolli meetodid.

Hindamismeetod(id):
test ja proovitöö
B.2.4 Külmasüsteemi lekkekontroll jahutuskontuuri avamata 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb visuaalselt korralist külmasüsteemi lekkekontrolli, mis ei sisalda jahutuskontuuri avamist ning vastab eeskirjadele, hooldus- ja ohutusnõuetele;
2) registreerib lekkekontrolli tulemused ettenähtud korras;
3) teatab avastatud riketest, järgib avariijuhendeid.

Teadmised:
1) külmasüsteemi võimalikud lekkekohad;
2) lekkekontrolli meetodid.

Hindamismeetod(id):
test ja proovitöö
B.2.5 Külmaaine käitlemine mahutites 3

Tegevusnäitajad:
1) tühjendab mahutid, täidab mahutid nii vedela kui gaasilises olekus külmaainega;
2) kogub kogumisseadmetega jahutuskontuurist või mahutitest külmaaineid võimalikult minimaalsete kadudega;
3) kaalub kogutud külmaaine, kasutades kaalusid;
4) markeerib ja hoiustab mahutid ettenähtud korras.

Teadmised:
1) külmaaine (sh saastunud külmaaine ja õlide) markeerimise, hoiustamise ja transportimise kord;
2) kogumisseadme tööpõhimõte ja kasutamine;
3) külmaaine (sh saastunud külmaaine ja õlide) käitlemise kord;
4) enamlevinud külmaainete füüsikalised ja keemilised eriomadused (toksilisus, tuleoht, tihedus, aurustusrõhk jm);
5) külmaainete käitlemisega seotud tervise- ja tuleohutusnõuded;
6) külmaaine (sh saastunud külmaaine ja õlide) markeerimise, hoiustamise ja transportimise kord;
7) kogumisseadme tööpõhimõte ja kasutusala.

Hindamismeetod(id):
Test ja proovitöö
B.2.6 Juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab külmamehaanikute tegevust: jagab tööülesanded, veendub töötajate tööohutuses;
2) juhendab ja nõustab kaastöötajaid, suunab töötajaid kvaliteeti tagavate töövõtete kasutamisele;
3) osaleb ettevõtte majandustegevuses, sh riskide väljaselgitamises ja ennetavate meetmete väljatöötamisel;
4) hindab üksuse töötulemusi ja töötajate/juhendatavate töösooritusi;
5) hindab alltöövõtjate töö kvaliteeti
6) inspekteerib külmasüsteemi.

Teadmised:
1) ettevõtluse ja majanduse alused;
2) klienditeeninduse head tavad
3) projektijuhtimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
test, proovitöö, intervjuu ja tööalase tegevuse hinnangulehed.
Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Sisaldab Komisjoni määruse (EÜ) 303/2008 I kategooriale vastavaid kutseoskusi.
Määruse mõistes teha lubatud toimingud on kantud kutseregistri õiendile.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Külmaehitusjuht, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) loeb ja saab aru tehnilisest dokumentatsioonist ja tegutseb selle järgi;
2) mõõdab ja fikseerib parameetrid mõõtmisseadmete abil;
3) käsitseb kutseala põhilisi tööriistu ja vahendeid;
4) järgib kõikides etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutus- ja elektriohutusnõudeid;
5) töötab kliendikeskselt, majanduslikult efektiivselt, töötulemus peab vastama kvaliteedinõuetele;
6) nõustab kliente, selgitab välja kliendi vajadused ja lahendab teenusega seotud probleeme vastavalt ettevõtte spetsiifikale;
7) valdab levinumaid tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogramme ning neil põhinevaid dokumenteerimisprogramme;
8) orienteerub külmaaine- ja surveseadmete ala õigusaktides.

Teadmised:
1) kutsealane terminoloogia, elektrijoonistes kasutatavad tingmärgid, SI-süsteemi elektrialased põhi- ja tuletatud ühikud ning teisendamis- ja võrdlusarvutused;
2) kutsealaga seotud õigusaktid;
3) termodünaamika alused;
4) tehnilise termodünaamika ja soojusülekande alused;
5) esmaabi andmise alused;
6) töövahendite ja tööriistade kasutamise ohutusnõuded;
7) jäätmekäitlus;
8) matemaatika põhitõed;
9) elektrotehnika põhitõed (Ohmi ja Kirchoffi seaduste rakendused alalis- ja vahelduvvooluahelates, elektrimasinate ja -aparaatide töötamise põhimõtted ning kasutusala);
10) automaatika põhitõed (andurite liigitus);
11) elektrimaterjalide (juhtide, isolaatorite ja pooljuhtide materjalide) omadused ja kasutusala;
12) elektroonikakomponendid ja -lülitused;
13) töövahendite (sh tööriistad) kasutamise ohutusnõuded;
14) käsi- ja spetsiaaltööriistade ning mehhanismide liigitus ja kasutusala;
15) klienditeeninduse eeskirjad;
16) külmaainete mõjud (ODP ja GWP- näitajad)

Hindamismeetod:
Läbivaid kompetentse hinnatakse kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-26112013-3.3/6k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.11.2013
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Külmatehnika
Kutse grupp: Külmamehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7127 Kliima- ja külmutusseadmete mehaanikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
33 Masinate ja seadmete remont ja paigaldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Seotud kutsed
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Virge Raaga Eesti Külmaliit
Riho Pilv Cooltec OÜ
Imre Soorand Eesti Külmaliit
Roland Jung Eesti Külmaliit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist