Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5
EN: Refrigeration Site Manager, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
  • HC (nt R-290, R-600a, R-1270 jt) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine
  • HFO (nt R32, R1234yf jt) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine
  • R-717 (NH3 - ammoniaak) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine
  • R-744 (CO2) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine
Osakutsed:
Kehtib alates: 10.11.2021
Kehtib kuni: 09.11.2026
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Kutsetasemete pädevuspiirid kirjutati selgemaks ning kutsestandardile lisati kutse pädevusi selgitav skeem - pädevustabel, mis on kooskõlas Euroopa Liidu õiguse ja valdkonna standarditega.
2. Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 kutsestandardisse on lisatud alternatiivsete külmaainete põhised spetsialiseerumised, nendele vastavad tööosad ja kompetentsid. Kehtivuse lõpetavad kutsestandardid alternatiivseid külmaaineid ei käsitle.
3. Kutsestandardi mõistmise hõlbustamiseks on kutsestandardi os...
as A.1 sõnastatud mõisted „külmaaine“, „seade“ ja „süsteem“.
4. Täpsustatud on kutsealal töötamise regulatsioone (vt kutsestandardi osa A.5) ja viidud need Euroopa Liidu õigusega kooskõlla.
5. Muudetud on tööosade nimetusi lähtudes sellest, et tööosa oleks terviklik tööülesannete grupp. Tööosast lähtuvalt on sõnastatud kompetentsid ja kirjeldatud nende tegevusnäitajad.
6. Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 kutsele on lisatud digipädevuse ja keeleoskuse nõue ning kutsestandardile nõuet sisustavad lisad – digipädevuse enesehindamise skaala ja keelte oskustasemete kirjeldused.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tööstushariduskeskus Külmatehnika paigaldusjuht 235303 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 06.02.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 paigaldab, hooldab ja remondib, käivitab, häälestab külmaaineid* sisaldavaid külma-, kliima-, soojuspump- (edaspidi KKSP) seadmeid** ja -süsteeme*** tehiskliima loomiseks kaubanduses, transpordis, elamutes, tööstuses ning juhib eelnimetatud töid vastavalt LISAS 1 e...sitatud pädevusele.

Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 kontrollib süsteemilekkeid nii avatud kui ka avamata külmakontuurides ning kogub külmaainet sõltumata kogusest.

Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 juhib ja juhendab töörühma ning korraldab töörühma tööd, vastutab töörühma töötulemuse eest.

Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 võib teha KKSP seadmete ja süsteemide paigaldamise, hooldamise, remondi, käivitamise ja häälestamisega seonduvaid surve-, lukksepa-, elektri- ning automaatika jms töid, kus on pädevuse tõendamine nõutav vastavas valdkonnas omandatud pädevuse piires.

Töötatakse nii sise- kui ka välitingimustes. Töö võib toimuda kõrgustes. Esineda võivad müra, vibratsioon, tolm ja temperatuurikõikumised.

Võimalik on kokkupuude pingestatud seadmetega ning külmaainetega, mis võivad kokkupuutel naha ja silmadega esile kutsuda tugevat ärritust, kudede külmakahjustusi, samuti koordinatsiooni- ja südame rütmihäireid ning halvemal juhul ka lämbumist, mistõttu nõutakse tööohutusnõuete täpset täitmist, vajaduse korral isikukaitsevahendite (kaitseprillid, kindad) kasutamist ja eririietuse kandmist. Järgida tuleb seadmete ja töövahendite (sh tööriistad) kasutamise ohutusnõudeid.

Põhilised töövahendid on elektrilised või mehaanilised käsi- ja spetsiaaltööriistad ning mõõteseadmed (testrid, ampermeetrid jt). Tuleohtlike külmaainetega töötades peavad elektrilised või mehaanilised käsitööriistad olema plahvatusohutud.

Töö eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, normaalset nägemist ja kuulmist ning valmisolekut töötada kõrgustes. Edukat tööd toetavad pidev enesearendamine, järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, keskendumis-, kohanemis- ja analüüsivõime, meeskonnas töötamise ja meeskonna juhtimise oskus.

Külmatehnika paigaldusjuht, 5. taseme täiskutse vastab Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2067 I kategooriale.

Kutseala teised kutsestandardid on Külmamehaanik, tase 3 ja Külmmehaanik, tase 4.
Külmamehaanik, tase 3 - paigaldab, hooldab ja remondib KKSP seadmeid** ja -süsteeme*** tehiskliima loomiseks kaubanduses, transpordis, elamutes, tööstuses, kui tehtavad tööd ei hõlma fluoritud gaaside kasvuhoonegaase sisaldava jahutuskontuuri avamist.
Külmamehaanik, tase 4 - paigaldab, hooldab ja remondib, käivitab, häälestab KKSP seadmeid** ja -süsteeme*** tehiskliima loomiseks kaubanduses, transpordis, elamutes, tööstuses piiranguteta.

Kutsete Külmamehaanik, tase 3, Külmamehaanik, tase 4, Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 pädevused on esitatud Lisas 1.

*Külmaainete all mõistetakse KKSP seadmetes ja süsteemides kasutatavat ainet (osoonikihi kahandavaid aineid, fluoritud kasvuhoonegaase, HC-d, CO2, HFO-d, NH3 jm)
**Seadme all mõistetakse tehases valmistatud hermeetiliselt suletud külmaringiga KKSP masinat.
**Süsteemi all mõistetakse eri komponentidest tarbimiskohas koostatud KKSP külmaringi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 KKSP seadmete ja süsteemide paigaldamine ning ühendamine.
A.2.2 KKSP seadmete ja süsteemide hooldus, häälestamine ja käitamine.
A.2.3 KKSP seadmete ja süsteemide remont.
A.2.4 KKSP seadmete ja süsteemide lekkekontroll jahutuskontuuri avamata.
A.2.5 Külmaaine kokku kogumine KKSP seadmetest ...
ja mahutitest.
Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.6 HFO (nt R32, R1234yf jt) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine.
A.2.7 HC (nt R-290, R-600a, R-1270 jt) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine.
A.2.8 R-744 (CO2) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine.
A.2.9 R-717 (NH3 – ammoniaak) ai...
neid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine.
Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Kutsega külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 töötajalt eeldatakse keskharidust, kutse Külmamehaanik, tase 4 omamist ja selle kutsealast töökogemust ning kutsealase koolituse läbimist kutsekoolis/koolituskursusel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Külmutus- ja kliimaseadmete mehaanik, laeva külmutusseadmete mehaanik jm.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 2015/2067, millega kehtestatakse miinimumnõuded fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ja soojuspumpadega ning külmikveokite ja -haagiste k...ülmutusseadmetega ning äriühinguid seoses fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ja soojuspumpadega, samuti sellise sertifitseerimise vastastikuse tunnustamise tingimused järgi nõutakse kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete paigalduse, hoolduse, teeninduse, remondi, lekkekontrolli ning gaaside kokkukogumisega ning seadmete kasutuselt kõrvaldamisega seotud ametikohtadel töötamiseks sertifikaati.
Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 194 kohaselt peab fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemisega tegeleval füüsilisel isikul (edaspidi töötaja) olema eelviidatud Euroopa Komisjoni määruse kohane töötaja sertifikaat või kutse- või osakutsetunnistus.
Töötajate pädevust nõutakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta. Külmatehniku kutsetunnistusega võib töötada ka kuni 3 kg osoonikihti kahandavate seadmetega või hermeetiliselt suletud seadmetega kuni 6 kg ainega.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kõikide kohustuslike kompetentside (B.3.1-B.3.5) ning vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine järgnevalt:
- spetsialiseerumisel HFO (nt R32, R1234yf jt) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süs...
teemide käitlemisele on nõutav kompetentsi B.3.6 tõendamine;
- spetsialiseerumisel HC (nt R-290, R-600a, R-1270 jt) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemisele on nõutav kompetentsi B.3.7 tõendamine;
- spetsialiseerumisel R-744 (CO2) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemisele on nõutav spetsialiseerumisega seotud kompetentsi B.3.8 tõendamine;
- spetsialiseerumisel R-717 (NH3 – ammoniaak) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemisele on nõutav kompetentsi B.3.9 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Külmatehnika paigaldusjuht, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt ning argumenteeritult; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise, arvestades olukorda ja suhtlemispartnerit; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Tegutseb enesekindlalt ja iseseisvalt, on algatusvõi...
meline; võtab vastutuse enda ja meeskonna tegevuse eest; annab õigeaegset ja õiglast tagasisidet.
3. Omandab uued tehnoloogiad ja meetodid probleemideta ja huviga; seab enesearendamisele eesmärgid ja kasutab ära arengu- ja koolitusvõimalused; jagab oma teadmisi ja valdkonna alast oskusteavet kolleegidega.
4. Loeb ja saab aru tehnilistest joonistest ja dokumentatsioonist.
5. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte ja regulatsioone.
6. Järgib oma töös ohutus- ja turvanõudeid, kasutab isiku- ja töökaitsevahendeid; hoiab oma töökeskkonna ja töövahendid korras.
7. Kasutab arvutit tasemel "Iseseisev kasutaja“ (vt lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala).
8. Kasutab korrektset suhtluskeelt ja erialast terminoloogiat; kasutab ühte võõrkeelt tasemel B1 koos erialase sõnavaraga (vt lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused).
9. Tugineb oma töös teadmistele termodünaamikast, elektrotehnikast, automaatikast ning elektroonikast, külmatehnikast- ja ainetest, sh nende keskkonnamõjust, tuleohutus- ja terviseohutusnõuetest.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 KKSP seadmete ja süsteemide paigaldamine ning ühendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Koostab (vajadusel) paigaldamisskeemi vastavalt ehitusprojektile.
2. Koostab (vajadusel) sõlme jooniseid ja tööskeeme ning teeb ettepanekuid tehnilise süsteemi projekti muutmiseks.
3. Korraldab seadmete ja süsteemide paigaldustöid (vajadusel teeb ise) vastavalt paigaldusdokumentatsioonile.
4. Korraldab seadmete ja süsteemide ühendustöid (vajadusel teeb ise) vastavalt paigaldusdokumentatsioonile.
5. Korraldab seadmete käivitamise (vajadusel teeb ise) vastavalt LISAS 1 toodud pädevusele ja paigaldusdokumentatsioonile.
6. Korraldab seadmete ja süsteemide paigaldamise ning ühendamise tööde dokumenteerimise (vajadusel teeb ise) vastavalt kokkuleppele tööde tellijaga.
B.3.2 KKSP seadmete ja süsteemide hooldus, häälestamine ja käitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab (vajadusel teeb ise) seadmete ja süsteemide käitamise vastavalt tehase instruktsioonidele.
2. Korraldab (vajadusel teeb ise) seadmete ja süsteemide häälestamise ühtse tervikliku külmasüsteemi toimimiseks.
3. Korraldab seadmete ja süsteemi kontrolli (vajadusel teeb ise) vastavalt hooldus- ja kasutusjuhendile ning tehase poolt antud tingimustele.
4. Korraldab seadmete ja süsteemide hooldust (vajadusel teeb ise) vastavalt hooldus- ja kasutusjuhendile.
5. Korraldab seadmete ja süsteemide lekkekindluse tagamist (vajadusel teeb ise) vastavalt vajadusele (kui leket pole muude meetoditega leitud).
6. Korraldab tehtud hooldusetööde ja mõõdetud parameetrite dokumenteerimise vastavalt kokkuleppele tööde tellijaga.
B.3.3 KKSP seadmete ja süsteemide remont 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab seadmete ja süsteemide defektide määramise ning remondi (vajadusel teeb ise) vastavalt tehase instruktsioonidele ja analoogidele.
2. Korraldab süsteemi remondijärgse survetesti, vakumeerimise ning süsteemi täitmise külmaainega (vajadusel teeb ise) vastavalt instruktsioonidele.
3. Korraldab süsteemi üldise ülevaatuse ja järelkontrolli (vajadusel teeb ise) kuni süsteemi tööparameetrite saavutamiseni.
4. Korraldab seadmete ja süsteemide remonttööde dokumenteerimise (vajadusel teeb ise) vastavalt kokkuleppele tööde tellijaga.
B.3.4 KKSP seadmete ja süsteemide lekkekontroll 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab vastpaigaldatud KKSP seadme ja süsteemi lekkekindluse kontrolli (vajadusel teeb ise) visuaalselt ja manuaalselt inertse gaasi survestamise teel järgides komisjoni määrust (EÜ) nr 1516/2007.
2. Korraldab KKSP seadme ja süsteemi lekkekindluse kontrolli (vajadusel teeb ise) kasutades kaudseid ja otseseid meetodeid järgides määrust (EÜ) nr 1516/2007 ning süsteemi kasutusjuhendit.
3. Korraldab lekkekontrolli tulemuste registreerimise (vajadusel teeb ise) ettenähtud korra kohaselt.
4. Teatab avastatud leketest, järgides avariijuhendeid.
5. Korraldab lekkekindluse järelkontrolli tegemise (vajadusel teeb ise) pärast lekete kõrvaldamist.
6. Korraldab tehtud toimingute registreerimise (vajadusel teeb ise) selleks ettenähtud korra kohaselt.
B.3.5 Külmaaine kokkukogumine KKSP seadmetest ja mahutitest 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab külmaaine kokku kogumise (vajadusel teeb ise) kogumisseadmetega jahutuskontuurist võimalikult minimaalsete kadudega.
2. Korraldab õli kokku kogumise (vajadusel teeb ise) kogumisseadmetega jahutuskontuurist vältides keskkonnareostust.
3. Korraldab külmaaine mahutite käitlemise (sh markeerimise ja hoiustamise) vastavalt ettenähtud korrale (vajadusel teeb ise)
4. Dokumenteerib kõik toimingud selleks ettenähtud korra kohaselt.
5. Korraldab vajadusel seadmete demonteerimise ja utiliseerimise (vajadusel teeb ise) tagades ohutuse ümbritsevale keskkonnale.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse saamiseks tuleb tõendada vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.6 - B.3.9 hulgast.
HFO (nt R32, R1234yf jt) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine
    Kompetents EKR tase
B.3.6 HFO (nt R32, R1234yf jt) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab seadmete ja süsteemide paigaldamise ning ühendamise (vajadusel teeb ise) vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.1 arvestades külmaaine ohutusklassi A2L.
2. Korraldab seadmete ja süsteemide hooldamise, häälestamise ja käitamise (vajadusel teeb ise) vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.2 arvestades külmaaine ohutusklassi A2L.
3. Korraldab seadmete ja süsteemide remontimise (vajadusel teeb ise) vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.3 arvestades külmaaine ohutusklassi A2L.
4. Korraldab seadmete ja süsteemide lekkekontrolli tegemise (vajadusel teeb ise) vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.4 kohaldades komisjoni määruse (EÜ) nr 1516/2007 asemel seadmete ohutuse seadust arvestades külmaaine ohutusklassi A2L.
5. Korraldab seadmetest ja mahutitest külmaaine kokku kogumise (vajadusel teeb ise) vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.5 arvestades külmaaine ohutusklassi A2L.
 
HC (nt R-290, R-600a, R-1270 jt) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine
    Kompetents EKR tase
B.3.7 HC (nt R-290, R-600a, R-1270 jt) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab seadmete ja süsteemide paigaldamise ning ühendamise (vajadusel teeb ise) vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.1 arvestades külmaaine ohutusklassi A3.
2. Korraldab seadmete ja süsteemide hooldamise, häälestamise ja käitamise (vajadusel teeb ise) vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.2 arvestades külmaaine ohutusklassi A3.
3. Korraldab seadmete ja süsteemide remontimise (vajadusel teeb ise) vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.3 arvestades külmaaine ohutusklassi A3.
4. Korraldab seadmete ja süsteemide lekkekontrolli tegemise vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.4 kohaldades komisjoni määruse (EÜ) nr 1516/2007 asemel standardit EVS-EN 13 313 arvestades külmaaine ohutusklassi A3.
5. Korraldab seadmetest ja mahutitest külmaaine kokku kogumise vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.5 arvestades külmaaine ohutusklassi A3.
 
R-744 (CO2) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine
    Kompetents EKR tase
B.3.8 R-744 (CO2) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab seadmete ja süsteemide paigaldamise ning ühendamise (vajadusel teeb ise) vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.1 arvestades külmaaine ohutusklassi A1.
2. Korraldab seadmete ja süsteemide hooldamise, häälestamise ja käitamise (vajadusel teeb ise) vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.2 arvestades külmaaine ohutusklassi A1.
3. Korraldab seadmete ja süsteemide remontimise (vajadusel teeb ise) vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.3 arvestades külmaaine ohutusklassi A1.
4. Korraldab seadmete ja süsteemide lekkekontrolli tegemise vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.4 kohaldades komisjoni määruse (EÜ) nr 1516/2007 asemel seadmete ohutuse seadust arvestades külmaaine ohutusklassi A1.
5. Korraldab seadmetest ja mahutitest külmaaine kokku kogumise vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.5 arvestades külmaaine ohutusklassi A1.
 
R-717 (NH3 - ammoniaak) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine
    Kompetents EKR tase
B.3.9 R-717 (NH3 - ammoniaak) aineid sisaldavate KKSP seadmete ja süsteemide käitlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab seadmete ja süsteemide paigaldamise ning ühendamise (vajadusel teeb ise) vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.1 arvestades külmaaine ohutusklassi B2L.
2. Korraldab seadmete ja süsteemide hooldamise, häälestamise ja käitamise (vajadusel teeb ise) vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.2 arvestades külmaaine ohutusklassi B2L.
3. Korraldab seadmete ja süsteemide remontimise (vajadusel teeb ise) vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.3 arvestades külmaaine ohutusklassi B2L.
4. Korraldab seadmete ja süsteemide lekkekontrolli tegemise vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.4 kohaldades komisjoni määruse (EÜ) nr 1516/2007 asemel seadmete ohutuse seadust arvestades külmaaine ohutusklassi B2L.
5. Korraldab seadmetest ja mahutitest külmaaine kokku kogumise vastavalt käesoleva kutsestandardi kompetentsile B.3.5 arvestades külmaaine ohutusklassi B2L.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-10112021-4.3.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.11.2021
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Külmatehnika
Kutse grupp: Külmamehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7127 Kliima- ja külmutusseadmete mehaanikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
33 Masinate ja seadmete remont ja paigaldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Pädevustabel
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Stanislav Štõtkov Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Ene Kriis Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Roland Jung Eesti Külmaliit
Imre Soorand Eesti Külmaliit
Riho Pilv Eesti Külmaliit
Viljo Kaul Tamrex OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist