Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tantsuspetsialist, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Tantsuspetsialist, tase 8 kutsestandard on aluseks taseme ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse ...
andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Tantsuspetsialist, tase 8
EN: Dance expert, level 8
Spetsialiseerumised:
  • Kaasaegse tantsu spetsialist, tase 8
  • Koreograaf-lavastaja, tase 8
  • Ladina ja standardtantsu spetsialist, tase 8
  • Rahvatantsuspetsialist, tase 8
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.11.2013
Kehtib kuni: 05.04.2015
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tantsuspetsialistide töö on loominguline. Tantsuspetsialistid oskavad ise tantsida ning suudavad oma oskusi ka teistele edasi anda.

Tantsuspetsialisti kutsealal on neli kutset: tantsuspetsialist, tase 5; tantsuspetsialist, tase 6; tantsuspetsialist, tase 7 ja tantsuspetsialist, tase 8.

Tantsuv...
aldkond hõlmab järgnevaid spetsialiseerumisi:
1) rahvatantsuspetsialist;
2) kaasaegse tantsu spetsialist;
3) ladina ja standardtantsu spetsialist;
4) koreograaf-lavastaja.

8. taseme tantsuspetsialist on loovisik, kes on tantsijate ja/või tantsuvaldkonnas osalevate isikute juhendaja, mentor ja/või koolitaja. Juhib lavastusprotsessi, sh lavastus- ja tehnilise meeskonna tööd ning viib läbi lavastusproove. On valdkonnas tunnustatud spetsialist, ekspert ja arvamusliider. Ta kavandab tantsuvaldkonna arenguid, loob valdkonnavahelisi seoseid ja prognoosib nende mõju ning osaleb erialas(t)es töögruppides. Töö tulem on suurvorm ja erialane publikatsioon, artikkel või uurimistöö. Lähtub oma töös heast tavast. Tantsuspetsialist töötab nii iseseisvalt kui meeskonnas. Töö eeldab aktiivset suhtlust tantsijatega, kolleegidega, lavastusmeeskonnaga, tööandja(te)ga ja tantsu- ning teiste kultuuri valdkondade ekspertidega. Vastutab lavastusliku terviku kunstilise taseme, oma töö laiema mõju ja valdkonna järjepideva arendamise eest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Repertuaari/koreograafia ettevalmistamine:
1) repertuaari valimine ja/või loomine;
2) repertuaari kohandamine.
A.2.2 Juhtimine:
1) trupi/ringi loominguline juhtimine;
2) trupi/ringi organisatoorne juhtimine;
3) koostöö osapooltega.
A.2.3 Valdkonna arendamine:
1) mentorlus;
2) koolit...
uste läbiviimine;
3) arendustegevuste kavandamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Spetsialiseerumine toimub vastavalt tantsustiilile ning kõik tööosad on spetsialiseerumisega otseselt seotud.
– rahvatantsuspetsialist,
- kaasaegse tantsu spetsialist,
- ladina ja standardtantsu spetsialist,
- koreograaf-lavastaja.
Valitavad tööosad
A.2.4 Koreograafia loomine ja edastamine:
1) idee tutvustamine;
2) koreograafilise materjali loomine, edastamine ja arendamine;
3) repeteerimine.
A.2.5 Lavastamine:
1) visiooni loomine;
2) tegevusplaani koostamine;
3) liikumismaterjali loomine ja/või valimine;
4) proovide juhtimine;
5) lo...
omingulise tulemuse esitlemine ja analüüs.
A.2.6 Projektijuhtimine/produtseerimine:
1) töötamine projekti ideega;
2) projekti ettevalmistamine;
3) projekti juhtimine ja/või läbiviimine;
4) projekti analüüs.
A.2.7 Tantsukollektiivi loomine:
1) vajaduste ja/või võimaluste väljaselgitamine;
2) kollektiivi loomine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööaeg on paindlik, võib sisaldada töötamist puhkepäevadel ja pühade ajal. Töö on vahelduvate tööülesannetega, füüsilist ja vaimset pingutust nõudev. Üldjuhul töötatakse sisetingimustes, riskiteguriteks tervisele võib olla tolm ja müra.
A.4 Töövahendid
Üldjuhul on töövahenditeks sobiv rõivastus ja jalanõud, muusikainstrument, muusikat mängiv seade või muud tehnilised vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) loovus, loomingulisus;
2) valmisolek meeskonnatööks;
3) pinge- ja koormustaluvus;
4) enesedistsipliin ja orienteeritus tulemusele;
5) vastutustunne;
6) empaatiavõime;
7) analüüsivõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
8. taseme tantsuspetsialistil on üldjuhul doktorikraad või magistrikraad (või sellega võrdsustatud haridus antud valdkonnas), pikaajaline töökogemus ning läbitud erialane täienduskoolitus.
Kutse taotlemise eeldused on kirjas kutse andmise korras.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Ringijuht, tantsuõpetaja, ballettmeister, kunstiline juht, loominguline juht, koreograaf, tantsuringi juhendaja, huviringi juht, liikumisjuht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
8. taseme tantsuspetsialisti kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumise valimine ning kohustuslike kompetentside B.2.1 – B.2.3 ja läbiva kompetentsi B.2.12 tõendamine, lisaks kahe kompetentsi tõendamine valitavate kompetentside B.2.9 - B.2.11 hulgast.
Kutsesiseselt spetsialiseeruta...
kse vastavalt tantsustiilile:
-rahvatantsuspetsialist,
-kaasaegse tantsu spetsialist,
-ladina ja standardtantsu spetsialist,
-koreograaf-lavastaja.
Kompetentside hindamine toimub vastavalt spetsialiseerumisele tantsustiili põhiselt.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Repertuaari/koreograafia ettevalmistamine 8

Tegevusnäitajad:
1) valib repertuaari või loob koreograafia, lähtudes tantsijate east võimetest, tantsustiilist ja seatud eesmärkidest;
2) kohandab repertuaari vastavalt tantsijate eale ja võimetele ning seatud eesmärgile.

Teadmised:
1) tantsuajalugu;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid (sh autorõiguse seadus);
3) tantsustiilide eripärad;
4) kinesioloogia alused;
5) kultuuriajalugu;
6) tantsukompositsiooni alused;
7) spetsialiseerumisest tulenev valdkonna terminoloogia.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.2 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1) loob ja täiendab pidevalt trupi/ringi loomingulist arengukava, lähtudes trupi tegevuse eesmärkidest ja loomingulistest taotlustest;
2) koordineerib trupi/ringi organisatoorset tegevust, lähtudes püstitatud eesmärkidest;
3) analüüsib trupi juhtimist, lähtudes arengukavast ja/või tegevusplaanist;
4) koordineerib ja kavandab koostööd erinevate partnerite ja spetsialistidega, lähtudes seatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) organisatsioonijuhtimise alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) majandusarvestuse alused;
4) asjaajamise alused;
5) meeskonnatöö alused;
6) suhtlemise alused;
7) kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised kooskõlas tantsueriala spetsiifikaga.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.3 Valdkonna arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1) nõustab (tantsu)valdkonnas tegutsevaid juhendajaid vastavalt seatud eesmärgile;
2) korraldab tantsukoolitusi (töötoad, seminarid jne) vastavalt oma kompetentsile, eesmärkidele ning sihtgrupile;
3) kavandab tegevusi tantsuvaldkonna propageerimiseks, arendamiseks ja tutvustamiseks;
4) analüüsib tantsuvaldkonna uuringutest saadud informatsiooni, lähtudes tegevuse eesmärgist;
5) loob valdkonnavahelisi seoseid ja prognoosib nende mõju;
6) osaleb eksperdina erialastes töögruppides ja/või juhib neid, lähtudes valdkonna arengukavast;
7) levitab arendus-, uurimis- ja loometöö tulemusi, kirjutades artikleid, õppematerjale jms.

Teadmised:
1) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs;
2) suhtlemise alused (sh avalik esinemine);
3) esitlustehnikad;
4) andragoogika alused;
5) kultuuripoliitika (sh valdkonna arengusuunad);
6) juhtimise ja meeskonnatöö põhimõtted.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutsesiseselt spetsialiseerutakse vastavalt tantsustiilile: -rahvatantsuspetsialist, -kaasaegse tantsu spetsialist, -ladina ja standardtantsu spetsialist, -koreograaf-lavastaja. Kompetentside hindamine toimub vastavalt spetsialiseerumisele tantsustiili põhiselt. Õpetamine võib olla seotud ...lavastusprotsessiga, võib toimuda periooditi.
Loe edasi
Peida
Rahvatantsuspetsialist, tase 8
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Repertuaari/koreograafia ettevalmistamine 8

Tegevusnäitajad:
1) valib repertuaari või loob koreograafia, lähtudes tantsijate east võimetest, tantsustiilist ja seatud eesmärkidest;
2) kohandab repertuaari vastavalt tantsijate eale ja võimetele ning seatud eesmärgile.

Teadmised:
1) tantsuajalugu;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid (sh autorõiguse seadus);
3) tantsustiilide eripärad;
4) kinesioloogia alused;
5) kultuuriajalugu;
6) tantsukompositsiooni alused;
7) spetsialiseerumisest tulenev valdkonna terminoloogia.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.2 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1) loob ja täiendab pidevalt trupi/ringi loomingulist arengukava, lähtudes trupi tegevuse eesmärkidest ja loomingulistest taotlustest;
2) koordineerib trupi/ringi organisatoorset tegevust, lähtudes püstitatud eesmärkidest;
3) analüüsib trupi juhtimist, lähtudes arengukavast ja/või tegevusplaanist;
4) koordineerib ja kavandab koostööd erinevate partnerite ja spetsialistidega, lähtudes seatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) organisatsioonijuhtimise alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) majandusarvestuse alused;
4) asjaajamise alused;
5) meeskonnatöö alused;
6) suhtlemise alused;
7) kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised kooskõlas tantsueriala spetsiifikaga.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.3 Valdkonna arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1) nõustab (tantsu)valdkonnas tegutsevaid juhendajaid vastavalt seatud eesmärgile;
2) korraldab tantsukoolitusi (töötoad, seminarid jne) vastavalt oma kompetentsile, eesmärkidele ning sihtgrupile;
3) kavandab tegevusi tantsuvaldkonna propageerimiseks, arendamiseks ja tutvustamiseks;
4) analüüsib tantsuvaldkonna uuringutest saadud informatsiooni, lähtudes tegevuse eesmärgist;
5) loob valdkonnavahelisi seoseid ja prognoosib nende mõju;
6) osaleb eksperdina erialastes töögruppides ja/või juhib neid, lähtudes valdkonna arengukavast;
7) levitab arendus-, uurimis- ja loometöö tulemusi, kirjutades artikleid, õppematerjale jms.

Teadmised:
1) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs;
2) suhtlemise alused (sh avalik esinemine);
3) esitlustehnikad;
4) andragoogika alused;
5) kultuuripoliitika (sh valdkonna arengusuunad);
6) juhtimise ja meeskonnatöö põhimõtted.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
 
Kaasaegse tantsu spetsialist, tase 8
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Repertuaari/koreograafia ettevalmistamine 8

Tegevusnäitajad:
1) valib repertuaari või loob koreograafia, lähtudes tantsijate east võimetest, tantsustiilist ja seatud eesmärkidest;
2) kohandab repertuaari vastavalt tantsijate eale ja võimetele ning seatud eesmärgile.

Teadmised:
1) tantsuajalugu;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid (sh autorõiguse seadus);
3) tantsustiilide eripärad;
4) kinesioloogia alused;
5) kultuuriajalugu;
6) tantsukompositsiooni alused;
7) spetsialiseerumisest tulenev valdkonna terminoloogia.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.2 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1) loob ja täiendab pidevalt trupi/ringi loomingulist arengukava, lähtudes trupi tegevuse eesmärkidest ja loomingulistest taotlustest;
2) koordineerib trupi/ringi organisatoorset tegevust, lähtudes püstitatud eesmärkidest;
3) analüüsib trupi juhtimist, lähtudes arengukavast ja/või tegevusplaanist;
4) koordineerib ja kavandab koostööd erinevate partnerite ja spetsialistidega, lähtudes seatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) organisatsioonijuhtimise alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) majandusarvestuse alused;
4) asjaajamise alused;
5) meeskonnatöö alused;
6) suhtlemise alused;
7) kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised kooskõlas tantsueriala spetsiifikaga.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.3 Valdkonna arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1) nõustab (tantsu)valdkonnas tegutsevaid juhendajaid vastavalt seatud eesmärgile;
2) korraldab tantsukoolitusi (töötoad, seminarid jne) vastavalt oma kompetentsile, eesmärkidele ning sihtgrupile;
3) kavandab tegevusi tantsuvaldkonna propageerimiseks, arendamiseks ja tutvustamiseks;
4) analüüsib tantsuvaldkonna uuringutest saadud informatsiooni, lähtudes tegevuse eesmärgist;
5) loob valdkonnavahelisi seoseid ja prognoosib nende mõju;
6) osaleb eksperdina erialastes töögruppides ja/või juhib neid, lähtudes valdkonna arengukavast;
7) levitab arendus-, uurimis- ja loometöö tulemusi, kirjutades artikleid, õppematerjale jms.

Teadmised:
1) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs;
2) suhtlemise alused (sh avalik esinemine);
3) esitlustehnikad;
4) andragoogika alused;
5) kultuuripoliitika (sh valdkonna arengusuunad);
6) juhtimise ja meeskonnatöö põhimõtted.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
 
Ladina ja standardtantsu spetsialist, tase 8
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Repertuaari/koreograafia ettevalmistamine 8

Tegevusnäitajad:
1) valib repertuaari või loob koreograafia, lähtudes tantsijate east võimetest, tantsustiilist ja seatud eesmärkidest;
2) kohandab repertuaari vastavalt tantsijate eale ja võimetele ning seatud eesmärgile.

Teadmised:
1) tantsuajalugu;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid (sh autorõiguse seadus);
3) tantsustiilide eripärad;
4) kinesioloogia alused;
5) kultuuriajalugu;
6) tantsukompositsiooni alused;
7) spetsialiseerumisest tulenev valdkonna terminoloogia.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.2 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1) loob ja täiendab pidevalt trupi/ringi loomingulist arengukava, lähtudes trupi tegevuse eesmärkidest ja loomingulistest taotlustest;
2) koordineerib trupi/ringi organisatoorset tegevust, lähtudes püstitatud eesmärkidest;
3) analüüsib trupi juhtimist, lähtudes arengukavast ja/või tegevusplaanist;
4) koordineerib ja kavandab koostööd erinevate partnerite ja spetsialistidega, lähtudes seatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) organisatsioonijuhtimise alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) majandusarvestuse alused;
4) asjaajamise alused;
5) meeskonnatöö alused;
6) suhtlemise alused;
7) kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised kooskõlas tantsueriala spetsiifikaga.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.3 Valdkonna arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1) nõustab (tantsu)valdkonnas tegutsevaid juhendajaid vastavalt seatud eesmärgile;
2) korraldab tantsukoolitusi (töötoad, seminarid jne) vastavalt oma kompetentsile, eesmärkidele ning sihtgrupile;
3) kavandab tegevusi tantsuvaldkonna propageerimiseks, arendamiseks ja tutvustamiseks;
4) analüüsib tantsuvaldkonna uuringutest saadud informatsiooni, lähtudes tegevuse eesmärgist;
5) loob valdkonnavahelisi seoseid ja prognoosib nende mõju;
6) osaleb eksperdina erialastes töögruppides ja/või juhib neid, lähtudes valdkonna arengukavast;
7) levitab arendus-, uurimis- ja loometöö tulemusi, kirjutades artikleid, õppematerjale jms.

Teadmised:
1) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs;
2) suhtlemise alused (sh avalik esinemine);
3) esitlustehnikad;
4) andragoogika alused;
5) kultuuripoliitika (sh valdkonna arengusuunad);
6) juhtimise ja meeskonnatöö põhimõtted.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
 
Koreograaf-lavastaja, tase 8
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Repertuaari/koreograafia ettevalmistamine 8

Tegevusnäitajad:
1) valib repertuaari või loob koreograafia, lähtudes tantsijate east võimetest, tantsustiilist ja seatud eesmärkidest;
2) kohandab repertuaari vastavalt tantsijate eale ja võimetele ning seatud eesmärgile.

Teadmised:
1) tantsuajalugu;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid (sh autorõiguse seadus);
3) tantsustiilide eripärad;
4) kinesioloogia alused;
5) kultuuriajalugu;
6) tantsukompositsiooni alused;
7) spetsialiseerumisest tulenev valdkonna terminoloogia.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.2 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1) loob ja täiendab pidevalt trupi/ringi loomingulist arengukava, lähtudes trupi tegevuse eesmärkidest ja loomingulistest taotlustest;
2) koordineerib trupi/ringi organisatoorset tegevust, lähtudes püstitatud eesmärkidest;
3) analüüsib trupi juhtimist, lähtudes arengukavast ja/või tegevusplaanist;
4) koordineerib ja kavandab koostööd erinevate partnerite ja spetsialistidega, lähtudes seatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) organisatsioonijuhtimise alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) majandusarvestuse alused;
4) asjaajamise alused;
5) meeskonnatöö alused;
6) suhtlemise alused;
7) kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised kooskõlas tantsueriala spetsiifikaga.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.3 Valdkonna arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1) nõustab (tantsu)valdkonnas tegutsevaid juhendajaid vastavalt seatud eesmärgile;
2) korraldab tantsukoolitusi (töötoad, seminarid jne) vastavalt oma kompetentsile, eesmärkidele ning sihtgrupile;
3) kavandab tegevusi tantsuvaldkonna propageerimiseks, arendamiseks ja tutvustamiseks;
4) analüüsib tantsuvaldkonna uuringutest saadud informatsiooni, lähtudes tegevuse eesmärgist;
5) loob valdkonnavahelisi seoseid ja prognoosib nende mõju;
6) osaleb eksperdina erialastes töögruppides ja/või juhib neid, lähtudes valdkonna arengukavast;
7) levitab arendus-, uurimis- ja loometöö tulemusi, kirjutades artikleid, õppematerjale jms.

Teadmised:
1) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs;
2) suhtlemise alused (sh avalik esinemine);
3) esitlustehnikad;
4) andragoogika alused;
5) kultuuripoliitika (sh valdkonna arengusuunad);
6) juhtimise ja meeskonnatöö põhimõtted.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav lisaks kahe kompetentsi tõendamine valitavate kompetentside B.2.9 - B.2.11 hulgast.
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Koreograafia loomine ja edastamine 8

Tegevusnäitajad:
1) tutvustab esitajatele või tellijale koreograafia ideed, stiili (liikumiskeel ja/või muusikaline materjal), lähtudes loomingulistest taotlustest;
2) loob koreograafilist materjali (isikuline, grupitöö, improvisatsioon vms), lähtudes loomingulistest taotlustest;
3) koreograafia loomisel edastab ja arendab koreograafilist materjali vastavalt sobivaimale meetodile.

Teadmised:
1) valdkonnaterminoloogia;
2) tantsukompositsiooni alused;
3) repeteerimismeetodid;
4) tantsustiili liikumiskeel.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.5 Lavastamine 8

Tegevusnäitajad:
1) lähtudes eesmärgist täpsustab kontseptsiooni, valib vormi ja koostab stsenaariumi;
2) valib vajadusel lavastus- ja/või projektimeeskonna;
3) koostab tegevusplaani ja kooskõlastab selle lavastus- ja/või projektimeeskonnaga;
4) planeerib prooviperioodi;
5) loob ja/või valib liikumismaterjali, lähtudes kontseptsioonist;
6) koostab ja kooskõlastab proovigraafiku lavastus- ja/või projektimeeskonnaga;
7) tutvustab osaleja(te)le liikumismaterjali vastavalt tantsu kontseptsioonile ja kohaspetsiifikale;
8) juhib ning suunab tööd (liikumis)materjaliga vastavalt koostatud stsenaariumile;
9) kindlustab lavastuse/teose valmimise, lähtudes seatud eesmärkidest;
10) kogub ja analüüsib tagasisidet ning teeb vajadusel parendusettepanekuid.

Teadmised:
1) tantsustiili liikumiskeel;
2) meeskonnatöö alused;
3) suhtlemise alused;
4) ajaplaneerimine;
5) etenduskunstide olemus ja eripära;
6) lavastuse produktsioon.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus + intervjuu).
B.2.6 Projektijuhtimine/produtseerimine 8

Tegevusnäitajad:
1) sõnastab idee ja koostab projekti sisulise kirjelduse vastavalt valitud eesmärgile;
2) koostab projekti eelarve vastavalt kavandatud tegevustele;
3) valib meeskonna, koostab ajakava, vajadusel otsib vajalikud vahendid (ruum, tehnika jms) ja tuluallikad vastavalt eesmärgile;
4) esitab vajadusel rahastustaotlusi potentsiaalsetele rahastajatele vastavalt nende kehtestatud nõuetele;
5) kaasab projekti elluviimiseks lisaressursse (vabatahtlikud, turvateenistus jms);
6) maandab projektiga kaasnevaid riske ja vajadusel kohandab projekti ümber;
7) viib projekti ellu vastavalt eesmärgile ja tegevusplaanile;
8) analüüsib meeskonnaga projekti tulemust, lähtudes püstitatud eesmärkidest ja korraldatud tegevustest.;
9) koostab vajadusel rahastajatele projekti aruandluse vastavalt kehtestatud nõuetele.

Teadmised:
1) projektijuhtimise alused;
2) ettevõtluse alused;
3) asjaajamise alused;
4) organisatsioonikultuur;
5) läbirääkimistehnikad;
6) loomemajanduse alused.

Hindamismeetod(id): projektikirjeldus ja rahastatud projektitaotluste nimistu (viimase 3 aasta jooksul).
B.2.7 Tantsukollektiivi loomine 8

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja kollektiivi loomise vajaduse ja/või võimaluse (koostöös tööandja/koostööpartneriga), lähtudes enda ja/või kogukonna soovidest;
2) analüüsib saadud informatsiooni ja selle põhjal teeb otsused edasiseks tegevuseks;
3) moodustab huvilistest kollektiivi ja selle struktuuri, lähtudes püstitatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) valdkonnaga seotud õigusaktid;
2) suhtlemise alused;
3) kommunikatsioonimeetodid;
4) meeskonnatöö alused;
5) organisatsioonikultuur.

Hindamismeetod(id): Portfoolio ja eksam (test + videoanalüüs, või praktiline ülesanne, või proovi/tunni vaatlus/digitaalne salvestus+intervjuu).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Tantsuspetsialist, tase 8 kutset läbiv kompetents 8

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös riigikeelt tasemel C1 ja ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 3 Keeleoskus).
2) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4, AO7 ja AO12 (vt lisa 2 Arvutioskus).
3) on oma käitumisega eeskujuks meeskonnale ja võtab vastutuse olukordade lahendamisel;
4) analüüsib igapäevast tööinformatsiooni ja jagab seda meeskonnaga;
5) teeb vajadusel ettepanekuid töö efektiivsemaks korraldamiseks ning viib eelnevalt kooskõlastatud
ettepanekud ellu;
5) külastab regulaarselt tantsuvaldkonnas toimuvaid sündmusi/etendusi jms, on kursis valdkonna uuenduste ja kultuuripoliitika arengusuundadega;
6) järgib valdkonnaga seonduvaid õigusakte ja kutse-eetikat;
7) kasutab korrektset erialast terminoloogiat, valib olukorraga sobiva suhtlustehnika;
8) järgib tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid, arvestades inimeste ja keskkonnaga enda ümber;
9) hindab abivajaja olukorda, annab vajadusel esmaabi ja/või kutsub abi.

Teadmised:
1) valdkonnaga seotud seadusandlus (sh autorikaitse);
2) meeskonnatöö;
3) suhtlemine;
4) organisatsioonikultuur.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-20112013-2.6.4/4k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.11.2013
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Tantsuspetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2653 Tantsijad ja koreograafid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mõisted
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Lii Ainsalu Tantsuhariduse Liit
Angela Arraste Tallinna Ülikool
Ülle Feršel Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Urve Gromov Rahvakultuuri keskus
Laura Kvelstein Tallinna Ülikool
Heili Lindepuu ETHL, Tallinna Tantsuteater
Martin Medar Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Mall Noormets TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Silvia Purje Eesti Tantsuspordi Liit
Erika Põlendik Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Taimi Saarma Eesti Maaomavalitsuste Liit
Kadri Tiis Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist