Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abipürotehnik, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Nimetus: ET: Abipürotehnik, tase 3
EN: Pyrotechnician, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 02.01.2014
Kehtib kuni: 02.05.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pürotehniku tööks on ilutulestiku korraldamine. Ilutulestik on vaatemäng, mis eeldab suure hulga inimeste lähedalolekut. Iga viga tegutsemisel võib olla väga ohtlik. Pürotehnikul peab olema piisavalt teadmisi, et tagada ilutulestiku ohutus. Pürotehnik vastutab ilutulestiku ohutuse eest täies ulatu...ses. Pürotehnik teab ja arvestab ümbritseva keskkonna ja ilmastiku mõju ilutulestiku läbiviimisele, samuti ilutulestiku efektide ja plahvatuse mõju ümbritsevatele objektidele ja keskkonnale.

Abipürotehnik, tase 3 omab tööks vajalikke teoreetilisi teadmisi, töötab meisterpürotehniku juhendamisel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Pürotehniliste toodete transportimine:
1) pürotehniliste toodete sisse- ja väljavedu;
2) pürotehniliste toodete veoks ettevalmistamine;
A.2.2 Pürotehniliste toodete ladustamine ja hävitamine;
1) pürotehniliste toodete ladustamine;
2) laodokumentatsiooni ja laoarvestuse korraldamine;
3)...
jäätmekäitluse korraldamine;
A.2.3 Ilutulestiku objekti kaardistamine ja korraldamise dokumentatsiooni koostamine:
1) ilutulestiku projekti vormistamine
2) ilutulestiku loa taotlemine;
A.2.4 Pürotehniliste toodete ettevalmistamine:
1) ilutulestiku ettevalmistamine;
2) pürotehniliste toodete transportimine;
A.2.5 Ilutulestiku ettevalmistamine laskeplatsil:
1) ilutulestiku ohutusala piiramine;
2) keskkonnast tuleneva mõju arvestamine;
A.2.6 Ilutulestiku laskeplatsi järelkontrollimine:
1) laskeplatsi koristamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Abipürotehnik töötab peamiselt välitingimustes. Töökeskkond on potentsiaalselt ohtlik, võimalikud ohutegurid on plahvatus- ja mürgitusoht. Töö nõuab lõhketöö ohutute tööviiside tundmist, tööohutusnõuete täpset täitmist, pürotehnika sihtotstarbelist kasutamist ning isiklike kaitsevahendite kasutamist... (kindad, kaitsekiiver, kõrvaklapid, kaitseprillid jne).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Abipürotehniku töövahendid on süüteseade, sideseade, kontrollmõõteriistad elektrivõrgu korrasoleku kontrolliks, lõikeriistad, näpitsad, taskulamp, kell jt tööks vajalikud vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetuleku eelduseks on vastutusvõime, täpsus ja hoolikus, valmisolek iseseisvaks ja meeskonnatööks. Vajalikud on taiplikkus, tasakaalukus ja kohanemisvõime. Abipürotehnikult eeldatakse aja- ja ruumitaju, loogilist mõtlemist, kiiret reaktsiooni ja keskendumisvõimet.
Kutse eeldab tervisetõend...
i olemasolu.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Abipürotehnikuna tohib töötada spetsialist, kes on pärast erialast väljaõpet ja kutseeksami sooritamist saanud kutsetunnistuse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Pürotehnik, abipürotehnik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Abipürotehnik, tase 3 kutsetunnitus;
Koolituskursuse läbimist tõendav dokument;
Lõhkematerjaliseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Abipürotehnik, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav kõigi kompetentside (B.2.1 – B.2.7) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Pürotehniliste toodete transportimine 3

Tegevusnäitajad:
1) osaleb pürotehniliste toodete sisse- ja väljaveo juhendamisel vastavalt seadusandlusele;
2) pakendab pürotehnilised tooted vastavalt ohukategooriatele ja tootegruppidele.

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
B.2.2 Pürotehniliste toodete ladustamine ja hävitamine 3

Tegevusnäitajad:
1) osaleb pürotehniliste toodete ladustamise juhendamisel vastavalt lao mahtuvusele, arvestades ohuklasse ning kehtivat seadusandlust;
2) osaleb laodokumentatsiooni korraldamise juhendamisel vastavalt seadusandlusele ja ettevõtte sisekorra eeskirjale;
3) osaleb lao mahtuvuse jälgimisel, tüki arvestamisel, kemikaalide jm seadustest tulenevate normide arvestamisel;
4) osaleb kasutatud pürotehniliste toodete ja nende pakendite vormikohase jäätmekäitluse korraldamisel.

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
B.2.3 Ilutulestiku objekti kaardistamine ja korraldamise dokumentatsiooni koostamine 3

Tegevusnäitajad:
1) täidab ilutulestiku projekti vastavalt seadusele;
2) vormistab juhendamisel tuletööde või ilutulestiku loa vastavalt kehtivale vormile.

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
B.2.4 Pürotehniliste toodete ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) komplekteerib juhendamisel vajaminevad abivahendid;
2) järgib toodete transpordi ADR regulatsioone, paigutades tooted veokitele ohutult.

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
B.2.5 Ilutulestiku ettevalmistamine laskeplatsil 3

Tegevusnäitajad:
1) piirab ilutulestiku ohuala vastavalt juhendile ja juhendaja korraldustele;
2) valmistab ette pürotehnilised tooted, lähtudes keskkonna- ja ilmastikutingimustest tulenevatest mõjudest.

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
B.2.6 Ilutulestiku laskeplatsi järelkontrollimine 3

Tegevusnäitajad:
1) koristab juhendamisel pärast ilutulestikku ilutulestiku või eriefektide kasutuses olnud ala vastavalt materjalile.

Hindamismeetod(id): suuline eksam.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Abipürotehnik, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma töös pürotehniku kutse-eetikat, enese, publiku ning keskkonna ohutust, töötervishoiu nõudeid, tööohutust ning töösisekorraeeskirja; kontrollib pürotehnilisi tooteid enne kasutamist; kasutab isiklikke kaitsevahendeid;
2) on kursis seadusemuudatuste ning uute pürotehniliste toodetega;
3) kasutab oma töös arvutit tasemetel: Moodul 1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, Moodul 2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, Moodul 3 – Tekstitöötlus, Moodul 7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt lisa 1 „Arvuti kasutamise oskused“);
4) Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2, ning kahte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 2 „Keeleoskuse hindamise skaala“).

Teadmised:
1) keskkonnakaitse;
2) erialane terminoloogia;
3) pürotehnilised ained ja tooted;
4) plahvatuse mõiste ja olemus;
5) pürotehniliste toodete märgistamine ja müüginõuded;
6) ilutulestike ja lõhkematerjalide kategoriseerimine;
7) pürotehnilised segud;
8) ohutustehnika; töötervishoid ja tööohutus; tööseadusandlus;
9) keemilised ühendid pürotehnilistes vahendites;
10) esmaabi;
11) suhtlemise alused; asjaajamise alused;
12) valdkonda puudutav seadusandlus;
13) tuleohutus; jäätmekäitlus;
14) elektriohutus.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-02012014-2.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.01.2014
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd
Kutse grupp: Pürotehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
93 Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaimar Eilo Tehnilise Järelevalve Amet
Ivo Melder Eesti Pürotehnikute Liit
Merike Ring Tehnilise Järelevalve Amet
Vambola Saks Eesti Pürotehnikute Liit
Steven Vaarmann Eesti Pürotehnikute Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist