Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abipürotehnik, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Abipürotehnik, tase 3
EN: Pyrotechnician, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 30.03.2023
Kehtib kuni: 13.03.2024
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pürotehnikute töö eesmärk on käidelda pürotehnilisi tooteid eesmärgipäraselt ja ohutult. Pürotehnikute peamine tööülesanne on ilutulestiku korraldamine.
3. taseme abipürotehnik töötab töörühmas, kus valmistab ette ja viib läbi ilutulestikke 5. taseme pürotehniku juhendamisel.
Abipürotehnik on tea...
dlik oma kohustustest ja vastutusest töörühma liikmena.

Kutsealal on koostatud järgmised kutsestandardid:
Abipürotehnik, tase 3
Pürotehnik, tase 4
Pürotehnik, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ilutulestiku ettevalmistustööd
1. Tegevuse kavandamine
2. Seadmete ja töövahendite komplekteerimine
3. Ilutulestike komplekteerimine

A.2.2 Laskeplatsi ettevalmistamine ja kontroll
1. Ohuala tähistamine ja laskeplatsil ohutuse tagamine
2. Pürotehniliste toodete paigutamine

A.2.3 I...
lutulestiku läbiviimine järelevalve all
1. Ilutulestiku eelne kontroll
2. Ilutulestiku läbiviimine järelevalve all

A.2.4 Ilutulestiku läbiviimise järgsed tööd
1. Tõrkelaengute kontroll ja eemaldamine
2. Laskeplatsi korrastamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Pürotehnik töötab kõrgendatud ohuga töökeskkonnas. Tema töökeskkonda mõjutavad suured rahvahulgad, ilmastikumõjud ning füüsikalised-keemilised tegurid.
Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes ning nõuab vaimset ja füüsilist pingutust. Peamised ohud on plahvatustest ja kemikaalidest tulenevad traum...
ad ja tervisekahjustused, mistõttu nõutakse tööohutusnõuete täpset täitmist, pürotehniliste toodete sihtotstarbelist kasutamist ning isiklike kaitsevahendite kasutamist (kindad, kaitsekiiver, kõrvaklapid, kaitseprillid jne).
Pürotehnik on teadlik ja arvestab ilutulestikuefektide ja plahvatuse mõju ümbritsevatele objektidele ja keskkonnale.
Pürotehnikul tuleb vajadusel töötada öösiti, puhkepäevadel ja riigipühadel.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Pürotehniku töövahenditeks on süüteseade, sideseade, isikukaitsevahendid jt töö eripärast lähtuvad töövahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetuleku eelduseks on täpsus, hoolsus, vastutus- ja koostöövõime. Eeldatakse aja- ja ruumitaju, loogilist mõtlemist, kiiret reaktsiooni, kõrgendatud ohutunnetust, pingetaluvust, keskendumis- ja tähelepanuvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Abipürotehnik on saanud erialase väljaõppe.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Abipürotehnik, pürotehnik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Pürotehniku tegevust reguleerib lõhkematerjaliseadus.
Nõutav on tervisekontrolli läbimist tõendav dokument. Alus: pürotehniku tervisenõuded ning tervisekontrolli sagedus ja kord.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse saamiseks tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.5
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ilutulestiku ettevalmistustööd 3

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab oma tegevused lähtuvalt ülesandest, kasutades juhendaja abi.
2. Komplekteerib vajalikud töövahendid (sh isikukaitsevahendid) vastavalt juhistele.
3. Komplekteerib pürotehnilised tooted vastavalt juhistele.
B.2.2 Laskeplatsi ettevalmistamine ja kontroll 3

Tegevusnäitajad:
1. Märgistab ilutulestiku ohuala vastavalt lähteülesandele. Kontrollib laskeplatsi vastavust ohutusnõuetele.
2. Paigutab koos juhendajaga pürotehnilised tooted ja ilutulestikuvahendid laskeplatsile.
B.2.3 Ilutulestiku läbiviimine järelevalve all 3

Tegevusnäitajad:
1. Veendub ilutulestike ohutuses, arvestades ümbritsevat keskkonda ja ilmastiku mõju.
2. Süütab ilutulestiku ülesandes etteantud meetodiga (nt elektriliselt, leegiga).
B.2.4 Ilutulestiku läbiviimise järgsed tööd 3

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib peale ilutulestiku läbiviimist tõrgete olemasolu ning teavitab nendest juhendajat.
2. Koristab ala, arvestades ümbritseva keskkonnanõudeid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Abipürotehnik, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest;
2. Kasutab oma töös pürotehnikaalast terminoloogiat ja teadmisi (pürotehnilised ainete ja toodete kasutusala, ilutulestike ja lõhkematerjalide kategoriseerimine, plahvatuse olemus jm);
3. Kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt;
4. Järgib keskkonnahoiu nõudeid, kogub kokku tööprotsessis tekkinud jääkmaterjalid ja jäätmed;
5. Kasutab tööriistu, tarvikuid ja isikukaitsevahendeid vastavalt juhenditele ja eeskirjadele;
6. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt oma vastutusala piires;
7. Osaleb meeskonnatöös, on teadlik oma rollist ja kohustustustes;
8. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks;
9. Õnnetuse korral lähtub enese ja kannatanu ohutusest, hindab olukorda sündmuskohal ning annab esmaabi;
10. Kasutab eesti keelt tasemel B1 osad; Kuulamine, Lugemine, Rääkimine, vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“.
11. Kasutab oma töös arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala (lisa 2) tasemele "Algtasemel kasutaja".

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-30032023-2.4/7k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 30.03.2023
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Puurimis- ja lõhkamistööd
Kutse grupp: Pürotehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3435 Muud kunsti- ja kultuurivaldkonna keskastme spetsialistid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
93 Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kersti Rešetnjak Eesti Pürotehnikut Liit, Ruf Ilutulestikud
Merilin Kraun Tehnilise Järelevalve Amet
Eduard Tani Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ
Merike Ring Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Steven Vaarmann Eesti Pürotehnikut Liit, Firestudio OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist