Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Harvesterioperaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Harvesterioperaator, tase 4 kutsestandardi alusel antakse nii esmast kutset kui kutset:
a) esmane kutse saadakse riiklikult tunnustatud, käesol...
evale kutsestandardile vastava õppekava täitmisel. Lõputunnistusele/diplomi lisale kantud märge esmase kutse saamise kohta tõendab, et isik on saanud ettevalmistuse ja omab valmisolekut vastaval tasemel kutsealal tegutsema asumiseks.
b) kutse saadakse, kui kutset andev organ on hinnanud isiku reaalses tööelus tõendatud kompetentside vastavust kutsestandardile ning väljastanud kutsetunnistuse.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Harvesterioperaator, tase 4
EN: Harvester operator, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.12.2013
Kehtib kuni: 04.10.2017
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Harvesterioperaator, tase 4 on oskustöötaja, kes tunneb harvesteri ehitust ja hooldamist ning töötab sellega iseseisvalt vastavalt puiduvarumistehnoloogiatele.
Harvesterioperaator valib lähtuvalt metsakasvatuslikust otsusest raiutavad puud ning langetab, laasib ja järkab tüved nõutava kvaliteedi ja...
parameetritega sortimentideks, tagades optimaalse majandusliku tulemi ning metsade ökoloogilise ja majandusliku kestvuse.
Harvesterioperaator arvestab tema tööle eelnenud ja järgnevate töölõikudega, nende sujuvusega ning puidu sortimentidele ja kokkuveoteedele esitatud nõuetega.
Harvesterioperaator viib iseseisvalt läbi harvesteri kontrollmõõtmisi ja koostab järkamisfaile.
Harvesterioperaatorina töötamisel tuleb kasuks mootorsõiduki ja liikurmasina juhtimisõigus (juhiluba) vastavalt kehtivale liiklusseadusele.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Harvesterioperaator, tase 4 kutse koosneb kahest osast:

A.2.1 Hooldus- ja uuendusraie tegemine
A.2.2 Harvesteri seadistamine ja korrashoid

Tööosadega seotud tööülesannete loetelu „Tööosad ja tööülesanded“ on toodud kutsestandardi Lisas 1
A.3 Töö keskkond ja eripära
4. taseme harvesterioperaatori kutse eeldab orienteerumisvõimet looduses ja füüsilist vastupidavust. Harvesterioperaator on kohustatud kasutama töö osale vastavat turvavarustust ning järgima tööohutusnõudeid.
A.4 Töövahendid
Harvesterioperaatori põhilisteks töövahenditeks on metsalangetustraktor ehk harvester.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Harvesterioperaatori kutse eeldab otsustus-, vastutus-, analüütilist, keskendumis- ja nägemisvõimet; füüsilist vastupidavust ning käelise tegevuse täpsust, sujuvust ja kiirust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt on 4. taseme harvesterioperaatoril erialane kutseharidus või kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Harvesterioperaator, raiemasina operaator
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Harvesterioperaator, tase 4 kutse tõendamiseks on vajalik kompetentside B.2.1; B.2.2 ja B.2.3 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hooldus- ja uuendusraie tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) juhib harvesteri, arvestades looduslikke tingimusi;
2) veendub raielangi õigsuses ja ohutuses, kasutades kaarti ja/või GPS-seadet;
3) koostab järkamisfaili, kasutades harvesteri arvutit, kasutusjuhendit ja tootmisülesannet;
4) valib kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm);
5) toodab puidu sortimente vastavalt tootmisülesandes toodud kvaliteedi- ja parameetrite nõuetele;
6) väljastab toodangu raporti, kasutades harvesteri arvutit;
7) teeb harvesteri kontrollmõõtmist, kasutades kalibreerimisklupet ja mõõdulinti ning järgides tarkvara juhiseid;
8) võtab vastu ja edastab elektroonilisi andmeid, lähtudes tööülesandest;
9) kasutab harvesteriga töötamisel säästvaid töövõtteid, lähtudes töökeskkonna ja ohutusnõuetest;
10) hindab puidu ja töö kvaliteeti, lähtudes tööülesandest.

Teadmised:
1) põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused ja hooldamise põhimõtted;
2) metsakasvatuslikud eesmärgid;
3) puidu kvaliteedinõuded ja puidurikked;
4) puude enamlevinud kahjustused;
5) puiduvarumistehnoloogiad;
6) harvesteriga töötamise põhimõtted;
7) kalibreerimisklupe kasutamise põhimõtted;
8) enamlevinud harvesteri tööprogrammid;
9) GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu
B.2.2 Harvesteri seadistamine ja korrashoid 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib harvesteri korrasolekut, järgides kasutusjuhendit;
2) seadistab harvesteri parameetrid sobivateks, arvestades ergonoomia ja töö iseloomuga;
3) määratleb mehaanilised, elektrilised ja hüdraulilised rikked, lähtudes kasutusjuhendist;
4) määratleb remondi vajaduse, lähtudes kasutusjuhendist ja võimalusel kõrvaldab rikked oma pädevuse piires;
5) teeb regulaarset tehnohooldust, lähtudes kasutusjuhendist ja ohutusnõuetest;
6) käitleb hooldus- ja remondijäätmeid, lähtudes keskkonnanõuetest.

Teadmised:
1) harvesteri töö-, seadistamis- ja hoolduspõhimõtted.

Hindamismeetod (id):
Praktiline töö ja intervjuu
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Harvesterioperaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) mõistab oma osa puiduvarumise tehnoloogilises ahelas – raie, kokkuveo, väljaveo ja sortimendi kasutuse eesmärgist – ning osaleb meeskonnatöös;
2) kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides; pakub välja töötavaid uuendusi;
3) hindab ohufaktoreid; väldib ja ennetab metsa-, pinnase- ja keskkonnkahjustuse tekkimist ning teisi tööga kaasneda võivaid riske oma töölõigus ning võtab kasutusele abinõud riskide maandamiseks;
4) järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
5) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjale;
6) kasutab oma töös arvutit tasemel AO2 (vt lisa 1);
7) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel A1 (vt lisa 2).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad õigusaktid;
2) ergonoomia põhimõtted;
3) töö- ja keskkonnaohutuse alused;
4) esmaabi alused.

Hindamismeetod (id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-05122013-3.4.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.12.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Harvesterioperaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid
834 Liikurmasinate juhid
8341 Põllu- ja metsamasinate juhid
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aita Sauemägi SA Innove
Andres Müürisepp Luua Metsanduskool
Ilmar Paal Riigimetsa Majandamise Keskus
Marko Vinni Luua Metsanduskool
Ott Otsmann Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Peep Lohu Odenkat OÜ
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Toomas Keskkülla Artiston OÜ
Tõnu Reinsalu Luua Metsanduskool
Urmas Valter Raviltos OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist